De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het verwijzersbeleid van het agentschap Jongerenwelzijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het verwijzersbeleid van het agentschap Jongerenwelzijn."— Transcript van de presentatie:

1 Het verwijzersbeleid van het agentschap Jongerenwelzijn

2 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 2 fonds zonder personeel Agentschap Zorg en Gezondheid IVA zonder RP Agentschap Jongeren- welzijn IVA zonder RP Agentschap Inspectie Welzijn, Volks- gezondheid en Gezin IVA zonder RP Departement Welzijn, Volks- gezondheid en Gezin Agentschap Kind & Gezin IVA met RP Vlaams agentschap voor personen met een handicap IVA met RP Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel EVA met RP Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem EVA met RP Fonds Jongeren- welzijn IVA met RP Vlaams Zorgfonds IVA met RP Vlaams Infrastructuur fonds voor Persoons- gebonden Aangelegen- heden IVA met RP Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Managementcomité Beleidsraad Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid RPrechtspersoonlijkheid IVAintern verzelfstandigd agentschap EVAextern verzelfstandigd agentschap beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin

3 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 3 traject naar bijzondere jeugdbijstand

4 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 4 gemeen- schaps- instellingen en De Grubbe gemeen- schaps- instellingen en De Grubbe private voor- zieningen en projecten private voor- zieningen en projecten BJB proces verbaal einde parket MOF als misdrijf omschreven feit MOF als misdrijf omschreven feit POS problematische opvoedings- situatie POS problematische opvoedings- situatie einde akkoord geen akkoord akkoord geen akkoord bij hoogdringendheid andere sectoren VAPH, GGZ, K&G, drughulpverlening, ziekenhuizen, schoolinternaten, … einde BC bemiddelings- commissie CBJ comité voor bijzondere jeugdzorg JRB jeugd- rechtbank gemeen- schaps- instellingen en federale centra (geen POS) private voor- zieningen en projecten einde maatregel HCA of OOC akkoord traject bijzondere jeugdbijstand jeugd- rechtbank SDJ sociale dienst gerechtelijke jeugdbijstand

5 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 5 gemeen- schaps- instellingen en De Grubbe gemeen- schaps- instellingen en De Grubbe private voor- zieningen en projecten private voor- zieningen en projecten BJB POS problematische opvoedingssitu atie POS problematische opvoedingssitu atie akkoord geen akkoord andere sectoren VAPH, GGZ, K&G, drughulpverlening, ziekenhuizen, schoolinternaten, … BC bemiddelingsco mmissie CBJ comité voor bijzondere jeugdzorg private voor- zieningen en projecten akkoord Vrijwillige hulpverlening

6 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 6 gemeen- schaps- instellingen en De Grubbe gemeen- schaps- instellingen en De Grubbe private voor- zieningen en projecten private voor- zieningen en projecten BJB proces verbaal parket MOF als misdrijf omschreven feit MOF als misdrijf omschreven feit POS problematische opvoedingssitu atie POS problematische opvoedingssitu atie geen akkoord bij hoogdringendheid andere sectoren VAPH, GGZ, K&G, drughulpverlening, ziekenhuizen, schoolinternaten… BC bemiddelingsco mmissie CBJ comité voor bijzondere jeugdzorg JRB jeugd- rechtbank gemeen- schaps- instellingen en federale centra (geen POS) private voor- zieningen en projecten maatregel HCA Gerechtelijke hulpverlening jeugd- rechtbank SDJ sociale dienst gerechtelijke jeugdbijstand

7 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 7 Het verwijzersbeleid

8 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 8 Preventie- en verwijzersbeleid Gemeenschaps- instellingen Voorzieningen- beleid gemeen- schaps- instellingen en De Grubbe gemeen- schaps- instellingen en De Grubbe private voor- zieningen en projecten private voor- zieningen en projecten BJB proces verbaal einde parket MOF als misdrijf omschreven feit MOF als misdrijf omschreven feit POS problematische opvoedings- situatie POS problematische opvoedings- situatie einde akkoord geen akkoord akkoord geen akkoord bij hoogdringendheid andere sectoren VAPH, GGZ, K&G, drughulpverlening, ziekenhuizen, MPI van GO!, … einde BC bemiddelings- commissie CBJ comité voor bijzondere jeugdzorg JRB jeugd- rechtbank private voor- zieningen en projecten einde maatregel HCA akkoord gemeen- schaps- instellingen en federale centra (geen POS) jeugd- rechtbank SDJ sociale dienst gerechtelijke jeugdbijstand

