De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vormingssessie Planbaten. Agenda Agenda Wat is een geoloket? Doelstellingen Regelgevend kader Procesflow data-input Richtlijn Websites Import in het geoloket.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vormingssessie Planbaten. Agenda Agenda Wat is een geoloket? Doelstellingen Regelgevend kader Procesflow data-input Richtlijn Websites Import in het geoloket."— Transcript van de presentatie:

1 Vormingssessie Planbaten

2 Agenda Agenda Wat is een geoloket? Doelstellingen Regelgevend kader Procesflow data-input Richtlijn Websites Import in het geoloket Demo Oefening Vragen

3 Integratie van allerlei informatie met een geografische component (kaart) Door een stapeling van verschillende informatieve lagen – al dan niet zichtbaar op verschillende schaalniveau’s – wordt beoogd om het aanmaken, bekijken of wijzigen van geografische informatie mogelijk te maken Wat is een geoloket? Wat is een geoloket?

4 Doelstellingen Doelstellingen uitvoering geven aan regelgeving beleidsinformatie verwerven, verwerken en publiceren informatie verstrekken data verzamelen, aanmaken, bijwerken & consulteren  invoer van data vanuit eigen GIS mogelijk  aanmaak en bijwerken van data, via wizard, in een geoloket  koppelen met & recupereren van informatie uit plannen- en vergunningenregister  aanlevering van data is overeenkomstig richtlijnen streven naar centrale databanken  samenbrengen van authentieke bronnen vanuit verschillende actoren  delen van informatie data uitwisseling vereenvoudigen  vooral ten behoeve van lagere overheden en overheden met weinig GIS-ervaring

5 Regelgevend kader Regelgevend kader Bouw en update van geoloketten, door K&I, ter uitvoering van decreten en uitvoeringsbesluiten  Register Onbebouwde Percelen Decreet Ruimtelijke Ordening / Grond- en Pandenbeleid  Planbatenheffing Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening  Leegstandsregister Decreet Grond- en Pandenbeleid  Ter ondersteuning van bovenstaande geoloketten worden specifieke loketten met planinformatie ontwikkeld: gewRUP, proRUP, gemRUP, BPA

6 Regelgevend kader Regelgevend kader De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat een RUP / BPA een register moet bevatten, al dan niet grafisch, van percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie. [1] [1] Planbaten ontstaan voor bestemmingswijzigingen – die een meerwaarde creëren - in plannen die voorlopig vastgesteld worden na de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – in casu 1 september 2009. [2] [1][1] Artikel 2.2.2., van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat wijzigingen aanbrengt aan artikel 38 van het Decreet Ruimtelijke Ordening en artikel 7.4.4. dat wijzigingen aanbrengt aan artikel 170 van het Decreet Ruimtelijke Ordening. [2] Artikel 7.4.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

7 Regelgevend kader Regelgevend kader Doel:  Uitwisseling van data tussen verschillende actoren Actoren:  RWO (K&I, ARP), provincies, gemeenten en VLABEL Taakverdeling actoren Als streeftermijn voor het aanleveren van de gegevens inzake planbaten wordt uitgegaan van 90 kalenderdagen na de inwerkingtreding (Belgisch Staatsblad) van het RUP of BPA. RWOPlannende OverhedenVLABEL  Verzamelt, ontsluit & beheert planbatengegevens in geoloket  Leveren gegevens aan  Versturen aanslagbiljet  Innen de planbatenheffing

8 Procesflow data-input Procesflow data-input Plannende OverheidVlaamse Overheid Databank RWO Geoloket Planbaten Eigen GIS omgeving Conversie cfr. Plannen- register Shapefile RUP- contouren Opmaak RUP Eigen RUP’s Shapefile Planbaten- (deel)percelen Conversie cfr. Richtlijn Planbaten Geoloket RUP’s/BPA Eigen Planbaten- (deel)percelen

9 Richtlijn Richtlijn Inhoud  Welke gegevens zijn er nodig?  Wie levert de gegevens aan (Plannende overheden – VLABEL)?  In welk formaat moeten de gegevens worden aangeleverd?  Proces van opmaak van het register planbaten(deel)percelen.  Specifieke problemen. (oa. slivers, oplijsting van bestemmingscategorieën,...) Doel  Het vastleggen van (applicatieonafhankelijke) afspraken om de gegevensuitwisseling inzake planbaten te waarborgen en te harmoniseren. Opgelet!  Verwijzing naar Technische richtlijnen voor de opmaak van de planinventaris voor het plannenregister waarbij rubrieknummer 2.16 Contour Planbaten wordt toegevoegd.

