De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan"— Transcript van de presentatie:

1 Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan
11 sept. 2007 Presentatie ‘Verder implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

2 Inleiding Regeringsnota ‘Realisatie van een ambitieus Vlaams Sportinfrastructuurplan: inhaalbeweging sportinfrastructuur via alternatieve financiering’ voorgelegd aan en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 juni 2006 Publiek Private Samenwerking of PPS voor de realisatie van een inhaalbeweging in sportinfrastructuur ten belope van 225 Mio Euro Oprichting werkgroep met vertegenwoordiging van Bloso en Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Kenniscentrum PPS en PMV Kabinet van de minister van Sport Regeringsnota ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’ voorgelegd aan en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 juli 2007 Verdere verfijning en uitwerking van de PPS 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

3 Vlaams Sportinfrastructuurplan
Uitsplitsing van de inhaalbeweging in een aantal deeldomeinen, met name kunstgrasvelden, eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwembaden en multifunctionele sportinfrastructuurprojecten; niet één, maar een aantal projectvennootschappen per projectvennootschap te kiezen voor een private partner die gespecialiseerd is in het ontwerpen, aanleggen/bouwen en onderhouden (eventueel ook exploiteren) van de desbetreffende sportinfrastructuur steeds voldoende schaalgrootte nastreven werken met geïntegreerde DBFM(O)-contracten Een samenwerkingsverband (sportfacilitator) te creëren tussen Kabinet Sport, Bloso, Departement CJSM, Kenniscentrum PPS en PMV zal instaan voor de voorbereiding, beheer en opvolging van alle projecten 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

4 Vlaams Sportinfrastructuurplan Presentatie
Decreet Planning voor de implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan Selectie van projecten Aanbestedingsprocedure voor de keuze van private partners DBFM(O)-contract Beschikbaarheidsvergoeding Kunstgrasvelden Definitie en Beschikbaarheidsvergoeding Sporthallen Zwembaden Multifunctionele Sportinfrastructuurprojecten BTW-ruling 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

5 Decreet Bevoegdheden van Sportfacilitator
Tussenkomst van de Vlaamse overheid in de uitvoering van de DBFM-overeenkomsten maximaal 30% toelage op de beschikbaarheidsvergoeding enkel tussenkomst voor kunstgrasvelden, eenvoudige sporthallen en eenvoudige zwembaden tussenkomst bij multifunctionele sportinfrastructuur ter waarde van een sporthal en zwembad Selectie en rangschikking van projecten Aanbesteding van geselecteerde projecten Mogelijkheid voor PMV om mee te investeren (Sportinvest) 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

6 Planning Sportinfrastructuurplan
Aanvraagformulieren Kunstgrasveld Eenvoudige sporthal Eenvoudig zwembad Multifunctioneel Sportinfrastructuurproject Aanvraag binnen vóór 21 december 2007 bij departement CJSM Planning 2008 Selectie 60 ( ) projecten voor een kunstgrasveld Selectie 50 ( ) projecten voor een eenvoudige sporthal Selectie 5 projecten voor een eenvoudig zwembad Selectie van 4 (2 + 2) multifunctionele sportinfrastructuurprojecten die elk individueel zullen worden aanbesteed door de geselecteerde lokale overheden; Aanbesteding door Sportfacilitator van een eerste cluster van 40 kunstgrasvelden voor een DBFM met terbeschikkingstelling gedurende 10 jaar en overdracht om niet op het einde van de termijn Aanbesteding van 2 Multifunctionele Sportinfrastructuurprojecten 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

7 Planning Sportinfrastructuurplan
Aanbesteding door Sportfacilitator van een cluster van 20 sporthallen voor een DBFM met terbeschikkingstelling gedurende 30 jaar en overdracht om niet op het einde van de termijn Aanbesteding door Sportfacilitator van een cluster van 5 zwembaden voor een DBFM met terbeschikkingstelling gedurende 30 jaar en overdracht om niet op het einde van de termijn Aanbesteding van 2 Multifunctionele Sportinfrastructuurprojecten 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

