De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planbaten Vormingssessie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planbaten Vormingssessie"— Transcript van de presentatie:

1 Planbaten Vormingssessie
Kies 'Beeld > Koptekst en voettekst' om de voettekst in te voegen

2 Agenda Waarom een planbatenheffing? Planbaten in de regelgeving
Planbaten: fase grafisch register Planbaten: fase geodatabank van deelpercelen Richtlijn Website Demo Oefening Vragen

3 Waarom een planbatenheffing?
Tegenpool planschadevergoeding Verlies vergunningsmogelijkheden → Overheid betaalt schadevergoeding Bijdrage leveren in de kosten van het ruimtelijk beleid Creëren van vergunningsmogelijkheden → Overheid belast en krijgt return Decreet Ruimtelijke Ordening Art. 87 t.e.m. 91 Invoering en invulling planbatenheffing Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Art t.e.m Operationalisering (organisatorisch kader en uitvoeringsreglementering)

4 Planbaten in de regelgeving
Vlaamse Codex RO Art §1 7° bepaalt dat een RUP/BPA een register moet bevatten, al dan niet grafisch, van percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie. Register, al dan niet grafisch Het departement RWO raadt een grafisch register aan omwille van de verdere verwerking naar deelpercelen (op te laden in geoloket Planbaten). Kan aanleiding geven tot Aangezien er bij de opmaak v/h register geen rekening dient te worden gehouden met vrijstellingen, … is er nood aan een disclaimer.

5 Planbaten in de regelgeving
Vlaamse Codex RO Art bepaalt dat alle RUP’s/BPA’s die voorlopig worden vastgesteld vanaf 1 september 2009 planbaten kunnen doen ontstaan en een dergelijk register bevatten. Vlaamse Codex RO Art §1 bepaalt dat het departement planbatengegevens verzamelt, ontsluit en beheert in een geoloket planbaten. De initiërende overheden en de betrokken instanties leveren, elk voor wat hun verantwoordelijkheid betreft, de gegevens digitaal aan in een geoloket overeenkomstig de technische richtlijnen van het departement.

6 Planbaten: fase grafisch register

7 Grafische register: Wat?
Een register dat wijzigingen aanduidt in categorieën van gebiedsaanduiding tussen bestaande juridische toestand en verordend plan (Vlaamse Codex RO Art §2). Bevat informatie over mogelijke gevallen van: Planbaten (Vlaamse Codex RO Art t.e.m ) Planschade (Vlaamse Codex RO Art t.e.m ) Kapitaalschade (Decreet van 27/03/2009 over grond- en pandenbeleid, Art t.e.m ) Gebruikersschade (Decreet van 27/03/2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut)

8 Grafisch register: Opbouw
Kaart Een geografische laag die het overzicht biedt van de wijzigingen in categorie van gebiedsaanduiding Een geografische laag die als ondergrond dient voor het RUP / BPA Legende Kleuraanduiding voor elk type van wijziging in categorie van gebiedsaanduiding Disclaimer Tekst die het indicatieve karakter van het grafische register benadrukt Bijlage toelichtingsnota Tekst als bijlage met uitgebreide toelichting over het register en uitleg over planschade / planbaten / kapitaalschade / gebruikersschade

9 Grafisch register: Voorbeeld

10 Grafisch register: Knelpunten
Slivers Voornamelijk als gevolg van verschillen in ondergrond voor de bestaande juridische toestand en het RUP / BPA Toewijzing aan categorieën van gebiedsaanduiding Soms moeilijkheden bij het onderbrengen in een categorie Probleem met gegeneraliseerde categorieën (bvb. wonen met stukjes ‘koeren en hovingen’) Uitzonderingsregels voor planbaten Uitzonderingen voor planbaten zijn niet via eenvoudige GIS-analyse te bepalen Het gevolg is dat er doorgaans teveel planbaten in het register zullen staan

11 Grafisch register: Knelpunten
Sliver door verschil in ondergrond Sliver door herinterpretatie bestaande juridische toestand

12 Grafisch register: Knelpunten
Toewijzen aan categorie van gebiedsaanduiding FIGUUR 1: register opgemaakt met toekenning van bestemmingscategorieën vanuit een abstractieniveau dat uitgaat van de overheersende bestemming die in het stedenbouwkundig voorschrift wordt omschreven. In dit geval komen de rode gebieden als ‘planbatenwaardige zones’ en de groene als ‘planschadewaardige zones’ naar boven. FIGUUR 2: register opgemaakt met toekenning van bestemmingscategorieën vanuit een abstracter niveau. Daardoor komen hier alleen mogelijke gevallen van planbaten tot uiting op het register.

