De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directiedag CLB 20/02/2014. Agenda –Welkom, agenda en mededelingen (9.30u-10.00u) –Actieplan vroegtijdig schoolverlaten, Marie Kruyfhooft, dep. OV (10.00u-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directiedag CLB 20/02/2014. Agenda –Welkom, agenda en mededelingen (9.30u-10.00u) –Actieplan vroegtijdig schoolverlaten, Marie Kruyfhooft, dep. OV (10.00u-"— Transcript van de presentatie:

1 Directiedag CLB 20/02/2014

2 Agenda –Welkom, agenda en mededelingen (9.30u-10.00u) –Actieplan vroegtijdig schoolverlaten, Marie Kruyfhooft, dep. OV (10.00u- 10.30u) –Vlaams actieplan suïcidepreventie, Marjolijn van den Berg, AZG (10.30u- 11.00u) –Pauze (11.00u-11.20u) –Talennota, Sien Van den Hoof, dep. OV (11.20u-11.45u) –Mijn Onderwijs, Raf Geusens-dep. OV en Elke Defranc-AgODi (11.45u- 12.30u) –Lunch (12.30u-13.15u) –Mededelingen personeel, Patricia Van Reet (13.15u-13.45u) –M-decreet, Theo Mardulier, dep. OV (13.45u-15.15u) –Discimus, Michael Van der Eycken, AgODi (15.15u-15.30u)

3 Mededelingen –IJH: Moduleren: 55/72 gemoduleerd Jeugdhulpwijzer: –Light versie in de loop van april (beperkte zoekmogelijkheden) –Full versie: deze zomer MDT: infomoment op 12 maart 2014 (oa. zorgzwaarte) PICOV - communicatie Spijbelplannen- afstemming IJH Extra infomoment scholen: 26/03/2014 –Audit CLB: informeel overleg met sociale partners en CLB-sector –Volgende directiedag: vrijdag 23 mei 2014

4 Actieplan vroegtijdig schoolverlaten

5 Algemeen EU 2020 (10%) Pact 2020 (4,3%) Actieplan VSV: goedgekeurd door de Vlaamse Regering 27 september 2013

6 Stand van zaken: EAK KalenderjaarTotaal 200011.60 200111.50 200211.70 200312.50 200411.0 200510.70 200610.00 20079.30 20088.60 20098.60 20109.60 20119.60 20128.70 Tabel 1: vroegtijdige schoolverlaters in % - jaargemiddelden 2000-2012 Bron: FOD Economie, ADSEI, EAK

7 Stand van zaken: SSL KalenderjaarTotaal 200412.0 200512.0 200612.6 200713.0 200812.7 200912.0 2010a11.1 2010b13.9 Tabel 2: Vroegtijdig schoolverlaters in % - jaargemiddelden 2004-2010 Bron: SSL

8 Uitgangspunten Europees referentiekader Keuzes maken voor enkele quick wins samen met acties op langere termijn Elke jongere tot aan de meet

9 Identificatie, monitoring & coördinatie Wetenschappelijk rapport met regionale indicatoren omtrent VSV Voorjaar 2013 Rapporteren op schoolniveau omtrent VSV via databundel 2014 Scholen ondersteunen bij het lezen van de databundel 2014 Directies en beleidsondersteuners ondersteunen via prioritaire nascholing 2014-2015

10 Preventie (1) Informatie aanreiken aan de scholen via een specifieke website 2013-2014 Met behulp van de aangereikte info en de cijfers bepalen de scholen in hun beleid hoe zij vroegtijdig schoolverlaten binnen hun school gaan bestrijden en werken zij hieromtrent acties uit. 2013-2014 De inspectie volgt de cijfers en de doeltreffendheid van het begeleidingsbeleid op tijdens het vooronderzoek en de doorlichting Voorbereiding vanaf 2014 Toepassing vanaf 2014-2015

11 Preventie (2) De website onderwijskiezer verder optimaliseren + informatie voor vroegtijdig schoolverlaters toevoegen 2013-2014 Onderzoeken of een uitbreiding van de schoolverlatersstudie mogelijk is Vanaf 2014 Flexibele leerwegen in het secundair onderwijs: duidelijk informeren, praktijkvoorbeelden en ondersteunen van scholen bij de uitbouw ervan Vanaf 2013- 2014

