De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directiedag CLB 20/02/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directiedag CLB 20/02/2014."— Transcript van de presentatie:

1 Directiedag CLB 20/02/2014

2 Agenda Welkom, agenda en mededelingen (9.30u-10.00u)
Actieplan vroegtijdig schoolverlaten, Marie Kruyfhooft, dep. OV (10.00u-10.30u) Vlaams actieplan suïcidepreventie, Marjolijn van den Berg, AZG (10.30u-11.00u) Pauze (11.00u-11.20u) Talennota, Sien Van den Hoof, dep. OV (11.20u-11.45u) Mijn Onderwijs, Raf Geusens-dep. OV en Elke Defranc-AgODi (11.45u-12.30u) Lunch (12.30u-13.15u) Mededelingen personeel, Patricia Van Reet (13.15u-13.45u) M-decreet, Theo Mardulier, dep. OV (13.45u-15.15u) Discimus, Michael Van der Eycken, AgODi (15.15u-15.30u)

3 Mededelingen IJH: Moduleren: 55/72 gemoduleerd Jeugdhulpwijzer:
Light versie in de loop van april (beperkte zoekmogelijkheden) Full versie: deze zomer MDT: infomoment op 12 maart (oa. zorgzwaarte) PICOV - communicatie Spijbelplannen- afstemming IJH Extra infomoment scholen: 26/03/2014 Audit CLB: informeel overleg met sociale partners en CLB-sector Volgende directiedag: vrijdag 23 mei 2014

4 Actieplan vroegtijdig schoolverlaten

5 Algemeen EU 2020 (10%) Pact 2020 (4,3%)
Actieplan VSV: goedgekeurd door de Vlaamse Regering 27 september 2013

6 Stand van zaken: EAK Tabel 1: vroegtijdige schoolverlaters in % - jaargemiddelden Bron: FOD Economie, ADSEI, EAK Kalenderjaar Totaal 2000 11.60 2001 11.50 2002 11.70 2003 12.50 2004 11.0 2005 10.70 2006 10.00 2007 9.30 2008 8.60 2009 2010 9.60 2011 2012 8.70

7 Stand van zaken: SSL Kalenderjaar Totaal 2004 12.0 2005 2006 12.6 2007
Tabel 2: Vroegtijdig schoolverlaters in % - jaargemiddelden Bron: SSL Kalenderjaar Totaal 2004 12.0 2005 2006 12.6 2007 13.0 2008 12.7 2009 2010a 11.1 2010b 13.9

8 Uitgangspunten Europees referentiekader
Keuzes maken voor enkele quick wins samen met acties op langere termijn Elke jongere tot aan de meet

9 Identificatie, monitoring & coördinatie
Wetenschappelijk rapport met regionale indicatoren omtrent VSV Voorjaar 2013 Rapporteren op schoolniveau omtrent VSV via databundel 2014 Scholen ondersteunen bij het lezen van de databundel Directies en beleidsondersteuners ondersteunen via prioritaire nascholing

10 Preventie (1) Informatie aanreiken aan de scholen via een specifieke website Met behulp van de aangereikte info en de cijfers bepalen de scholen in hun beleid hoe zij vroegtijdig schoolverlaten binnen hun school gaan bestrijden en werken zij hieromtrent acties uit. De inspectie volgt de cijfers en de doeltreffendheid van het begeleidingsbeleid op tijdens het vooronderzoek en de doorlichting Voorbereiding vanaf 2014 Toepassing vanaf

11 Preventie (2) De website onderwijskiezer verder optimaliseren + informatie voor vroegtijdig schoolverlaters toevoegen Onderzoeken of een uitbreiding van de schoolverlatersstudie mogelijk is Vanaf 2014 Flexibele leerwegen in het secundair onderwijs: duidelijk informeren, praktijkvoorbeelden en ondersteunen van scholen bij de uitbouw ervan Vanaf

12 Preventie (3) De evaluatie van het stelsel leren en werken 2014
De versterking van de werkcomponent binnen de huidige systemen van leren en werken (incluis ILW) Geleidelijke invoering van de stageverplichting in de 3de graad BSO (1ste, 2de en 3de leerjaar) en de 3de graad TSO (1ste en 2de leerjaar) Vanaf

