De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26/07/2014 Integratie en DHO Impact- en functionele analyse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26/07/2014 Integratie en DHO Impact- en functionele analyse."— Transcript van de presentatie:

1 26/07/2014 Integratie en DHO Impact- en functionele analyse

2 Doelstelling Vanaf academiejaar 2013-2014 maken de academische hogeschoolopleidingen integraal deel uit van de universiteiten. Deze belangrijke structuurwijziging in het hoger onderwijs impacteert: – De dienstverlening en de ondersteunende toepassingen van de afdeling Hoger Onderwijs; – De partners en afdelingen waarmee de afdeling samenwerkt; – De organisatie van de betrokken hogescholen en universiteiten. Het proces dat leidt tot de financieringsberekening voor de betrokken instellingen zal in het kader van deze integratie aangepast worden. De integratie impacteert: 1.De instellingen; 2.De instellings-, vestigings- en opleidingsgegevens in de Databank Hoger Onderwijs; 3.De financieringsberekening aan de hand van de rekenmotor en Excel-rekenblad met de enveloppe; 4.De personeelsgegevens. Punt 2 is verder uitgewerkt in deze presentatie.

3 Algemene impactanalyse De integratie heeft groot impact op: 26/07/2014 1.Instellingendatabank DHO: aanpassingen voor universiteiten Bijkomende vestigingen Nieuwe administratieve groepen Nieuwe ingerichte administratieve groepen Nieuwe codes afstudeerrichtingen Aanpassingen attributen: – Gerichtheid – Aanvullende onderzoeksmiddelen Aanpassingen gezamenlijke opleidingen 2.ETL DHO-rekenmotor: conversie basisgegevens in ETL-proces zelf Voor alle academiejaren nodig voor financieringsberekening (vanaf 2007-2008 tot en met 2012- 2013) is een conversie nodig. Daarbij gaan we de gegevens (studiepunten, diploma’s…) van hogescholen in de financieringsberekening toewijzen aan universiteiten Logica voor doorstroombonus 3.Rekenmotor procesmodel Aanpassingen aan model (gerichtheden, sokkels, VOW…) Nieuwe componenten: Brussel, aanvullende onderzoeksmiddelen, PWO… 4.Excel enveloppe

4 Algemene impactanalyse De integratie heeft weinig of geen impact op 26/07/2014 1.Databank Hoger Onderwijs – Logica voor doorstroombonus in Verificatie diplomabonus – Relatie tussen overdragende en overgedragen ingerichte administratieve groepen over hoofdstructuren voor diploma/doorstroombonus 2.Webservices DHO – Geen impact op webservicedefinities – Instellingen geven deels andere info mee (nieuwe vestiging, nieuwe administratieve groep) – Omschrijving ‘Diplomabonus’ passen we niet aan naar ‘Doorstroombonus’ – Leerkrediet: overgangsmaatregel OD XIX automatische opbouw (zie lager) 3.Interfaces studietoelagen, kinderbijslag, LED – Geen impact 4.Studentenportaal – Geen impact

5 Impact op Datawarehouse Hoger Onderwijs 26/07/2014 -Kan overweg met nieuwe administratieve groepen -Alle wijzigingen kunnen technisch opgevangen worden -Impact op validatierapporten: de dimensie ‘vestiging’ opnemen in de rapporten

6 Nodige aanpassingen aan brongegevens in DHO - Schematisch 26/07/2014 Geel: manuele processen bij O&V; Wit: geautomatiseerde processen bij O&V

7 Detail - Aanpassingen aan instellingendatabank 26/07/2014 Vestigingen – Bijkomende vestigingen voor UGent en KULeuven. Nieuw volgnummer vestiging mee te geven in de inschrijving. – Voor bestaande vestigingen: opleidingen toevoegen aan bestaande vestiging universiteit