10 Websites Websites Informatie over de verschillende geoloketten Richtlijnen  voorbeeldbestanden  modelshapefiles  voorbeeldkaart  … Aanmeldingsformulier toegang geoloketten Handleiding geoloket Opleiding / vorming FAQ … www.ruimtelijkeordening.be www.rwo.be/NL/planbaten.aspx

11 Import in het geoloket Import in het geoloket Gemeente maakt shape aan 1 ste fase:  gemeente stuurt shape op naar RWO  RWO converteert shape naar XML  RWO stuurt XML terug  Gemeente laadt XML op in geoloket 2 de fase:  conversie-tool implementeren in geoloket

12 Demo’s Demo’s Planbaten

13 Oefening Oefening Opmaak geografische databank planbaten(deel)percelen Conversie naar XML Import in geoloket gewRUP/proRUP/gemRUP/BPA en Planbaten

14 REGISTER VAN PERCELEN WAARVOOR PLANBATEN, PLANSCHADE, KAPITAALSCHADE OF GEBRUIKERSSCHADE VERSCHULDIGD KAN ZIJN GEOGRAFISCHE DATABANK VAN (DEEL)PERCELEN Oefening Oefening

15 Register grafisch aanmaken: Best grafisch aanmaken omdat na definitieve vaststelling de overlay dient te gebeuren met de kadastrale percelen Kan met behulp van een GIS-systeem Schematische voorstelling geeft verschillende stappen weer Een demofilm met de stappen zal nog worden aangemaakt

16 DEEL 1: het aanmaken van het grafische register dat zal dienen als bijlage bij het RUP 1.Aanmaken laag met bronbestemmingen (= juridische toestand) 2.Aanmaken laag met doelbestemmingen (= grondvlakken van het RUP) 3.Overlay (doorsnede) tussen laag met bronbestemmingen en doelbestemmingen 4.Filteren op landbouwgebruikspercelen 5.Verwerken van slivers

17 Mogelijke inputlagen: - Gewestplan - RUP - BPA Bepaal (Calculate): - in laag pb01 - voor veld bron_best (tekst, 3 karakters) - tip: veld legende gebruiken in geval van RUP / BPA (cfr. DigiRUP) - tip: veld hoofdcode in geval van gewestplan Outputlaag: pb01 Bepaal (Calculate): - in laag pb02 - voor veld doel_best (tekst, 3 karakters) - tip: veld legende voor RUP gebruiken (cfr. DigiRUP) Outputlaag: pb02 Mogelijke inputlagen: -RUP -BPA Probleem bij toekennen van bestemmingen aan categorieën (bepaald in art. 2.2.3.§2 van de Codex): -Er kan gebruik worden gemaakt van het (werk)bestand met bestemmingscategorieën (voor GWP en GEWRUP). -Bij verweven bestemmingen gebeurt de toekenning aan de hoofdbestemming. Deel 1: REGISTER / BRON- EN DOELBESTEMMINGEN Aanmaken van een laag (pb01) die de bronbestemmingen (juridische toestand) (bron_best) bevat. Tip: neem hiervoor een gebied met een vrij ruime buffer (200m) rond het rup. Aanmaken van een laag (pb02) die de doelbestemmingen (doel_best) bevat.

18 Categorieën van bestemmingen gebruikt voor planbaten: Deel 1: REGISTER / BRON- EN DOELBESTEMMINGEN Code bestemmingscategorieOmschrijving bestemmingscategorie WONWonen BEDBedrijvigheid RECRecreatie LDBLandbouw ONTGebied voor winning van oppervlaktedelfstoffen GROBos, overig groen of reservaat en natuur GNVGemeenschaps- en nutsvoorzieningen NNNBuiten het RUP / niet relevant Let op: dit zijn de categorieën die worden gebruikt bij het bepalen van mogelijke planbaten. Voor bet bepalen van planschade is geen limitatieve lijst van categorieën / overgangen tussen categorieën vastgelegd. Zo kan men hier bijvoorbeeld ook gebruik maken van de categorie ‘lijninfrastructuur’ (LNI).

