De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impact- en functionele analyse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impact- en functionele analyse"— Transcript van de presentatie:

1 Impact- en functionele analyse
Integratie en DHO Impact- en functionele analyse 4/04/2017

2 Doelstelling Vanaf academiejaar maken de academische hogeschoolopleidingen integraal deel uit van de universiteiten. Deze belangrijke structuurwijziging in het hoger onderwijs impacteert: De dienstverlening en de ondersteunende toepassingen van de afdeling Hoger Onderwijs; De partners en afdelingen waarmee de afdeling samenwerkt; De organisatie van de betrokken hogescholen en universiteiten. Het proces dat leidt tot de financieringsberekening voor de betrokken instellingen zal in het kader van deze integratie aangepast worden. De integratie impacteert: De instellingen; De instellings-, vestigings- en opleidingsgegevens in de Databank Hoger Onderwijs; De financieringsberekening aan de hand van de rekenmotor en Excel-rekenblad met de enveloppe; De personeelsgegevens. Punt 2 is verder uitgewerkt in deze presentatie.

3 Algemene impactanalyse De integratie heeft groot impact op:
Instellingendatabank DHO: aanpassingen voor universiteiten Bijkomende vestigingen Nieuwe administratieve groepen Nieuwe ingerichte administratieve groepen Nieuwe codes afstudeerrichtingen Aanpassingen attributen: Gerichtheid Aanvullende onderzoeksmiddelen Aanpassingen gezamenlijke opleidingen ETL DHO-rekenmotor: conversie basisgegevens in ETL-proces zelf Voor alle academiejaren nodig voor financieringsberekening (vanaf tot en met ) is een conversie nodig. Daarbij gaan we de gegevens (studiepunten, diploma’s…) van hogescholen in de financieringsberekening toewijzen aan universiteiten Logica voor doorstroombonus Rekenmotor procesmodel Aanpassingen aan model (gerichtheden, sokkels, VOW…) Nieuwe componenten: Brussel, aanvullende onderzoeksmiddelen, PWO… Excel enveloppe 4/04/2017

4 Algemene impactanalyse De integratie heeft weinig of geen impact op
Databank Hoger Onderwijs Logica voor doorstroombonus in Verificatie diplomabonus Relatie tussen overdragende en overgedragen ingerichte administratieve groepen over hoofdstructuren voor diploma/doorstroombonus Webservices DHO Geen impact op webservicedefinities Instellingen geven deels andere info mee (nieuwe vestiging, nieuwe administratieve groep) Omschrijving ‘Diplomabonus’ passen we niet aan naar ‘Doorstroombonus’ Leerkrediet: overgangsmaatregel OD XIX automatische opbouw (zie lager) Interfaces studietoelagen, kinderbijslag, LED Geen impact Studentenportaal 4/04/2017

5 Impact op Datawarehouse Hoger Onderwijs
Kan overweg met nieuwe administratieve groepen Alle wijzigingen kunnen technisch opgevangen worden Impact op validatierapporten: de dimensie ‘vestiging’ opnemen in de rapporten 4/04/2017

6 Nodige aanpassingen aan brongegevens in DHO - Schematisch
Geel: manuele processen bij O&V; Wit: geautomatiseerde processen bij O&V 4/04/2017

7 Detail - Aanpassingen aan instellingendatabank
Vestigingen Bijkomende vestigingen voor UGent en KULeuven. Nieuw volgnummer vestiging mee te geven in de inschrijving. Voor bestaande vestigingen: opleidingen toevoegen aan bestaande vestiging universiteit 4/04/2017

8 Detail - Aanpassingen aan instellingendatabank
Administratieve groepen Nieuwe codes voor overgedragen opleidingen Startdatum: 01/09/2013 Alle attributen overnemen: naam, studieomvang, opleidingscode (heroriëntatie, bonus), type/soort Nieuw attribuut: aanvullende onderzoeksmiddelen i.f.v. financiering Te transformeren attributen (zie lager): Gerichtheid Studiegebied Uitzonderingen: codes administratieve groep aan hogescholen behouden of daar aanmaken Kunst: bestaande codes Hogere Zeevaartschool: bestaande codes Audiovisuele technieken Erasmushogeschool (PBA) – ander studiegebied: nieuwe codes 4/04/2017

9 Detail - Aanpassingen aan instellingendatabank
Attributen administratieve groep Studiegebieden Overdracht van studiegebieden hogescholen naar universiteiten (bestaan al voor doctoraten) Nieuw studiegebied: conservatie en restauratie Gerichtheid en aanvullende onderzoeksmiddelen Gerichtheid: 01 professioneel, 02 academiserend, 03 academisch, 04 SLO, 05 HBO, 06 HKO AOM-indicator: 1 is van toepassing, 0 is niet van toepassing Academiserende (IWT…) Oude AG Nieuwe AG Gerichtheid 02 03 AOM-indicator 1 Academiserende kunst 06 Professionele kunst 01 4/04/2017

10 Detail - Aanpassingen aan instellingendatabank
Ingerichte administratieve groepen Nieuwe AG’s inrichten in bestaande of nieuwe vestigingen onder hoofdstructuur 511 Startdatum: 01/09/2013 Alle attributen overnemen: Taalregime Werktraject Hoger Onderwijsregisterperiode (van belang voor bepalen leerkrediet) Accreditatiestatus (informatief, later updaten) Overdracht creëren tussen overdragende en overgedragen ingerichte administratieve groep Met het oog op correcte verificatie diploma/doorstroombonus Overdragende en overgedragen krijgen zelfde opleidingscode Studiepunten behaald aan hogeschool worden o.b.v. opleidingscode meegeteld bij diploma behaald aan universiteit Kan van twee IAG’s aan twee hogescholen naar één IAG aan een universiteit Oude IAG’s afsluiten met einddatum 30/09/2013 Na afloop academiejaar Mag normale registraties voor niet hinderen 4/04/2017

