De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding schoolsecretariaten
Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking Reaffectatie & Wedertewerkstelling

2 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Afkortingen TBS-OB ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking R reaffectatie WT wedertewerkstelling RC reaffectatiecommissie VRC Vlaamse reaffectatiecommissie opleiding schoolsecretariaten

3 Afkortingen ( vervolg )
GMO gemeenschapsonderwijs GSO gesubsidieerd onderwijs GSOO gesubsidieerd officieel onderwijs GSVO gesubsidieerd vrij onderwijs VE vereist bekwaamheidsbewijs VE/OM vereist door overgangsbepalingen VO voldoende geacht VO/OM voldoende geacht overgangsbepalingen opleiding schoolsecretariaten

4 Afkortingen ( vervolg )
PT pedagogische taken OB omzendbrief IM Inrichtende Macht SG Scholengemeenschap SGR Scholengroep opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Inhoud DEEL I BASISBEGRIPPEN DEEL II VOORAFGAANDE MAATREGELEN DEEL III TBS-OB - PROCEDURE DEEL IV REAFFECTATIE en WEDERTEWERKSTELLING DEEL V DE REAFFECTATIECOMMISSIES DEEL VI RECHTEN en PLICHTEN DEEL VII BEZOLDIGING DEEL VIII ANALYSE ELEKTRONISCHE ZENDINGEN opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Bronnen ° DECREET ONDERWIJS III van 9 april 1992 ° B.V.R. BETREFFENDE DE VERDELING VAN DE BETREKKINGEN, TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE, WEDERTEWERKSTELLING EN TOEKENNING VAN EEN WACHTGELD / WACHTGELDTOELAGE van 29 april 1992 ° O.B. VAN 28 JULI 2003 BETREFFENDE DE WIJZIGINGEN REAFFECTATIE / WEDERTEWERKSTELLINGSREGELING ° O.B. van 30 JUNI 2005 BETREFFENDE DE PRAKTISCHE SCHIKKINGEN BIJ TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS ONTSTENTENIS VAN BETREKKING, REAFFECTATIE EN WEDERTEWERKSTELLING opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Deel I BASISBEGRIPPEN opleiding schoolsecretariaten

8 Basisbegrippen – Inrichtende Macht
° Gemeenschapsonderwijs  Scholengroep ° Stedelijk en Provinciaal onderwijs Gemeenteraad Provincieraad College burgemeester Deputatie en schepenen ° Gesubsidieerd vrij onderwijs  Wettelijke vereniging van personen die middelen samenbrengen met als doel onderwijs in te richten opleiding schoolsecretariaten

9 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie
Definitie ‘hetzelfde ambt’ bestaat uit 3 elementen Het onderscheiden van de verschillende ambten van vaste benoeming Binnen het ambt van ‘leraar SO’ groepen maken van een aantal ‘hetzelfde ambten’ gebaseerd op vakbenaming en bekwaamheidstitel Bepaling van het barema opleiding schoolsecretariaten

10 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie
Het onderscheiden van de verschillende ambten van vaste benoeming - voor een personeelslid kan een vaste benoeming uitgesproken worden in één of meerdere ambten - alle ambtsbenamingen zijn terug te vinden in de rangschikking van de ambten (BVR ) maar voor het SO gebruiken we de ambtenboom - de rangschikking is bepalend om uit te maken of een ambt wel of niet tot ‘hetzelfde ambt’ behoort m.a.w. afzonderlijk vermelde ambten kunnen nooit tot ‘hetzelfde ambt’ behoren opleiding schoolsecretariaten

11 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie
Deelboom voor Secundair onderwijs Ondersteunend personeel ° Wervingsambten Administratief medewerker Opvoeder ° Selectieambten  Geen ° Bevorderingsambten  Geen Bestuurs- en onderwijzend personeel Leraar Godsdienstleraar Begeleider ° Selectieambten ! ALDI en CODI zijn mandaten Adjunct-directeur géén ambten Coördinator (DBSO) Technisch adviseur ° Bevorderingsambten Directeur Technisch adviseur-coördinator opleiding schoolsecretariaten

