De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming DKO in een stroomversnelling Klankbordgroep 26 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming DKO in een stroomversnelling Klankbordgroep 26 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming DKO in een stroomversnelling Klankbordgroep 26 oktober 2012

2 2 TIJDSPAD 4 maart 2011 Vlaamse Regering keurt conceptnota goed Kunst Verandert! Inhoudelijke vernieuwing van het dko 1 sept. 2012: start van 4 pilootprojecten najaar 2012: 2 e nota concretiseert inhoudelijke vernieuwing (o.a. personeelsgevolgen), landschapstekening en financiering najaar 2012: start ontwikkelcommissies voorjaar 2013: start regelgevend proces 1 sept. 2013: start nascholingsinitiatieven met het oog op competentieontwikkeling personeelsleden dko 1 sept. 2014: inwerkingtreding decreet

3 3 2 e NOTA = leidraad voor gesprek met dko-stakeholders, vertegenwoordigd in klankbordgroep (status discussietekst) Concretiseren van de nieuwe opleidingenstructuur Financiering van het dko: inschrijvingsgeld Landschapstekening dko Personeelsgevolgen Samenwerking dko kleuter- en leerplichtonderwijs

4 4 CONCRETISERING VAN DE NIEUWE OPLEIDINGENSTRUCTUUR Opleidingenstructuur AS IS → TO BE Instrumentenlijst Ruimte voor interdisciplinair project in de 3 e en 4 e graad Studieomvang en groepsgrootte van de opleidingen en opleidingsonderdelen Flexibele leertrajecten

5 3 e graad algemeen 4 leerjaren 4 e graad doorstroom 4 leerjaren 2e graad algemeen 2 leerjaren 1e graad 2leerjaren 3 e graad specifiek 4 leerjaren 2e graad specifiek 2 leerjaren 4 e graad uitstroom 4 leerjaren BK LG 6 leerjaren BK MG 6 leerjaren BK HG 5 leerjaren BK MG volw. 2 leerjaren BK SG 2 leerjaren OPLEIDINGENSTRUCTUUR AS IS-TO BE BEELDENDE KUNST

6 3 e graad algemeen 4 leerjaren 4 e graad doorstroom 4 leerjaren 2e graad algemeen 2 leerjaren 1e graad 2 leerjaren 3 e graad specifiek 4 leerjaren 2e graad specifiek 2 leerjaren 4 e graad uitstroom 4 leerjaren MUZIEK LG volw. 3 leerjaren MUZIEK LG jong. 4 leerjaren MUZIEK MG 3 leerjaren MUZIEK HG 3 leerjaren OPLEIDINGENSTRUCTUUR AS IS-TO BE MUZIEK

7 3 e graad algemeen 4 leerjaren 4 e graad doorstroom 4 leerjaren 2e graad algemeen 2 leerjaren 1e graad 2 leerjaren 3 e graad specifiek 4 leerjaren 2e graad specifiek 2 leerjaren 4 e graad uitstroom 4 leerjaren WOORD MG volw. 3 leerjaren WOORD LG jong. 4 leerjaren WOORD MG jong. 3 leerjaren WOORD HG 3 leerjaren OPLEIDINGENSTRUCTUUR AS IS-TO BE WOORDKUNST

8 3 e graad algemeen 4 leerjaren 4 e graad doorstroom 4 leerjaren 2e graad algemeen 2 leerjaren 1e graad 2 leerjaren 3 e graad specifiek 4 leerjaren 2e graad specifiek 2 leerjaren 4 e graad uitstroom 4 leerjaren DANS LG volw. 2 leerjaren DANS LG jong. 6 leerjaren DANS MG 3 leerjaren DANS HG 3 leerjaren OPLEIDINGENSTRUCTUUR AS IS-TO BE DANS

9 9 INSTRUMENTENLIJST Inhoudelijke vernieuwing = actualisering van het aanbod → update instrumentenlijst Criteria: leerbehoefte in functie van vervolgonderwijs of kunstbeoefening in de vrije tijd nieuwe doelgroepen belang voor het immaterieel cultureel erfgoed

