De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken aan Lokaal Sociaal Beleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken aan Lokaal Sociaal Beleid"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken aan Lokaal Sociaal Beleid
Het lokaal sociaal beleidsplan Actieplan

2 Structuur beleidsplan
Verantwoording Situering en opbouw beleidsplan Visie en uitgangspunten Lokaal Sociaal Beleid Operationele doelstellingen per beleidsdomein en actieplannen Financiële kader Overzicht algemene taakverdeling Gemeente – OCMW Participatie van lokale welzijnsactoren en stakeholders Implementatieplannen Het Sociaal Huis: een conceptuele invulling. Evaluatie Globaal Welzijnsbeleidsplan Omgevingsanalyse

3 Uitgangspunten- Lokaal Sociaal Beleidsplan
Uitwerking & uitvoering van beleid in samenspraak en in samenwerking met gemeentebestuur en OCMW Uitwerking & uitvoering van beleid in dialoog met verschillende actoren en adviesgroepen. Nadruk bij de opmaak ligt op een integrale aanpak, diensten- en sectorenoverschrijdend. Nadruk bij de opmaak ligt op een verbetering van de dienstverlening aan de burger. Belang van communicatie met het oog op transparantie, toegankelijkheid en verantwoording. Belang van participatie met het oog op een betere afstemming van het aanbod en een betere samenwerking tussen welzijnsactoren. Aandacht voor de evoluties in de welzijnssector bij de uitvoering, evaluatie en bijsturing van het lokaal sociaal beleidsplan. Aandacht voor interne organisatie van lokaal bestuur bij uitvoering van actieplannen.

4 1. Verantwoording Het decreet De voorbereiding
Bedoeling van het Vlaams decreet Lokaal Sociaal Beleid:”Door meer lokale coördinatie komen tot een krachtdadiger sociaal beleid dat toegankelijker is voor burgers en klanten” In het Lokaal Sociaal Beleidsplan leggen lokale besturen uit hoe ze sociale voorzieningen op hun grondgebeid beter op elkaar zullen afstemmen, zowel beleidsmatig als in de dienstverlening. In het plan worden de contouren geschetst van het sociaal huis. De voorbereiding in 2de semester 2003: start voorbereiding van eerste Lokaal Sociaal Beleidsplan. In 4de trimester 2004: brede plaatselijke consultatieronde dmv thematische werkgroepen met lokaal bestuur en lokale derden, waarbij krachtlijnen van het Opwijkse Lokaal Sociaal Beleid en enkele actiepistes werden vastgelegd. In mei 2005: goedkeuring van strategische doelstellingen van het globaal Lokaal Sociaal Beleidsplan In 3de trimester 2005: start tweede planningsfase mbt actieplannen In 4de trimester 2005: voorstelling van ontwerp van actieplannen aan lokale derden en vertaling van ontwerpplan in concrete acties. In mei 2006: goedkeuring van operationele doelstellingen en actieplannen Lokaal Sociaal Beleid

5 1. Verantwoording De voorbereiding
In 3de trimester 2006: start planningsfase mbt project Sociaal Huis. In 4de trimester 2006: brede plaatselijke consultatieronde dmv thematische werkgroepen met lokaal bestuur en lokale derden, waarbij inhoudelijke bakens van het Opwijkse Sociaal Huis werden uitgezet. In 1ste trimester 2007: uitwerking van ontwerpplan mbt Sociaal Huis door gemeentelijke coördinatoren met maximale verwerking van de inhoudelijke reacties van alle partners- derde actoren. In maart 2007: voorstelling van ontwerp van conceptnota Sociaal huis met voorstel van basisdienstverlening en takenpakket aan college van Burgemeester en schepenen. In juni 2007: start voorbereiding van tweede Lokaal Sociaal Beleidsplan In 3de-4de trimester: uitwerking van ontwerpplan door ambtelijke werkgroepen. In december 2007: voorstelling van conceptnota en projectplan mbt Sociaal Huis aan college van Burgemeester en schepenen. Januari 2008: Organisatie overlegvergaderingen werkgroep “Visie Sociaal Huis”, waarbij een voorstel van basisdienstverlening/ takenpakket Sociaal Huis met bepaling van functies werd uitgewerkt. In maart 2008: voorstelling van ontwerp van actieplannen aan lokale derden en vertaling van ontwerpplan in concrete acties. In april 2008: goedkeuring van Lokaal Sociaal Beleidsplan en actieplannen