8 Planning Sportinfrastructuurplan
Rekening houdend met opgebouwde ervaring en resterend budget voor betoelaging beschikbaarheidsvergoeding: In 2009: Aanbesteding door Sportfacilitator van een tweede cluster van 20 kunstgrasvelden voor een DBFM met terbeschikkingstelling gedurende 10 jaar en overdracht om niet op het einde van de termijn In 2010: Aanbesteding door Sportfacilitator van een tweede cluster van 30 sporthallen voor een DBFM met terbeschikkingstelling gedurende 30 jaar en overdracht om niet op het einde van de termijn Aanbesteding door Sportfacilitator van extra multifunctionele sportinfrastructuurprojecten Maximaal 7,5 Mio Euro per jaar als toelage van de overheid in totale beschikbaarheidsvergoeding 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

9 Enkele mijlpalen Indiening aanvraagformulier: 21 december 2007
Selectie van de lokale overheden: lente 2008 Vermoedelijke aanvang der werken: Eerste Multifunctioneel sportinfrastructuurproject: 2008 Eerste cluster van kunstgrasvelden: 2009 Tweede Multifunctioneel sportinfrastructuurproject: 2009 Eerste cluster van sporthallen: april 2010 Cluster van zwembaden: augustus 2010 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

10 Selectie Projecten Procedure
Aanvraagformulier voor de verschillende deeldomeinen Selectie-adviescommissie Kabinet Sport, Kabinet Begroting, Bloso, Departement CJSM, VSF, Vlaams Bouwmeester, Kenniscentrum PPS en PMV Behoeftestudie in december 2007 Wetenschappelijk Steunpunt (KUL) Beoordeling Ontvankelijkheidsvoorwaarden Selectiecriteria 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

11 Selectie Projecten Ontvankelijkheidsvoorwaarden
Sportbeleidsplan aanvaard door minister Aanvraag tijdig en volledig ingediend 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

12 Selectie Projecten Selectiecriteria
Reële behoefte aan bijkomende sportinfrastructuur; Geen exclusief gebruik; Goede toegankelijkheid; Realiseerbaar voor eind 2011; Goede geografische spreiding; 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

13 Aanbesteding Onderhandelingsprocedure
Lokale overheden geselecteerd voor een project uit de cluster ‘kunstgrasvelden’, ‘sporthallen’ of ‘zwembaden’ ondertekenen een lastgevingovereenkomst toestemming aan Sportfacilitator om de onderhandelingsprocedure te voeren in naam van lokale overheden te onderhandelen met kandidaat private partners keuze private partner op basis van beste prijs/kwaliteits-verhouding finaal ondertekende DBFM-contracten voor alle geselecteerde lokale overheden met een project uit de cluster van een deeldomein uitgebreide communicatie naar en informatieverstrekking aan lokale overheden m.b.t. catalogus van types subsidieerbare sportinfrastructuur per deeldomein, opmaak lastenboeken, modaliteiten van een DBFM-contract, raming van te betalen beschikbaarheidsvergoeding, betrokkenheid van lokale overheden in onderhandelingsprocedures voor private partner, … opdat geselecteerde lokale overheden een verantwoorde beslissing kunnen nemen 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

14 Aanbesteding Betrokkenheid lokale overheden
Geselecteerde lokale overheden zullen maximaal geïnformeerd worden en permanent betrokken worden bij de aanbestedingsprocedure voor de cluster van projecten waartoe hun project behoort : verfijning lastenboek keuze opties beantwoorden van vragen al dan niet specifiek met betrekking tot haar project 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

15 DBFM-contract Afname van een dienst i.p.v. een bouwwerk
Overdracht van risico’s aan partijen die deze het best kunnen beheersen Integratie van Ontwerp, Bouw en Onderhoud Opdrachtnemer ook verantwoordelijk voor Financiering van het te realiseren project De financieringskost houdt ook rekening met de risico’s die overgedragen worden aan de opdrachtnemer 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