19 Wijzigingen van bestemmingscategorie die aanleiding kunnen geven tot planbaten: Deel 1: REGISTER / BRON- EN DOELBESTEMMINGEN OmschrijvingCode (bd) Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “wonen”GRO - WON Van de categorie “landbouw” naar de categorie “wonen”LDB - WON Van de categorie “recreatie” naar de categorie “wonen”REC - WON Van de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar de categorie “wonen”GNV - WON Van de categorie “bedrijvigheid” naar de categorie “wonen”BED - WON Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “bedrijvigheid”GRO - BED Van de categorie “landbouw” naar de categorie “bedrijvigheid”LDB - BED Van de categorie “recreatie” naar de categorie “bedrijvigheid”REC - BED Van de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar de categorie “bedrijvigheid”GNV - BED Van de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar de categorie “recreatie”GNV - REC Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “recreatie”GRO - REC Van de categorie “landbouw” naar de categorie “recreatie”LDB - REC Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “landbouw”GRO - LDB Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen” GRO - ONT Van de categorie “landbouw” naar de categorie “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen”LDB - ONT

20 Deel 1: REGISTER / DOORSNEDE BRON- EN DOELBESTEMMINGEN Doorsnede (Intersect): -bronbestemmingslaag (pb01) -doelbestemmingslaag (pb02) Outputlaag: pb03 Bereken (Calculate): - in laag pb03 - voor het veld bd bd = bron_best + ‘_’ + doel_best Samenvoegen (dissolve): - in laag: pb03 - op veld: bd Opsplitsen (explode - multipart to single part): -in laag: pb04 Mogelijks wordt hier een nieuwe laag gegenereerd (pb05) Hier worden de laag met bronbestemmingen (pb01) en die met doelbestemmingen (pb02) op mekaar gelegd. Hieruit kan de aard van bestemmingswijziging worden bepaald (bd). Nadien worden meteen de features samengevoegd (dissolve) met eenzelfde waarde voor bd. Dit om grenslijnen te verwijderen tussen 2 of meer vlakken met dezelfde waarde voor bd die aan mekaar grenzen. Ten slotte worden de bekomen multipart-polygonen opgesplitst naar single-part polygonen (explode). Op de volgende dia wordt dit meer verduidelijkt. Voeg veld toe (Add field): - in laag pb03 - veld bd (tekst, 7karakters) Outputlaag: pb04 Voeg velden toe (Add Field) en herbereken de velden indien nodig: -in laag: pb04 -veld: bron_best (tekst, 3karakters)

21 Deel 1: REGISTER / DOORSNEDE BRON- EN DOELBESTEMMINGEN A1 C B Na dissolve Na explode (multipart to single part) Oorspronkelijke situatie A1 A2B B A C A B C A1

22 Deel 1: REGISTER / FILTEREN OP GEBRUIKSPERCELEN (VLM) Selecteer en Exporteer: - uit laag pb04 - voor veld bd bd = LDB_GRO Outputlaag: pb05 Doorsnede (Intersect): -laag pb05 -laag landbouwgebruikspercelen (VLM) Outputlaag: pb06 Selecteer en Verwijder: - uit laag pb04 - voor veld bd bd = LDB_GRO Voeg samen (Merge): - laag pb04 - laag pb07 Outputlaag: pb Samenvoegen (dissolve): -voor laag: pb06 -op veld: bd Opsplitsen (explode - multipart to single part): - in laag: pb07 Hier gebeurt de filter van gebieden die een bestemmingswijziging ondergraan van landbouw naar groen tot op het niveau van landbouwgebruikspercelen. Dit is nodig om een correctere weergave te krijgen van zones waar potentiële kapitaalschade of gebruikersschade geldt. Het geografisch bestand van landbouwgebruikspercelen is beschikbaar via de VLM. bewaar een kopie (pb_register) van deze laag die wordt gebruikt voor het grafische register. Outputlaag: pb07