12 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie
2. Binnen het ambt van ‘leraar SO’ groepen maken van een aantal ‘hetzelfde ambten’ gebaseerd op vakbenaming en bekwaamheidstitel 3 mogelijke vakgroepen ° Hetzelfde vak waarin vastbenoemd op 30/06 met als bbr VE/VE-OM en/of VO/VO-OM vb : op 30/6 Wiskunde-VE op 1/9 Wiskunde-VE ° Elk vak waarin vastbenoemd op 30/06 met als bbr VE/VE-OM 1 uitzondering : NC Zedenleer vb : op 30/6 Wiskunde-VE op 1/9 Fysica-VE opleiding schoolsecretariaten

13 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie
° Het vak waarin vastbenoemd op 30/06 met als bbr VO/VO-OM + bijkomende voorwaarde : dit VO-vak moet in de laatste 5 jaar gedurende een ononderbroken periode van 6 maand effectief uitgeoefend zijn ! vb : op 30/6 Aardrijksk.-VO op 1/9 Aardrijksk.-VO 3. Bepaling van het barema Om binnen ‘hetzelfde ambt’ te blijven moet de betrekking resulteren in tenminste een gelijke weddeschaal ( = gelijk of hoger ) opleiding schoolsecretariaten

14 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie
Definitie ‘reaffectatie’ Een reaffectatie is de toewijzing van een betrekking in ‘hetzelfde ambt’ als waarin TBS-OB gesteld werd Rechten en plichten Inrichtende macht moet de betrekking aanbieden Personeelslid moet de betrekking aanvaarden opleiding schoolsecretariaten

15 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie
Voorbeeld 1 GLSO Nederlands – Geschiedenis vastbenoemd voor Nederlands – VE voor Latijn – VO op 30/6 belast met FT Nederlands – 22/ op 1/9 tekort uren Nederlands – maar 15/22 beschikbaar TBS-OB = ……….. Nederlands Toewijzing : 4/22 ……………… – ……. – 301 3/22 ……………… – ……. – 301 Hetzelfde ambt Reaffectatie opleiding schoolsecretariaten

16 Basisbegrippen Hetzelfde ambt en Reaffectatie
Voorbeeld 2 GHSO Economie + GPB vastbenoemd voor Economie – VE op 30/6 belast met FT Economie / op 1/9 tekort uren Economie – maar 10/20 beschikbaar TBS-OB = ……… Economie Toewijzing : 6/21 ……………… - …… 5/21 ……………… - …… Hetzelfde ambt Reaffectatie opleiding schoolsecretariaten

17 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling
Definitie ‘ander ambt’ Het ‘ander ambt’ omvat elk ambt dat : niet onder ‘hetzelfde ambt’ valt én waarvoor personeelslid VE/VE-OM heeft én elk ander ambt waarvoor personeelslid VO/VO-OM heeft opleiding schoolsecretariaten

18 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling
Definitie ‘wedertewerkstelling’ Een wedertewerkstelling is de toewijzing van een betrekking in een ‘ander ambt’ als waarin TBS-OB gesteld werd Rechten en plichten ° Indien personeelslid voor het ander ambt een VE-titel heeft  Inrichtende macht moet de betrekking aanbieden  Personeelslid moet de betrekking aanvaarden = verplichte wedertewerkstelling ! ° Indien personeelslid voor het ander ambt een VO-titel heeft  Inrichtende macht kan dit vrijwillig aanbieden  Personeelslid kan dit vrijwillig aanvaarden = vrijwillige wedertewerkstelling ! opleiding schoolsecretariaten

19 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling
Voorbeeld 1 GLSO Handel vastbenoemd voor Informatica – VE voor Dactylografie – VE op 30/6 belast met 9/21 – Dactylografie – VE – 346 7/21 – Informatica – VE – 346 op 1/9 maar 4/21 – Dactylografie beschikbaar 4/21 – Informatica beschikbaar TBS-OB = ………… – Dactylografie ………… – Informatica opleiding schoolsecretariaten