13 Planbaten: fase geodatabank deelpercelen

14 Geodatabank deelpercelen: Wat?
Overlay tussen ondergrond en register (verwerking) Uitzonderingen, vrijstellingen en schorsingen dienen tijdens de planopmaak niet te worden onderzocht omwille van vertragingen Op het niveau van deelpercelen omdat plan en/of bestemmingsgrenzen (grondvlakken) de perceelsgrenzen vaak niet volgen Slivers: maximale opkuis Modelshapefile Opladen shape/XML in geoloket planbaten, een uitwisselingsplatform met VLABEL

15 Geodatabank deelpercelen: Waarom?
Verwerking en opladen is noodzakelijk voor VLABEL Op basis van deze gegevens zal VLABEL: De planbatenheffing berekenen en inkohieren Een aanslagbiljet naar de burger sturen De planbatenheffing invorderen Bezwaren afhandelen Betrokken overheden adviseren over de ruimtelijke aspecten Toewijzing en aanwending opbrengsten (Vlaamse Codex RO Art ): Planbatenfonds, met doorstorting naar: Vlaamse Overheid: oa voor dekking inningskosten Rubiconfonds: gewestelijke bestemmingswijziging naar bedrijvigheid Provincie en gemeenten: prov. of gemeentelijke bestemmingswijziging naar bedrijvigheid; planologische oplossing Grondfonds: voor activeringsprojecten

16 Richtlijn Inhoud Doel Opgelet! Welke gegevens zijn er nodig?
Wie levert de gegevens aan (Plannende overheden – VLABEL)? In welk formaat moeten de gegevens worden aangeleverd? Proces van opmaak van het register planbaten(deel)percelen. Specifieke problemen.(oa. slivers, oplijsting van bestemmingscategorieën, ...) Doel Het vastleggen van (applicatieonafhankelijke) afspraken om de gegevensuitwisseling inzake planbaten te waarborgen en te harmoniseren. Opgelet! Verwijzing naar Technische richtlijnen voor de opmaak van de planinventaris voor het plannenregister waarbij rubrieknummer 2.16 Contour Planbaten wordt toegevoegd.

17 Website www.rwo.be/nl/planbaten.aspx Regelgeving Richtlijn
Voorbeeldbestanden: legende, disclaimer, kaart Modelshapefiles Aanmeldingsformulier toegang geoloketten Handleiding geoloket Informatie over àpleiding / vorming FAQ

18 Demo

19 Oefening Deel 1: Het aanmaken van het grafisch register dat zal dienen als bijlage bij het RUP Deel 2: Het aanmaken van de geografische databank van (deel)percelen die met planbaten in aanraking komen

20 DEEL 1: Het aanmaken van het grafische register dat zal dienen als bijlage bij het RUP
Aanmaken laag met bronbestemmingen (= juridische toestand) Aanmaken laag met doelbestemmingen (= grondvlakken van het RUP) Overlay (doorsnede) tussen laag met bronbestemmingen en doelbestemmingen Filteren op landbouwgebruikspercelen Verwerken van slivers Afleiden van plancontouren (2.16, 2.17 en 2.18)

