De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat vind je in de Databank Ondergrond Vlaanderen ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat vind je in de Databank Ondergrond Vlaanderen ?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat vind je in de Databank Ondergrond Vlaanderen ?
De thema’s van DOV Wat vind je in de Databank Ondergrond Vlaanderen ? Veerle Vanwesenbeeck Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling ALBON Dienst Ondergrond Vlaanderen

2 De thema’s van DOV: overzicht
Algemene informatie De inhoudelijke luiken Geologisch luik Geotechnisch luik Luik Grondwatermeetnet Luik Grondwatervergunningen Pedologisch luik Wat vind je in DOV ? Zoeken naar gegevens in DOV Meer info

3 Startpagina DOV

4 Algemene informatie Over DOV Contact Aansprakelijkheid Jaarverslagen
English Nieuws !

5 Algemene informatie Over DOV Partners
Samenwerking: samenwerkingsakkoord 03/07/06 -Doelstellingen -Ondersteunend Centrum DOV *Coördinator + coördinatieteam *OC-DOV experten *Informatica-ondersteuning *Algemene ondersteuning

6 Algemene informatie Contact
DOV vindt het zeer belangrijk bereikbaar te zijn voor de vragen, opmerkingen en suggesties van haar gebruikers. Aarzel niet en contacteer ons ! We proberen je zo snel mogelijk verder te helpen met je vragen en putten inspiratie uit je suggesties.

7 Algemene informatie Aansprakelijkheid
De in de databank aanwezige gegevens zijn een verzameling van door de overheid en door diverse instellingen en firma's beschikbaar gestelde gegevens over de Vlaamse Ondergrond. In een verzameling van gegevens waarvan de oudste dateren van in de 19e eeuw en welke door de meest uiteenlopende auteurs, diensten, instellingen en firma's werden genoteerd, uitgevoerd, geïnterpreteerd en verwerkt is een onvolledigheid of fout of tegenspraak steeds mogelijk. De medegedeelde gegevens moeten steeds worden bevestigd door verder onderzoek. De Vlaams overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook van deze gegevens.

8 Algemene informatie Jaarverslagen
De jaarverslagen van DOV van de voorbije jaren kunnen in pdf-formaat geraadpleegd en gedownload worden. Het jubileumverslag 2006 “10 jaar DOV” zal hier binnenkort ook beschikbaar zijn.

9 Algemene informatie Internationaal
Een gedeelte van de achtergrondinformatie is vertaald naar het Engels en beschikbaar. Rekening houdend met de evoluties op het vlak van de INSPIRE-richtlijn in de nabije toekomst behoort een meer verregaande vertaling van de website tot de mogelijkheden.

10 Algemene informatie Nieuwtjes !
Belangrijk nieuws aanga ande de website of het Ondersteunend Centrum DOV wordt hier gemeld.

11 De thema’s van DOV Thema’s Geologie Geotechniek Grondwater Pedologie
Woordenboek

12 De thema’s van DOV Geologie Geotechniek

13 De thema’s van DOV Grondwater Pedologie

14 Wat vind je in de databank?
Puntgegevens boringen, sonderingen, peilputten (grondwatermeetnet) en grondwatervergunningen Ondergrondkaarten Tertiairkaart, grondwaterkwetsbaarheidskaart, nitraatgevoelige zones, … Overlegkaarten peil van de basis van het Quartair, peil van de top van het Tertiair, peil van de basis van diverse geologische lagen, … Referentielagen wegen, waterlopen, topografische kaart, …

15 Wat vind je in DOV ? Boringen Quartairkartering Tertiairkartering
Subcropkartering diepere ondergrond Bovengrondse diepe steenkoolboringen Boringen uit het archief van de Belgische Geologische Dienst Boringen uit projecten ALBON (archief en nieuw) Boringen uit thesissen, publicaties Boringen uit projecten afdeling Geotechniek (archief en nieuw uitgevoerde) Boringen van VMM-afdeling Water i.k.v. GWmeetnetten