20 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling
Toewijzing : …… Toegepaste Informatica - …… Ander ambt = lager barema = niet vastbenoemd voor dit VO-vak = Vrijwillige Wedertewerkstelling …… Economie - VE - …… Ander ambt = lager barema = VE-titel voor dit vak = Verplichte Wedertewerkstelling opleiding schoolsecretariaten

21 Basisbegrippen Ander ambt en Wedertewerkstelling
Voorbeeld 2 Gegradueerde ziekenhuisverpleegkunde + GPB vastbenoemd voor Verzorging – VE op 30/6 belast met 10/29 Verzorging – VE – 301 4/20 Verzorging – VE – 301 op 1/9  geen lesuren Verzorging meer beschikbaar TBS-OB = ……… + ……… Verzorging Toewijzing : 15/30 Technisch Adviseur – …… – 305 Ander ambt Vrijwillige Wedertewerkstelling opleiding schoolsecretariaten

22 Basisbegrippen Immuniteit
Definitie ‘immuniteit’ Een personeelslid is ‘immuun’ of ‘reaffectatievrij’ indien het voldoet aan de voorwaarden van de dienstanciënniteit Berekening dienstanciënniteit tijdelijke personeelsleden Dienstanciënniteit moet bereikt zijn op 30/06 voor alle ambten van het ondersteunend en bestuurs- en onder- wijzend personeel ( uitgezonderd administratief mede- werker = 31/08 ) opleiding schoolsecretariaten

23 Basisbegrippen Immuniteit
2. Dienstanciënniteit = 720 dagen gespreid over tenminste 3 schooljaren * Bij de berekening van de 720 dagen wordt geen rekening gehouden met de minimumleeftijd van het personeelslid die verbonden is aan het diploma ( dit in tegenstelling tot de berekening van de geldelijke anciënniteit ) opleiding schoolsecretariaten

24 Basisbegrippen Immuniteit
3. Diensten die mogen in aanmerking genomen worden  bezoldigde diensten in hoofdambt  verlofstelsels die gelijkgeschakeld zijn met dienstactiviteit ( bevallingsverlof, borstvoedingsverlof …) Diensten die niet mogen in aanmerking genomen worden  verlofstelsels die gelijkgeschakeld zijn met non-activiteit ( TBS – PA , onwettig afwezig …)  diensten in bijbetrekking  universitaire diensten  diensten gepresteerd in nepstatuten ( stagiair, …)  hogeschooldiensten gepresteerd nà opleiding schoolsecretariaten

25 Basisbegrippen Immuniteit
Besluit De immuniteit van het personeelslid of het reaffectatievrij-zijn gaat pas in nadat de eerste reaffectatiecommissie gewerkt heeft ! Reaffectatiecommissie Scholengemeenschap 15 september Vlaamse Reaffectatiecommissie opleiding schoolsecretariaten

26 VOORAFGAANDE MAATREGELEN
Deel II VOORAFGAANDE MAATREGELEN opleiding schoolsecretariaten

27 Voorafgaande Maatregelen Verdelen van opdrachten
Voorbeeld 1 Lerares Tina is op 30/06 vastbenoemd voor 7/21 ( 3333/10000 ) Op 01/09 moet haar een opdracht toegekend worden binnen ‘hetzelfde ambt’ en ‘eenzelfde gepondereerd volume’ : 7/21 (3333/10000) OF /29 (3448/10000) OF /22 (3636/10000) opleiding schoolsecretariaten

28 Voorafgaande Maatregelen Verdelen van opdrachten
Voorbeeld 2 Leraar Guy is op 30/06 vastbenoemd voor : 7/21 AV Aardrijkskunde – 301 14/21 AV Wiskunde - 346 Op 01/09 moet hem een opdracht toegekend worden binnen ‘hetzelfde ambt’ en ‘eenzelfde gepondereerd volume’ : binnen wsc /10000 volume respecteren! of meer! opleiding schoolsecretariaten

29 Voorafgaande Maatregelen Eenzelfde gepondereerd volume
° Benoemd - School A en School B ° Leraar belast met zedenleer en niet zedenleer Vb 30/06 : FT Zedenleer 01/09 : HT Zedenleer + HT Nederlands opleiding schoolsecretariaten