6 1. Verantwoording Het plan De andere plannen
Vertrekbasis van het voorliggend Lokaal Sociaal Beleidsplan zijn de goedgekeurde strategische doelstellingen van het eerste globaal Lokaal Sociaal Beleidsplan Het legt inhoudelijke basiskeuzes vast, stippelt een route uit naar meer gecoördineerde sociale beleidsvoering met concrete actievoorstellen. De vertaling van het Lokaal Sociaal Beleidsplan in concrete acties wordt vastgelegd in jaarlijkse actieplannen. De andere plannen Het voorliggend Lokaal Sociaal Beleidsplan staat niet los van andere gemeentelijke beleidsplannen (jeugdwerkbeleidsplan, ouderenplan, beleidsplan kinderopvang, etc.). Het is de bedoeling om zowel de visies die in de lopende andere plannen werden ontwikkeld, te integreren in dit Lokaal Sociaal Beleidsplan, als de in uitwerking zijnde plannen te beïnvloeden met ideeën uit dit sociaal beleidsplan. Dit Lokaal Sociaal Beleidsplan heeft de ambitie om planoverlast tegen te gaan door bestaande sociale sectorplannen met elkaar te verbinden en de verschillende andere plannen in het Lokaal Sociaal Beleidsplan erin te integreren. Dit Lokaal Sociaal Beleidsplan zal minstens de richting aangeven van de inhoud van het ouderenbeleidsplan en integreert het beleidsplan Kinderopvang.

7 2. Situering en opbouw operationeel beleidsplan
Vertrekbasis van het voorliggend Lokaal Sociaal Beleidsplan zijn de goedgekeurde strategische doelstellingen van het eerste globaal Lokaal Sociaal Beleidsplan De uitwerking van het Lokaal Sociaal Beleidsplan wordt gepland en opgevolgd via jaarlijkse actieplannen. Om de actieplannen uit te voeren, zal eveneens de nodige aandacht besteed worden aan de actoren en de beschikbare middelen per werkingsterrein. Voorliggende strategische nota is het resultaat van een proces dat via samenwerking en overleg in verschillende fasen tot stand gekomen is: Uitschrijven van een voorbereidende tekst door de coördinator op basis van het goedgekeurde Lokaal Sociaal Beleidsplan. Organisatie van een participatievergadering per beleidsdomein met een werkgroep, bestaande uit lokale mandatarissen, gemeentepersoneel en stakeholders. Opstellen van een ontwerptekst op basis van de resultaten van de participatievergadering. Terugkoppeling en bijsturing van de ontwerptekst door de politiek-ambtelijke stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid. Informeel overleg met het College van Burgemeester & Schepenen, OCMW-voorzitter en politieke fracties. Finalisatie en validatie van het actieplan door de politiek-ambtelijke stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid.

8 2. Situering en opbouw operationeel beleidsplan
Het beleidsplan is klassiek opgebouwd volgens de bekende principes van strategische planning. Deel drie geeft een algemeen beeld van het Lokaal Sociaal Beleid: de visie en uitgangspunten van het lokaal sociaal beleid in Opwijk. In deel vier worden per beleidsdomein de strategische doelstellingen, de operationele doelstellingen en de te ondernemen acties aangegeven. In deel vijf worden de algemene uitgangspunten van het financiële kader geschetst. Deel zes geeft een algemeen overzicht van de taakverdeling tussen Gemeente en OCMW. Deel zeven beschrijft hoe externe welzijnsaanbieders en stakeholders aan dit planningsproces hebben geparticipeerd. In deel acht vindt u per beleidsdomein een implementatieplan voor de verschillende operationele doelstellingen. Dit plan geeft aan welke doelstelling wanneer zal uitgevoerd worden.