9 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 9 Preventie- en verwijzersbeleid Gemeenschaps- instellingen Voorzieningen- beleid teams administratie teams gerechtelijke hulpverlening SDJ - sociale dienst bij de jeugdrechtbank (14) teams vrijwillige hulpverlening CBJ - comité voor bijzondere jeugdzorg (19) Arrondisseme nteel provinciaal teams preventie (5) Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning BC - bemiddelingscommissie (13) regioverantwoordelijken West-Vlaanderen – Oost-Vlaanderen – Limburg – Vlaams-Brabant en Brussel – Antwerpen Structuur van de afdeling preventie- en verwijzersbeleid Afdelingshoofd preventie- en verwijzersbeleid Lucien Rahoens team centrale administratie multidisciplinaire teams (5) Centraal Wachtbeheer

10 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 10 Preventie- en verwijzersbeleid Gemeenschaps- instellingen Voorzieningen- beleid Verwijzersbeleid Organisatie van dienst- en hulpverlening aan minderjarigen en hun gezinnen bij POS en bij MOF (zowel vrijwillige als gerechtelijke jeugdhulp) Centrale administratie staat in voor ondersteuning en beleidscoördinatie van buitendiensten Preventiebeleid Bijdrage aan de organisatie van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen, met het oog op het voorkomen van problematische leefsituaties Kernopdracht: “het verwijzersbeleid organiseren en coördineren” Kernopdracht: “een preventiebeleid voeren om te voorkomen dat minderjarigen in een problematische leefsituatie terechtkomen”

11 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 11 einde (jeugd)hulpverleningbegin hulpverlening Voorzieningen Aan- melding Vordering screening indicatie- stelling principiële beslissing beslissing CBJ-SDJ Caseonderzoek Hulpverlening door consulenten door private voorzieningen door gemeenschapsinstellingen Opvolging door consulenten Verwijzers Gemeenschaps- instellingen Consulenten staan in voor Aanmelding Caseonderzoek (screening hulpvraag, indicatiestelling, formuleren van een hulpvoorstel Casemanagement (opvolging) Dynamisch, cyclisch proces (niet lineair) Vb. tijdens de casemangementfase kan herindicatie aangewezen zijn In nauw overleg met cliënt(systeem) en met hulpaanbod (voorzieningen) Consulenten van nabij betrokken gedurende hele hulpverleningsproces Domino Casemanagement

12 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 12 Preventie- en verwijzersbeleid enkele cijfers 19 comités voor bijzondere jeugdzorg Antwerpen 3 – Limburg 3 – Oost-Vlaanderen 5 – Vlaams-Brabant en Brussel 2 – West-Vlaanderen 6 14 sociale diensten voor gerechtelijke jeugdbijstand Antwerpen 3 – Limburg 2 – Oost-Vlaanderen 3 – Vlaams-Brabant en Brussel 2 – West-Vlaanderen 4 13 bemiddelingscommissies Antwerpen 3 – Limburg 2 – Oost-Vlaanderen 3 – Vlaams-Brabant en Brussel 2 – West-Vlaanderen 3 22.422 jongeren in de bijzondere jeugdbijstand (2009)* Verhouding als misdrijf omschreven feit (MOF) / problematische opvoedingssituatie (POS) 13,63% MOF 84,24% POS (*) doorstroom: aantal jongeren die in het desbetreffende begeleidingsjaar ‘gepasseerd’ zijn bij de bijzondere jeugdbijstand (die een maatregel hebben of hebben gehad in het begeleidingsjaar)

13 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 13 Contactgegevens verwijzers Via de website van Jongerenwelzijn: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/PDF/PUBLIEK_VERWIJZERS/ADR_REG_DI ENST.pdf In de informatiemap van deze studiedag

14 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 14 het regelgevend kader De wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, gewijzigd bij de wet van 15 mei 2006 en de wet van 13 juni 2006; Het decreet van 7 maart 2008 inzake de bijzondere jeugdbijstand; Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake de bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003; Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 1996, 8 december 1998, 7 april 2000, 8 december 2000, 30 maart 2001 en 10 juli 2001, 14 mei 2004, 31 maart 2006, 28 april 2006 en 8 september 2006 en 15 december 2006; Het decreet van 7 mei 2004 inzake Integrale Jeugdhulp; Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Zie: www.juriwel.be

