De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn"— Transcript van de presentatie:

1 Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn
Opstartdag Brussel, 17 januari 2013

2 H0 Inhoud

3 H0 INHOUD Inleiding Situering en bedoeling Stand van zaken
Cijfergegevens Inhoudelijk Modules Hulpverleningstrajecten Regie Toewijzing Wachtbeheer

4 H0 INHOUD Convenant Inhoud Totstandkoming Opvolging Registratie
Evaluatie Vragen Afsluiting

5 H1 Inleiding

6 H1 INLEIDING Het experimenteel modulair kader…
Grijpt fundamenteel in bestaande organisaties, structuren en verhoudingen Zorgzaam implementeren Opvolgen en evalueren Transparantie

7 H1 INLEIDING Het experimenteel modulair kader… Is noodzakelijk
Mfc, projectwerking, uitbreidingsbeleid Integrale Jeugdhulp Zorg op maat Zet de toon Staten-Generaal Jeugdhulp Verhouding overheid-private sector

8 H1 INLEIDING Regelgeving Wijziging BVR 13/7/94: legistieke basis emk
Definitieve goedkeuring Vlaamse Regering 11/1/13 Memorie van Toelichting Formeel evaluatierapport: februari 2014 2013: Integratie CIG Integratie OOOC, HCA en CaH Projectwerking Uitvoeringsbesluit kwaliteitsdecreet

9 H1 INLEIDING Regelgeving
Besluit tot erkenning van organisaties voor bijzondere jeugdzorg Bilaterale contacten i.f.v. opmaak besluit Definitieve goedkeuring: begin februari 2013

10 H1 INLEIDING Cijfergegevens 62 organisaties voor bijzondere jeugdzorg
74% van de capaciteit 2043 modules verblijf (481 1bis) 426 modules dagbegeleiding in groep 4392 modules contextbegeleiding (i.f.v aut. wonen) 75 modules ondersteunende begeleiding Residentieel uitbreidingsbeleid 47 plaatsen cf. prioriteiten 8 plaatsen compensatie

11 H2 INHOUDELIJK

12 Experimenteel Modulair Kader
De modules

13 Experimenteel Modulair Kader
Voorzieningen binnen een bepaalde erkenningscategorie die toetreden tot het EMK stappen mee in een : Financiële ombouw (naar een enveloppefinanciering) Organisatorische ombouw (aanbod, flexibele trajecten, toewijzing, beheer, … ) Inhoudelijke ombouw (regie, nadruk op context) en worden organisaties die erkend zijn voor het aanbieden van verschillende typemodules.

14 Experimenteel Modulair kader
Een organisatie die erkend is binnen het EMK weet Welke modules ze aanbieden (a.d.h.v. erkenning) Hoeveel jongeren de organisatie kan begeleiden (a.d.h.v. het aantal modules contextbegeleiding en contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen). Welke beleidsverwachtingen er hierrond zijn (a.d.h.v. de FID parameters en aantal punten). Hoe ze zich hiertoe georganiseerd heeft (pedagogisch profiel). Welk budget ze hiervoor ter beschikking heeft (enveloppe, deels gebaseerd op weging modules). Engageert zich om mee te werken aan evaluatie EMK.

15 H2 INHOUDELIJK Modules

16 Experimenteel modulair kader
6 Typemodules Contextbegeleiding (basis, midden, hoge intensiteit) Contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen (basis, midden intensiteit) Dagbegeleiding in groep Verblijf (1-3 nachten / 4-7 nachten / al dan niet 1bis) Kortdurend (crisis)verblijf Ondersteunende begeleiding De opdeling van de typemodules (a.d.h.v. FID parameters) in modules, bepaalt hoeveel uren (contextbegeleiding), dagen (dagbegeleiding en ondersteunende begeleiding) en verblijf een organisatie kan aanbieden.

17 Experimenteel Modulair Kader
1. Typemodule contextbegeleiding Staat inhoudelijk centraal in het EMK Omvat wat voorheen benoemd werd als thuisbegeleiding, gezinsbegeleiding, netwerkbegeleiding, … Omvat begeleidingscontacten gekoppeld aan hulpverleningsdoelstellingen. In en met het ruimere netwerk van een jongere. Face-to-face In aanwezigheid van jongere of ouder (tenzij …) Mobiel (in de context) of ambulant (in de organisatie) Context = ruim (ouder, school, CLB, sociaal werker, sportclub, …) Begeleiding = smal (gekoppeld aan doelstellingen) Individuele begeleidingscontacten vallen hier ook onder.