21 Deel 1: REGISTER / BRON- EN DOELBESTEMMINGEN
Aanmaken van een laag (pb01) die de bronbestemmingen (juridische toestand) (bron_best) bevat. Tip: neem hiervoor een gebied met een vrij ruime buffer (200m) rond het rup. Bepaal (Calculate): - in laag pb01 - voor veld bron_best (tekst, 3 karakters) - tip: afleiden van veld catgeb in geval van RUP / BPA (cfr. DigiRUP) - tip: veld hoofdcode in geval van gewestplan Mogelijke inputlagen: - Gewestplan RUP BPA Outputlaag: pb01 Aanmaken van een laag (pb02) die de doelbestemmingen (doel_best) bevat. Bepaal (Calculate): - in laag pb02 - voor veld doel_best (tekst, 3 karakters) - tip: afleiden van veld catgeb in geval van RUP / BPA (cfr. DigiRUP) Mogelijke inputlagen: RUP BPA Outputlaag: pb02 Probleem bij toekennen van bestemmingen aan categorieën (bepaald in art §2 van de Codex): Er kan gebruik worden gemaakt van het (werk)bestand met bestemmingscategorieën (voor GWP en GEWRUP). Bij verweven bestemmingen gebeurt de toekenning aan de hoofdbestemming.

22 Code bestemmingscategorie
Deel 1: REGISTER / BRON- EN DOELBESTEMMINGEN Categorieën van bestemmingen gebruikt voor planbaten: Code bestemmingscategorie Omschrijving bestemmingscategorie WON Wonen BED Bedrijvigheid REC Recreatie LDB Landbouw ONT Gebied voor winning van oppervlaktedelfstoffen GRO Bos, overig groen of reservaat en natuur GNV Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen NNN Buiten het RUP / niet relevant Let op: dit zijn de categorieën die worden gebruikt bij het bepalen van mogelijke planbaten. Voor bet bepalen van planschade is geen limitatieve lijst van categorieën / overgangen tussen categorieën vastgelegd. Zo kan men hier bijvoorbeeld ook gebruik maken van de categorie ‘lijninfrastructuur’ (LNI).

23 Deel 1: REGISTER / BRON- EN DOELBESTEMMINGEN
Wijzigingen van bestemmingscategorie die aanleiding kunnen geven tot planbaten: Omschrijving Code (bd) Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “wonen” GRO - WON Van de categorie “landbouw” naar de categorie “wonen” LDB - WON Van de categorie “recreatie” naar de categorie “wonen” REC - WON Van de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar de categorie “wonen” GNV - WON Van de categorie “bedrijvigheid” naar de categorie “wonen” BED - WON Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “bedrijvigheid” GRO - BED Van de categorie “landbouw” naar de categorie “bedrijvigheid” LDB - BED Van de categorie “recreatie” naar de categorie “bedrijvigheid” REC - BED Van de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar de categorie “bedrijvigheid” GNV - BED Van de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar de categorie “recreatie” GNV - REC Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “recreatie” GRO - REC Van de categorie “landbouw” naar de categorie “recreatie” LDB - REC Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “landbouw” GRO - LDB Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen” GRO - ONT Van de categorie “landbouw” naar de categorie “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen” LDB - ONT

24 Deel 1: REGISTER / DOORSNEDE BRON- EN DOELBESTEMMINGEN
Hier worden de laag met bronbestemmingen (pb01) en die met doelbestemmingen (pb02) op mekaar gelegd. Hieruit kan de aard van bestemmingswijziging worden bepaald (bd). Nadien worden meteen de features samengevoegd (dissolve) met eenzelfde waarde voor bd. Dit om grenslijnen te verwijderen tussen 2 of meer vlakken met dezelfde waarde voor bd die aan mekaar grenzen. na het uitvoeren van de dissolve opdracht moet moeten multipart-polygonen worden verwijderd (explode). Doorsnede (Intersect): bronbestemmingslaag (pb01) doelbestemmingslaag (pb02) Outputlaag: pb03 Voeg veld toe (Add field): - in laag pb03 - veld bd (tekst, 7karakters) Bereken (Calculate): - in laag pb03 - voor het veld bd bd = [bron_best] + ‘_’ + [doel_best] Samenvoegen (dissolve): - in laag: pb03 - op veld: bd Outputlaag: pb04 Opsplitsen (explode - multipart to single part): in laag: pb04 Voeg velden toe (Add Field) en herbereken de velden indien nodig: in laag: pb04 veld: bron_best (tekst, 3karakters) - veld: doel_best (tekst, 3karakters)