23 Deel 1: REGISTER / VERWERKEN VAN SLIVERS Voeg velden toe (add field) indien nodig: -in laag pb_register -veld GIS_opp (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) -veld GIS_omtrek (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) -veld pa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) -veld cpa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) Bereken (Calculate) veld: - in laag pb_register - veld GIS_opp Bereken (Calculate) veld: - in laag pb_register - veld GIS_omtrek Bereken (Calculate) veld: - in laag pb_register - veld pa pa = GIS_omtrek / GIS_opp Bereken (Calculate) veld: - in laag pb_register - veld cpa cpa = [(0,282 * GIS_omtrek) / √GIS_opp] Selecteer en Verwijder: -uit laag pb_register -gebruik maken van velden GIS_opp en cpa Gebruik volgende query: [(cpa >= 5 AND GIS_opp = 10)] Hier gebeurt de verwerking van de slivers die het gevolg zijn van ondermeer het schaalverschil en het verschil in ondergrond bij het intekenen van de plannen die de bron- en doelbestemming weergeven. De query op het einde zorgt ervoor dat de meest extreme gevallen worden verwijderd. Verwijder records waar GIS_opp = 0

24 DEEL 2: het aanmaken van de geografische databank van (deel)percelen die met planbaten in aanraking komen 1.Maken van doorsnede van planbatenlaag met kadasterlaag (union) 2.Selectie van (deel)percelen waar planbaten op van toepassing zijn 3.Uitbreiden selectie 4.Verwijderen van multipart polygonen 5.Verwerken van slivers 6.Berekenen bron- en doelpercentages 7.Toekennen van deelperceelnummers

25 Deel 2: DEELPERCELEN / SELECTEREN OP PLANBATEN Voeg lagen samen (Union): - laag pb - laag kad (onderlegger) Selecteer en exporteer: -uit laag dp01 -gebruik makend van veld capakey Capakey <> ‘’ Enkel de records waarvoor een capakey is ingevuld worden geselecteerd. Dit om te voorkomen dat delen van het RUP die niet op een perceel liggen mee in de geografische databank terechtkomen. Selecteer en exporteer: -uit laag dp02 -gebruik makend van veld bd bd = ‘GRO_WON’ or bd = ‘LDB_WON’ or bd = ‘REC_WON’ or bd = ‘GNV_WON’ or bd = ‘BED_WON’ or bd = ‘GRO_BED’ or bd = ‘LDB_BED’ or bd = ‘REC_BED’ or bd = ‘GNV_BED’ or bd = ‘GNV_REC’ or bd = ‘GRO_REC’ or bd = ‘LDB_REC’ or bd = ‘GRO_LDB’ or bd = ‘GRO_ONT’ or bd = ‘LDB_ONT’ Outputlaag: dp01 Opsplitsen (explode - multipart to single part): - in laag: dp02 Outputlaag: dp02 Outputlaag: dp03 Bij het aanmaken van de geografische databank van (deel)percelen worden in eerste instantie de kadasterlaag (kad) en de laag die de bestemmingswijzigingen weergeeft (pb) samengevoegd (union). Verder worden ook alle (deel)percelen geselecteerd die voor planbaten in aanmerking komen. Dit gebeurt met behulp van een query. Voeg velden toe (add field) indien nodig: -in laag pb -veld GIS_opp (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) -veld GIS_omtrek (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) -veld pa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) -veld cpa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)

26 Deel 2: DEELPERCELEN / VERVOLLEDIGEN DEELPERCEELSET Uit de (deel)percelenset (dp02) wordt een selectie gemaakt van alle deelpercelen waarvoor een bestemmingswijziging geldt die tot planbaten kan leiden (dp03). Dit impliceert dat er percelen zijn waarvan bepaalde delen niet opgenomen zijn in die set en andere delen wel zijn opgenomen. Volgens decreet echter moeten in het geoloket alle delen van percelen terechtkomen die - ook al is het in geringe mate - worden geconfronteerd met planbaten (dus ook de delen waar geen potentiële planbaten op van toepassing zijn). Als gevolg hiervan moet een extra GIS-analyse gebeuren. Onderstaande figuur illustreert het probleem 01 02 In dp03 zit deelperceel 01 niet vervat. Er moet dus nog een koppeling worden gemaakt met dp02 om dit deelperceel toch nog in de set te krijgen. Perceel komt niet met planbaten in aanraking en moet dus niet worden opgenomen in de databank. 01 Perceel ligt volledig binnen een potentieel geval van planbaten en is automatisch mee opgenomen in dp03.