18 Experimenteel Modulair Kader
1. Typemodule contextbegeleiding Onderverdeeld in modules basis (1u/week), midden (2 u/week) en hoge (3u/week) intensiteit. Geen noodzakelijke koppeling intensiteiten aan jongere, wel een koppeling op organisatieniveau. Totaal aantal typemodules contextbegeleiding waarvoor organisatie erkend is = aantal jongeren die kunnen begeleid worden. Totaal aantal punten contextbegeleiding waarvoor organisatie erkend is = aantal uren contextbegeleiding dat minimaal per week moet gepresteerd worden.

19 Experimenteel Modulair Kader
1. Typemodule contextbegeleiding Een voorbeeld: Een organisatie wordt erkend voor 32 typemodules contextbegeleiding, waarvan 16 modules basis-, 13 modules midden- en 3 modules hoge intensiteit. Aantal jongeren = 32 (typemodules contextbegeleiding) Aantal uren contextbegeleiding per week = 51 u (= 16 X 1u + 13 X 2u + 3 X 3u) Deze 51 uren contextbegeleiding kunnen flexibel ingezet worden overheen de 32 jongeren.

20 Experimenteel Modulair Kader
2. Typemodule Contextbegeleiding i.f.v. Autonoom Wonen Omvat de vroegere BZW-begeleidingen. Zowel ombouw van erkende diensten BZW (cat 6) als BZW aanbod in begeleidingstehuis. Sluit inhoudelijk en praktisch aan bij de typemodule contextbegeleiding. Is aparte typemodule omwille van toekenning verblijfssubsidie voor jongeren die autonoom wonen. Onderverdeeld in modules basis (1u/week) en midden (2 u/week) intensiteit. Geen noodzakelijke koppeling intensiteiten aan jongere, wel een koppeling op organisatieniveau.

21 Experimenteel Modulair Kader
2. Typemodule Contextbegeleiding i.f.v. Autonoom Wonen Binnen een zelfde organisatie kunnen de modules contextbegeleiding en contextbegeleiding autonoom wonen onderling flexibel ingezet worden. Een voorbeeld: Een begeleidingstehuis wordt na ombouw erkend voor 22 modules verblijf, 24 modules contextbegeleiding basisintensiteit, 1 module caw basisintensiteit en 2 modules caw middenintensiteit. Capaciteit: 27 jongeren ( ), waarvan er 22 kunnen verblijven. Aantal minimaal te presteren uren contextbegeleiding per week: 29u (= 24 X 1u + 1 X 1u + 2 X 2u) Mogelijk om bv. 22 keer contextbegeleiding en verblijf aan te bieden en 5 keer CAW.

22 Experimenteel Modulair Kader
3. Typemodule Dagbegeleiding in groep Geeft plaats aan begeleidingsaanbod van dagcentra. Doelgerichte begeleiding in groep Gedurende een deel van de dag (in hoofdzaak na schooltijd en in vakantie). Is steeds gekoppeld aan een module contextbegeleiding. Begeleiding vindt in hoofdzaak plaats in de organisatie (ambulant) Een voorbeeld Een organisatie die de modules dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding aanbiedt wordt erkend voor 10 modules dagbegeleiding in groep, 6 modules contextbegeleiding basisintensiteit en 4 modules contextbegeleiding middenintensiteit. Capaciteit: 10 Aantal uur contextbegeleiding: 14 (= 6 X 1u + 4 X 2u)

23 Experimenteel Modulair Kader
4. Typemodule verblijf De begeleiding van een jongere waaraan ook overnachting in de voorziening is verbonden. Is steeds gekoppeld aan een module contextbegeleiding. Organisatie (of een afdeling hiervan) kan zich profileren als eerder gezinsvervangend (module verblijf 4- 7 nachten) of eerder gezinsondersteunend (module verblijf 1-3 nachten). Echter: Flexibiliteit mogelijk. Registratie van typemodule verblijf op organisatieniveau. Toewijzing jongere zal niet noodzakelijk intensiteit bevatten. Financiering houdt geen rekening met dit onderscheid. Goed beheer maakt kortdurend crisisverblijf mogelijk.