8 Detail - Aanpassingen aan instellingendatabank 26/07/2014 Administratieve groepen – Nieuwe codes voor overgedragen opleidingen – Startdatum: 01/09/2013 – Alle attributen overnemen: naam, studieomvang, opleidingscode (heroriëntatie, bonus), type/soort – Nieuw attribuut: aanvullende onderzoeksmiddelen i.f.v. financiering – Te transformeren attributen (zie lager): Gerichtheid Studiegebied – Uitzonderingen: codes administratieve groep aan hogescholen behouden of daar aanmaken Kunst: bestaande codes Hogere Zeevaartschool: bestaande codes Audiovisuele technieken Erasmushogeschool (PBA) – ander studiegebied: nieuwe codes

9 Detail - Aanpassingen aan instellingendatabank 26/07/2014 Attributen administratieve groep Studiegebieden – Overdracht van studiegebieden hogescholen naar universiteiten (bestaan al voor doctoraten) – Nieuw studiegebied: conservatie en restauratie Gerichtheid en aanvullende onderzoeksmiddelen Gerichtheid: 01 professioneel, 02 academiserend, 03 academisch, 04 SLO, 05 HBO, 06 HKO AOM-indicator: 1 is van toepassing, 0 is niet van toepassing Academiserende (IWT…)Oude AGNieuwe AG Gerichtheid0203 AOM-indicator11 Academiserende kunstOude AG Gerichtheid0206 AOM-indicator11 Professionele kunstOude AG Gerichtheid0106 AOM-indicator00

10 Detail - Aanpassingen aan instellingendatabank 26/07/2014 Ingerichte administratieve groepen – Nieuwe AG’s inrichten in bestaande of nieuwe vestigingen onder hoofdstructuur 511 – Startdatum: 01/09/2013 – Alle attributen overnemen: Taalregime Werktraject Hoger Onderwijsregisterperiode (van belang voor bepalen leerkrediet) Accreditatiestatus (informatief, later updaten) Overdracht creëren tussen overdragende en overgedragen ingerichte administratieve groep – Met het oog op correcte verificatie diploma/doorstroombonus – Overdragende en overgedragen krijgen zelfde opleidingscode – Studiepunten behaald aan hogeschool worden o.b.v. opleidingscode meegeteld bij diploma behaald aan universiteit – Kan van twee IAG’s aan twee hogescholen naar één IAG aan een universiteit Oude IAG’s afsluiten met einddatum 30/09/2013 – Na afloop academiejaar 2013-2013 – Mag normale registraties voor 2012-2013 niet hinderen

11 Detail - Aanpassingen aan instellingendatabank 26/07/2014 Gezamenlijke opleidingen – Gezamenlijke die wegvallen door integratie Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Voor de aanvullende onderzoeksmiddelen wordt wel nog de verdeelsleutel toegepast. Professionele masters (verpleegkunde en vroedkunde, sociaal werk, toerisme en ergotherapeutische wetenschappen) Handelswetenschappen HUB-EHSAL – HUB-KUB Handelsingenieur HUB-EHSAL – HUB-KUB – Overdracht deelnemers naar 2 universiteiten: IWT KHLimburg naar KULeuven/IWT XIOS naar UHasselt Aanpassingen coderen binnen bestaand model met historiek

12 Aanpassingen aan DHO 26/07/2014 Uitbreiden batch verifieer diploma/doorstroombonus – Sinds 2011-2012 verifieert DHO de diplomabonussen – De instellingen volgen de verschillen op via rapporten in het Datawarehouse – Voor academische bachelors die geen aansluitende master in de instelling hebben, mag voortaan ook bonus geclaimd worden – Limitatieve lijst van instellingen (UA, HUB-KUB, Uhasselt) en opleidingscodes waarvoor claim mag gebeuren – Ook helft studiepunten moet behaald zijn in instelling – Claims voor academische bachelors die niet aan voorwaarden voldoen: worden gerapporteerd via DWH

13 Aanpassingen aan DHO - leerkrediet 26/07/2014 De aanvulling tot 60 voor de overgangsmaatregelen uit OD XIX gebeurt in DHO nu op basis van de administratieve groep. Deze wijzigen door integratie. De studenten in deze situatie gaan dus niet meer de aanvulling krijgen. Het betreft studenten ingeschreven in 2007-2008 die vanaf 2013-2014 voortdoen aan dezelfde master, en het diploma behalen. Aanpak: – In het kader van integratie doen we hiervoor niets. – Wachten op vervolgacties rapport evaluatie implementatielasten flexibiliseringsdecreet. In 2013-2014 monitort O&V wie in het geval was en vullen dit manueel aan.