12 Preventie (3) De evaluatie van het stelsel leren en werken2014 De versterking van de werkcomponent binnen de huidige systemen van leren en werken (incluis ILW) 2014 Geleidelijke invoering van de stageverplichting in de 3 de graad BSO (1 ste, 2 de en 3 de leerjaar) en de 3 de graad TSO (1 ste en 2 de leerjaar) Vanaf 2013- 2014

13 Preventie (4) Het inzetten van arbeidsmarktinstrumenten binnen de schoolse context in onderling overleg tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2013-2014 Het in kaart brengen van de problematiek van de pullfactor “arbeidsmarkt” (groenpluk) om vroegtijdig schoolverlaten te verklaren, via bevraging van schoolverlaters 2013-2014 Sensibiliseren van sectoren en werkgevers over het belang om jongeren mee tot aan de meet te brengen via de modelovereenkomst stage en werkervaring. 2013-2014 Uitrol van de Vlaamse kwalificatiestructuur 2012-2015

14 Interventie Verzamelen en verspreiden van praktijkvoorbeelden (peer)coaching 2013-2014 Transitietrajecten verder openstellen voor leerlingen uit het buitengewoon SO en waar mogelijk uitbreiden naar leren en werken Vanaf 2013- 2014

15 Compensatie Verder uitbouwen en faciliteren van kwalificerende beroepsgerichte trajecten via samenwerking tussen o.m. het volwassenenonderwijs, VDAB, Examencommissie, Syntra en bedrijven/organisaties Bekendmaken van de mogelijkheid tot het volgens van deze kwalificerende beroepsgerichte trajecten Vanaf 2013- 2014 EVC-trajecten stimuleren en bekendmakenVanaf 2013- 2014 Kennisname uitrol acties loopbaanakkoordVanaf 2013

16 Overkoepelende acties Opmaak draaiboek als lokaal afsprakenkader voor scholen-CLB’s-VDAB en eventueel andere betrokken actoren die ingezet kunnen worden bij het bestrijden van VSV (hierin prioritaire aandacht voor grootstedelijke context en Brussel) Vanaf 2013- 2014 Opvolging en bijsturing actieplan vroegtijdig schoolverlaten Continu

17 Dank voor uw aandacht! Vragen of bedenkingen steeds welkom bij Marie Kruyfhooft (marie.kruyfhooft@ond.vlaanderen.be) Carl Lamote (carl.lamote@ond.vlaanderen.be) Debby Peeters (debby.peeters@ond.vlaanderen.be)

18 Een nieuw Vlaams actieplan suïcidepreventie 2012-2020 CLB – directiedag 20 februari 2014

19 Achtergrond van het Vlaams actieplan suïcidepreventie Jongeren en zelfdoding Kort overzicht van de strategieën in het Vlaams actieplan suïcidepreventie Wat betekent dit voor u? Vragen en opmerkingen Marjolijn van den Berg Inhoud van de presentatie

20 Achtergrond Het preventieve gezondheidsbeleid kadert in het preventiedecreet uit 2003 Gezondheidsdoelstellingen en actieplannen zijn gereedschappen om het preventieve gezondheidsbeleid vorm te geven Een gezondheidsdoelstelling wordt voorgesteld tijdens een gezondheidsconferentie Een gezondheidsdoelstelling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams parlement -De gezondheidsconferentie suïcidepreventie werd gehouden in december 2011 -De gezondheidsdoelstelling en het bijbehorend actieplan werden goedgekeurd in maart 2013 Marjolijn van den Berg

21 Een overzicht van de strategieën in het actieplan suïcidepreventie 1. Geestelijke gezondheidsbevordering met betrekking tot individu en maatschappij 2.Suïcidepreventie door laagdrempelige telefonische en online hulp 3.Bevorderen van deskundigheid en netwerkvorming bij intermediairs 4.Strategieën voor specifieke risicogroepen 5.De ontwikkeling en implementatie van aanbevelingen en hulpmiddelen voor de preventie van suïcide. Marjolijn van den Berg

22 Sterfte door zelfdoding bij jongeren 2 e doodsoorzaak bij jongeren na verkeersongevallen In de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar stierven in 2010 3 jongens en 1 meisje door zelfdoding In de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar stierven 16 jongens en 6 meisjes door zelfdoding Bron: Vlaams Gewest, sterftecijfers 2010