10 10 INTERDISCIPLINAIR PROJECT Naast het atelier en de specifieke opleidingsonderdelen bevat elk van de opleidingen een ruimte voor interdisciplinaire projecten in 3 e graad (1lst.) en in 4 e graad (2 lst.) leerlingen en leerkrachten van de verschillende domeinen in de kunstacademie vormen een multidisciplinair team verschillende invalshoeken zijn mogelijk synergie tussen de domeinen doorheen het leerproces

11 11 STUDIEOMVANG EN GROEPSGROOTTE = evenwicht tussen pedagogisch wenselijke en budgettair haalbare Uitgangspunten: studieomvang daalt niet ten opzichte van de huidige studieomvang over het globale leertraject ( rekening houdend met 60 min → 50 min) groepsgrootte houdt rekening met de lesvorm (groepsgericht individueel of in groep) gemiddelde groepsgrootte over de verschillende keuzemogelijkheden van een opleiding (bv. orkest vs. solistisch musiceren) Cf. AS IS autonomie van academie om het globale urenpakket LS en HS zelf te verdelen over de verschillende opleidingen

12 12 FLEXIBELE LEERTRAJECTEN Cf. Conceptnota Kunst verandert! Academie kan leertrajecten in verschillende snelheden aanbieden ModeltrajectVersneld trajectGespreid traject 1 e graad2 leerjaren1 leerjaar3 leerjaren 2 e graad2 leerjaren1 leerjaar3 leerjaren 3 e graad4 leerjaren2 leerjaren6 leerjaren 4 e graad4 leerjaren2 leerjaren6 leerjaren

13 13 FLEXIBELE LEERTRAJECTEN Academie kan eigen lessenroosters samenstellen, overheid bepaalt enkel globale studieomvang van de opleiding en opleidingsonderdelen Opleiding 4 e graad Globale studieomvang: 12 wekelijkse lestijden atelier: 6 wekelijkse lestijden specifieke opleidingsonderdelen: 4 wekelijkse lestijden Interdisciplinair project: 2 wekelijkse lestijden lessenrooster A modeltraject 1 e leerjaar1 wekelijkse lestijd2 wekelijkse lestijden0 2 e leerjaar1 wekelijkse lestijd 3 e leerjaar2 wekelijkse lestijden1 wekelijkse lestijd0 4 e leerjaar2 wekelijkse lestijden01 wekelijkse lestijd lessenrooster B modeltraject 1 e leerjaar1 wekelijkse lestijd 0 2 e leerjaar2 wekelijkse lestijden1 wekelijkse lestijd0 3 e leerjaar2 wekelijkse lestijden1 wekelijkse lestijd0 4 e leerjaar1 wekelijkse lestijd 2 wekelijkse lestijden

14 14 FINANCIERING VAN HET DKO nieuw tariefrooster voor het inschrijvingsgeld kostenmilderende maatregelen voor leerlingen met beperkte financiële draagkracht vermindering van attestenlast administratieve vereenvoudiging geldstromen inschrijvingsgeld-werkingsmiddelen

15 15 NIEUW TARIEFROOSTER INSCHRIJVINGSGELD Basistarieven volwassenen 25+ = 365 euro (AS IS 197 euro) volwassenen 18-24 jaar = 182 euro (AS IS 114 euro studenten, 197 euro niet-studenten) jongeren -18 jaar = 120 euro (AS IS 60 euro) Sociale tarieven volwassenen +18 jaar: maximaal 100 euro (AS IS 114 euro) jongeren –18 jaar: maximaal 50 euro (AS IS 39 euro) Gezinskorting voor jongeren behouden (= -50%)

16 16 NIEUW TARIEFROOSTER INSCHRIJVINGSGELD Ingrijpende verhoging van basistarieven t.o.v. AS IS, maar:  leerling betaalt slechts een beperkt gedeelte van de opleidingskosten (12% TO BE i.p.v. 7% AS IS)  jongerentarief blijft erg democratisch (12 euro per maand, gem. 0,94 euro per lestijd)  inschrijvingsgeld -12 jaar = fiscaal aftrekbaar  volwassenentarief wordt marktconform (cf. tarieven in het buitenland en andere vormen van cultuureducatie en sport in de vrije tijd in Vlaanderen)