30 Voorafgaande maatregelen
Toepassingsveld om de maatregelen te treffen Gemeenschapsonderwijs = per school Gesubsidieerd onderwijs = alle personeelsleden die behoren tot dezelfde instelling of tot de instellingen die de inrichtende macht beheert op het grondgebied van dezelfde gemeente én die voor het SO behoren tot dezelfde scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

31 Voorafgaande maatregelen
Volgorde van de afhandeling van de maatregelen door de Inrichtende macht te treffen binnen ‘hetzelfde ambt’ De prestaties van de vastbenoemde personeelsleden moeten verminderd worden tot minimum van FT, eerst in de instelling waar de vermindering is ontstaan – dan in een andere instelling (= geen plage-uren) De aanstelling van tijdelijken moet beëindigd worden Er moet bij de vastbenoemde personeelsleden een einde worden gesteld aan bijbetrekkingen Er moet een einde worden gesteld aan de lopende reaffectaties en wedertewerkstellingen opleiding schoolsecretariaten

32 Voorafgaande Maatregelen
Praktische uitwerking 30/06 : 3 betrekkingen hout – 3de Graad ingevuld door 2 vastbenoemden en tijdelijke met VE 01/09 : 2 betrekkingen hout vallen weg tijdelijke wordt niet meer aangesteld 1 vastbenoemde houdt betrekking 1 vastbenoemde wordt TBS-OB opleiding schoolsecretariaten

33 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Deel III TBS – OB PROCEDURE opleiding schoolsecretariaten

34 TBS – OB Procedure Oorzaken terbeschikkingstelling
° Aanwendingspercentage ° Telling leerlingen ° Beslissing Vlaamse Gemeenschap of Inrichtende Macht ° Beslissing Medex of reïntegratie ° Terugzetting in rang ° Vrijwillig afzien van vaste benoeming in selectie- of bevorderingsambt opleiding schoolsecretariaten

35 TBS – OB Procedure Beslissing Medex
° Definitief ongeschikt ° Geschikt voor administratieve functie TBS-OB en wedertewerkstelling GEEN WT en na 1 jaar : op pensioen opleiding schoolsecretariaten

36 TBS-OB Procedure Reïntegratie
° na arbeidsongeschiktheid van minstens vier weken en nog geen uitputting van ziekteverlof ° uitspraak van definitieve ongeschiktheid door huisarts ° formulier preventieadviseur/arbeidsgeneesheer ° beslissing : arbeidsongeschikt maar wel nog geschikt voor andere functie ° inrichtende macht moet personeelslid TBSOB stellen op de eerste van de maand volgend op beslissing opleiding schoolsecretariaten

37 TBS – OB Procedure Voorwaarden personeelsleden
° Vastbenoemd ° Hoofdambt Wedde of weddetoelage genieten Een reglementair verlof Een afwezigheid Een andere terbeschikkingstelling opleiding schoolsecretariaten

38 TBS – OB Procedure Voorbeelden
° Leraar Eddy is FT vastbenoemd 1ste Graad 30/06 : effectieve prestaties = 15/22 VVP = 7/22 01/09 : FT betrekking valt weg TBS-OB = ………….. ° Lerares Inge is FT vastbenoemd 3de Graad 30/06 : effectieve prestaties = geen TBS-PA 01/09 : 1/2 betrekking valt weg TBS-OB = ………….. opleiding schoolsecretariaten

39 TBS – OB Procedure Wie wordt TBS-OB ?
° Binnen hetzelfde ambt ° Minste dienst - en daarna ambtsanciënniteit Vb : 2 Technisch adviseurs gelijke dienstanciënniteit gelijke ambtsanciënniteit keuze inrichtende macht opleiding schoolsecretariaten

40 TBS – OB Procedure Wie wordt TBS-OB ?
Berekeningswijze 1. gesubsidieerde/gefinancierde diensten 2. minder dan de helft is delen door 2 3. tijdelijke diensten is x 1,2 4. bezoldigd ziekteverlof 5. bezoldigd bevallingsverlof vóór (30 dagen) opleiding schoolsecretariaten