16 Wat vind je in DOV ? Sonderingen Grondwatermeetnet VMM
Alle nieuw uitgevoerde sonderingen van de afdeling Geotechniek worden na afronding van de opdracht en met toestemming van de opdrachtgever ingevoerd in DOV Archief afdeling Geotechniek Archief ALBON (kartering) Grondwatermeetnet VMM Stijghoogtegrafieken Meetreeksen Nitraatgrafieken Analyseresultaten

17 Wat vind je in DOV ? Beschrijvingen en interpretaties
Lithologische beschrijving: beschrijving aangeboorde materiaal: textuur, kleur, mineralen, fossielen,… Gecodeerde lithologie: lithologische beschrijving naar DOV-standaard Formele stratigrafie: lithostratigrafische interpretatie van (gecodeerde) lithologische beschrijving op basis van welbepaalde vastgelegde standaard Informele stratigrafie: lithostratigrafische interpretatie van een (gecodeerde) lithologische beschrijving o.b.v. niet algemeen aanvaarde standaard Quartaire stratigrafie: jongste afzettingen, waarvoor in Vlaanderen een eigen stratigrafische codering werd uitgewerkt Hydrostratigrafische interpretaties: Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV)

18 Wat vind je in DOV ? Laboproeven
Gegevens uit projecten van ALBON: recent en archief (karteringen, delfstofplanning,…) Gegevens van de afdeling Geotechniek: recent en archief Gegevens uit het archief van de BGD (deels) Gegevens uit het archief van UGent Steenkoolanalyses

19 Wat vind je in DOV ? Grondwatermeetnetten Grondwatervergunningen
Meetnet 1: peilputten VMM-afdeling Water – primair meetnet Meetnet 8: peilputten VMM-afdeling Water – freatisch meetnet, gebruikt voor nitratenonderzoek Meetnet 9: peilputten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en andere natuurorganisaties De andere meetnetten zijn alleen intern bevraagbaar Grondwatervergunningen De huidige grondwatervergunningen zijn op internet bevraagbaar. Interne gebruikers kunnen ook de historiek van de winningen, de adviezen, de putten waaruit de installatie is opgebouwd,… bekijken.

20 Wat vind je in DOV ? Kaartmateriaal Referentiemateriaal:
Topografische kaarten Wegen Waterlopen Ondergrondkaarten: Tertiairkaart Quartairkaart Grondwaterkwetsbaarheidkaart Waterwingebieden en beschermingszones Eerste watervoerende laag Nitraatgevoelige zones Overlegkaarten: beperkte set aan isohypsen- en breuklijnenkaarten van het Tertiair, isopachenkaart Quartair

21 Wat vind je in DOV ? Kaartmateriaal Nieuw kaartmateriaal:
geklasseerde gevoeligheid voor grondverschuivingen gekarteerde grondverschuivingen: inventarisatie van de gekarteerde grondverschuivingen in het studiegebied

22 Wat vind je in DOV ? Woordenboek

23 Zoeken naar gegevens Geografisch zoeken: hiermee start elke werksessie op DOV Handleiding Veel gestelde vragen

24 Zoeken naar gegevens - Handleiding - Veel gestelde vragen

25 Meer info Gebruikte standaarden Data invoer: Statistieken
Invoerformlieren Handleiding bij invulformulier xml-structuur voor invoer in DOV Voorbeeld van xml Data invoer: oplijsting van welke data in DOV geraadpleegd kunnen worden Statistieken Links: zowel links naar Vlaamse, Belgische als internationale relevante websites.

26 Meer info Gebruikte standaarden Data invoer Statistieken Links

27 Dank u voor uw aandacht. Tot gauw op


Download ppt "Wat vind je in de Databank Ondergrond Vlaanderen ?"

Verwante presentaties


Ads door Google