17 17 KOSTENMILDERENDE MAATREGELEN Cf. HIVA-onderzoek: inschrijvingsgeld vaak maar een fractie van de totale private kosten (instrument, danskledij, materiaal, enz.) inschrijvingsgeld van rechthebbenden sociaal tarief blijft in de academie op termijn: publiek-privaat middelenfonds voor duurzame materialen Academies krijgen meer middelen om een actief gelijke kansenbeleid te voeren

18 18 VERMINDERING VAN ATTESTENLAST Cf. HIVA-onderzoek: 65% van de schooltoelagegerechtigde leerlingen bao die dko volgen, betaalt het volledige tarief koppeling aan recht op schooltoelage of studiefinanciering voor leerplichtigen en studenten HO op termijn automatische toekenning van rechten voor volwassenen zoveel mogelijk gebruikmaken van bewijsstukken die ook in andere levensdomeinen gelden

19 19 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Veelvuldige geldstromen inschrijvingsgeld-werkingsmiddelen AS IS Vlaamse overheid academie leerling

20 20 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING → Oprichten van een werkgroep met begrotings- en boekhoudkundige experten van schoolbesturen en Vlaamse overheid Formuleren concrete voorstellen tot administratieve vereenvoudiging

21 21 LANDSCHAPSTEKENING DKO Uitgangspunten Kunstacademie als uitgelezen organisatiemodel om inhoudelijke vernieuwing te realiseren Puntenenveloppe voor beleids- en ondersteunend personeel van kunstacademies Meer coherente rationalisatie- en programmatieregelgeving

22 22 LANDSCHAPSTEKENING DKO UITGANGSPUNTEN  Tegen 2020: alleen nog kunstacademies  In gemeenten < 200.000 inwoners slechts één academie (verschillende vestigingsplaatsen)  In gemeenten > 200.000 inwoners meer academies  Werkingsgebied = geheel van aangrenzende gemeentes waar een academie dko aanbiedt

23 23 KUNSTACADEMIE Kunstacademie = minstens volledig leertraject (4 graden) in 3 domeinen waaronder muziek en beeld (cf. AS IS) één instelling één directeur één puntenenveloppe bestuurs- en beleidspersoneel één puntenenveloppe ondersteunend personeel één schoolbestuur Verschillende types Verschillende scenario’s AS IS → TO BE

24 24 VERSCHILLENDE TYPES KUNSTACADEMIE Werkingsgebied = één gemeente Type 1 Schoolbestuur = - één gemeentebestuur of - scholengroep of - vzw Werkingsgebied = meer gemeentes Type 2 Schoolbestuur = - één gemeentebestuur of - scholengroep of - vzw Type 3 Schoolbestuur = rechtspersoon gevormd door: - meer gemeentebesturen of - gemeentebestuur en scholengroep of - gemeentebestuur en vzw of - meer scholengroepen

25 25 VERSCHILLENDE SCENARIO’S AS IS → TO BE Scenario 1: fusie van 2 hoofdinstellingen met inbegrip van al hun vestigingsplaatsen Scenario 2: overheveling van een filiaal (al het dko in een gemeente komt in één academie terecht) Scenario 3: oprichting van het ontbrekende domein: de facto vooral beeld

26 26 PUNTENENVELOPPE Kunstacademie heeft recht op een bestuurs-, beleids- en ondersteunend kader bestaande uit: 1 fulltime (FTE) directeursambt een puntenenveloppe voor bestuurs- of beleidspersoneel een puntenenveloppe voor ondersteunend personeel

27 27 MEER COHERENTE PROGRAMMATIE RATIONALISATIEREGELGEVING Begrippenkader aanbod TO BE ~ AS IS: kunstacademie ~ instelling, kunstacademie domein ~ studierichting graad ~ graad opleiding (gewone, unieke, nieuwe) keuzemogelijkheid (gewone, unieke, nieuwe) ~ optie

28 28 MEER COHERENTE PROGRAMMATIE RATIONALISATIEREGELGEVING Begrippenkader inplanting TO BE ~ AS IS: vestigingsplaats ~ vestigingsplaats, filiaal, hoofdinstelling hoofdvestigingsplaats werkingsgebied kunstacademie ~ instelling, kunstacademie