13 Preventie (4) Het inzetten van arbeidsmarktinstrumenten binnen de schoolse context in onderling overleg tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het in kaart brengen van de problematiek van de pullfactor “arbeidsmarkt” (groenpluk) om vroegtijdig schoolverlaten te verklaren, via bevraging van schoolverlaters Sensibiliseren van sectoren en werkgevers over het belang om jongeren mee tot aan de meet te brengen via de modelovereenkomst stage en werkervaring.  Uitrol van de Vlaamse kwalificatiestructuur

14 Interventie Verzamelen en verspreiden van praktijkvoorbeelden (peer)coaching Transitietrajecten verder openstellen voor leerlingen uit het buitengewoon SO en waar mogelijk uitbreiden naar leren en werken Vanaf

15 Compensatie Vanaf 2013-2014 EVC-trajecten stimuleren en bekendmaken
Verder uitbouwen en faciliteren van kwalificerende beroepsgerichte trajecten via samenwerking tussen o.m. het volwassenenonderwijs, VDAB, Examencommissie, Syntra en bedrijven/organisaties Bekendmaken van de mogelijkheid tot het volgens van deze kwalificerende beroepsgerichte trajecten Vanaf EVC-trajecten stimuleren en bekendmaken Kennisname uitrol acties loopbaanakkoord Vanaf 2013

16 Overkoepelende acties
Opmaak draaiboek als lokaal afsprakenkader voor scholen-CLB’s-VDAB en eventueel andere betrokken actoren die ingezet kunnen worden bij het bestrijden van VSV (hierin prioritaire aandacht voor grootstedelijke context en Brussel) Vanaf Opvolging en bijsturing actieplan vroegtijdig schoolverlaten Continu

17 Dank voor uw aandacht! Vragen of bedenkingen steeds welkom bij
Marie Kruyfhooft Carl Lamote Debby Peeters

18 Een nieuw Vlaams actieplan suïcidepreventie 2012-2020
CLB – directiedag 20 februari 2014

19 Inhoud van de presentatie
Marjolijn van den Berg Inhoud van de presentatie Achtergrond van het Vlaams actieplan suïcidepreventie Jongeren en zelfdoding Kort overzicht van de strategieën in het Vlaams actieplan suïcidepreventie Wat betekent dit voor u? Vragen en opmerkingen

20 Marjolijn van den Berg Achtergrond Het preventieve gezondheidsbeleid kadert in het preventiedecreet uit 2003 Gezondheidsdoelstellingen en actieplannen zijn gereedschappen om het preventieve gezondheidsbeleid vorm te geven Een gezondheidsdoelstelling wordt voorgesteld tijdens een gezondheidsconferentie Een gezondheidsdoelstelling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams parlement De gezondheidsconferentie suïcidepreventie werd gehouden in december 2011 De gezondheidsdoelstelling en het bijbehorend actieplan werden goedgekeurd in maart 2013

21 Een overzicht van de strategieën in het actieplan suïcidepreventie
Marjolijn van den Berg Een overzicht van de strategieën in het actieplan suïcidepreventie 1. Geestelijke gezondheidsbevordering met betrekking tot individu en maatschappij 2. Suïcidepreventie door laagdrempelige telefonische en online hulp 3. Bevorderen van deskundigheid en netwerkvorming bij intermediairs 4. Strategieën voor specifieke risicogroepen 5. De ontwikkeling en implementatie van aanbevelingen en hulpmiddelen voor de preventie van suïcide.

22 Sterfte door zelfdoding bij jongeren
Bron: Vlaams Gewest, sterftecijfers 2010 Sterfte door zelfdoding bij jongeren 2e doodsoorzaak bij jongeren na verkeersongevallen In de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar stierven in jongens en 1 meisje door zelfdoding In de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar stierven 16 jongens en 6 meisjes door zelfdoding

23 Bron: HBSC Studie 2010 Over jongeren: 20 % van de meisjes en 15,2 % van de jongens hebben wel eens aan zelfmoord gedacht

24 Over jongeren: Zelfmoordgedachten naar opleiding
Bron: HBSC Studie 2010 Over jongeren: Zelfmoordgedachten naar opleiding

25 Over jongeren: Zelfbeschadigend gedrag
Bron: HBSC Studie 2010 Over jongeren: Zelfbeschadigend gedrag 15,5% van de jongeren die zichzelf opzettelijk hebben beschadigd, heeft dit minder dan 1 maand geleden gedaan.