24 Experimenteel Modulair Kader
4. Typemodule verblijf Een voorbeeld: Een organisatie wordt erkend voor 12 modules verblijf, 10 modules dagbegeleiding en 23 modules contextbegeleiding (waarvan 4 aan middenintensiteit). In enkele trajecten (waarin verblijf en context geactiveerd zijn) verblijven de jongeren nog slechts sporadisch in de voorziening. Wanneer er bij één van de jongeren die dagbegeleiding volgt een crisis ontstaat in de thuissituatie, is het mogelijk om hem toch verblijf aan te bieden. Meer hierover in het luik ‘toewijzing’

25 Experimenteel Modulair Kader
5. Typemodule Kortdurend (crisis)verblijf Deze typemodule kan optioneel opgenomen worden in een bandbreedte. Kan enkel aangeboden worden door organisatie die ook ‘verblijf’ aanbiedt. Zal steeds verbonden zijn aan een interne of externe contextbegeleidingsmodule. Wordt maximaal 14 dagen ingezet

26 Experimenteel Modulair Kader
6. Typemodule Ondersteunende Begeleiding Typemodule die ontstaan is om oa. de projecterkenningen een plaats te geven. Omvat pedagogische projecten, time out, ontheming, … Kan een typemodule zijn die enkel intern ingezet wordt voor jongeren van de eigen organisatie, of een typemodule die ingezet wordt door een organisatie die enkel ondersteunende begeleiding aanbiedt. 1 module Ondersteunende Begeleiding omvat de begeleiding van 12 jongeren gedurende 2 weken (=10 begeleidingsdagen). Ook hier: registratie op organisatieniveau. Flexibele inzet: zowel zeer kortdurende interventies van 1 dag als langdurige onthemingen van meerdere weken kunnen aangeboden worden. Specifieke manier van registreren van de verschillende mogelijke projecten die hieronder kunnen vallen: opgenomen in convenant na overleg.

27 Experimenteel Modulair Kader
6. Typemodule Ondersteunende Begeleiding Voorbeeld 1: Een CANO voorziening wordt binnen het EMK erkend als organisatie voor 12 modules verblijf, 3 modules contextbegeleiding middenintensiteit en 13 modules contextbegeleiding hoge intensiteit, 5 modules caw middenintensiteit en 1 module ondersteunende begeleiding. Deze organisatie kan 120 dagen ondersteunende begeleiding aanbieden aan zijn jongeren (120 = 12 jongeren X 10 dagen) Voorbeeld 2 Een projectendienst wordt binnen het EMK geregulariseerd tot een organisatie met 10 modules ondersteunende begeleiding. De organisatie kan 1200 dagen ondersteunende begeleiding aanbieden aan 120 minderjarigen.

28 H2 INHOUDELIJK Hulpverleningstrajecten

29 Begeleidingstehuis Dienst voor bzw verblijf contextbegeleiding contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen Dagcentrum Thuisbegeleiding dagbegeleiding contextbegeleiding contextbegeleiding

30 contextbeg. i.f.v. aut. wonen contextbeg i.f.v. aut. wonen
Organisatie 1 verblijf dagbegeleiding contextbegeleiding contextbeg. i.f.v. aut. wonen Regie Organisatie 2 Constante Vraagverheldering Organisatie 3 contextbegeleiding contextbeg i.f.v. aut. wonen dagbegeleiding contextbegeleiding

31 Cliënttraject binnen EMK
Samengesteld op basis van modules Minimaal: contextbegeleiding Modules = 6 maanden minimaal 6-maandelijkse evaluatie Versterkte regie en constante vraagverheldering

32 Cliënttraject binnen EMK
Contextbegeleiding Dagbegeleiding in groep Verblijf 1-3n Verblijf 4-7n Contextbeg ifv aut wonen crisisverblijf Traject 1 cb db cb Traject 3 cb V1-3 cb V4-7 Traject 2 cb V4-7 Traject 4 cb V4-7 Caw

33 Constante vraagverheldering
Rode draad Werken aan / met doelstellingen Concrete invulling: divers (oplossingsgericht werken) Belang communicatie Driehoek: prominente plaats Basisattitude: gezamenlijk dragen van casus door verwijzer, organisatie en cliënt(systeem).

34 Driehoeksoverleg intake – bespreking hulpverleningsprogramma
bespreking handelingsplan minimaal 6-maandelijkse evolutiebespreking eindbespreking wijziging samenstelling modules wijzigen doelen op vraag van één van de drie partijen (minderjarige/ouders/opvoedingsverantwoordelijken, voorziening, verwijzende instantie)

35 H2 INHOUDELIJK Regie

36 Interne regie Interne regie op cliëntniveau
Interne regie > interne regisseur Supervisie, samenstellen teams over werkvormen, poolen contextbegeleiders,… Koppeling aan personen: divers (al dan niet begeleidend personeel) Interne regie op organisatieniveau Beheer aanbod (modules) Communicatie Centrale Wachtlijst (modules)