27 Deel 2: DEELPERCELEN / VERVOLLEDIGEN DEELPERCEELSET Koppel (Join): - laag dp02 - laag dp03 - join op veld capakey Bepaal waarde (Calculate): - laag dp02 - voor veld incl(dp02) Incl(dp02) = ‘1’ Voeg veld toe (Add field): - laag dp02 - veld incl (tekst, 1 karakter) Dit om later in te vullen of een deelperceel wordt weerhouden Verbreek de koppeling (Remove join)Selecteer en Exporteer: - uit laag dp02 - voor veld incl incl = ‘1’ Outputlaag: dp04 Selecteer en bepaal waarde (calculate): - laag dp04 - voor veld bd -selecteer bd = ‘’ -calculate bd = ‘NNN_NNN’ (Hier worden de records voor bd ingevuld die nog leeg waren.) Hier wordt de geografische databank van (deel)percelen aangevuld met de delen van percelen die niet in aanmerking komen voor planbaten. Het gaat hier uiteraard enkel om (deel)percelen die deel uitmaken van een perceel waarvan minstens één deel wel voor planbaten in aanmerking komen. Percelen waarvan geen enkel deel in aanmerking komt wordt niet mee opgenomen in de databank (voor een grafische weergave zie vorige dia). Selecteer: - in laag dp02 - voor veld capakey(dp03) capakey(dp03) <> ‘’ (selectie op gevulde velden)

28 Deel 2: DEELPERCELEN / VERWIJDEREN MULTIPARTPOLYGONEN Voeg veld toe (Add field): - laag dp04 - veld capbd (tekst, 25 karakters) capbd is de samenstelling van capakey en bestemmingswijzigingsaard (bd) Geometrische correctie: hier wordt het bestand geometrisch klaargemaakt voor verdere verwerking. Door toevoeging van een veld (capbd) kunnen (deel)percelen ondubbelzinnig worden geïdentificeerd. Nadien moeten de grenslijnen nog worden verwijderd tussen aangrenzende vlakken met dezelfde waarde voor capbd (dissolve). Tenslotte worden de hierdoor ontstane multipart-polygonen opnieuw herleid naar single-part polygonen (explode). Bereken waarde (Calculate): - laag dp04 - veld capbd capbd = capakey + ‘_’ + bd Samenvoegen (dissolve): -laag: dp04 -veld: capbd Opsplitsen (explode - multipart to single part): - laag: dp05 Outputlaag: dp05 Voeg veld toe (Add Field) indien nodig: -in laag: dp05 -veld: capakey (tekst, 17 karakters) -veld: bd (tekst, 7 karakters) - veld GIS_opp (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) - veld GIS_omtrek (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) - veld pa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) - veld cpa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) Koppel (Join): - laag dp05 - laag dp04 - join op veld capbd Bereken waarde (Calculate): -laag dp05 -veld capakey(dp05) -veld bd(dp05) -capakey(dp05) = capakey(dp04) -bd(dp05) = bd(dp04) Verbreek de koppeling (Remove join)

29 Deel 2: DEELPERCELEN / SLIVERBEREKENING (BEREKENING) Bereken (Calculate) veld: - in laag dp05 - veld GIS_opp Bereken (Calculate) veld: - in laag dp05 - veld GIS_omtrek Bereken (Calculate) veld: -in laag dp05 -veld pa pa = GIS_omtrek / GIS_opp Bereken (Calculate) veld: - in laag dp05 - veld cpa cpa = [(0,282 * GIS_omtrek) / √GIS_opp] Selecteer en verwijder (delete): - in laag dp05 - veld GIS_opp GIS_opp <= 0,1 Hier worden de vlakken met een extreem kleine oppervlakte verwijderd Selecteer slivers: - in laag dp05 -gebruik makend van velden cpa, pa en GIS_opp (cpa >= 2,5 and pa >= 0,1) or GIS_opp <= 30 Voeg veld toe (Add Field): -in laag dp05 -veld S (tekst, 1karakter) Bepaal waarde (Calculate): - in laag dp05 -voor veld S S = ’J’ (voor de overige records keer je de selectie om en vul je voor veld S waarde ’N’ in). In deze fase wordt bepaald welke (deel)percelen als sliver kunnen worden beschouwd. De meest extreme gevallen kunnen met behulp van een query worden verwijderd. De overige zullen manueel moeten worden verwerkt (zie volgende dia). Verwijder de records waar GIS_opp gelijk is aan 0!