16 DBFM-contract Tussen de opdrachtgever (afnemer) en de projectvennootschap wordt een DBFM contract gesloten voor het leveren van een dienst. Op haar beurt zal de projectvennootschap contracten afsluiten met haar onderaannemers alsook financiering (eigen en vreemd vermogen) aantrekken voor de realisatie van het project 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

17 Beschikbaarheidsvergoeding
Betaling voor een dienst, namelijk de beschikbaarheid van een bepaald infrastructuurproject Infrastructuur is beschikbaar, indien voldaan aan vooraf gestelde eisen of outputspecificaties Geen betaling tijdens bouwperiode Indien infrastructuur onvoldoende beschikbaar, lokale overheid krijgt korting op beschikbaarheidsvergoeding Vergoeding voor: terugbetaling van lening en intresten; verschaffers van eigen vermogen (aandeelhouders); minstens het eigenaaronderhoud; werkingskosten projectvennootschap; 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

18 Kunstgrasveld Definitie
Goed verlicht kunstgrastapijt van 106 m op 66 m met rondom een neutrale zone van 3m met leunhekwerk en uitgerust voor het spelen van voetbal (met ballenvangers, voetbaldoelen, dug- outs, …) maar tevens geschikt voor andere sporten (rugby, korfbal, krachtbal, loopnummers atletiek,…) Opties binnen het project, maar niet subsidieerbaar: buitenomheining kleedkamers cafetaria bijkomend kleiner kunstgrasveld (oefenveld) minivoetbaldoelen / verplaatsbare kleine doelen Nutsvoorzieningen, 100% voor rekening van lokale overheid aansluiting elektriciteit parkeergelegenheid 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

19 Selectie Projecten Kunstgrasvelden
Aanvraag binnen vóór 21 december 2007 bij departement CJSM Verfijning DBFM-contracten Raming Beschikbaarheidsvergoeding (10 jaar) Selectie van 60 projecten ( ) in 2008 Opmaak lastenboeken Toestemming aan Sportfacilitator om met kandidaten private partners te onderhandelen voor de eerste 40 projecten Toestemming aan Sportfacilitator om de private partner te kiezen op basis van de beste finale offerte en zodat tot de ondertekening kan worden overgegaan van 40 DBFM- contracten 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

20 Beschikbaarheidsvergoeding 40 Kunstgrasvelden
Gemiddelde kost voor aanleg kunstgrasvelden Euro exclusief BTW Termijn voor aanleg 40 kunstgrasvelden: 2 jaar Inschatting Financieringskost gewone leningen voor 85% van de totale investeringswaarde aan 5,5% (4,7% risicovrij + 0,8% marge) achtergestelde leningen en eigen vermogen achtergestelde leningen voor 12% van de totale investeringswaarde eigen vermogen voor 3% van de totale investeringswaarde met ‘blended equity’ aan 11% arrangement fee (0,8%) en commitment fee (0,5%) Eigenaaronderhoud voor rekening van private partij 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

21 Beschikbaarheidsvergoeding Kunstgrasvelden
Operationele kosten of werkingskosten SPV Euro per jaar Opstartkosten SPV Euro Toepassing van indexatie Onderhoudskosten Operationele kosten 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

22 Voorbeeld I: Beschikbaarheidsvergoeding met BTW-recuperatie
Raming Beschikbaarheidsvergoeding indien lokale overheid BTW kan recuperen BTW te betalen door SPV op constructiewaarde van kunstgrasveld bij de oplevering SPV rekent deze BTW direct door aan lokale overheid, lokale overheid zal deze BTW recupereren BTW te betalen op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding deze BTW zal apart vermeld worden op de factuur, lokale overheid zal deze BTW recupereren SPV staat minstens in voor het eigenaaronderhoud geraamd op Euro per jaar Beschikbaarheidsperiode van 10 jaar Beschikbaarheidsvergoeding Euro per kwartaal = Euro per jaar Bijdrage overheid (30%) = Euro per kwartaal = Euro per jaar Bijdrage gemeente = Euro per jaar 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