25 Deel 1: REGISTER / DOORSNEDE BRON- EN DOELBESTEMMINGEN
Oorspronkelijke situatie Na dissolve A1 A B A2 B B A A1 C C Na explode (multipart to single part) A1 B A2 C

26 Deel 1: REGISTER / FILTEREN OP GEBRUIKSPERCELEN (VLM)
Hier gebeurt de filter van gebieden die een bestemmingswijziging ondergraan van landbouw naar groen tot op het niveau van landbouwgebruikspercelen. Dit is nodig om een correctere weergave te krijgen van zones waar potentiële kapitaalschade of gebruikersschade geldt. Het geografisch bestand van landbouwgebruikspercelen is beschikbaar via de VLM. Selecteer en Exporteer: - uit laag pb04 - voor veld bd bd = LDB_GRO Doorsnede (Intersect): laag pb05 laag landbouwgebruikspercelen (VLM) Outputlaag: pb05 Outputlaag: pb06 Samenvoegen (dissolve): voor laag: pb06 op veld: bd Opsplitsen (explode - multipart to single part): - in laag: pb07 Selecteer en Verwijder: - uit laag pb04 - voor veld bd bd = LDB_GRO Outputlaag: pb07 Voeg samen (Merge): - laag pb04 - laag pb07 Outputlaag: pb

27 Deel 1: REGISTER / VERWERKEN VAN SLIVERS
Hier gebeurt de verwerking van de slivers die het gevolg zijn van ondermeer het schaalverschil en het verschil in ondergrond bij het intekenen van de plannen die de bron- en doelbestemming weergeven. De query op het einde zorgt ervoor dat de meest extreme gevallen worden verwijderd. Voeg velden toe (add field) indien nodig: in laag pb veld GIS_opp (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) veld GIS_omtrek (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) veld pa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) veld cpa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen) Bereken (Calculate) veld: - in laag pb - veld GIS_opp Bereken (Calculate) veld: - in laag pb - veld GIS_omtrek Bereken (Calculate) veld: - in laag pb - veld pa pa = [GIS_omtrek] / [GIS_opp] Selecteer en Verwijder: uit laag pb gebruik maken van velden GIS_opp en cpa Gebruik volgende query: [(cpa >= 5 AND GIS_opp <= 200) OR (GIS_opp <=10) OR (cpa >= 10)] Bereken (Calculate) veld: - in laag pb - veld cpa [GIS_omtrek] / (2* √ (3.14 * [GIS_opp]))

28 Deel 1: REGISTER / VERWERKEN VAN SLIVERS
Na de eerste, automatische sliveropkuis op basis van een algoritme dient meestal nog een manuele sliveropkuis te gebeuren door het overlopen van de kaart. Slivers worden samengevoegd met het element in de laag waar ze eigenlijk thuishoren (merge). Hiervoor wordt best voorrang gegeven aan de grenzen die voor het RUP gelden (perceelsgrenzen van de kaart waarop het RUP is ingetekend). Onderstaand voorbeeld illustreert dit. Hou bij het interpreteren van slivers rekening met de breedte van het kaartelement en met de grootte van het perceel waar de situatie zich voordoet. Afhankelijk van de schaal waarop het plan werd ingetekend en de oppervlakte van het perceel kan voor elk afzonderlijk geval een minimumbreedte worden bepaald waarvoor een kaartelement niet als sliver wordt beschouwd. Bij gewestelijke RUP gaat men doorgaans uit van een breedte van 10 meter die minstens ergens gehaald wordt in het kaartelement. bron_best = bovenaan GRO, onderaan REC (gewestplan) doel_best = REC (RUP) Sliver te verwijderen = zone mergen met bestemming volgens RUP: dus REC_REC