30 Deel 2: DEELPERCELEN / SLIVERVERWERKING (MANUEEL) bron_best = LDB (gewestplan)doel_best = REC (RUP) Deel van het perceel = sliver (LDB  REC) Bij merge geeft je voorrang aan de perceelsgrens Resultaat is voor het gehele perceel (REC_REC) De sliveropkuis gebeurt door het overlopen van de slivers. Een hulp kan hierbij zijn om gebruik te maken van het veld S waar voor potentiële slivers de waarde S is ingevuld. Slivers worden samengevoegd met het element in de laag waar ze eigenlijk thuishoren (merge). Hiervoor wordt best voorrang gegeven aan de grenzen die voor het RUP gelden (perceelsgrenzen van de kaart waarop het RUP is ingetekend). Onderstaand voorbeeld illustreert dit.

31 Deel 2: DEELPERCELEN / BEPALEN PERCENTAGES (VOORBEREIDING) Voeg velden toe (add field) indien nodig: -in laag dp05 -veld pct_bron (Numeriek, 5 lang, 2 decimalen) -veld pct_doel (Numeriek, 5 lang, 2 decimalen) -veld opp_org (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) -veld opp_bron (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) -veld bron_best (tekst, 3 karakters) -veld doel_best (tekst, 3 karakters) -veld capbron (tekst, 21 karakters) Om de waarden voor pct_bron en pct_doel te kunnen berekenen is het nodig om de GIS-oppervlakte te kennen van het oorspronkelijke volledige perceel (opp_org). Om dit veld te berekenen moet worden gebruik gemaakt van een dissolve-operatie. Dit gebeurt op het veld capakey. De reden hiervoor is dat in het huidige bestand de opsplitsing naar deelpercelen al is gebeurd. Een dissolve-operatie biedt de mogelijkheid om deelpercelen samen te voegen tot hun oorspronkelijk geheel. Hieruit kan vervolgens de oppervlakte worden berekend. Omwille van de opkuis van slivers mag voor de oppervlaktebepaling niet zomaar de laag van de onderlegger gebruikt worden. Vul waarde op in veld (Calculate): -in laag dp05 -veld capbron -bron_best = left(bd, 3) -doel_best = right(bd, 3) -capbron = capakey + ’_’ + bron_best Voorbereiding voor het bepalen van percentages: het toevoegen van benodigde velden.

32 Deel 2: DEELPERCELEN / BEPALEN PERCENTAGES (pct_doel) Voeg records met zelfde waarde samen (dissolve): - uit laag dp05 - op veld capakey Outputlaag: dp06 Het bepalen van de doelpercentages (pct_doel). Dit is het percentage dat de doelbestemming inneemt t.o.v. het hele perceel. Bereken oppervlakte (Calculate): - in laag dp06 -veld opp_org Hier wordt laag dp05 door een dissolve-operatie omgevormd tot een laag dp06 waar de deelpercelen worden samengevoegd tot originele percelen. Dit gebeurt om de originele oppervlakte te kunnen berekenen. Er kan namelijk geen gebruik worden gemaakt van de originele percelenkaart om die waarde te bepalen aangezien er al een sliver opkuis is gebeurd. Vervolgens wordt het doelpercentage bepaald door het delen van de GIS oppervlakte van de deelpercelen (GIS_opp) door de originele oppervlakte van het ganse perceel (opp_org). Koppel (Join): - laag dp05 - laag dp06 - join op veld capakey Bepaal waarde (Calculate): - laag dp05 - voor veld opp_org(dp05) opp_org(dp05) = opp_org(dp06) Verbreek de koppeling (Remove join) Bereken veld (Calculate): - in laag dp05 - veld pct_doel pct_doel = GIS_opp / opp_org * 100 Let op: opp_org mag niet gelijk zijn aan nul!! Voeg veld toe (Add Field): - laag dp06 - veld opp_org (numeriek, 2 decimalen) - (indien nodig)