9 3. Visie - Lokaal Sociaal Beleid Opwijk
Het lokaal bestuur wil een Lokaal Sociaal Beleid voeren, Waarbij toegankelijkheid en samenwerking centraal staan. Het lokaal bestuur vertrekt hierbij van vijf prioritaire beleidslijnen: De grondrechten toegankelijker maken voor iedereen Door sociale beleidsvoering op 9 beleidsvelden Door de oprichting van een sociaal huis: Het lokaal bestuur wenst een sociaal huis uit te bouwen met een éénloket- en informatiefunctie, een coördinatiefunctie en een doorverwijsfunctie, met volgende doelstellingen: Het verstrekken van heldere en gebundelde informatie Het doorverwijzen op een kwaliteitsvolle manier Het bewerkstelligen van een maximale toegankelijkheid tot sociale grondrechten voor elke burger ; Het tot stand brengen, bestendigen en verbeteren van de samenwerking met ander lokale actoren op het terrein.

10 3. Visie - Lokaal Sociaal Beleid Opwijk
Door nauwere samenwerking tussen gemeentediensten en OCMW. Het lokaal bestuur wil hiertoe een inclusief sociaal beleid voeren waarbij de realisatie van de sociale grondrechten wordt vertaald in de gewone beleidsvoering van de reguliere sectoren. Door een gestructureerd Lokaal Sociaal Beleidsoverleg en samenwerking met verschillende welzijnsactoren. Het lokaal bestuur wil, zowel op het beleidsniveau als op het operationeel niveau, de coördinator zijn van het Lokaal Sociaal Beleid. Hierbij wordt de samenwerking tussen het lokaal bestuur en de andere actoren op dit beleidsveld uitgediept, versterkt en vastgelegd binnen het kader van een Lokaal Sociaal Beleidsplan.

11 3. Uitgangspunten- Lokaal Sociaal Beleid Opwijk
Uitwerking & uitvoering van beleid in samenspraak en in samenwerking met gemeentebestuur en OCMW Uitwerking & uitvoering van beleid in dialoog met verschillende actoren en adviesgroepen. Nadruk bij de opmaak ligt op een integrale aanpak, diensten- en sectorenoverschrijdend. Nadruk bij de opmaak ligt op een verbetering van de dienstverlening aan de burger. Belang van communicatie met het oog op transparantie, toegankelijkheid en verantwoording. Belang van participatie met het oog op een betere afstemming van het aanbod en een betere samenwerking tussen welzijnsactoren. Aandacht voor de evoluties in de welzijnssector bij de uitvoering, evaluatie en bijsturing van het lokaal sociaal beleidsplan. Aandacht voor interne organisatie van lokaal bestuur bij uitvoering van actieplannen.

12 4. Overzicht van beleidsdomeinen- Lokaal Sociaal Beleidsplan
Kansarmenbeleid Vreemdelingenbeleid & Ontwikkelingssamenwerkingbeleid Seniorenbeleid & Thuiszorgbeleid Mindervalidenbeleid Gezins- & jeugdbeleid Tewerkstellingsbeleid

13 4.1. Overzicht werkterreinen binnen kansarmenbeleid
Administratieve & informatieve dienstverlening Financiële hulpverlening Psycho-sociale dienstverlening Budgetbegeleiding,budgetbeheer en collectieve schuldbemiddeling Juridische bijstand Hulp in natura Basiseducatie Sociale tewerkstelling Sociale huisvesting Socio-culturele participatie

14 4.1.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Doelstelling? Het uitbouwen van een Sociaal Huis als geïntegreerd welzijnsloket op lokaal niveau en als aanspreekpunt voor allerlei sociale aanvragen. Operationele doelstellingen Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Het voeren van een adequaat en actief informatiebeleid. Het doorvoeren van een effectenonderzoek op organisatie- en personeelsgebied ikv realisatie Sociaal Huis Het opstellen van een haalbaarheidsstudie ivm fysische inplanting van het Sociaal Huis. Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren.

15 4.1.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Te ondernemen acties: Coördinatie van de strategische en operationele planning rond het “Sociaal Huis” door de werkgroep “visie Sociaal Huis”. Validatie van de conceptnota ivm Sociaal Huis, m.i.v. basisdienstverlening/ takenpakket Sociaal Huis.