23 Over jongeren:20 % van de meisjes en 15,2 % van de jongens hebben wel eens aan zelfmoord gedacht Bron: HBSC Studie 2010

24 Over jongeren:Zelfmoordgedachten naar opleiding Bron: HBSC Studie 2010

25 Over jongeren:Zelfbeschadigend gedrag 15,5% van de jongeren die zichzelf opzettelijk hebben beschadigd, heeft dit minder dan 1 maand geleden gedaan. Bron: HBSC Studie 2010

26 Mythes en veel gestelde vragen over zelfdoding (mbt jongeren) Iemand die over zelfdoding praat, doet het niet Iemand die een zelfmoordpoging doet, wil enkel de aandacht trekken Iemand die impulsief een paar pillen slikt, is dat wel een zelfmoordpoging? Is zelfdoding te voorkomen? Marjolijn van den Berg

27 Strategie 1 Geestelijke gezondheidsbevordering met betrekking tot individu en maatschappij De individuele veerkracht en het vermogen voor zelfhulp versterken. Ondersteuningsvaardigheden bij ouders verhogen. Bevorderen van sociale aansluiting. Hulp zoeken aanmoedigen en stigma doorbreken. De leefomgeving gezonder, zorgzamer en suïcideveiliger maken via beleid in de lokale gemeenschap, scholen, werkplek en via de media. Marjolijn van den Berg

28 Strategie 2 Suïcidepreventie door laagdrempelige telefonische en online hulp -Zelfmoordlijn 02-649 95 55 1813 -Aspha ook voor leerkrachten en CLB medewerkersAspha -Awel luistert naar kinderen en jongeren 102 -Portaalsite suïcidepreventie 1813 1813 -En… Marjolijn van den Berg

29 Inzetten op depressieve jongeren: SPARXSPARX Marjolijn van den Berg

30 Strategie 3 Bevorderen van deskundigheid en netwerkvorming bij intermediairs Deskundigheidsbevordering door de CGG suïcidepreventiewerkers: 3 daagse vorming jongeren, hulp aan scholen na een zelfdoding, opstellen van draaiboeken www.suicidepreventievlaanderen.be Marjolijn van den Berg

31 Strategie 4 Strategieën voor specifieke risicogroepen Suïcidepogers, screening en opvang: KIPEO voor jonge pogers, www.ontrackagain.be,www.ontrackagain.be Voor leerkrachten (en ouders): www.opnieuwverder.be www.opnieuwverder.be behandeling van personen met suïcidale gedachten en gedrag kwetsbare groepen: VDIP (eerste psychose), Werkgroep Verder (hulp aan nabestaanden: iedereen in een school is nabestaande…) Marjolijn van den Berg

32 Strategie 5 De ontwikkeling en implementatie van aanbevelingen en hulpmiddelen voor de preventie van suïcide a.aanbevelingen voor de preventie van zelfdoding b.aanbevelingen voor de vroegdetectie, vroeginterventie en behandeling van suïcidaal gedrag c.aanbevelingen voor ketenzorg voor suïcidale personen Marjolijn van den Berg

33 Aanknopingspunten onderwijs a.PreventiecoachesPreventiecoaches b.Deskundigheidsbevordering door de CGG SP c.Algemene richtlijnen suïcidepreventie d.Toolkit suïcidepreventie voor scholen (Euregenas 2014)Euregenas e.Portaalsite (2013) f.Serious game? Marjolijn van den Berg

34 Vragen, opmerkingen, suggesties? Marjolijn van den Berg Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid marjolijn.vandenberg@wvg.vlaanderen.be Dank u voor uw aandacht! Marjolijn van den Berg

35 Mannen Vrouwen aantal overlijdens verschil met 2000 aantal overlijdens verschil met 2000 Startcijfer 2000843 331 2001837-0%302-8% 2002802-5%298-10% 2003785-6%289-12% 2004784-6%301-9% 2005818-3%297-10% Start actieplan 2006700-17%280-15% 2007681-19%303-8% 2008728-13%299-9% l 2009792-6%310-6% Huidige cijfers 2010772-8%294-11% streefcijfer2010776-8%305-8% Marjolijn van den Berg