23 Voorbeeld II: Beschikbaarheidsvergoeding zonder BTW-recuperatie
Raming Beschikbaarheidsvergoeding indien lokale overheid geen BTW kan recuperen BTW te betalen door SPV op constructiewaarde van kunstgrasveld bij de oplevering SPV rekent deze BTW gespreid door aan lokale overheid via de beschikbaarheidsvergoeding BTW te betalen op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding deze BTW zal apart vermeld worden op de factuur SPV staat minstens in voor het eigenaaronderhoud geraamd op Euro per jaar Beschikbaarheidsperiode van 10 jaar Beschikbaarheidsvergoeding Euro per kwartaal + circa 250 Euro BTW = Euro per kwartaal = Euro per jaar Bijdrage overheid (30%) = Euro per kwartaal = Euro per jaar Bijdrage gemeente = Euro per jaar 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

24 Beschikbaarheidsvergoeding Kunstgrasvelden
Bijdrage overheid beperkt tot maximaal 30% van beschikbaarheidsvergoeding Euro per jaar Toegepast op voorbeeld 1: Euro voorbeeld 2: Euro 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

25 Deeldomein Sporthallen Definitie
Een overdekte sportruimte met een netto-oppervlakte van 44 m x 25 m én een vrije hoogte van 7,5 m boven een speelveld van 40 m x 20 m. De sporthal omvat onder meer het volgende basisbouwprogramma: Een polyvalent sportlokaal met een netto-oppervlakte van 12,5 m x 12,5 m én een vrije hoogte van minimaal 4 m Inkomhal Kleedkamers, toiletten, bergruimten Uitschuifbare tribunes Basissportuitrusting Cafetaria Opties binnen het project, maar niet subsidieerbaar: extra kleedkamers, extra tribunes, extra bergruimte Nutsvoorzieningen, 100% voor rekening van lokale overheid: parkeergelegenheid aansluiting elektriciteit 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

26 Selectie Projecten Sporthallen
Aanvraagformulier ingevuld tegen 21 december 2007 Verfijning DBFM-contracten Raming Beschikbaarheidsvergoeding (30 jaar) Selectie van 50 projecten in 2008 Opmaak lastenboeken Toestemming aan Sportfacilitator om met kandidaten private partners te onderhandelen voor de eerste 20 projecten Toestemming aan Sportfacilitator om de private partner te kiezen op basis van de beste finale offerte en zodat tot de ondertekening kan worden overgegaan van 20 DBFM-contracten 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

27 Beschikbaarheidsvergoeding 20 sporthallen
Gemiddelde kost voor een sporthal Euro exclusief BTW Termijn voor aanleg 20 sporthallen: 1 jaar Inschatting Financieringskost gewone leningen voor 90% van de totale investeringswaarde aan 5,5% (4,7% risicovrij + 0,8% marge) achtergestelde leningen en eigen vermogen achtergestelde leningen voor 8% van de totale investeringswaarde eigen vermogen voor 2% van de totale investeringswaarde met ‘blended equity’ aan 11% arrangement fee (0,8%) en commitment fee (0,5%) Eigenaarsonderhoud voor rekening van private partij 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

28 Beschikbaarheidsvergoeding Sporthallen
Operationele kosten of werkingskosten SPV Euro per jaar Opstartkosten SPV Euro Toepassing van indexatie Onderhoudskosten Operationele kosten 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

29 Voorbeeld I: Beschikbaarheidsvergoeding met BTW-recuperatie
Raming Beschikbaarheidsvergoeding indien lokale overheid BTW kan recuperen BTW te betalen door SPV op constructiewaarde van sporthal bij de oplevering SPV rekent deze BTW direct door aan lokale overheid, lokale overheid zal deze BTW recupereren BTW te betalen op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding deze BTW zal apart vermeld worden op de factuur, lokale overheid zal deze BTW recupereren SPV staat minstens in voor het eigenaaronderhoud geraamd op Euro per jaar en een groot onderhoud van Euro in jaar 15 en jaar 25 Beschikbaarheidsperiode van 30 jaar Beschikbaarheidsvergoeding = Euro per kwartaal = Euro per jaar Bijdrage overheid = Euro per jaar Bijdrage gemeente = Euro per jaar 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