26 Mythes en veel gestelde vragen over zelfdoding (mbt jongeren)
Marjolijn van den Berg Mythes en veel gestelde vragen over zelfdoding (mbt jongeren) Iemand die over zelfdoding praat, doet het niet Iemand die een zelfmoordpoging doet, wil enkel de aandacht trekken Iemand die impulsief een paar pillen slikt, is dat wel een zelfmoordpoging? Is zelfdoding te voorkomen?

27 De individuele veerkracht en het vermogen voor zelfhulp versterken.
Marjolijn van den Berg Strategie 1 Geestelijke gezondheidsbevordering met betrekking tot individu en maatschappij De individuele veerkracht en het vermogen voor zelfhulp versterken. Ondersteuningsvaardigheden bij ouders verhogen. Bevorderen van sociale aansluiting. Hulp zoeken aanmoedigen en stigma doorbreken. De leefomgeving gezonder, zorgzamer en suïcideveiliger maken via beleid in de lokale gemeenschap, scholen, werkplek en via de media.

28 Aspha ook voor leerkrachten en CLB medewerkers
Marjolijn van den Berg Strategie 2 Suïcidepreventie door laagdrempelige telefonische en online hulp Zelfmoordlijn Aspha ook voor leerkrachten en CLB medewerkers Awel luistert naar kinderen en jongeren 102 Portaalsite suïcidepreventie En…

29 Inzetten op depressieve jongeren: SPARX
Marjolijn van den Berg Inzetten op depressieve jongeren: SPARX

30 Marjolijn van den Berg Strategie 3 Bevorderen van deskundigheid en netwerkvorming bij intermediairs Deskundigheidsbevordering door de CGG suïcidepreventiewerkers: 3 daagse vorming jongeren, hulp aan scholen na een zelfdoding, opstellen van draaiboeken

31 Strategie 4 Strategieën voor specifieke risicogroepen
Marjolijn van den Berg Strategie 4 Strategieën voor specifieke risicogroepen Suïcidepogers, screening en opvang: KIPEO voor jonge pogers, Voor leerkrachten (en ouders): behandeling van personen met suïcidale gedachten en gedrag kwetsbare groepen: VDIP (eerste psychose), Werkgroep Verder (hulp aan nabestaanden: iedereen in een school is nabestaande…)

32 aanbevelingen voor de preventie van zelfdoding
Marjolijn van den Berg Strategie 5 De ontwikkeling en implementatie van aanbevelingen en hulpmiddelen voor de preventie van suïcide aanbevelingen voor de preventie van zelfdoding aanbevelingen voor de vroegdetectie, vroeginterventie en behandeling van suïcidaal gedrag aanbevelingen voor ketenzorg voor suïcidale personen

33 Aanknopingspunten onderwijs
Marjolijn van den Berg Aanknopingspunten onderwijs Preventiecoaches Deskundigheidsbevordering door de CGG SP Algemene richtlijnen suïcidepreventie Toolkit suïcidepreventie voor scholen (Euregenas 2014) Portaalsite (2013) Serious game?

34 Vragen, opmerkingen, suggesties?
Marjolijn van den Berg Vragen, opmerkingen, suggesties? Marjolijn van den Berg Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Dank u voor uw aandacht!

35 Mannen Vrouwen aantal overlijdens verschil met 2000 Startcijfer 2000
Marjolijn van den Berg Mannen Vrouwen aantal overlijdens verschil met 2000 Startcijfer 2000 843 331 2001 837 -0% 302 -8% 2002 802 -5% 298 -10% 2003 785 -6% 289 -12% 2004 784 301 -9% 2005 818 -3% 297 Start actieplan 2006 700 -17% 280 -15% 2007 681 -19% 303 2008 728 -13% 299 l 2009 792 310 Huidige cijfers 2010 772 294 -11% streefcijfer 776 305

36 Marjolijn van den Berg Rangschikking Europese lidstaten naar sterfte door suïcide, gemiddelde AT Oostenrijk BG Bulgarije CY Cyprus CZ Tsjechië DE Duitsland DK Denemarken EE Estland ES Spanje FI Finland FR Frankrijk GR Griekenland HU Hongarije IT Italië IE Ierland LT Litouwen LU Luxemburg LV Letland MT Malta NL Nederland PL Polen PT Portugal RO Roemenië SE Zweden SI Slovenië SK Slovakije UK Verenigd Koninkrijk