36 ATOostenrijk BGBulgarije CYCyprus CZTsjechië DEDuitsland DKDenemarken EEEstland ESSpanje FIFinland FRFrankrijk GRGriekenland HUHongarije ITItalië IEIerland LTLitouwen LULuxemburg LVLetland MTMalta ATOostenrijk NLNederland PLPolen PTPortugal RORoemenië SEZweden SISlovenië SKSlovakije UKVerenigd Koninkrijk Rangschikking Europese lidstaten naar sterfte door suïcide, gemiddelde 2005-2007 Marjolijn van den Berg

37 SAMEN TAALGRENZEN VERLEGGEN Sien Van den Hoof Directiedag CLB 20 februari 2014

38 Context  Conceptnota “Samen taalgrenzen verleggen” (juli 2011) Voor de school Op school Buiten de school Een talenbeleid De (toekomstige) leraren  Decretale vertaling in Onderwijsdecreet XXIII Ingangsdatum: september 2014

39 Basisonderwijs  Nederlands Screening Nederlandse taalvaardigheid Taaltraject Taalbad  Moderne Vreemde Talen Frans Taalinitiatie

40 Secundair onderwijs  Nederlands Screening Nederlandse taalvaardigheid 3u extra taalles Nederlands  Moderne Vreemde Talen Uitbreiding aanbod: alle levende talen CLIL (Content and Language Integrated Learning)

41 Reacties Geen bijkomende middelen Planlast Pedagogische vrijheid van de scholen Expertise van de leerkracht  Ondersteunende instrumenten  Nascholing

42 Mijn Onderwijs Directiedag CLB 20 februari 2014

43 Mijn Onderwijs: Agenda 1.Demo 2.Beveiliging

44 Mijn Onderwijs: Beveiliging Structuur in Gebruikersbeheer: Lokale beheerder (bijv. Schooldirecteur) Mijn Onderwijs Portaal Beheerder Portaalgebruiker Algemeen Instellingen & Leerlingen Personeel Portaalgebruiker Confidentieel Instellingen & Leerlingen Personeel webEdison Beheerder Edisongebruiker Instellingen & Leerlingen Personeel Zone30 Beheerder e.a. Inrichtende machten  aanstellen lokale beheerders

45 Mijn Onderwijs: Beveiliging Structuur in Mijn Onderwijs:

46 Mijn Onderwijs: Beveiliging Mogelijke rechten voor een document: ALG Kan gezien worden door gebruikers met rechten Portaalgebruiker Algemeen Instellingen & Leerlingen of Personeel ALGIL (= Portaalgebruiker Algemeen Instellingen & Leerlingen) ALGP (= Portaalgebruiker Algemeen Personeel) CONF Kan gezien worden door gebruikers met rechten Portaalgebruiker Confidentieel Instellingen & Leerlingen of Personeel CONFIL (=Portaalgebruiker Confidentieel Instellingen & Leerlingen) CONFP (= Portaalgebruiker Confidentieel Personeel)

47 Elektronische salarisbrief ‘on demand’

48 Elektronische salarisbrief Situatie 2008-2009 Salaris, eindejaarstoelage, vakantiegeld, herzieningen Op papier en via post verstuurd Alleen bij wijzigingen Geen duplicaten mogelijk 2008: 2.325.248 Leesbaarheid

49 Elektronische salarisbrief Waarom innoveren ? Nieuwe klantenverwachtingen: informatie steeds beschikbaar ‘on demand’ Een salarisbrief voor elke betaling Ecologische keuze (papier, transport) Efficiëntiewinst Mee met tendensen/evolutie in de samenleving - imago Betere dienstverlening werkstations

50 Elektronische salarisbrief Kenmerken Beveiligde en gekende omgeving! Via Zoomit-functie thuisbankieren Conform privacywetgeving Vrijwilligheid Terugkeer naar papier altijd mogelijk Communicatie

51

52 Aantal loonbrieven via opt-in

53 Verhouding

54 Resultaten Meer dan 38.000 personeelsleden kiezen voor de digitale loonbrief, of bijna 22% In 2012: besparing van 237.859 papieren loonbrieven

55 Meer is mogelijk Formule van opt-out, mits goede communicatie en begeleiding

56 Principes van ‘opt-out’ Voor wie PC-bankt in Zoomitbank, wordt de elektronische salarisbrief de standaard Wie de salarisbrief nog op papier wil, moet daarvoor kiezen Er is een duidelijk potentieel: Zoomitbanken + PC-banking-gebruikers