41 TBS – OB Procedure Wie wordt TBS-OB ?
6. bevallingsverlof vanaf 7. borstvoedingsverlof (tijdelijke vanaf ) 8. legerdienst vanaf vaste benoeming 9. alle andere verloven,afwezigheden en tbs gelijkgesteld met dienstanciënniteit opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
TBS – OB Procedure Leeftijdstrappen berekening D.A. ° 21 jaar paramedisch personeel ondersteunend personeel ° 24 jaar bestuurs- en onderwijzend personeel opleiding schoolsecretariaten

43 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Deel IV REAFFECTATIE EN WEDERTEWERKSTELLING opleiding schoolsecretariaten

44 Reaffectatie en Wedertewerkstelling door de Inrichtende Machten
1) Verplichte reaffectatie binnen I.M. 2) Vrijwillige wedertewerkstelling binnen I.M. 3) Verplichte reaffectatie vanuit RC van SG 4) Verplichte wedertewerkstelling vanuit RC SG 5) Beperkte vrije keuze van aanwerving in opgelegde volgorde 6) Reaffectatiecommissie SGR (GMO) 7) Vlaamse reaffectatiecommissie opleiding schoolsecretariaten

45 Reaffectatie en Wedertewerkstelling door de Inrichtende Machten
1. School - IM 2. Bestendigheid 3. SG 4. Immuun 5. Niet-immuun opleiding schoolsecretariaten

46 Reaffectatie en Wedertewerkstelling
° 1 TBS-OB Duits aan school B van dezelfde SG op 1-9 ° 2 niet immune tijdelijke personeelsleden ° 1 immuun tijdelijk personeelslid ° 1 TBS-OB Duits via de VRC op 07-10 ° 1 TBS-OB als adjunct directeur met VE voor Duits op 07-10 opleiding schoolsecretariaten

47 Reaffectatie en Wedertewerkstelling Bestendigheid
Principe R of WT blijft behouden over de schooljaren heen ongeacht een daling (of stijging) van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling ongeacht een wijziging toestand vacant in niet-vacant en omgekeerd van de opdracht van reaffectatie of wedertewerkstelling opleiding schoolsecretariaten

48 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Reaffectatie en Wedertewerkstelling Uitzondering principe bestendigheid ° Benoemd in A en VERPLICHT naar B (bestendigheid) ° Einde in school B: (uitzondering) ° Verplichtingen van de IM van school B ° Gelijkwaardige betrekking in school C ° Opnieuw titularis in school A (einde TBS/OB) opleiding schoolsecretariaten

49 Reaffectatie en Wedertewerkstelling
Voorrang Vacante betrekkingen op niet-vacante betrekkingen Per verplichting IM Scholengemeenschap Scholengroep opleiding schoolsecretariaten

50 Reaffectatie en Wedertewerkstelling
School IM vacant niet-vacant - SG niet-vacant = 1 schooljaar opleiding schoolsecretariaten

51 REAFFECTATIECOMMISSIES
Deel V REAFFECTATIECOMMISSIES opleiding schoolsecretariaten

52 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Reaffectatiecommissies Werkzaamheden scholengemeenschap reaffectatiecommissie uiterlijk 15/09 ° Reaffectatie ° Wedertewerkstelling binnen de personeelscategorie ° Bezwaarschriften opleiding schoolsecretariaten

53 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Reaffectatiecommissies Werkzaamheden scholengroep(GMO) reaffectatiecommissie uiterlijk 15/09 per onderwijsniveau ° Reaffectatie : afzonderlijk buitengewoon onderwijs ° Wedertewerkstelling: - binnen de personeelscategorie en onderwijsniveau - over de personeelscategorieën en onderwijsniveaus ° Bezwaarschriften opleiding schoolsecretariaten

54 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Reaffectatiecommissies Vlaamse reaffectatiecommissie m.i.v. 7 oktober (VRC) ° Reaffectatie ° Wedertewerkstelling 1) binnen de personeelscategorie 2) over de personeelscategorieën 3) over de niveaus ( SO – BO – CVO …) ° Administratieve ondersteuning van de SG ° Bezwaarschriften opleiding schoolsecretariaten