37 Externe regie Verwijzende instantie Gedeelde besluitvorming
Bandbreedte bepalen Betrokken in driehoek Waakt over maatschappelijke noodzaak en veiligheid en kan ten gevolge hiervan ingrijpen

38 H2 INHOUDELIJK Toewijzing

39 Toewijzing maatregelen
Cf. MFC: koppeling bestaande maatregelen aan een bandbreedte met één of meerdere modules (maar geen ‘bandbreedtemodel 1-4’ meer) Één minderjarige - één maatregel – 1 of meer modules Één mobiele maatregel per gezin (cf. bezetting) (optie: maatregel ‘thuisbegeleiding meerdere kinderen’) Voortgezette maatregelen: cf. vandaag

40 Toewijzing Maatregelen: modules
De modules ‘contextbegeleiding’, ‘contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen’, ‘ondersteunende begeleiding’ en kunnen afzonderlijk ingezet worden. De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ moeten steeds gecombineerd worden met de module ‘contextbegeleiding’ De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ kunnen niet gecombineerd worden voor één minderjarige. De modules ‘contextbegeleiding’ en ‘contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen’ kunnen niet gecombineerd worden.

41 + voortgezette maatregelen
Aard maatregel Minimale modules Optionele modules Registratie in Domino CBJ JRB POS JRB MOF BXL Ord Art 69 2° Art 38 §1, 3° Art 37 §2, 7° Art 10 §1, 3° CB Crisis Ond. begel. OVBJ zonder verblijf/caw Art 69 4° Art 38 §1, 5° Art 10 §1, 5° DB Art 69 10° Art 69 6° Art 38 §1, 11° Art 38 §1, 7° Art 10 §1, 10° V OVBJ met verblijf/caw Art 69 5° Art 38 §1, 6° Art 10 §1, 6° CAW Art 69 3° Art 38 §1, 4° Art 37 §2, 4° Art 10 §1, 4° + voortgezette maatregelen

42 + voortgezette maatregelen
Aard maatregel Minimale modules Optionele modules Registratie in Domino CBJ JRB POS JRB MOF BXL Ord Art 69 2° Art 38 §1, 3° Art 37 §2, 7° Art 10 §1, 3° Context-begel Crisis Ond. begel. OVBJ zonder verblijf/caw Art 69 4° Art 38 §1, 5° Art 10 §1, 5° CB DB Art 69 10° Art 69 6° Art 38 §1, 11° Art 38 §1, 7° Art 10 §1, 10° V OVBJ met verblijf/caw Art 69 5° Art 38 §1, 6° Art 10 §1, 6° CAW Art 69 3° Art 38 §1, 4° Art 37 §2, 4° Art 10 §1, 4° Erkende voorziening I gezinsbegeleiding I betrouwbaar persoon of geschikte inrichting I familiale, psychosociale, opvoedende… begeleiding + voortgezette maatregelen

43 + voortgezette maatregelen
Aard maatregel Minimale modules Optionele modules Registratie in Domino CBJ JRB POS JRB MOF BXL Ord Art 69 2° Art 38 §1, 3° Art 37 §2, 7° Art 10 §1, 3° CB Crisis Ond. begel. OVBJ zonder verblijf/caw Art 69 4° Art 38 §1, 5° Art 10 §1, 5° Contextbeg Dagbeg Art 69 10° Art 69 6° Art 38 §1, 11° Art 38 §1, 7° Art 10 §1, 10° V OVBJ met verblijf/caw Art 69 5° Art 38 §1, 6° Art 10 §1, 6° CAW Art 69 3° Art 38 §1, 4° Art 37 §2, 4° Art 10 §1, 4° Semi-residentiële voorziening I semi-residentiële voorziening I betrouwbaar persoon of geschikte inrichting I semi-residentiële voorziening + voortgezette maatregelen

44 + voortgezette maatregelen
Aard maatregel Minimale modules Optionele modules Registratie in Domino CBJ JRB POS JRB MOF BXL Ord Art 69 2° Art 38 §1, 3° Art 37 §2, 7° Art 10 §1, 3° CB Crisis Ond. begel. OVBJ zonder verblijf/caw Art 69 4° Art 38 §1, 5° Art 10 §1, 5° DB Art 69 10° Art 69 6° Art 38 §1, 11° Art 38 §1, 7° Art 10 §1, 10° Contextbeg Verblijf OVBJ met verblijf/caw Art 69 5° Art 38 §1, 6° Art 10 §1, 6° CAW Art 69 3° Art 38 §1, 4° Art 37 §2, 4° Art 10 §1, 4° Erkende residentiële voorziening I geschikte open inrichting I betrouwbaar persoon of geschikte inrichting I gepaste open instelling (+ kamertraining) + voortgezette maatregelen