14 Feedback associaties – Beslissingen gemandateerde stuurgroep DHO 26/07/2014 Impact van nieuwe administratieve groepen is beperkt. De vijf associaties en betrokken universiteiten kunnen zich hierin vinden. Beslissing: nieuwe administratieve groepen voor integrerende opleidingen Nodige codetabellen (administratieve groepen, afstudeerrichtingen…) dienen tijdig bijgewerkt en beschikbaar te zijn. Vroegst gevraagde datum: december 2012. Geplande IPS O&V: januari. B eslissing: we streven naar begin december 2012 De codes en administratieve groepen aan de hogescholen mogen niet te vroeg worden afgesloten, zodat alle registraties, beroepen en foutoplossing voor 2012-2013 nog normaal kunnen verlopen. Beslissing: vooraf testen, en opvolgen via monitoring. Afsluiten na afloop 2012-2013 De validatierapporten vermelden best de vestiging. B eslissing: rapporten aanpassen vanaf 2013-2014

15 Feedback associaties – vragen en opmerkingen 26/07/2014 Wat wordt precies bedoeld met de doorstroombonus voor academische bachelors? Geldt alleen voor bachelors waarvoor de instelling geen onderwijsbevoegdheid heeft voor de masters (alleen opleidingen aan UHasselt, HUB-KUB en UA) Communicatie met kinderbijslag en studietoelagen? Geen functioneel impact. Opvolgen en monitoren. Zijn de nieuwe codes al nodig voor academiejaar 2012-2013 (AUHL)? Is niet haalbaar. Ten vroegste december 2012 Ingedaalde masters en diplomabonus (UAB)? Momenteel geen functionaliteit voor Vestigingen versus campussen (AUGent)? De integrerende opleidingen opleidingen worden toegevoegd aan de vestigingen conform het decreet. Zie hoger

16 Vervolgstappen voor DHO 26/07/2014 Juli - oktober 2012 - Voorbereiden van lijsten van over te dragen opleidingen en afstudeerrichtingen – Na verwerking gegevens voor academiejaar 2012-2013 – Op basis van BVR opleidingen en afstudeerrichtingen – Nazicht en validatie door instellingen en beleidsvoorbereiding November - december 2012 – Manueel: Nieuwe vestigingen Nieuw studiegebied en gerichtheid – Automatische scripts: Nieuwe AG’s creëren Nieuwe IAG’s inrichten in bestaande of nieuwe vestiging Overdracht creëren tussen oude en nieuwe IAG Gerichtheden wijzigen Nieuwe codes afstudeerrichtingen creëren Oude IAG’s en AG’s afsluiten: wachten December 2012: communicatie

17 Welke opleidingen hogescholen? 26/07/2014 Academisch gerichte bachelor Master Master na professionele bachelor (toerisme, verpleegkunde en vroedkunde, sociaal werk, ergotherapeutische wetenschappen) Master na master Specifieke lerarenopleiding na master (handelswetenschappen) Schakelprogramma Voorbereidingsprogramma, voor zover de hogeschool integrerende opleidingen in het betrokken studiegebied aanbiedt

18 Integratie en fusies 26/07/2014 Een aantal hogescholen voeren fusiebesprekingen, waarvan er ook zullen ingaan vanaf academiejaar 2013-2014 Om het aantal datamanipulaties te beperken zal O&V voor de betrokken instellingen eerst de integratie regelen De eventuele fusies worden aansluitend geregeld, en betreffen dan alleen de professionele en kunstopleidingen O&V zal verder praktische afspraken maken met de betrokken instellingen


Download ppt "26/07/2014 Integratie en DHO Impact- en functionele analyse."

Verwante presentaties


Ads door Google