15 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 15 Schoolinternaten en de bijzondere jeugdzorg Waarom schoolinternaat? brengt structuur en rust voor de jongeren maar ook in gezin van herkomst nauw contact met school goede infrastructuur betrokkenheid beheerders en opvoeders flexibiliteit in opnames laagdrempelig, niet stigmatiserend (wordt niet ervaren als jeugdhulpmaatregel)

16 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 16 Schoolinternaten en de bijzondere jeugdzorg Remmende factoren? schoolvakanties ruime vrijheid kan voor de doelgroep problemen stellen draagkracht internaat bij crisis (vb. weglopen, vb. probleemgedrag) goede communicatie met het internaat is afhankelijk van variabele factoren (persoonlijke contacten, hoge dossierdruk, andere werktijden, …) weinig zicht op intensiteit van opvolging en begeleiding

17 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 17 Aard van de maatregel: PSA of plaatsing 1.Preventieve sociale actie (PSA) Wat? -maatregel die erop gericht is de draagkracht van jongere en gezin te versterken -Uitvoering buiten de erkende voorzieningen BJB -Geen louter financiële tegemoetkoming -Toelage is maximaal het bedrag vastgesteld in erkennings- en subsidiëringsbesluit niet -erkende voorzieningen -Alleen in vrijwillige jeugdhulp, niet mogelijk in gerechtelijke jeugdhulp -Ouders behouden de kinderbijslag

18 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 18 Aard van de maatregel: PSA of plaatsing Cijfers -Registratiesysteem (Domino) maakt geen onderscheid tussen internaten MPI, MPIGO, gewoon en buitengewoon onderwijs -Registratiesysteem geeft niet altijd specificatie van de PSA-maatregel -Totaal aantal PSA in Domino: 3147 -Aantal PSA die met zekerheid internaat zijn: 994

19 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 19 Aard van de maatregel: PSA of plaatsing Financiële regeling -CBJ vraagt erkenning van de PSA-maatregel aan de centrale administratie. Na goedkeuring wordt aan de PSA-maatregel een erkenningsnummer toegekend waarop de kosten mogen worden ingebracht. -Het internaat vraagt aan het CBJ om terugbetaling van de gedane kosten (voor zover de kosten aangetoond kunnen worden). De toelage bedraagt maximaal 17,72 euro voor +12 jarigen en 16,28 voor – 12 jarigen. Wat overeenstemt met de dagvergoeding voor de niet-erkende gelijkgestelde voorzieningen.

20 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 20 Aard van de maatregel: PSA of plaatsing? 2. Plaatsing in internaat door CBJ en SDJ Wat? -Maatregel bijzondere jeugdhulp -Kan in de vrijwillige (onderling akkoord CBJ en cliëntsysteem) en in de gerechtelijke jeugdhulp (opgelegd door de jeugdrechter) -Kinderbijslag: 1/3 de spaarrekening jongere - 2/3 de Fonds Jongerenwelzijn

21 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 21 Aard van de maatregel: PSA of plaatsing? Cijfers? -geen onderscheid tussen internaten onderwijs en internaten VAPH - in totaal 1061 plaatsingen in internaten: 241 door CBJ 820 door SDJ

22 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 22 Aard van de maatregel: PSA of plaatsing? Financiële regeling Het internaat stuurt het factuur rechtstreeks naar de centrale administratie van Jongerenwelzijn. De maximale toelage bedraagt 17,72 euro voor +12 jarigen en 16,28 euro voor - 12 jarigen, Wat overeenstemt met de dagvergoeding voor de niet-erkende gelijkgestelde voorzieningen.

