De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen 6 december 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen 6 december 2002."— Transcript van de presentatie:

1 Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen 6 december 2002

2 Nitraatrichtlijn §Richtlijn van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen §in uitvoering te brengen voor 19 december 1993

3 Wat is bepaald voor grondwater ? §Grondwater dat meer dan 50 mg/l nitraat bevat of zou kunnen bevatten indien geen maatregelen worden getroffen (gebruik makend van beschikbare kennis) §zones die hieraan gerelateerd zijn moeten als “kwetsbare zones” worden aangewezen - de aanduiding kan om de vier jaar worden herzien §ofwel wordt het gehele grondgebied als kwetsbaar aangewezen

4 Monitoringsvereisten §Nitraatgehalte van grondwater moet worden gecontroleerd op zodanig geselecteerde meetplaatsen dat de omvang van de nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen kan worden vastgesteld §een eerste maal gedurende één jaar voor eind 1993, vervolgens wordt het programma om de vier jaar herhaald §in 1999 werd door Europa een guideline voor monitoring ter beschikking gesteld

5 Tijdsschema uitvoering nitraatrichtlijn

6 Opbouw van de kennis in Vlaanderen m.b.t. nitraat in het grondwater §Samenhangend met de beschikbaarheid van mensen en middelen werden in de loop van de jaren stappen gezet §het resultaat wordt vandaag getoond

7 De kwetsbaarheidskaart

8 Bevindingen in 1984

9 Grondwaterkwaliteitskaarten §West-Vlaanderen 1989 §Limburg 1992 §Vlaams-Brabant 1995 §Antwerpen 1995 §Oost-Vlaanderen 1997

10 Implementatie : aanduiding kwetsbare zones §Besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 : l Grondwaterwingebieden aangeduid : verscherpte bemestingsnormen van toepassing tenzij ontheffing l nitraatgevoelige grondwaterlagen aangeduid §afbakening consulteerbaar op dov.vlaanderen.be

11 De grondwaterwingebieden

12 De nitraatgevoelige gebieden

13 Implementatie : monitoring §Analysecampagnes in het kader van de opmaak van grondwaterkwaliteitskaarten §analyses die door de drinkwatermaatschappijen op ruw water werden uitgevoerd §campagnes op een selectie van ondiepe grondwaterwinningen in landbouwgebied 2000-2001 : 4 bemonsteringsrondes

14 Ondersteunende en/of oriënterende opdrachten §Evaluatie van het nitraatmeetnet beheerd door AMINAL (RUG - eindrapport september 2001) èevaluatie van de rapporten “Onderzoek naar de aanwezigheid van nitraten en bestrijdingsmiddelen in het grondwater” (2001) »PIH (Antw., Vl.-Br., L.) »Bodemkundige Dienst van België (O-Vl, W-Vl) êhield omgevingsanalyse van alle putten en wateranalyse in êer konden geen verbanden afgeleid worden èaanbevelingen voor een coherente en onderbouwde uitbouw van het nitraatmeetnet

15 Afgerond onderbouwend onderzoek §Coördinatie en afstemming : werkgroep TWO - vermesting §Onderzoek naar de verspreiding van nitraat in het grondwater (AMINAL) RUG - eindrapport september 2002 §Experimentele en kwantitatieve analyse van het transport van stikstof in waterwinningsgebieden (GAME-WS) (AMINAL - SVW) KUL-VITO-DHI - eindrapport april 2002

16 De toekomst §Uitbouw van een meetnet dat aan de principes van de richtlijn voldoet en rekening houdt met het verworven inzicht in de processen in de ondergrond §herziening van de huidige afbakening van de aanduiding van de kwetsbare zones


Download ppt "Historiek van de implementatie van de nitraatrichtlijn in Vlaanderen 6 december 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google