57 Voorwaarden voor opt-out Draagvlak bij sociale partners (in overleg) Zeer goede communicatie en informatie aan de personeelsleden: ruim op voorhand, helder, volledig De keuze voor opt-out moet eenvoudig en gemakkelijk zijn Ruime overgangsperiode => start in de loop van 2014

58 En verdere toekomst Aanbod via “Mijn onderwijs“ Andere personeelsdocumenten (fiscale fiches...) Meer leesbare en duidelijke loonbrief

59 CAPELO Het elektronisch pensioendossier

60 Wat? Werkgevers bezorgen alle loopbaandata elektronisch aan PDOS Elektronisch pensioendossier Automatische berekening van pensioenvoorwaarden en –bedrag mogelijk (sneller, correcter …)

61 Waarom? Minder administratieve rompslomp voor scholen en personeel Service voor personeelsleden Nieuwe loopbaanvoorwaarden pensioenwet Pensioenramingen worden mogelijk (generatiepact) Federale verplichting – pensioenwet

62 Fase 1 Vanaf 1 januari 2011: AgODi geeft alle loopbaangegevens door aan PDOS via de kwartaalaangifte RSZ (DMFA)  gerealiseerd in 2012

63 Fase 2 Alle gegevens vóór 1 januari 2011 geeft AgODi door aan de PDOS 2014-2015: voor 180.000 personeelsleden worden loopbaangegevens doorgegeven aan de PDOS Personeelsleden krijgen een loopbaanoverzicht Nazicht en goedkeuring Bepalend voor berekening voorwaarden en bedrag pensioen

64 Opleiding Secretariaatsmedewerkers CLB

65 Opleiding secretariaatsmedewerkers CLB Tweedaagse opleiding in Brussel Doelgroep: secretariaatsmedewerkers van de CLB’s Planning: 24 en 28 april 2014 Inhoud en thema’s: - kennismaking met AgODi (situering, structuur, kerntaken, beheersovereenkomst, …) - de website van Onderwijs en Vorming -hoe kan de website je ondersteunen bij je taken als secretariaatsmedewerker?

66 Opleiding secretariaatsmedewerkers CLB Inhoud en thema’s: - berekening van de omkadering en invullen van de formulieren personeelsformatie - verloven (loopbaanonderbreking, VVP & AVP, TBSPA) - bevallingsverlof - tijdelijk andere opdracht - basisprincipes van de salarisberekening en interpreteren van de schoollisting Kennismaking met SBT en werkstation

67 DISCIMUS Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen

68 Uitdagingen  Verschillende maatschappelijke uitdagingen  Capaciteit Dubbele inschrijvingen  Steeds grotere vraag naar gegevens Van beleidsmakers Van scholen  Nood aan snelle beschikbaarheid gegevens  Planlastvermindering  Eenvoudige uitwisseling en efficiëntere werking

69 Gebruik van leerlingengegevens door AgODi  Berekenen van omkadering en toelagen  Leerplichtcontrole & opvolging kleuterparticipatie  Doorgeven van gegevens aan verschillende partners:  Afdeling Studietoelagen, CLB’s, AGIOn, Kinderbijslagfonds(en), Leer- en ervaringsdatabank (VDAB, CVO’s)  Cijfergegevens voor beleidsondersteuning  Kwaliteit van al deze processen is afhankelijk van de gegevens die bezorgd worden door de scholen

70 Deelnemers aan het project  Nu  Alle basisscholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs (uitgez. type 5)  Alle scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (uitgez. type 5)  Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO’s)  Later  CLB’s, DKO, Syntra Vlaanderen, buitengewoon onderwijs type 5

71 Partners in succes  AgODi  Databank met toegangspoorten  Verstuurt en ontvangt gegevens  Softwareleveranciers  Aansluiten schooladministratiepakket op toegangspoorten  Gebruiksvriendelijke toegang tot databank  Schooladministratie  Onmiddellijk registreren in schooladministratiepakket

72 Hoe functioneert DISCIMUS?  School voert informatie in het schooladministratiepakket in  Informatie die nodig is, vloeit meteen door naar de centrale databank van AgODi  Meteen antwoord of de verwerking geslaagd is  Mogelijk om gegevens uit te wisselen op het moment dat de school het vraagt  Respect voor privacy