29 Gemeente vp HI FI vp academie vp AS IS FI HI

30 Gemeente van werkingsgebied Gemeente vp VP vp kunstacademie = werkingsgebied vp TO BE vp administratieve hoofdzetel = hoofdvestigingsplaats

31 31 PERSONEELSGEVOLGEN Loopbaandebat onderwijspersoneel Bredere kader, kan voorstellen dko nog bijsturen Inzetbaarheid van het personeel Volgens huidige decreten rechtspositie Opleidingsonderdeel ankerpunt voor leerkracht Stelsel van bekwaamheidsbewijzen

32 32 PERSONEELSGEVOLGEN Invoering nieuwe opleidingenstructuur Concordanties van vakken naar opleidingsonderdelen Salarisschalen status quo 1 ste, 2 de, 3 de graad: 301 (functieverloning) 4 de graad: 302 – 347 – 501 (diplomaverloning) N.B. opleidingen die indalen: behoud salarisschaal via TBSOB Prestatiestelsel Eenvormig: voltijds leerkracht 22 lesuren per week Jaaropdracht (Loopbaandebat ) Alle werkuren, in 3 componenten Kernopdracht – competentieontwikkeling – andere taken Op jaarbasis

33 33 PERSONEELSGEVOLGEN Invoering nieuwe opleidingenstructuur Dynamisch opleidingsaanbod TBSOB Reaffectatiecommissies (regionaal) Meer ruimte voor tijdelijke leerkrachten Verhouding vast / tijdelijk moet verschuiven Maximum-% vast benoemden Selectief vacant verklaren (afspraken regionaal) Inzetbaar volgens competenties Erkenning artistieke ervaring Voordrachtgevers: specifieke expertise, beperkte opdracht Uren-leraar inruilen voor geld Contractueel

34 34 PERSONEELSGEVOLGEN Ondersteunend personeel Concordantie van opsteller naar administratief medewerker Puntenenveloppe Differentiatie naargelang diplomaniveau mogelijk: verschillende salarisschalen en puntenwaarden Overgangsregeling studiemeester-opvoeder loopt door

35 35 SAMENWERKING DKO KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS ≠ strategische doelstelling dko, maar expertise-uitwisseling tussen dko en bao/so blijft belangrijk Operationalisering: kortlopende cursussen op maat voor leerkrachten bao en so en studenten van geïntegreerde lerarenopleidingen Focus op leerkrachten: geen werking voor de leerlingen bao en so, wel verbinding met andere initiatieven via ENCE

36 36 START ONTWIKKELCOMMISSIES  AKOV: de formele ontwikkelopdracht  Voorbereidend studiewerk  interne werkdocumenten:  lijst van generieke competenties voor het kunstonderwijs (dko, het kso, hoger kunstonderwijs artistieke sector)  studieprofiel doorstroom kunstonderwijs (kso en dko: Leraren, pedagogische begeleiders, directeurs en lerarenopleiders)  Ontwikkelcommissies, in dialoog met belanghebbenden, met het oog op het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs

37 37 START ONTWIKKELCOMMISSIES 4 december (14u – 16u30): opstartcommissie December – April: Specifieke eindtermen dko en kso “[…]doelen met betrekking tot de vaardigheden, de specifieke kennis, inzichten en attitudes waarover een leerling van het voltijds secundair onderwijs beschikt om vervolgonderwijs aan te vatten.” (Codex secundair onderwijs, Art. 143) December – Juni: Basiscompetenties dko (1 ste en 2 de graad)

38 38 PLANNING REGELGEVEND PROCES maart 2013: eerste principiële goedkeuring voorontwerp van decreet mei-november 2013: onderhandelingen maart 2014: definitieve goedkeuring in Vlaams parlement voorjaar 2014: intensieve informatiecampagne voor het werkveld: infosessies enz. sept. 2014: inwerkingtreding decreet en uitvoeringsBVR


Download ppt "Hervorming DKO in een stroomversnelling Klankbordgroep 26 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google