37 SAMEN TAALGRENZEN VERLEGGEN
Sien Van den Hoof Directiedag CLB 20 februari 2014

38 Context Conceptnota “Samen taalgrenzen verleggen” (juli 2011)
Voor de school Op school Buiten de school Een talenbeleid De (toekomstige) leraren Decretale vertaling in Onderwijsdecreet XXIII Ingangsdatum: september 2014

39 Basisonderwijs Nederlands Screening Nederlandse taalvaardigheid
Taaltraject Taalbad Moderne Vreemde Talen Frans Taalinitiatie

40 Secundair onderwijs Nederlands Screening Nederlandse taalvaardigheid
3u extra taalles Nederlands Moderne Vreemde Talen Uitbreiding aanbod: alle levende talen CLIL (Content and Language Integrated Learning)

41 Reacties Geen bijkomende middelen Planlast
Pedagogische vrijheid van de scholen Expertise van de leerkracht Ondersteunende instrumenten Nascholing

42 Directiedag CLB 20 februari 2014
Mijn Onderwijs Directiedag CLB 20 februari 2014

43 Mijn Onderwijs: Agenda
Demo Beveiliging

44 Mijn Onderwijs: Beveiliging
Structuur in Gebruikersbeheer: Lokale beheerder (bijv. Schooldirecteur) Mijn Onderwijs Portaal Beheerder Portaalgebruiker Algemeen Instellingen & Leerlingen Personeel Portaalgebruiker Confidentieel webEdison Beheerder Edisongebruiker Zone30 Beheerder e.a. Inrichtende machten  aanstellen lokale beheerders

45 Mijn Onderwijs: Beveiliging
Structuur in Mijn Onderwijs:

46 Mijn Onderwijs: Beveiliging
Mogelijke rechten voor een document: ALG Kan gezien worden door gebruikers met rechten Portaalgebruiker Algemeen Instellingen & Leerlingen of Personeel ALGIL (= Portaalgebruiker Algemeen Instellingen & Leerlingen) ALGP (= Portaalgebruiker Algemeen Personeel) CONF Kan gezien worden door gebruikers met rechten Portaalgebruiker Confidentieel Instellingen & Leerlingen of Personeel CONFIL (=Portaalgebruiker Confidentieel Instellingen & Leerlingen) CONFP (= Portaalgebruiker Confidentieel Personeel)

47 Elektronische salarisbrief ‘on demand’

48 Elektronische salarisbrief
Situatie Salaris, eindejaarstoelage, vakantiegeld, herzieningen Op papier en via post verstuurd Alleen bij wijzigingen Geen duplicaten mogelijk 2008: Leesbaarheid

49 Elektronische salarisbrief
Waarom innoveren ? Nieuwe klantenverwachtingen: informatie steeds beschikbaar ‘on demand’ Een salarisbrief voor elke betaling Ecologische keuze (papier, transport) Efficiëntiewinst Mee met tendensen/evolutie in de samenleving - imago Betere dienstverlening werkstations

50 Elektronische salarisbrief
Kenmerken Beveiligde en gekende omgeving! Via Zoomit-functie thuisbankieren Conform privacywetgeving Vrijwilligheid Terugkeer naar papier altijd mogelijk Communicatie

51

52 Aantal loonbrieven via opt-in

53 Verhouding

54 Resultaten Meer dan personeelsleden kiezen voor de digitale loonbrief, of bijna 22% In 2012: besparing van papieren loonbrieven 54

55 Meer is mogelijk Formule van opt-out,
mits goede communicatie en begeleiding

56 Principes van ‘opt-out’
Voor wie PC-bankt in Zoomitbank, wordt de elektronische salarisbrief de standaard Wie de salarisbrief nog op papier wil, moet daarvoor kiezen Er is een duidelijk potentieel: Zoomitbanken + PC-banking-gebruikers

57 Voorwaarden voor opt-out
Draagvlak bij sociale partners (in overleg) Zeer goede communicatie en informatie aan de personeelsleden: ruim op voorhand, helder, volledig De keuze voor opt-out moet eenvoudig en gemakkelijk zijn Ruime overgangsperiode => start in de loop van 2014

58 En verdere toekomst Aanbod via “Mijn onderwijs“
Andere personeelsdocumenten (fiscale fiches ...) Meer leesbare en duidelijke loonbrief