55 Reaffectatiecommissies Bezwaarschriften
door TBS-OB personeelslid ° Binnen de 5 werkdagen ° Gemotiveerd ° Schort niet op 2. door Reaffectatiecommissie ° Intrekken indien reglementair foutief ° Nieuwe toewijzing ° Naar hogere reaffectatiecommissie (VRC) bij het niet opstellen van een nieuwe toewijzing ° Afwijzen opleiding schoolsecretariaten

56 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Deel VI RECHTEN EN PLICHTEN opleiding schoolsecretariaten

57 Rechten en Plichten Niet aanvaarden van R of WT
° R.V.A.-grenzen ° Bezwaarschrift aanvaard ° jaar en naar andere IM ° Deeltijds beroepssecundair bij een andere IM, Buitengewoon, Sociale Promotie ° Al 80 % of 4/5 in drie instellingen ° Tot einde schooljaar andere volledige reaffectatie of wedertewerkstelling ° Afstand wachtgeld opleiding schoolsecretariaten

58 Rechten en Plichten Wel aanvaarden van R of WT
° “BETER” onderwijsniveau ° Verlofstelsels (o.a. ziekteverlof) ° Onthaalonderwijs, G.O.K.-uren ° Prestatiestelsel van de wedertewerkstelling opleiding schoolsecretariaten

59 Rechten en Plichten Afstand wachtgeld
1. Melding begin schooljaar 2. Voor een volledig schooljaar 3. Einde bij definitieve vacature 4. Pensioenrechten: 5 jaar 5. Behoud administratieve anciënniteit 6. Bij volledige afstand wachtgeld: geldelijke anciënniteit: 2 jaar opleiding schoolsecretariaten

60 Rechten en Plichten R of WT en Verlofstelsels
1. Verlof reeds toegestaan door IM TBSOB 2. Verlof bij een nieuwe IM, toestemming van de nieuwe IM. 3. Na “1.” aanvragen bij de nieuwe IM. opleiding schoolsecretariaten

61 Rechten en Plichten Pedagogische taken
° Volledige ontstentenis van betrekking met deels een R of WT ° Gedeeltelijke ontstentenis van betrekking met geen of deels een R of WT ° In principe in instelling of IM van TBS-OB ° Naar rato van het volume van de opdracht waarvoor TBS-OB opleiding schoolsecretariaten

62 Rechten en Plichten Sancties
1. Ten onrechte TBS-OB door de IM: niet verder betalen tijdelijk personeelslid het reeds betaalde salaris terugvorderen van IM 2. Plichten van het personeelslid inzake TBS-OB niet betalen TBS-OB 3. Niet aanvaarden van nieuwe vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

63 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Deel VII BEZOLDIGING opleiding schoolsecretariaten

64 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Bezoldiging Principe A. Ten minste de wedde die men als vastbenoemde zou genoten hebben B. Effectieve prestaties hoger dan “A.”: wedde als vastbenoemde boemerang voor hetgeen hoger ligt opleiding schoolsecretariaten

65 Bezoldiging Voorbeeld
° School A GLSO Nederlands TBS-OB voor FT 1e graad 301 of gedeeltelijk TBS-OB ° School B wedertewerkstelling =opvoeder 158 Bezoldiging = FT 301 vastbenoemde opleiding schoolsecretariaten

66 Bezoldiging Voorbeeld
° School A TBS-OB opvoeder 158 ° School B wedertewerkstelling = Nederlands FT 1e graad 301 Bezoldiging School A: 158 als benoemde School B: (boemerang) opleiding schoolsecretariaten

67 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Wachtgeldtoelage Principe Indien een personeelslid volledig TBS-OB wordt en geen reaffectatie of wedertewerkstelling kan krijgen heeft het recht op een wachtgeld Berekening wachtgeld Eerste 2 jaar : 100% van de laatste activiteitswedde Vanaf 3de jaar : 80% van de laatste activiteitswedde Maar ! Het wachtgeld kan nooit minder zijn dan het aantal dienstjaren x 1/30 van de laatste activiteitswedde! opleiding schoolsecretariaten