73 Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften M-decreet

74 M-decreet 1.Belangrijkste bepalingen 2.Inschrijvingsrecht 3.Wat regelt het M-decreet nog 4.Flankerende maatregelen 5.Data inwerkingtreding

75 M-decreet 1. Belangrijkste bepalingen 1.1. aanscherping opdracht school en CLB -Principes handelingsgericht samenwerken verankeren -Nemen van gepaste maatregelen en doen van redelijke aanpassingen -Definiëren van aanpassingen aan de onderwijsomgeving (remediëren, differentiëren, compenseren, dispenseren binnen de context van een gemeenschappelijk curriculum) -Definiëren van de fasen van zorgcontinuüm (basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg) -Definiëren van disproportionaliteit (protocol, GKGB- decreet) -Definitie leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

76 M-decreet 1. Belangrijkste bepalingen 1.2. wetenschappelijke criteria voor de types buitengewoon onderwijs -Geleidelijke evolutie van medisch naar sociaal model -type 1 en 8 vervangen door type “basisaanbod” (obv onderwijsbehoeften) -Behoud medische criteria voor types 2 (verstandelijke beperking),3,4,5,6,7 (incl. STOS) en 9 (ASS) -Mogelijkheid tot vastleggen diagnostische protocollen (afstemming VAPH, kwaliteitscentrum diagnostiek, PRODIA) -Programmatieprocedure bijkomend aanbod

77 M-decreet 1. Belangrijkste bepalingen 1.3. herformuleren toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs: -Fasen zorgcontinuüm doorlopen -Aanpassingen (o.a. R,D,C,D) om leerling te blijven meenemen in GC zijn disproportioneel of onvoldoende (uitz.: bij start onderwijscarrière in BuO: zullen zijn) -Onderwijsbehoeften in kaart gebracht obv een interactioneel model en niet louter toe te schrijven aan SES- kenmerk van de leerling -Welk type van toepassing is -Onderscheid in BUSO OV1,2 en 3 en OV4 (GC wel haalbaar)

78 M-decreet 1. Belangrijkste bepalingen 1.3. herformuleren toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs:  Monopolie positie CLB  Bemiddelingscommissie  Overgangsperiode  Verslag kan opgeheven worden  Is een verslag dat een recht op toegang geeft tot buitengewoon onderwijs >< inschrijvingsverslag  Periodieke evaluatie van inschrijving in type basisaanbod (2 jaar BuBaO – na opleidingsfase BUSO)

79 M-decreet 1. Belangrijkste bepalingen 1.4. herformuleren toelatingsvoorwaarden geïntegreerd onderwijs: -Gemotiveerd verslag >< inschrijvingsverslag BuO -Inzet van GON ondersteuning in combinatie met compenserende en dispenserende maatregelen = nodig en voldoende om de leerling het GC te laten volgen -Welk type van toepassing is -≥ 9 maanden BuO voor leerlingen basisaanbod (link waarborgregeling) -overgangsregeling

80 M-decreet 2. Inschrijvingsrecht (vervangt draagkrachtafweging) -Onverkort recht: leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen met toepassing van gepaste maatregelen (komen in aanmerking voor gewone studiebekrachtiging) -Inschrijving onder ontbindende voorwaarde: leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot BuO: school verplicht tot overleg over aanpassingen GC of studievoortgang obv IAC -Disproportionaliteit bevestigd: ontbinding inschrijving -Aanpassingen proportioneel: ondersteuning (GON/ION) -Procedure tijdens de schoolloopbaan

81 M-decreet 2. Inschrijvingsrecht -Geen automatische bemiddeling door LOP -Versterking rechtsbescherming: samenstelling (PMH krijgen een plaats), bevoegdheden (behandeling ten gronde – geen marginale toetsing) en gevolgen (link met onafhankelijk mechanisme in toepassing van art. 33§2 VRPH en art. 40 GKGB-decreet)

82 M-decreet 2. Inschrijvingsrecht: advies Raad van State Sinds 13 augustus 2009 (datum goedkeuringsdecreet): verbintenis overheid om recht op toegang tot IO te waarborgen (IO = principe, BuO = uitzondering) Gewoon onderwijs verplicht tot voldoende ondersteuningsmaatregelen. Inclusief onderwijs geleidelijk realiseren rekening houdend met beschikbare middelen (standstill) Door recht op inschrijving in GO onverkort te laten gelden wanneer leerlingen het GC kunnen volgen met proportionele en gepaste maatregelen: ontwerp lijkt recht op toegang voldoende te verzekeren

83 M-decreet 2. Inschrijvingsrecht: advies Raad van State Recht op redelijke aanpassingen: onmiddellijk! (discriminatie!): door toegang tot BuO te beperken tot die situaties waar de aanpassingen in GO disproportioneel/onvoldoende zouden zijn: ontwerp lijkt recht op RA in GO voldoende te waarborgen.