59 CAPELO Het elektronisch pensioendossier

60 Wat? Werkgevers bezorgen alle loopbaandata elektronisch aan PDOS
Elektronisch pensioendossier Automatische berekening van pensioenvoorwaarden en –bedrag mogelijk (sneller, correcter …)

61 Waarom? Minder administratieve rompslomp voor scholen en personeel
Service voor personeelsleden Nieuwe loopbaanvoorwaarden pensioenwet Pensioenramingen worden mogelijk (generatiepact) Federale verplichting – pensioenwet

62 Fase 1 Vanaf 1 januari 2011: AgODi geeft alle loopbaangegevens door aan PDOS via de kwartaalaangifte RSZ (DMFA) gerealiseerd in 2012

63 Fase 2 Alle gegevens vóór 1 januari 2011 geeft AgODi door aan de PDOS
: voor personeelsleden worden loopbaangegevens doorgegeven aan de PDOS Personeelsleden krijgen een loopbaanoverzicht Nazicht en goedkeuring Bepalend voor berekening voorwaarden en bedrag pensioen

64 Opleiding Secretariaatsmedewerkers CLB

65 Opleiding secretariaatsmedewerkers CLB
Tweedaagse opleiding in Brussel Doelgroep: secretariaatsmedewerkers van de CLB’s Planning: 24 en 28 april 2014 Inhoud en thema’s: kennismaking met AgODi (situering, structuur, kerntaken, beheersovereenkomst, …) de website van Onderwijs en Vorming hoe kan de website je ondersteunen bij je taken als secretariaatsmedewerker?

66 Opleiding secretariaatsmedewerkers CLB
Inhoud en thema’s: berekening van de omkadering en invullen van de formulieren personeelsformatie verloven (loopbaanonderbreking, VVP & AVP, TBSPA) bevallingsverlof tijdelijk andere opdracht basisprincipes van de salarisberekening en interpreteren van de schoollisting Kennismaking met SBT en werkstation

67 Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen
DISCIMUS Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen

68 Uitdagingen Verschillende maatschappelijke uitdagingen Capaciteit
DISCIMUS - Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen Uitdagingen Verschillende maatschappelijke uitdagingen Capaciteit Dubbele inschrijvingen Steeds grotere vraag naar gegevens Van beleidsmakers Van scholen Nood aan snelle beschikbaarheid gegevens Planlastvermindering Eenvoudige uitwisseling en efficiëntere werking Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

69 Gebruik van leerlingengegevens door AgODi
Berekenen van omkadering en toelagen Leerplichtcontrole & opvolging kleuterparticipatie Doorgeven van gegevens aan verschillende partners: Afdeling Studietoelagen, CLB’s, AGIOn, Kinderbijslagfonds(en), Leer- en ervaringsdatabank (VDAB, CVO’s) Cijfergegevens voor beleidsondersteuning Kwaliteit van al deze processen is afhankelijk van de gegevens die bezorgd worden door de scholen

70 Deelnemers aan het project
DISCIMUS - Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen Deelnemers aan het project Nu Alle basisscholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs (uitgez. type 5) Alle scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (uitgez. type 5) Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO’s) Later CLB’s, DKO, Syntra Vlaanderen, buitengewoon onderwijs type 5 Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

71 Partners in succes AgODi Databank met toegangspoorten
DISCIMUS - Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen Partners in succes AgODi Databank met toegangspoorten Verstuurt en ontvangt gegevens Softwareleveranciers Aansluiten schooladministratiepakket op toegangspoorten Gebruiksvriendelijke toegang tot databank Schooladministratie Onmiddellijk registreren in schooladministratiepakket Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

72 Hoe functioneert DISCIMUS?
DISCIMUS - Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen Hoe functioneert DISCIMUS? School voert informatie in het schooladministratiepakket in Informatie die nodig is, vloeit meteen door naar de centrale databank van AgODi Meteen antwoord of de verwerking geslaagd is Mogelijk om gegevens uit te wisselen op het moment dat de school het vraagt Respect voor privacy Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

73 Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften M-decreet

74 M-decreet Belangrijkste bepalingen Inschrijvingsrecht
Wat regelt het M-decreet nog Flankerende maatregelen Data inwerkingtreding