68 opleiding schoolsecretariaten 2011-2012
Wachtgeldtoelage Voorbeeld berekening wachtgeld Leerkracht met 20 jaar dienstanciënniteit wordt volledig TBS-OB en krijgt geen reaffectatie of wedertewerkstelling Het wachtgeld bedraagt : De eerste 2 jaar  ….... % In het 3de jaar  ……. % Vanaf het 4de jaar  20/30sten ofwel 66,67% aantal dienstjaren opleiding schoolsecretariaten

69 Analyse elektronische zendingen
Stappenplan ° Draagwijdte en gepondereerd volume van de vaste benoeming bepalen per ambt / vak / bekwaamheidstitel ° Gepondereerd volume van de TBS-OB stelling bepalen ° Analyse van de toewijzing maken  Hetzelfde ambt Reaffectatie  Ander ambt Wedertewerkstelling ° Gepondereerd volume van de R of W aanduidingen controleren ( om onterecht overwerk of bijambt te vermijden) ° Bij TBS 58+ zendingen mogen geen R/W uren doorgestuurd worden in de opdracht ° Bij de TBS-OB zending nagaan of er geen afstand wachtgeld gevraagd wordt opleiding schoolsecretariaten

70 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET ANITA HOKT VL GLSO Algemene vakken Wiskunde met keuzevakken Instituut Sint-Jozef Economische wetenschappen - Fysica 2300 TURNHOUT S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ TV TECHNOLOGISCHE OPVOEDING /DO No 22 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ AV WISKUNDE TBS No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ AV WISKUNDE THA No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ AV WISKUNDE R _ AV WISKUNDE R opleiding schoolsecretariaten

71 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) ANITA TURNHOUT Geldig van tot Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her V AV WISKUNDE____________________________ __ ___ _ _ ___ ___ __ ____________________________________ ___ _ LERAAR No 22 H/B H Pl Bbr VE_ Bar 301 Anc N op OM Overwerk No Nt-Subs Besl GO vr 00 M DO wegens vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst Opm opleiding schoolsecretariaten

72 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET SYLVIA Basisopleiding twee cycli VL Meester in de beeldende kunst – grafische en Groot Seminarie reclamevormgeving + GPB 2320 HOOGSTRATEN S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ AV PLASTISCHE OPVOEDING ASO TBS No 21 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 501 Anc N op Ed GO _ AV CULTUURWETENSCHAPPEN ASO W No 21 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 501 Anc N op Ed GO opleiding schoolsecretariaten

73 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) SYLVIA HOOGSTRATEN Geldig van tot Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her V AV PLASTISCHE OPVOEDING________________ __ASO _ _ ___ ___ __ ____________________________________ ___ _ LERAAR No 21 H/B H Pl Bbr VO_ Bar 501 Anc N op OM Overwerk No Nt-Subs Besl GO vr 00 M DO wegens vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst Opm opleiding schoolsecretariaten

74 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET INGRID HOKT VL GLSO Schoonheidszorgen Heilig Grafinstituut KORTRIJK S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ TECHNISCH ADVISEUR TBS No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc N op Ed GO _ TV BIO-ESTHETIEK TSO /DO No 20 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 302 Anc N op Ed GO _ TV DAMESKAPPEN BSO /DO _ TECHNISCH ADVISEUR R No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc N op Ed GO _ TECHNISCH ADVISEUR THA opleiding schoolsecretariaten

75 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) INGRID KORTRIJK Geldig van tot Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her A __ TECHNISCH ADVISEUR__________________ _ __ ___ _ _ ___ __ __ ____________________________________ ___ _ No 30 H/B H Pl Bbr VE_ Bar 257 Anc N op OM Overwerk No Nt-Subs Besl GO vr 00 M DO wegens vervangt ___________ _______________________________ TBSOB reden wegens ___ _______________________________ Afst Opm opleiding schoolsecretariaten

76 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET JOHAN Diploma S.O. technisch 3de graad VL Optiek + GPB K.T.A. 2950 KAPELLEN S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ TV OPTIEK TSO TBS /AF No 20 H/B H Pl 0 Bbr VO_ Bar 384 Anc N op Ed GO opleiding schoolsecretariaten

