De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag rouw en verlies | 19 april 2013 Ervaringen n.a.v. het busongeval vanuit het perspectief CLB en school 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag rouw en verlies | 19 april 2013 Ervaringen n.a.v. het busongeval vanuit het perspectief CLB en school 1."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag rouw en verlies | 19 april 2013 Ervaringen n.a.v. het busongeval vanuit het perspectief CLB en school 1

2 D E FEITEN  Twee scholen  Alle volwassenen overleden  29 kinderen overleden  21 kinderen overleven  Alle leerkrachten en directie zijn slachtoffer én eerste steunfiguur op school  Groot aantal ouders en kinderen rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken in verlies en rouw 2

3 I NSTEEK  Elke situatie is anders maar bevat gelijkenissen  Focus op elementen die voor jullie zinvol kunnen zijn om mee te nemen naar jullie school of CLB 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 I NHOUD 1. Crisisplan 2. Communicatie 3. Aan de slag met rouw 4. Effect op het schoolklimaat 5. Rol van het CLB 6. Algemene beleidsaanbevelingen 8

9 C RISISPLAN : VOORBEREIDEN EN IMPROVISEREN Hoe groter de ramp, hoe meer ‘spelers’ op het terrein Grote steun maar ook zoektocht naar positionering 9

10 C RISISPLAN : VOORBEREIDEN EN IMPROVISEREN school leer- krach- ten ouders ouder- comite opvang leer- lingen directie school- bestuur CLB 10 Basisstructuur school

11 C RISISPLAN : VOORBEREIDEN EN IMPROVISEREN 11 Basis- structuur school huisarts- en politie VK CGG CAW Regulier netwerk hulpverleners

12 C RISISPLAN : VOORBEREIDEN EN IMPROVISEREN 12 School + netwerk over- heid burge- mees- ter zieken- huizen vrijwil- ligers Rode Kruis parochie pers dorps- gemeen- schap

13 C RISISPLAN : VOORBEREIDEN EN IMPROVISEREN  Minimale kennis over rampenplannen van overheden door directies van scholen en CLB’s  Kennis van het hulpverleningsnetwerk  Crisisplan maken op CLB-niveau  Crisisplan maken op schoolniveau  Crisisplan levend houden 13

14 C RISISPLAN : VOORBEREIDEN EN IMPROVISEREN  Vorming omtrent trauma, specifieke gespreksvaardigheden voor schoolteam, clb-medewerkers  Laagdrempelige toegankelijkheid van materiaal en info op CLB en school  Laagdrempelige toegankelijkheid van materiaal en info op school 14

15 C RISISPLAN : VOORBEREIDEN EN IMPROVISEREN Nadenken over en stilstaan bij  je rol als leerkracht/ zorgco/ directie/ CLB medewerkers  wat doet dit met mij?  wat zijn signalen bij jezelf ? 15

16 C RISISPLAN : VOORBEREIDEN EN IMPROVISEREN Aandachtspunten crisisplan:  Duidelijk  Gebruiksvriendelijk  Levend document  Wie doet wat, evenwicht tussen niet alleen en niet met teveel, beperken van aantal gezichten op terrein  Werkbelasting  Checklist  Crisiscentrum buiten de school 16

17 C RISISPLAN : VOORBEREIDEN EN IMPROVISEREN  Maar ook improviseren: elke situatie is anders, gebruik je gezond verstand  Blijvend aandacht voor het organiseren van onderwijs en zorg 17

18 Onze vertrouwde omgeving is niet meer de onze! 18

19 C OMMUNICATIE : EEN STRAKKE REGIE  Interne communicatie - regie: schooldirectie - dezelfde communicatie op eenzelfde, vast moment - korte briefing dagelijks van de feiten - doel: geruchten niet aanwakkeren + houvast bieden voor leerkrachten - belang van het ambtsgeheim! 19

20 C OMMUNICATIE : EEN STRAKKE REGIE  Externe communicatie: - ouders die niet rechtstreeks betrokken zijn. - (gedeeltelijk) afsluiten van de website. - pers - andere hulpverleningsdiensten - beleid 20