45 + voortgezette maatregelen
Aard maatregel Minimale modules Optionele modules Registratie in Domino CBJ JRB POS JRB MOF BXL Ord Art 69 2° Art 38 §1, 3° Art 37 §2, 7° Art 10 §1, 3° CB Crisis Ond. begel. OVBJ zonder verblijf/caw Art 69 4° Art 38 §1, 5° Art 10 §1, 5° DB Art 69 10° Art 69 6° Art 38 §1, 11° Art 38 §1, 7° Art 10 §1, 10° V OVBJ met verblijf/caw Art 69 5° Art 38 §1, 6° Art 10 §1, 6° CAW Art 69 3° Art 38 §1, 4° Art 37 §2, 4° Art 10 §1, 4° Zelfstandig wonen onder begeleiding van voorz I zelfstandig laten wonen I betrouwbaar persoon of geschikte inrichting I zelfstandig of onder permanent toezicht wonen + voortgezette maatregelen

46 + voortgezette maatregelen
Aard maatregel Minimale modules Optionele modules Registratie in Domino CBJ JRB POS JRB MOF BXL Ord Art 69 2° Art 38 §1, 3° Art 37 §2, 7° Art 10 §1, 3° CB Crisis Ond. begel. OVBJ zonder verblijf/caw Art 69 4° Art 38 §1, 5° Art 10 §1, 5° DB Art 69 10° Art 69 6° Art 38 §1, 11° Art 38 §1, 7° Art 10 §1, 10° V OVBJ met verblijf/caw Art 69 5° Art 38 §1, 6° Art 10 §1, 6° CAW Art 69 3° Art 38 §1, 4° Art 37 §2, 4° Art 10 §1, 4° Onderst. Begel. Opvoedend project I opvoedend project I prestatie opvoedkundige aard I opvoedend project + voortgezette maatregelen

47 Toewijzing Beschikking: Voorbeeld 1: Voorbeeld 2:
‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor bijzondere jeugdzorg X, adres, binnen een bandbreedte met modules contextbegeleiding en crisisverblijf, vanaf …/…/…, met kosten ten laste van de subsidiërende overheid.’ Voorbeeld 2: ‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor bijzondere jeugdzorg Y (afdeling Z), adres, binnen een bandbreedte met modules contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep, vanaf …/…/…, met kosten ten laste van de subsidiërende overheid.’

48 Registratie in DOMINO:
Toewijzing Registratie in DOMINO: Artikelnummers zoals voorheen Begin- en einddatum beschikking Selectie categorie: ‘experimenteel modulair kader (EMK)’ Voorziening: naam organisatie Type: OVBJ met verblijf/caw OVBJ zonder verblijf/caw KINDERBIJSLAG! Bijzondere mededelingen: modules benoemen Extra: crisisverblijf

49 Domino

50 Domino

51 H2 INHOUDELIJK Wachtbeheer

52 Centrale Wachtlijst Op niveau van modules (instroom)
Wachtlijst contextbegeleiding Wachtlijst dagbegeleiding in groep + contextbegeleiding Wachtlijst verblijf + contextbegeleiding Wachtlijst contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen Wachtlijst ondersteunende begeleiding  Niet elke organisatie heeft elk type wachtlijst…  Ev. verbijzondering: cf. vandaag (leeftijd, geslacht, kortdurende cb,…)  Belang van transparantie!

53 Samenvatting toewijzing
Indicatiestelling i.t.v. modules Op wachtlijst (i.t.v. modules) Beschikking: toevertrouwen aan organisatie voor bijzondere jeugdzorg x, (ev. afdeling),… binnen een bandbreedte met de modules x, y, z Registratie in Domino Opstart hulpverleningstraject Wijziging samenstelling bandbreedte  nieuwe beschikking

54 H3 Convenant

55 H3 CONVENANT Inhoud

56 Experimenteel Modulair Kader
Artikel 53octies van het BVR van 13 juli 1994: Een organisatie voor bijzondere jeugdzorg sluit, uiterlijk twee maanden na het verkrijgen van de erkenning als organisatie voor bijzondere jeugdzorg, met de administratie een convenant, die minimaal de volgende elementen bevat: 1° het werkgebied waarbinnen de organisatie voor bijzondere jeugdzorg actief is; 2° de wijze waarop de organisatie vorm geeft aan de ruimte ontstaan voor flexibiliteit en innovatie als vermeld in artikel 53bis, §4; 3° de wijze waarop de organisatie voor bijzondere meewerkt aan de opvolging en het evaluatierapport, vermeld in artikel 53novies; 4° de wijze waarop de organisatie voor bijzondere jeugdzorg haar werking en activiteiten registreert.