29 Deel 1: REGISTER / AFLEIDEN VAN PLANCONTOUREN
Uit het afgewerkte bestand pb kunnen de contouren voor het plannenregister worden afgeleid (vanaf ontwerp). Deze kunnen met behulp van een query worden geselecteerd. Voor planbaten en kapitaalschade / gebruikersschade is het aanmaken van een correcte afgeleide plancontour mogelijk die alle mogelijke gevallen bevat. Dit komt omdat de omschrijving in detail bij decreet werd vastgelegd. Voor planschadegevallen ligt het moeilijker aangezien de decreetgever hier geen limitatieve oplijsting van mogelijke planschadegevallen heeft voorzien. Selecteer (query): in laag pb gebruik makend van veld bd bd = ‘GRO_WON’ or bd = ‘LDB_WON’ or bd = ‘REC_WON’ or bd = ‘GNV_WON’ or bd = ‘BED_WON’ or bd = ‘GRO_BED’ or bd = ‘LDB_BED’ or bd = ‘REC_BED’ or bd = ‘GNV_BED’ or bd = ‘GNV_REC’ or bd = ‘GRO_REC’ or bd = ‘LDB_REC’ or bd = ‘GRO_LDB’ or bd = ‘GRO_ONT’ or bd = ‘LDB_ONT’ Contour planbaten (na dissolve) Outputlaag: plreg_216 Selecteer (query): in laag pb gebruik makend van veld bd bd = ‘LDB_GRO’ Contour kapitaalschade / gebruikersschade (na dissolve) Outputlaag: plreg_218

30 DEEL 2: Het aanmaken van de geografische databank van (deel)percelen die met planbaten in aanraking komen Aanmaken basis (deel)percelenset Verwijderen van multipart polygonen + aanvullen attribuuttabel Berekenen attributen, verwijderen slivers en uitvoeren topology check Berekenen doelpercentages Berekenen bronpercentages Toekennen van deelperceelnummers

31 Deel 2: DEELPERCELEN / AANMAKEN BASIS DEELPERCEELSET
Bij het aanmaken van de geografische databank van (deel)percelen wordt in eerste instantie een selectie gemaakt van alle percelen die met planbaten in aanraking komen. Het selecteren van betrokken percelen gebeurt door gebruik te maken van een ruimtelijke query op de kadasterlaag (kad) met een licht negatieve buffer (1 meter). Nadien wordt ook de overlay (union) gemaakt van de afgeleide kadasterlaag (dp01) met de planbatenlaag (pb). Uit de laag die hieruit resulteert (dp02) worden alle records verwijderd waarvoor capakey niet is ingevuld. Op die manier wordt voorkomen dat delen van het RUP die niet op een perceel liggen mee in de geografische databank terechtkomen. Tenslotte wordt voor het veld bd de waarde ‘NNN_NNN’ ingevuld voor de delen van percelen die niet worden bedekt door het grafische register. Selecteer (evt. d.m.v. een definition query) in laag pb op veld bd bd = ‘GRO_WON’ or bd = ‘LDB_WON’ or bd = ‘REC_WON’ or bd = ‘GNV_WON’ or bd = ‘BED_WON’ or bd = ‘GRO_BED’ or bd = ‘LDB_BED’ or bd = ‘REC_BED’ or bd = ‘GNV_BED’ or bd = ‘GNV_REC’ or bd = ‘GRO_REC’ or bd = ‘LDB_REC’ or bd = ‘GRO_LDB’ or bd = ‘GRO_ONT’ or bd = ‘LDB_ONT’ Voer spatial select uit en exporteer het gelesecteerde: laag kad (onderlegger) kad intersect met pb (negatieve buffer van 1m) Outputlaag: dp01 Hou volgende velden over: laag dp02: veld bd - veld capakey Zet definition query uit zodat weer alles zichtbaar wordt. laag pb Samenvoegen (union): laag: pb laag dp01 Outputlaag: dp02 Selecteer en delete: uit laag dp02 veld capakey Capakey = ‘’ Selecteer en bepaal waarde (calculate): laag dp02 voor veld bd selecteer bd = ‘’ calculate bd = ‘NNN_NNN’