21 Aan de slag gaan met rouw 21

22 A AN DE SLAG MET ROUW A CTIES OM HET VERWERKINGSPROCES IN GANG TE ZETTEN  Inrichten van een stille klas: - spelmateriaal voor de jongste kinderen - teken- en knutselmateriaal / mandala’s - foto’s en teksten - leesboekjes / herinneringsboekjes - doosje vol troost / gevoelswaaier - serene sfeer (kaarsen, muziek,…) - een voorwerp van troost bv. engeltje Iedereen heeft toegang tot de stille klas op eender welk moment ! 22

23 A AN DE SLAG MET ROUW  Werken met een tijdslijn op geregelde tijdstippen. Iedereen is vrij of hij/zij hierbij aanwezig wil zijn ! 23

24 NOT ALWAYS BEST FRIENDS FOREVER ! 24

25 E FFECT OP SCHOOLKLIMAAT Relaties komen onder druk te staan  relaties tussen leerkrachten onderling.  relaties tussen leerkrachten en directie.  relaties tussen school en ouders.  relaties tussen leerkrachten en leerlingen.  relaties tussen de leerlingen zelf. Belang van zelfzorg en draagkracht van de leerkracht zelf! 25

26 E FFECT OP SCHOOLKLIMAAT Oorzaken van de spanningen:  Vaste structuur  Verhouding leerkracht – leerling wijzigt !  Je kan niet voor iedereen goed doen  Elk woord moet gewikt en gewogen worden. 26

27 A CTIES IN KADER VAN WELBEVINDEN  Voor de leerkrachten en directie: - steun vinden bij elkaar buiten de school: vrijblijvend - luisterend oor bieden - overleg met experten in rouw- en verlieservaringen - verschillende mogelijkheden aanbieden: individueel of in groep. 27

28 A CTIES IN KADER VAN WELBEVINDEN  Voor de leerlingen: - sociogram afnemen in de klassen en bespreken - educatief materiaal rond welbevinden - speelplaats anders georganiseerd - individuele gesprekken 28

29 A LGEMENE TIPS  Basishouding waar emoties getoond mogen worden  Bewaar herinneringen levendig, duw ze niet weg  Oog hebben voor veranderingen in ontwikkeling zowel bij de leerlingen, maar ook bij de leerkrachten.  Belang van sociaal netwerk  Een rouwproces kost tijd 29

30 P OSITIE VAN DE CLB MEDEWERKER  CLB-medewerker is vertrouwde figuur op school  CLB vormt brug tussen externe hulpverleners en de school zelf  Collectieve verantwoordelijkheid van het centrum  Nood aan iemand die CLB-medewerker coacht  Als je heel goed weet wat je moet doen is het makkelijker om je positie te bewaken 30

31 P OSITIE VAN DE CLB MEDEWERKER  In eerste instantie presentie  Afspraken op voorhand maken met andere hulpverleners over betrokkenheid 1 ste lijn, 2 de lijn op de school zelf  Communicatie naar leerkrachten toe: wie spreek je voor wat aan? Installeren van communicatielijnen 31

32 A ANBEVELINGEN VOOR HET BELEID 1. Preventieve acties  Scholen en CLB’s informeren over bestaande crisisplannen op niveau van de overheden (bijvoorbeeld Medisch Interventie Plan, Psychosociaal Interventie Plan)  Scholen en CLB’s stimuleren en ondersteunen om een intern crisisplan op te maken  Lokale netwerken stimuleren 32

33 A ANBEVELINGEN VOOR HET BELEID 2. Communicatie  Snelle en correcte informatiedoorstroming  Duidelijkheid voor slachtoffers, school, hulpverleners wie informatie beheert en communiceert  Aandacht voor continuïteit in communicatie en beschikbaarheid van informatie 33

34 A ANBEVELINGEN VOOR HET BELEID 3. Zorg voor goede coördinatie  Vanuit bestaande crisisplannen  Eerste fase: nood aan afstand en neutrale coördinatie  Indien kinderen betrokken in ramp draaischijffunctie van CLB in plannen inbouwen 34

35 A ANBEVELINGEN VOOR HET BELEID 4. Inzet van extra middelen  Faciliteren en ondersteunen van extra vrijwillige inzet van betrokkenen  Ter beschikking stellen van extra personele middelen - proactief in verhouding tot ernst - onderwijs, CLB én hulpverlening  Ter beschikking stellen van extra materiële en werkingsmiddelen  Administratieve vereenvoudiging 35


Download ppt "Studiedag rouw en verlies | 19 april 2013 Ervaringen n.a.v. het busongeval vanuit het perspectief CLB en school 1."

Verwante presentaties


Ads door Google