11 Detail - Aanpassingen aan instellingendatabank
Gezamenlijke opleidingen Gezamenlijke die wegvallen door integratie Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Voor de aanvullende onderzoeksmiddelen wordt wel nog de verdeelsleutel toegepast. Professionele masters (verpleegkunde en vroedkunde, sociaal werk, toerisme en ergotherapeutische wetenschappen) Handelswetenschappen HUB-EHSAL – HUB-KUB Handelsingenieur HUB-EHSAL – HUB-KUB Overdracht deelnemers naar 2 universiteiten: IWT KHLimburg naar KULeuven/IWT XIOS naar UHasselt Aanpassingen coderen binnen bestaand model met historiek 4/04/2017

12 Aanpassingen aan DHO Uitbreiden batch verifieer diploma/doorstroombonus Sinds verifieert DHO de diplomabonussen De instellingen volgen de verschillen op via rapporten in het Datawarehouse Voor academische bachelors die geen aansluitende master in de instelling hebben, mag voortaan ook bonus geclaimd worden Limitatieve lijst van instellingen (UA, HUB-KUB, Uhasselt) en opleidingscodes waarvoor claim mag gebeuren Ook helft studiepunten moet behaald zijn in instelling Claims voor academische bachelors die niet aan voorwaarden voldoen: worden gerapporteerd via DWH 4/04/2017

13 Aanpassingen aan DHO - leerkrediet
De aanvulling tot 60 voor de overgangsmaatregelen uit OD XIX gebeurt in DHO nu op basis van de administratieve groep. Deze wijzigen door integratie. De studenten in deze situatie gaan dus niet meer de aanvulling krijgen. Het betreft studenten ingeschreven in die vanaf voortdoen aan dezelfde master, en het diploma behalen. Aanpak: In het kader van integratie doen we hiervoor niets. Wachten op vervolgacties rapport evaluatie implementatielasten flexibiliseringsdecreet. In monitort O&V wie in het geval was en vullen dit manueel aan. 4/04/2017

14 Feedback associaties – Beslissingen gemandateerde stuurgroep DHO
Impact van nieuwe administratieve groepen is beperkt. De vijf associaties en betrokken universiteiten kunnen zich hierin vinden. Beslissing: nieuwe administratieve groepen voor integrerende opleidingen Nodige codetabellen (administratieve groepen, afstudeerrichtingen…) dienen tijdig bijgewerkt en beschikbaar te zijn. Vroegst gevraagde datum: december Geplande IPS O&V: januari. Beslissing: we streven naar begin december 2012 De codes en administratieve groepen aan de hogescholen mogen niet te vroeg worden afgesloten, zodat alle registraties, beroepen en foutoplossing voor nog normaal kunnen verlopen. Beslissing: vooraf testen, en opvolgen via monitoring. Afsluiten na afloop De validatierapporten vermelden best de vestiging. Beslissing: rapporten aanpassen vanaf 4/04/2017

15 Feedback associaties – vragen en opmerkingen
Wat wordt precies bedoeld met de doorstroombonus voor academische bachelors? Geldt alleen voor bachelors waarvoor de instelling geen onderwijsbevoegdheid heeft voor de masters (alleen opleidingen aan UHasselt, HUB-KUB en UA) Communicatie met kinderbijslag en studietoelagen? Geen functioneel impact. Opvolgen en monitoren. Zijn de nieuwe codes al nodig voor academiejaar (AUHL)? Is niet haalbaar. Ten vroegste december 2012 Ingedaalde masters en diplomabonus (UAB)? Momenteel geen functionaliteit voor Vestigingen versus campussen (AUGent)? De integrerende opleidingen opleidingen worden toegevoegd aan de vestigingen conform het decreet. Zie hoger 4/04/2017

16 Vervolgstappen voor DHO
Juli - oktober Voorbereiden van lijsten van over te dragen opleidingen en afstudeerrichtingen Na verwerking gegevens voor academiejaar Op basis van BVR opleidingen en afstudeerrichtingen Nazicht en validatie door instellingen en beleidsvoorbereiding November - december 2012 Manueel: Nieuwe vestigingen Nieuw studiegebied en gerichtheid Automatische scripts: Nieuwe AG’s creëren Nieuwe IAG’s inrichten in bestaande of nieuwe vestiging Overdracht creëren tussen oude en nieuwe IAG Gerichtheden wijzigen Nieuwe codes afstudeerrichtingen creëren Oude IAG’s en AG’s afsluiten: wachten December 2012: communicatie 4/04/2017

17 Welke opleidingen hogescholen?
Academisch gerichte bachelor Master Master na professionele bachelor (toerisme, verpleegkunde en vroedkunde, sociaal werk, ergotherapeutische wetenschappen) Master na master Specifieke lerarenopleiding na master (handelswetenschappen) Schakelprogramma Voorbereidingsprogramma, voor zover de hogeschool integrerende opleidingen in het betrokken studiegebied aanbiedt 4/04/2017

18 Integratie en fusies Een aantal hogescholen voeren fusiebesprekingen, waarvan er ook zullen ingaan vanaf academiejaar Om het aantal datamanipulaties te beperken zal O&V voor de betrokken instellingen eerst de integratie regelen De eventuele fusies worden aansluitend geregeld, en betreffen dan alleen de professionele en kunstopleidingen O&V zal verder praktische afspraken maken met de betrokken instellingen 4/04/2017


Download ppt "Impact- en functionele analyse"

Verwante presentaties


Ads door Google