77 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) JOHAN KAPELLEN Geldig van tot Sch OOM TADD Stop __ Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her V TV OPTIEK______________________________ _ TSO _ _ ___ ___ __ ____________________________________ ___ _ LERAAR No 20 H/B H Pl Bbr VO_ Bar 384 Anc N op OM Overwerk No Nt-Subs Besl GO vr 00 M DO wegens vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB reden 01 wegens ___ _______________________________ Afst Opm opleiding schoolsecretariaten

78 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET JOHAN Basisschool vh Gemeenschapsonderwijs 2850 BOOM S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ WEDERTEW. ADMIN. HULP W No 36 H/B H Pl 0 Bbr NON Bar 968 Anc N op Ed GO opleiding schoolsecretariaten

79 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GRETA VL GLSO Huishoudkunde Sint-Victorinstituut ROOSDAAL S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ OPVOEDER No 36 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 158 Anc N op Ed GO _ TV VOEDING TBS (6/22) /24 No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ TV GEZINSTECHNIEKEN TBS (3/22) /24 _ PV VOEDING TBS (2/22) opleiding schoolsecretariaten

80 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GRETA Sint-Claracollege DILBEEK S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ PV HUISHOUDKUNDE R EXTRA No 22 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ BIJZONDERE PEDAGOGISCHE TAKEN BSO R EXTRA No 29 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 301 Anc N op Ed GO _ PV HUISHOUDKUNDE BSO R EXTRA _ TV HUISHOUDKUNDE TSO R EXTRA No 20 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 302 Anc N op Ed GO opleiding schoolsecretariaten

81 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER DIENSTONDERBREKING 1/2 GRETA Sint-Claracollege DILBEEK Type DO Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Aangevraagd van tot Toegekend van tot Beslissing GO GOEDGEKEURD voor 00 M Duur staking in dagen Duur staking in uren S U/DO U/Week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT _ PV HUISHOUDKUNDE_______________ __ ___ ___ R__ _ BIJZONDERE PEDAGOGISCHE TAKEN __ BSO ___ R__ _ PV HUISHOUDKUNDE_______________ __ BSO ___ R__ _ TV HUISHOUDKUNDE_______________ __ TSO ___ R__ opleiding schoolsecretariaten

82 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GUIDO HOKT VL Gegradueerde land- en tuinbouw Provinciaal Instituut Techn. Onderwijs 2940 STABROEK S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ TECHNISCH ADVISEUR TBS EXTRA No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc N op Ed GO opleiding schoolsecretariaten

83 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) GUIDO STABROEK Geldig van tot Sch OOM TADD Stop Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her A __ TECHNISCH ADVISEUR__________________ ___ __ __ _____________________________________ No 30 H/B H Pl Bbr VE_ Bar 257 Anc N op OM Overwerk No Nt-Subs Besl GO vr 00 M DO wegens vervangt ___________ _____________________________ TBSOB reden 01 wegens ___ _____________________________ Afst Opm : Betrokkene wordt gereaffecteerd aan PTI – Antwerpen opleiding schoolsecretariaten

84 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHTENPAKKET GUIDO Provinciaal Technisch Instituut 2018 ANTWERPEN S U/week VR Vak / Ambt G Lj OV ATO Srt RWT Her _ TECHNISCH ADVISEUR R /DO No 30 H/B H Pl 0 Bbr VE_ Bar 257 Anc N op Ed GO opleiding schoolsecretariaten

85 Analyse elektronische zendingen
ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER OPDRACHT (1/2) GUIDO ANTWERPEN Geldig van tot Sch OOM TADD Stop Uren V/A VR Vak / Ambt G Lj OV Dk Opl ATO Srt RWT Her A __ TECHNISCH ADVISEUR_________________ R__ ___ __ ____________________________________ No 30 H/B H Pl Bbr VE_ Bar 257 Anc N op OM Overwerk No Nt-Subs Besl GO vr 00 M DO wegens TBS persoonlijke aangelegenheden (o) vervangt ___________ _______________________________ _ TBSOB reden wegens ___ _______________________________ Afst Opm opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google