84 M-decreet 2. Inschrijvingsrecht: advies Raad van State Artikel 24 betekent niet dat BuO moet verdwijnen, op voorwaarde dat er een principieel recht op toegang tot het gewoon onderwijs bestaat Conclusie: ontwerp zet stappen in de richting van algemene doelstelling van artikel 24, bestaan/verder ontwikkelen BuO doet hieraan geen afbreuk

85 M-decreet 3. Wat regelt het M-decreet nog? -Afschaffing CABO (subcommissies): -Verlenging +21jarigen: klassenraad -Vrijstelling leerplicht, POAH: onderwijsinspectie -Autonome secundaire ziekenhuisscholen -Actualisatie/toekomstgerichte omschrijvingen OV’s -Programmatiemogelijkheden OV4

86 M-decreet 4. Flankerende maatregelen 4.1. Kwaliteitscontrole Onderwijs/CLB inspectie op diagnostische praktijk CLB – afstemming Zorginspectie 4.2. Competentieontwikkeling 4.3. Waarborgregeling 4.4. Monitoring

87 M-decreet Decreet gestemd in Commissie voor Onderwijs en Gelijke kansen op 13 februari 2014 Behandeling in plenaire zitting: komende weken Ingangsdatum: geleidelijk vanaf 1/4/2014, ten volle vanaf 1/9/2015

88 Hoe functioneert DISCIMUS? internet Discimus Instellingen (Directeur, medewerker, …) 1 School AgODi

89 Afgeschafte zendingen via WebEDISON  Geen zendingen van leerlingengegevens meer nodig voor informatie die via DISCIMUS wordt uitgewisseld  Afgeschafte zendingen van leerlingengegevens:  Eerste drie schooldagen  Eerste schooldag van oktober  In- en uitschrijvingen (SO)  Eerste schooldag van februari (BaO)  Problematische afwezigheden  Halve dagen aanwezigheid kleuters (BaO)  Wijzigingen leerlingenkenmerken (SO)  Later: GON, studiebewijzen (SO), onderwijs aan huis (SO)…

90 DISCIMUS nu  Uitwisseling gerealiseerde inschrijvings- en uitschrijvingsgegevens  Schooljaar 2013-2014 en 2014-2015  Geen aanmeldingen of weigeringen  Dubbele inschrijvingen zijn opvraagbaar  Welke leerling, periode, andere school  Huidig of volgend schooljaar  Regelgeving staat dit toe

91 DISCIMUS nu  Uitwisseling van aan- en afwezigheidsgegevens  Niet-leerplichtige kleuters: aanwezigheden  Leerplichtige kleuters, lager- en secundair onderwijs: afwezigheden  Raadplegen: eigen school of over de scholen heen bij schoolwijziging (vb. Z- of B-codes, aanwezigheden kleuters)  Uitwisseling leerlingenkenmerken

92 Toekomst  Verdere integratie leerlingengegevens in DISCIMUS  Ondersteuning verificatie via DISCIMUS  Afbouw van papierstromen  …

93 Erkenning  Prijs voor ‘Best Practice’ van EIPA (European Institute of Public Administration)  e-Gov Award voor gebruiksvriendelijkheid Agoria  Indigo-Innovatieprijs HP-Belgacom

94 Informatie over DISCIMUS  Omzendbrief DISCIMUS – Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen (NO/2012/01)DISCIMUS – Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen (NO/2012/01)  www.agodi.be www.agodi.be  Schooldirect (www.schooldirect.be)www.schooldirect.be  Website www.ond.vlaanderen.bewww.ond.vlaanderen.be Wetwijs: “D”

95 Vragen?


Download ppt "Directiedag CLB 20/02/2014. Agenda –Welkom, agenda en mededelingen (9.30u-10.00u) –Actieplan vroegtijdig schoolverlaten, Marie Kruyfhooft, dep. OV (10.00u-"

Verwante presentaties


Ads door Google