75 M-decreet 1. Belangrijkste bepalingen
1.1. aanscherping opdracht school en CLB Principes handelingsgericht samenwerken verankeren Nemen van gepaste maatregelen en doen van redelijke aanpassingen Definiëren van aanpassingen aan de onderwijsomgeving (remediëren, differentiëren, compenseren, dispenseren binnen de context van een gemeenschappelijk curriculum) Definiëren van de fasen van zorgcontinuüm (basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg) Definiëren van disproportionaliteit (protocol, GKGB-decreet) Definitie leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

76 M-decreet 1. Belangrijkste bepalingen
1.2. wetenschappelijke criteria voor de types buitengewoon onderwijs Geleidelijke evolutie van medisch naar sociaal model type 1 en 8 vervangen door type “basisaanbod” (obv onderwijsbehoeften) Behoud medische criteria voor types 2 (verstandelijke beperking),3,4,5,6,7 (incl. STOS) en 9 (ASS) Mogelijkheid tot vastleggen diagnostische protocollen (afstemming VAPH, kwaliteitscentrum diagnostiek, PRODIA) Programmatieprocedure bijkomend aanbod

77 M-decreet 1. Belangrijkste bepalingen
1.3. herformuleren toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs: Fasen zorgcontinuüm doorlopen Aanpassingen (o.a. R,D,C,D) om leerling te blijven meenemen in GC zijn disproportioneel of onvoldoende (uitz.: bij start onderwijscarrière in BuO: zullen zijn) Onderwijsbehoeften in kaart gebracht obv een interactioneel model en niet louter toe te schrijven aan SES-kenmerk van de leerling Welk type van toepassing is Onderscheid in BUSO OV1,2 en 3 en OV4 (GC wel haalbaar)

78 M-decreet 1. Belangrijkste bepalingen
1.3. herformuleren toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs: Monopolie positie CLB Bemiddelingscommissie Overgangsperiode Verslag kan opgeheven worden Is een verslag dat een recht op toegang geeft tot buitengewoon onderwijs >< inschrijvingsverslag Periodieke evaluatie van inschrijving in type basisaanbod (2 jaar BuBaO – na opleidingsfase BUSO)

79 M-decreet 1. Belangrijkste bepalingen
1.4. herformuleren toelatingsvoorwaarden geïntegreerd onderwijs: Gemotiveerd verslag >< inschrijvingsverslag BuO Inzet van GON ondersteuning in combinatie met compenserende en dispenserende maatregelen = nodig en voldoende om de leerling het GC te laten volgen Welk type van toepassing is ≥ 9 maanden BuO voor leerlingen basisaanbod (link waarborgregeling) overgangsregeling

80 M-decreet 2. Inschrijvingsrecht (vervangt draagkrachtafweging)
Onverkort recht: leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen met toepassing van gepaste maatregelen (komen in aanmerking voor gewone studiebekrachtiging) Inschrijving onder ontbindende voorwaarde: leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot BuO: school verplicht tot overleg over aanpassingen GC of studievoortgang obv IAC Disproportionaliteit bevestigd: ontbinding inschrijving Aanpassingen proportioneel: ondersteuning (GON/ION) Procedure tijdens de schoolloopbaan

81 M-decreet 2. Inschrijvingsrecht Geen automatische bemiddeling door LOP
Versterking rechtsbescherming: samenstelling (PMH krijgen een plaats), bevoegdheden (behandeling ten gronde – geen marginale toetsing) en gevolgen (link met onafhankelijk mechanisme in toepassing van art. 33§2 VRPH en art. 40 GKGB-decreet)

82 M-decreet 2. Inschrijvingsrecht: advies Raad van State
Sinds 13 augustus 2009 (datum goedkeuringsdecreet): verbintenis overheid om recht op toegang tot IO te waarborgen (IO = principe, BuO = uitzondering) Gewoon onderwijs verplicht tot voldoende ondersteuningsmaatregelen. Inclusief onderwijs geleidelijk realiseren rekening houdend met beschikbare middelen (standstill) Door recht op inschrijving in GO onverkort te laten gelden wanneer leerlingen het GC kunnen volgen met proportionele en gepaste maatregelen: ontwerp lijkt recht op toegang voldoende te verzekeren

83 M-decreet 2. Inschrijvingsrecht: advies Raad van State
Recht op redelijke aanpassingen: onmiddellijk! (discriminatie!): door toegang tot BuO te beperken tot die situaties waar de aanpassingen in GO disproportioneel/onvoldoende zouden zijn: ontwerp lijkt recht op RA in GO voldoende te waarborgen.