57 H3 CONVENANT Totstandkoming

58 Experimenteel Modulair Kader Convenant: het werkgebied
Het werkgebied waarbinnen de organisatie voor bijzondere jeugdzorg actief is Uitgangspunt: de redelijke afstand tussen de organisatie (of afdeling ervan) en de context van de minderjarige Prioritair: het bestuurlijk arrondissement waar de organisatie (of afdeling ervan) gesitueerd is Secundair (facultatief): de grensgebieden of de aanpalende arrondissementen van het bestuurlijk arrondissement waar de organisatie (of afdeling ervan) gesitueerd is

59 Experimenteel Modulair Kader Convenant: het werkgebied
Specifieke organisaties: proeftuinen categoriaal aanbod organisaties met afdelingen over verschillende arrondissementen: voor elke afdeling kan een specifiek werkgebied bepaald worden in het convenant

60 Experimenteel Modulair Kader Convenant: het werkgebied
Werkwijze: op regionale overlegmomenten met de organisaties voor bijzondere jeugdzorg, de verwijzende instanties en het Jongerenwelzijn zal de invulling van de werkgebieden op mekaar afgestemd worden en worden opgenomen in het convenant

61 Experimenteel Modulair Kader Convenant
Erkenning: Het convenant bevat een artikel waarin volgende gegevens worden vermeld: Aantal punten waarvoor de organisatie is erkend Aantal uur contextbegeleiding dat minimaal per week wordt georganiseerd Deze gegevens zijn van belang als uitgangspunt voor andere zaken, onder meer innovatie

62 Experimenteel Modulair Kader Convenant: flexibiliteit en innovatie
Artikel 53bis, §4 van het erkenningsbesluit bepaalt het volgende: “een organisatie voor bijzondere jeugdzorg waarvan de bezetting 85% overschrijdt, kan die overschreden capaciteit flexibel of innovatief inzetten. De manier waarop dat gebeurt wordt vastgelegd in het convenant vermeld in artikel 53octies”

63 Experimenteel Modulair Kader Convenant: flexibiliteit en innovatie
De initiatiefnemer kan hiertoe te allen tijde een aanvraag indienen bij het agentschap Jongerenwelzijn. Deze aanvraag bevat minimaal: de aanleiding voor de aanvraag de modules die flexibel of innovatief worden ingezet het verslag van de regionale afstemming met minimaal de verwijzende instanties inzake deze aanvraag ingeval van een flexibele inzet van modules: de duur dat bepaalde typemodules worden ingezet voor andere typemodules waarvoor men een erkenning heeft in geval van een innovatief project: de inhoudelijke uitwerking met vermelding van doelgroep, doelstellingen, indicatoren, wijze van opvolgen en evalueren, desgevallend het eindproduct en de wijze van overdracht naar andere voorzieningen, de wijze waarop het project desgevallend kan geïntegreerd worden in de werking

64 Experimenteel Modulair Kader Convenant: flexibiliteit en innovatie
Jongerenwelzijn: Gaat na of de aanvraag de elementen bevat zoals hierboven bepaald Treedt in overleg met de initiatiefnemer

65 Experimenteel Modulair Kader Convenant: opvolging, evaluatie, registratie
Artikel 4. De initiatiefnemer werkt actief mee aan de registratie om de evaluatie van het experimentele modulaire kader mogelijk te maken. De nadere modaliteiten van deze registratie worden verder uitgewerkt door het agentschap Jongerenwelzijn en bezorgd aan de initiatiefnemer. Minimaal wordt volgende informatie geregistreerd en aangeleverd per kwartaal: de bezetting van de verschillende modules; het effectieve gebruik van de verschillende modules. Voor de opvolging van het experimentele modulaire kader worden diverse overleggen georganiseerd. Voor de overleggen waarin de initiatiefnemer vertegenwoordigd dient te zijn, vaardigt hij iemand af. Indien deze persoon verhinderd is, zorgt deze zelf voor een plaatsvervanger.