32 Deel 2: DEELPERCELEN / VERWIJDEREN MULTIPARTPOLYGONEN
Geometrische correctie: hier wordt het bestand geometrisch klaargemaakt voor verdere verwerking. Door toevoeging van een veld (capbd) kunnen (deel)percelen ondubbelzinnig worden geïdentificeerd. Nadien moeten de grenslijnen nog worden verwijderd tussen aangrenzende vlakken met dezelfde waarde voor capbd (dissolve). Tenslotte worden de hierdoor ontstane multipart-polygonen opnieuw herleid naar single-part polygonen (explode). Daarna wordt het resultaat dp voorzien van de extra velden die nodig zijn voor de verdere analyse. Voeg veld toe (Add field): laag dp02 veld capbd (tekst, 25 karakters) capbd is de samenstelling van capakey en bestemmingswijzigingsaard (bd) Bereken waarde (Calculate): laag dp02 veld capbd capbd = [capakey] + ‘_’ + [bd] Samenvoegen (dissolve): laag: dp02 veld: capbd Outputlaag: dp Opsplitsen (explode - multipart to single part): - laag: dp Voeg veld toe (Add Field) indien nodig: in laag: dp veld GIS_opp (numeriek, 15 lang, 2 decimalen) veld GIS_omtrek (numeriek, 15 lang, 2 decimalen) veld pa (numeriek, 15 lang, 2 decimalen) veld cpa (numeriek, 15 lang, 2 decimalen) veld capakey (tekst, 17 karakters) veld bd (tekst, 7 karakters) veld algplanid (tekst, 25 karakters) veld bron_best (tekst, 3 karakters) veld doel_best (tekst, 3 karakters) veld opp_org (numeriek, 15 lang, 2 decimalen) veld pct_bron (numeriek, 15 lang, 2 decimalen) - veld pct_doel (numeriek, 15 lang, 2 decimalen) veld capbron (tekst, 21 karakters) veld dpnr (tekst, 2 karakters) veld opm (tekst, 254 karakters)

33 Deel 2: DEELPERCELEN / BEREKEN VELDEN, VERWIJDEREN VAN EXTREME SLIVERS, TOPOLOGY CHECK
Berekenen velden: waar mogelijk worden voor dp de veldwaarden berekend. Na de berekening van de velden wordt bepaald welke (deel)percelen als sliver kunnen worden beschouwd. De meest extreme gevallen kunnen met behulp van een query worden verwijderd. Tenslotte wordt aangeraden om een ‘topology check’ uit te voeren op het geografisch bestand. Dit houdt in dat in de laag pb de vlakken elkaar niet mogen overlappen. GIS_opp: calculate geometry (m²) Selecteer en Verwijder: uit laag dp gebruik maken van velden GIS_opp en cpa Gebruik volgende query: [(cpa >= 5 AND GIS_opp <= 200) OR (GIS_opp <=10) OR (cpa >= 10)] GIS_omtrek: calculate geometry (m) pa = [GIS_omtrek] / [GIS_opp] cpa = [GIS_omtrek] / (2* √ (3.14 * [GIS_opp])) capakey = left ([capbd], 17) bd = right ([capbd], 7) Voer topology check uit: in laag dp Criterium: must not overlap. algplanid = vul algplanid van het plan in bron_best = left ([bd], 3) doel_best = right ([bd], 3) opp_org = veld wordt later berekend pct_bron = veld wordt later berekend pct_doel = veld wordt later berekend capbron = [capakey] + ‘_’ + [bron_best] dpnr = veld wordt later berekend opm = opmerkingenveld vrij in te vullen

34 Deel 2: DEELPERCELEN / BEPALEN PERCENTAGES (pct_doel)
Om de waarden voor pct_bron en pct_doel te kunnen berekenen is het nodig om de GIS-oppervlakte te kennen van het oorspronkelijke volledige perceel (opp_org). Om dit veld te berekenen moet worden gebruik gemaakt van een dissolve-operatie. Dit gebeurt op het veld capakey. De reden hiervoor is dat in het huidige bestand dp de opsplitsing naar deelpercelen al is gebeurd. Een dissolve-operatie biedt de mogelijkheid om deelpercelen samen te voegen tot hun oorspronkelijk geheel. Hieruit kan vervolgens de oppervlakte worden berekend. Omwille van de opkuis van slivers mag voor de oppervlaktebepaling niet zomaar de laag van de onderlegger gebruikt worden. Voeg records met zelfde waarde samen (dissolve): - uit laag dp - op veld capakey Voeg veld toe (Add Field): laag dp03 veld opp_org (numeriek, 2 decimalen) - (indien nodig) Outputlaag: dp03 Koppel (Join): laag dp laag dp03 join op veld capakey Bereken oppervlakte (Calculate): - in laag dp03 veld opp_org Bepaal waarde (Calculate): laag dp voor veld opp_org(dp) opp_org(dp) = opp_org(dp03) Bereken veld (Calculate): - in laag dp - veld pct_doel pct_doel = [GIS_opp] / [opp_org] * 100 Verbreek de koppeling (Remove join)