33 Deel 2: DEELPERCELEN / BEPALEN PERCENTAGES (pct_bron) Voeg records met zelfde waarde samen (dissolve): - uit laag dp05 - op veld capbron Outputlaag: dp07 Voeg veld toe (Add Field): - in laag dp07 - veld opp_bron (Numeriek, 15 lang 2 decimalen) Het bepalen van de bronpercentages (pct_bron). Dit is het percentage dat de bronbestemming inneemt t.o.v. het hele perceel. Bereken oppervlakte (Calculate): - in laag dp07 -veld opp_bron De bronpercentages worden berekend voor dp05. Aangezien dp05 al een opdeling heeft tot op het niveau van deelpercelen dient eerst een samenvoeging (dissolve) te gebeuren van alle delen van hetzelfde perceel met dezelfde bronbestemming. Dit gebeurt door gebruik te maken van het veld capbron. Na de samenvoeging kan de oppervlakte van de totale bronbestemming worden berekend per perceel. Koppel (Join): - laag dp05 - laag dp07 - join op veld capbron Bepaal waarde (Calculate): - laag dp05 - voor veld opp_bron(dp05) opp_bron(dp05) = opp_bron(dp07) Verbreek de koppeling (Remove join)Bereken veld (Calculate): - in laag dp05 - veld pct_bron pct_bron = opp_bron / opp_org * 100

34 Deel 2: DEELPERCELEN / BEPALEN PERCENTAGES (SCHEMA) Onderstaande figuur illustreert hoe de percentages van bron- en doelbestemmingen worden bepaald. Hier is te zien dat de som van de bronpercentages per perceel niet noodzakelijk 100 is (wel minstens 100). De som van de doelpercentages echter dient wel steeds gelijk te zijn aan 100. LDB (20 %) GRO (60 %) LDB (20 %) GRO (60 %) WON (10 %) LDB (10 %) bron_best = LDB (40 %) bron_best = GRO (60 %) doel_best = LDB (20 %) doel_best = GRO (60 %) doel_best = LDB (10 %) doel_best = WON (10 %) Situatie voor het RUPSituatie na het RUP bron_best = LDB (40 %) Som bron_best > 100 % Som doel_best = 100 %

35 Deel 2: DEELPERCELEN / TOEKENNEN VAN DEELPERCEELNUMMERS Hieronder wordt een suggestie beschreven die aangeeft hoe deelperceelnummers kunnen worden ingevuld in de tabel. In dit geval wordt geopteerd voor een omweg via excel. Hiervoor wordt eerst een veld toegevoegd (capid) waarin elk record een unieke waarde meekrijgt. Exporteer tabel naar excel (Export) -uit laag dp05 -voor velden capakey en capid outputtabel: dpnumVoeg in excel volgend veld toe: -tabel: dpnum -veld: teller Bepaal waarde in excel: - tabel: dpnum -voor veld teller Gebruik volgende formule: [teller = ALS(A2 <> A1;1;C1 + 1)] In veld A zit capakey en in veld C zit teller Koppel (Join): Tip: maak een omweg via access - laag dp05 - tabel dpnum (access) - join op veld capid Voeg veld toe (Add field) -in laag dp05 -veld capid (tekst, 25 karakters) Bereken veld (Calculate) -in laag dp05 -veld capid capid = capakey + ‘_’ + FID Bepaal waarde (Calculate): - laag dp05 - voor veld dpnr(dp05) dpnr(dp05) = teller(dpnum) Verbreek de koppeling (Remove join) Exporteer dp05 naar dp

36 Oefening - problemen Oefening - problemen ArcGIS Modelbuilder Ruimteboekhouding Gemeente vaak geen digitale RUP’s, BPA’s, wél gewestplan Categorisering

37 Oefening - oplossingen Oefening - oplossingen Schema: bij elke stap: wat gebeurt hier verwijzen naar richtlijn indien gemeente geen RBH, nog te maken Voorstel: RUP uitwerken met onze tools telkens resulaat laten zien, verder zwarte doos

38 Vragen Vragen Vragen


Download ppt "Vormingssessie Planbaten. Agenda Agenda Wat is een geoloket? Doelstellingen Regelgevend kader Procesflow data-input Richtlijn Websites Import in het geoloket."

Verwante presentaties


Ads door Google