66 H4 Opvolging, registratie en evaluatie.

67 Experimenteel Modulair Kader
Opstart EMK: grote veranderingen. Dit stelt verwachting tot, en engagement voor uitgebreide ondersteuning en opvolging. Verschillende domeinen (financieel, organisatorisch, inhoudelijk) Verschillende actoren (werknemers, werkgevers, koepels, verwijzende instanties, beleid) Doorlopende evaluatie met oog op bijsturing

68 Experimenteel Modulair Kader
Opvolging

69 EMK - Opvolging Opstartdag Toelichting Verwijzende Instanties
Per regio Specifiek gericht op toewijzing, wachtlijstbeheer, gewijzigd aanbod. 3. Regionale intervisiegroep Per regio, in de regio Organisaties EMK, verwijzende instanties, wachtlijstbeheer, Jongerenwelzijn 6 keer per jaar Inhoudelijke en organisatorische opvolging en evaluatie van trajecten, leefgroepen, doelgroep, modules en toewijzing In pilootregio aandacht voor link met Integrale Jeugdhulp

70 EMK - Opvolging 4. Stuurgroep Koepels
Werkgeversorganisaties, afvaardiging organisaties EMK, Jongerenwelzijn en kabinet. Ondersteuning en evaluatie werkgeversmaterie en financiële monitoring (vb ontwikkelen instrument voor beheer enveloppe). Overeenkomst tussen de koepels en Jongerenwelzijn die mogelijk maakt om ondersteuning en vorming voor deze domeinen te organiseren. 5. Intervisiegroep Werknemers Overleg tussen vakbonden en Jongerenwelzijn. Impact van EMK op werkdruk, werknemers.

71 EMK - Opvolging 6. Opvolgingscommissie EMK
Algemene opvolging van het EMK Kabinet, werknemer- en werkgeversorganisaties, Jongerenwelzijn, organisaties en verwijzende instanties. 7. Bilateraal overleg Vanaf april bezoek aan elke organisatie Ondersteuning en evaluatie op niveau van de organisatie. Verzamelen van kwalitatieve gegevens via individueel overleg. Een overzicht van de nu reeds gekende data en plaatsen van deze overlegmomenten zitten als bijlage in de map.

72 Experimenteel Modulair Kader
Registratie

73 EMK - registratie Doelstelling
Door MFC registratie: zicht op schakelingen, instroom en uitstroom, regie, … ook op trajectniveau. Mede hierdoor: stap naar EMK gezet. Maar: arbeidsintensief. Nu: impact op organisatieniveau meten. Bezetting, wijzigende inzet modules, contextbegeleiding

74 EMK - registratie Het modulair kwartaal Zo eenvoudig mogelijk
Excel document (goedkoop, makkelijk, snel) Gekoppeld aan (en ter vervanging van) de kwartaalstaten (geen dubbel werk) Handleiding en instrument worden in de loop van volgende week doorg d. Het registreren Doel: evaluatie op organisatieniveau. Maar: hiervoor noodzakelijk dat organisatie intern gegevens bijhoudt op trajectniveau. Organisatie heeft de keuze om het modulair kwartaal in te vullen op trajectniveau of om enkel de totale cijfers in te vullen.

75 EMK - registratie Het instrument: 3 onderdelen
Een overzichtstabel van jongeren Registratietabbladen per typemodule Het totaal Minimaal in te vullen: overzichtstabel en totalen per registratieblad.

76 EMK - registratie Tabblad ‘Modulair Kwartaal’
Te vergelijken met de kwartaalstaten Basisformulier waaraan de andere tabbladen gekoppeld zijn. 1 ‘modulair kwartaal’ per organisatie (uitzonderingen kunnen aangevraagd worden) Registreren vanaf 01/01/2013 (‘datum in’ van alle jongeren die reeds in begeleiding waren) ‘Datum uit’: de effectieve einddatum van begeleiding van een jongere. Verwijzende instanties: invullen zoals voorheen (dus bvb CBJ Oostende)

77 EMK - registratie Tabblad ‘Modulair Kwartaal’
Per jongere: aankruisen (‘X’) in de laatste 6 kolommen voor welke modules hij/zij toegewezen is aan organisatie. Automatische koppeling aan de verschillende registratietabbladen per typemodule. Nieuwe beschikking zonder wijziging bandbreedte, binnen eigen organisatie: verder registreren op zelfde lijn Nieuwe beschikking met wijziging bandbreedte, binnen eigen organisatie: ‘datum uit’ invullen eerste beschikking, op nieuwe lijn invullen van jongere, met ‘datum in’ = ‘datum uit’ eerste beschikking

78 EMK - registratie De registratietabbladen per typemodule
6 typemodules 2 modules die mogelijk extern of buiten de bandbreedte ingevuld kunnen worden (crisis extern/bb en ondersteunende begeleiding extern/bb) Registratie van effectieve inzet Vb tabblad verblijf: hoeveel nachten heeft een jongere effectief doorgebracht in de organisatie Vb tabblad dagbegeleiding: hoeveel dagen heeft jongere begeleiding in groep gevolgd Doel van registratie is gebruik modules in modulair kader meten, niet sanctioneren van organisaties.