35 Deel 2: DEELPERCELEN / BEPALEN PERCENTAGES (pct_bron)
Het bepalen van de bronpercentages (pct_bron). Dit is het percentage dat de bronbestemming inneemt t.o.v. het hele perceel. De bronpercentages worden berekend voor dp. Aangezien dp al een opdeling heeft tot op het niveau van deelpercelen dient eerst een samenvoeging (dissolve) te gebeuren van alle delen van hetzelfde perceel met dezelfde bronbestemming. Dit gebeurt door gebruik te maken van het veld capbron. Na de samenvoeging kan de oppervlakte van de totale bronbestemming worden berekend per perceel. Voeg records met zelfde waarde samen (dissolve): - uit laag dp - op veld capbron Voeg veld toe (Add Field): - in laag dp04 - veld opp_bron (Numeriek, 15 lang 2 decimalen) Outputlaag: dp04 Bereken oppervlakte (Calculate): - in laag dp04 veld opp_bron Koppel (Join): laag dp laag dp04 join op veld capbron Bepaal waarde (Calculate): laag dp voor veld opp_bron(dp) opp_bron(dp) = opp_bron(dp04) Verbreek de koppeling (Remove join) Bereken veld (Calculate): - in laag dp - veld pct_bron pct_bron = [opp_bron] / [opp_org] * 100

36 Deel 2: DEELPERCELEN / BEPALEN PERCENTAGES (SCHEMA)
Onderstaande figuur illustreert hoe de percentages van bron- en doelbestemmingen worden bepaald. Hier is te zien dat de som van de bronpercentages per perceel niet noodzakelijk 100 is (wel minstens 100). De som van de doelpercentages echter dient wel steeds gelijk te zijn aan 100. Situatie voor het RUP Situatie na het RUP LDB (20 %) LDB (20 %) GRO (60 %) GRO (60 %) LDB (20 %) LDB (10 %) WON (10 %) doel_best = LDB (20 %) bron_best = LDB (40 %) doel_best = GRO (60 %) bron_best = GRO (60 %) doel_best = LDB (10 %) bron_best = LDB (40 %) doel_best = WON (10 %) bron_best = LDB (40 %) Som bron_best > 100 % Som doel_best = 100 %

37 Deel 2: DEELPERCELEN / TOEKENNEN VAN DEELPERCEELNUMMERS
Hieronder wordt een suggestie beschreven die aangeeft hoe deelperceelnummers kunnen worden ingevuld in de tabel. In dit geval wordt geopteerd voor een omweg via excel. Hiervoor wordt eerst een veld toegevoegd (capid) waarin elk record een unieke waarde meekrijgt. Voeg veld toe (Add field) in laag dp veld capid (tekst, 25 karakters) Bereken veld (Calculate) in laag dp veld capid capid = capakey + ‘_’ + FID Exporteer tabel naar excel (Export) uit laag dp voor velden capakey en capid Bepaal waarde in excel: tabel: dpnum voor veld teller Gebruik volgende formule: [teller = ALS(A2 <> A1;1;C1 + 1)] In veld A zit capakey en in veld C zit teller outputtabel: dpnum Voeg in excel volgend veld toe: tabel: dpnum veld: teller Koppel (Join): Tip: maak een omweg via access laag dp tabel dpnum (access) join op veld capid Bepaal waarde (Calculate): laag dp voor veld dpnr(dp) dpnr(dp) = teller(dpnum) Verbreek de koppeling (Remove join) Importeer dp in het sjabloonbestand voor deelpercelen en vul aan waar nodig.

38 Vragen

39 Dank u Kies 'Beeld > Koptekst en voettekst' om de voettekst in te voegen


Download ppt "Planbaten Vormingssessie"

Verwante presentaties


Ads door Google