84 M-decreet 2. Inschrijvingsrecht: advies Raad van State
Artikel 24 betekent niet dat BuO moet verdwijnen, op voorwaarde dat er een principieel recht op toegang tot het gewoon onderwijs bestaat Conclusie: ontwerp zet stappen in de richting van algemene doelstelling van artikel 24, bestaan/verder ontwikkelen BuO doet hieraan geen afbreuk

85 M-decreet 3. Wat regelt het M-decreet nog?
Afschaffing CABO (subcommissies): Verlenging +21jarigen: klassenraad Vrijstelling leerplicht, POAH: onderwijsinspectie Autonome secundaire ziekenhuisscholen Actualisatie/toekomstgerichte omschrijvingen OV’s Programmatiemogelijkheden OV4

86 M-decreet 4. Flankerende maatregelen
4.1. Kwaliteitscontrole Onderwijs/CLB inspectie op diagnostische praktijk CLB – afstemming Zorginspectie 4.2. Competentieontwikkeling 4.3. Waarborgregeling 4.4. Monitoring

87 M-decreet Decreet gestemd in Commissie voor Onderwijs en Gelijke kansen op 13 februari 2014 Behandeling in plenaire zitting: komende weken Ingangsdatum: geleidelijk vanaf 1/4/2014, ten volle vanaf 1/9/2015

88 Hoe functioneert DISCIMUS?
DISCIMUS - Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen Hoe functioneert DISCIMUS? internet Discimus Instellingen (Directeur, medewerker, …) 1 School AgODi Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 88

89 Afgeschafte zendingen via WebEDISON
Geen zendingen van leerlingengegevens meer nodig voor informatie die via DISCIMUS wordt uitgewisseld Afgeschafte zendingen van leerlingengegevens: Eerste drie schooldagen Eerste schooldag van oktober In- en uitschrijvingen (SO) Eerste schooldag van februari (BaO) Problematische afwezigheden Halve dagen aanwezigheid kleuters (BaO) Wijzigingen leerlingenkenmerken (SO) Later: GON, studiebewijzen (SO), onderwijs aan huis (SO)…

90 DISCIMUS nu Uitwisseling gerealiseerde inschrijvings- en uitschrijvingsgegevens Schooljaar en Geen aanmeldingen of weigeringen Dubbele inschrijvingen zijn opvraagbaar Welke leerling, periode, andere school Huidig of volgend schooljaar Regelgeving staat dit toe Nu dit schooljaar uitwisseling en volgend schooljaar kan ook al geregistreerd worden Instappers: niet wachten tot instapdag, invoeren op moment van inschrijving Stamnummers: Automatisch toegekend Volgorde volgens inschrijving Begint met 12 voor dit schooljaar en volgend schooljaar met 13

91 DISCIMUS nu Uitwisseling van aan- en afwezigheidsgegevens
Niet-leerplichtige kleuters: aanwezigheden Leerplichtige kleuters, lager- en secundair onderwijs: afwezigheden Raadplegen: eigen school of over de scholen heen bij schoolwijziging (vb. Z- of B-codes, aanwezigheden kleuters) Uitwisseling leerlingenkenmerken Nu dit schooljaar uitwisseling en volgend schooljaar kan ook al geregistreerd worden Instappers: niet wachten tot instapdag, invoeren op moment van inschrijving Stamnummers: Automatisch toegekend Volgorde volgens inschrijving Begint met 12 voor dit schooljaar en volgend schooljaar met 13

92 Toekomst Verdere integratie leerlingengegevens in DISCIMUS
Ondersteuning verificatie via DISCIMUS Afbouw van papierstromen

93 DISCIMUS - Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen
Erkenning Prijs voor ‘Best Practice’ van EIPA (European Institute of Public Administration) e-Gov Award voor gebruiksvriendelijkheid Agoria Indigo-Innovatieprijs HP-Belgacom Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

94 Informatie over DISCIMUS
DISCIMUS - Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen Informatie over DISCIMUS Omzendbrief DISCIMUS – Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen (NO/2012/01) Schooldirect (www.schooldirect.be) Website Wetwijs: “D” Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

95 Vragen?


Download ppt "Directiedag CLB 20/02/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google