30 Voorbeeld II: Beschikbaarheidsvergoeding zonder BTW-recuperatie
Raming Beschikbaarheidsvergoeding indien lokale overheid geen BTW kan recuperen BTW te betalen door SPV op constructiewaarde van de sporthal bij de oplevering SPV rekent deze BTW gespreid door aan lokale overheid via de beschikbaarheidsvergoeding BTW te betalen op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding deze BTW zal apart vermeld worden op de factuur SPV staat minstens in voor het eigenaaronderhoud geraamd op Euro per jaar en een groot onderhoud van Euro in jaar 15 en jaar 25 Beschikbaarheidsperiode van 30 jaar Beschikbaarheidsvergoeding = Euro per kwartaal + circa Euro BTW = Euro per kwartaal = Euro per jaar Bijdrage overheid = Euro per jaar Bijdrage gemeente = Euro per jaar 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

31 Beschikbaarheidsvergoeding sporthallen
Bijdrage overheid beperkt tot maximaal: 30% van beschikbaarheidsvergoeding Euro per jaar Toegepast op voorbeeld 1: Euro voorbeeld 2: Euro 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

32 Deeldomein Zwembaden Definitie
Overdekt rechthoekig bad van 25m op 12,5m dat voornamelijk bestemd is voor sportactiviteiten Opties binnen het project, maar niet subsidieerbaar: extra kleedkamers Nutsvoorzieningen, 100% voor rekening van lokale overheid: parkeergelegenheid aansluiting elektriciteit 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

33 Selectie Projecten Zwembaden
Aanvraagformulier ingevuld tegen 21 december 2007 Verfijning DBFM-contracten Raming Beschikbaarheidsvergoeding (30 jaar) Selectie van 5 projecten in 2008 Opmaak lastenboeken Toestemming aan Sportfacilitator om met kandidaten private partners te onderhandelen voor de 5 projecten Toestemming aan Sportfacilitator om de private partner te kiezen op basis van de beste finale offerte en zodat tot de ondertekening kan worden overgegaan van 5 DBFM-contracten 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

34 Beschikbaarheidsvergoeding 5 zwembaden
Gemiddelde kost voor een zwembad Euro exclusief BTW Termijn voor aanleg 5 zwembaden: 1 jaar Inschatting Financieringskost gewone leningen voor 90% van de totale investeringswaarde aan 5,5% (4,7% risicovrij + 0,8% marge) achtergestelde leningen en eigen vermogen achtergestelde leningen voor 8% van de totale investeringswaarde eigen vermogen voor 2% van de totale investeringswaarde met ‘blended equity’ aan 11% arrangement fee (0,8%) en commitment fee (0,5%) Eigenaarsonderhoud voor rekening van private partij 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

35 Beschikbaarheidsvergoeding Zwembaden
Operationele kosten of werkingskosten SPV Euro per jaar Opstartkosten SPV Euro Toepassing van indexatie Onderhoudskosten Operationele kosten 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

36 Voorbeeld I: Beschikbaarheidsvergoeding Met BTW-recuperatie
Raming Beschikbaarheidsvergoeding indien lokale overheid BTW kan recuperen BTW te betalen door SPV op constructiewaarde van zwembad bij de oplevering SPV rekent deze BTW direct door aan lokale overheid, lokale overheid zal deze BTW recupereren BTW te betalen op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding deze BTW zal apart vermeld worden op de factuur, lokale overheid zal deze BTW recupereren SPV staat minstens in voor het eigenaaronderhoud geraamd op Euro per jaar of 10,5% van de investeringswaarde Beschikbaarheidsperiode van 30 jaar Beschikbaarheidsvergoeding = Euro per kwartaal = Euro per jaar Bijdrage overheid (30%) = Euro per kwartaal = Euro per jaar Bijdrage gemeente = Euro per jaar 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