79 EMK - registratie Registratie op trajectniveau
Organisatie registreert op zelf ontwikkelde/zelf te ontwikkelen manier het aantal nachten verblijf, het aantal dagen dagbegeleiding of ondersteunende begeleiding en het aantal uren contextbegeleiding . Op einde van kwartaal geeft u deze gegevens, per jongere en per module, in op de verschillende tabbladen. De totalen worden automatisch berekend Registratie op organisatieniveau Op einde van kwartaal telt u totaal van alle jongeren, per typemodule op. U vult per tabblad het totaal in in het vakje ‘vrij in te vullen’

80 EMK - registratie Typemodule contextbegeleiding (ifv autonoom wonen):
Aan hulpverleningsdoelstellingen gekoppelde begeleidingscontacten in en met het netwerk van de jongere. Face-to-face In aanwezigheid van jongere of ouder (tenzij …) Mobiel (in de context) of ambulant (in de organisatie) Context = ruim (ouder, school, CLB, sociaal werker, sportclub, …) Begeleiding = smal (gekoppeld aan doelstellingen) Individuele begeleidingscontacten vallen hier ook onder. Typemodule verblijf: Aantal nachten dat jongere effectief in de organisatie verblijft. Kamertraining valt hier onder.

81 EMK - registratie Typemodule kortdurend (crisis)verblijf:
Aantal nachten dat jongere effectief in organisatie verblijft. Typemodule dagbegeleiding in groep: Aantal begeleidingsdagen die een jongere in de groep meemaakt. Elke avond, woensdagnamiddag of vakantiedag telt voor 1 dag. Typemodule ondersteunende begeleiding: Registreren per dag begeleiding Telling van time out, staptochten, specifieke projecten …: onderdeel van verdere afstemming en afspraken, en wordt opgenomen in het convenant.

82 EMK - registratie Opmerkingen:
Wanneer een zelfde jongere, in hetzelfde kwartaal, verschillende beschikkingen met andere modules heeft, zal hij verschillende keren in de lijst voorkomen. Het is belangrijk om hier ofwel slechts 1 totaal registratie in te vullen ofwel per beschikking te registreren. Jongeren die kortdurend in crisis in een organisatie verblijven de module ondersteunende begeleiding volgen zonder hiervoor formeel aan deze organisatie toegewezen te zijn, moeten respectievelijk geregistreerd worden in de tabbladen “crisis extern/bb” of “Ond. Beg. Extern/bb” waarbij ‘bb’ staat voor buiten bandbreedte.

83 EMK - registratie Hoe aanleveren?
Ter vervanging huidige kwartaalstaten Excel formulier 4 keer per jaar opslaan en doorsturen naar 01 januari 2013 tem 31 maart 2013: “naam organisatie + kwartaal 1” doorsturen voor 10 april 2013 1 april 2013 tem 30 juni 2013: “naam organisatie + kwartaal 2” doorsturen voor 10 juli 2013 1 juli 2013 tem 30 september 2013: “naam organisatie + kwartaal 3” doorsturen voor 10 oktober 2013 1 oktober 2013 tem 31 december 2013: “naam organisatie + kwartaal 4” doorsturen voor 10 januari 2014

84 Experimenteel Modulair Kader
Evaluatie

85 EMK - evaluatie Continue evaluatie
Aan de hand van de verschillende overleggroepen, de registratie en de bilateraal gesprekken met de organisaties. Eerste resultaten hiervan teruggekoppeld op reflectiedagen in juni en november. Het evaluatierapport van het eerste jaar EMK wordt afgeleverd eind februari 2014.

86 EMK - ondersteuning Jongerenwelzijn engageert zich om gerichte ondersteuning aan te bieden: Overlegmomenten Inspiratiebundels Website Jongerenwelzijn (helpdesk en FAQ) Contactgegevens voor ondersteuning EMK: Bram Antheunis: 02/ Kim Craeynest: (regio West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams Brabant/Brussel) 02/ Geert Michiels: (regio Antwerpen en Oost-Vlaanderen) 02/

87 H5 Vragen

88 H6 Afsluiting


Download ppt "Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn"

Verwante presentaties


Ads door Google