23 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 23 De inlichtingenfiche Ontstaan: vraag van de internaten om iets te doen rond de samenwerking tussen internaten en verwijzers. Aanzet was een oplijsting van knelpunten en good practices bij de internaten en bij de verwijzers Communicatie, goede afspraken en heldere informatie zijn veel gehoorde aandachtspunten -> het ontwikkelen van een inlichtingenfiche kwam tegemoet aan de vraag naar betere communicatie en informatie Inspiratie uit engagementsverklaring tussen scholen/CLB’s en residentiële voorzieningen -> inlichtingenfiche verwijzers - internaten

24 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 24 De inlichtingenfiche Welke informatie? d:\gebruikersgegevens\saenenvi\Bureaublad\INFOFICHE onderwijs-welzijn_definitief voor 161110.doc

25 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 25 De inlichtingenfiche Demonstratie Domino: http://s144972.wvg.vlaanderen.be:8102/dmo/index.jsp

26 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 26 De inlichtingenfiche gebruik: De fiche wordt door de consulent deels ingevuld en bezorgd aan het internaat voorafgaand aan het intakegesprek van de jongere op het internaat. Het internaat heeft op die manier de informatie waarover de consulent op dat moment beschikt en kan de inlichtingenfiche gebruiken als leidraad bij het intakegesprek De fiche wordt vervolledigd door het internaat, tijdens of na het intakegesprek, en eventueel i.s.m. met de school/CLB Persoonlijke informatie mag enkel na toestemming van de jongere en/of de ouders worden genoteerd. Een kopie van de volledig ingevulde fiche wordt bezorgd aan de consulent In voege op 1 december 2010

27 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 27 De inlichtingenfiche voordelen: Geen dubbele bevraging Richtsnoer om na te gaan of de informatie van beide instanties volledig is Handig instrument om snel informatie over de jongere terug te vinden Inventaris van betrokken actoren en contactgegevens Nadelen Registratiesystemen verwijzers en internaten zijn niet compatibel met elkaar, volledige digitale verwerking is niet mogelijk

28 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 28 Regionale trefdagen Waarom trefdagen? Belangrijk aandachtspunt uit de bevragingen: communicatie Vaak gerelateerd aan goede (persoonlijke) contacten en wederzijdse kennis van elkaars werking Regionale organisatie van verwijzers en van de internaten en daarom zijn regionale ontmoetingsmomenten zinvoller dan een plenaire voorstelling Gelegenheid om praktische afspraken te maken over het gebruik van de inlichtingenfiche en misschien al een eerste evaluatie van het gebruik?

29 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 29 Regionale trefdagen Organisatie Keuze voor internaten als gastheer: rondleiding op de internaten geeft een beeld van hoe de jongeren er leven Gezocht naar maximale spreiding volgens -verschillende types internaten -inrichtende macht van het internaat -bereikbaarheid en spreiding CBJ’s en SDJ’s

30 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 30 Regionale trefdagen Agenda 10.00 uur: voorstellingsronde en toelichting samenwerking internaat- verwijzers 10.30 uur: rondleiding in het gastinternaat 11.00 uur: bespreking aandachtspunten in de samenwerking (cfr. plenaire sessie en geformuleerde aandachtspunten) en bespreking inlichtingenfiche (heeft men hier al mee gewerkt? Hoe verloopt dit concreet?) 12.30 uur: broodjesmaaltijd 13.00 uur: einde

31 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 31 Regionale trefdagen ProvincieStad/GemeenteInternaatDatum ontmoeting West- Vlaanderen BruggeSint-Leocollege (VSKO)18 februari 2011 KuurneTehuis voor Bijzondere Jeugdzorg (GO!)25 februari 2011 Oost- Vlaanderen GentHuis van het Kind (OVSG) AalstIBSO Aalst (GO!) Internaat ‘t Kasteeltje AntwerpenMechelenInternaat Berthoutinstituut – Klein seminarie (VSKO) 3 maart 2011 (reserve: 1 maart 2011) KasterleeMPI Kasterlee (GO!)28 februari 2011 (reserve: 24 februari 2011) LimburgHasseltKaSOH Kindsheid Jesu Sint-Jozef internaat (VSKO) 4 maart 2011 TongerenAutonoom internaat Tungri (GO!)28 februari 2011 Vlaams- Brabant en Brussel HeverleeIBSO Woudlucht Heverlee (GO!)15 maart 2011 Sint-Pieters Woluwe Don Bosco in Sint-Pieters- Woluwe17 februari 2011 Overzicht van ontmoetingsmomenten

32 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 32 Tot slot Wil ik jullie uitnodigen om te kijken en te luisteren naar een videofragment van een interview met Peter Adriaenssens waarin hij zijn kijk geeft op de internaten. Daarna worden jullie verwacht in de cafetaria voor een broodje, een drankje en een babbel…

33 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 33


Download ppt "Het verwijzersbeleid van het agentschap Jongerenwelzijn."

Verwante presentaties


Ads door Google