37 Voorbeeld II: Beschikbaarheidsvergoeding Zonder BTW-recuperatie
Raming Beschikbaarheidsvergoeding indien lokale overheid geen BTW kan recuperen BTW te betalen door SPV op constructiewaarde van het zwembad bij de oplevering SPV rekent deze BTW gespreid door aan lokale overheid via de beschikbaarheidsvergoeding BTW te betalen op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding deze BTW zal apart vermeld worden op de factuur SPV staat minstens in voor het eigenaaronderhoud geraamd op Euro per jaar of 10,5% van de investeringswaarde Beschikbaarheidsperiode van 30 jaar Beschikbaarheidsvergoeding = Euro per kwartaal + circa Euro BTW = Euro per kwartaal = Euro per jaar Bijdrage overheid (30%) = Euro per kwartaal = Euro per jaar Bijdrage gemeente = Euro per jaar 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

38 Beschikbaarheidsvergoeding zwembaden
Bijdrage overheid beperkt tot maximaal: 30% van beschikbaarheidsvergoeding Euro per jaar Toegepast op voorbeeld 1: Euro voorbeeld 2: Euro 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

39 Deeldomein: Multifunctionele Sportinfrastructuurprojecten
een specifieke samenstelling van meerdere polyvalente sportruimten en meerdere gespecialiseerde sportaccommodaties, die worden aangevuld met (meerdere) commerciële functies om het economisch rendement van het geheel te vergroten 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

40 Selectie Multifunctionele Sportinfrastructuurprojecten
Aanvraagformulier binnen vóór 21 december 2007 bij departement CJSM Selectie van 4 projecten (2 + 2) in 2008 Bijdrage overheid beperkt tot maximaal: 30% van beschikbaarheidsvergoeding Euro per jaar 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

41 BTW-ruling Afstemming met Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken, voor een ander PPS-project Projectvennootschap of SPV is een volledig BTW- belastingplichtige met recht op aftrek Opsplitsing in 3 onderdelen Oplevering van een nieuwe constructie op het einde van de bouwfase: op dat moment is BTW betaalbaar in hoofde van de SPV en op de waarde van de constructie de financiering van het project: aangezien het verschaffen van leningen een vrijgestelde BTW handeling is, zal hierop geen BTW geheven worden levering van onderhoudsdienst en doorrekening van werkingskosten: op deze diensten zal BTW geheven worden 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

42 BTW voor PPS Gevolgen voor lokale overheid
De beschikbaarheidsvergoeding wordt dus in drie delen opgesplitst (net zoals in de boekhoudkundige verwerking). Op twee delen zal geen BTW geheven worden, met name op het deel constructie waarop de BTW reeds betaald werd op het einde van de bouwfase en het deel financiering dat vrijgesteld is van BTW. Op het saldo van de beschikbaarheidsvergoeding zal BTW geheven worden. Lokale overheid is BTW-belastingplichtige: Betalen van BTW (en recuperatie) eenmalig bij oplevering constructie Betalen BTW (en recuperatie) per kwartaal op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding Lokale overheid is geen BTW-belastingplichtige: Betalen van BTW per kwartaal op constructiekost (via financieringscomponent van beschikbaarheidsvergoeding) en op onderhoudscomponent van beschikbaarheidsvergoeding 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’

43 Forum voor verdere vragen
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media voor vragen m.b.t. aanvraagformulieren Website: Contactpersonen Departement CJSM: - Karolien De Sadeleer, tel - Nico Vermeiren, - Jef Elsen, Bloso Kenniscentrum PPS PMV Kabinet van de minister van Sport 11 sept. 2007 Presentatie ‘Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan’


Download ppt "Verdere implementatie van het Vlaams Sportinfrastructuurplan"

Verwante presentaties


Ads door Google