16 4.1.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het voeren van een adequaat en actief informatiebeleid. Te ondernemen acties Het voeren van periodieke, evenementsgebonden en thematische informatiecampagnes. Gerichte communicatie voor bijzondere doelgroepen (senioren, asielzoekers,…) Het inschakelen van andere organisaties als vertaler of versterker van onze boodschappen. Inspelen op communicatie-initiatieven van andere overheden. Profilering en openstelling van de OCMW-instellingen naar de bevolking.

17 4.1.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het doorvoeren van een effectenonderzoek op organisatie- en personeelsgebied ikv realisatie Sociaal Huis Te ondernemen acties Onderzoeken hoe processen van Gemeente en OCMW elkaar kunnen aanvullen en waar ze op elkaar kunnen afgestemd worden. Evaluatie van de huidige samenwerking en doorverwijzing met het oog op een meer efficiënte afstemming van de dienstverlening. Het uitwerken van een samenwerkingsmodel tussen OCMW-diensten en gemeentelijke diensten.

18 4.1.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het opstellen van een haalbaarheidsstudie ivm fysische inplanting van het Sociaal Huis. Te ondernemen acties: Onderzoek naar een eventuele nieuwe locatie met het oog op een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis onder “één dak” met de gemeentelijke diensten en zo veel mogelijk aanverwante diensten. Uitwerken van een aangepast personeelskader.

19 4.1.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Te ondernemen acties: Het samenbrengen van alle cliëntinformatie op het gebied van sociale hulp- en dienstverlening. Verder uitbreiden van de Sociale Kaart van onze regio. Coördinatie door het lokaal bestuur van het welzijnsoverleg eerstelijnshulp.

20 Het leven zoals het is Op 1 januari 2006 telde Opwijk 24 leefloners. (2005= 27; 2004= 29). De laatste jaren is er een sterke toename van leefloners jonger dan 25 jaar (2005=16; 2006=20; juni 2007=22) Groot percentage senioren (65+) maken gebruikvan InkomensGarantie voor Ouderen of Gewaarborgd Inkomen (4,84%) en Integratietegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (8,3%) Op 1 januari 2006 telde Opwijk 495 WIGW.(weduwnaars/weduwen; invaliden, gepensioneerden; wezen) (2005= 537; 2004= 868) = de lokale werkelijkheid

21 4.1.2. Financiële dienstverlening
Doelstelling? De ontwikkeling van een nieuwe visie op de financiële ondersteuning van individuen en organisaties. Operationele doelstellingen Het vastleggen van een referentiekader voor individuele steunnormen. Het optimaliseren van de dossiervorming mbt financiële hulpverlening. Het uitwerken van een eenvormig kader waarbinnen groepen en organisaties betoelaagd kunnen worden.

22 4.1.2. Financiële dienstverlening
Het vastleggen van een referentiekader voor individuele steunnormen Te ondernemen acties: Evaluatie van het bestaande referentiekader voor steunnormen binnen de financiële dienstverlening van het OCMW. Communicatie rond de steunnormen tussen RMW en administratie gericht op objectiviteit. Aanpassen van het referentiekader aan de nieuwe maatschappelijke noden en behoeften van de cliënten.

23 4.1.2. Financiële dienstverlening
Het optimaliseren van de dossiervorming mbt financiële hulpverlening. Te ondernemen acties: Het opmaken van overzicht van geïndividualiseerde financiële hulpverlening. Het uitwerken van opvolgingsinstrumenten.

24 4.1.2. Financiële dienstverlening
Het uitwerken van een eenvormig kader waarbinnen groepen en organisaties betoelaagd kunnen worden. Te ondernemen acties: Uitwerking van een reglement voor het aanvragen van werkingstoelagen en projecttoelagen door GROEPEN en ORGANISATIES. Het voeren van publieke communicatie rond het reglement.

25 4.1.3. Psycho-sociale dienstverlening
Doelstelling? Het garanderen van een integraal hulpverleningstraject op maat van de klant dmv de methodiek van het casemangement. Operationele doelstellingen De uitbouw van een cliëntopvolgsysteem in functie van de opvolging van het hulpverleningstraject van een cliënt. Verder uitbouwen van de samenwerking met alle actoren om de efficiëntie van de dienstverstrekking te optimaliseren. Het uitwerken van samenwerkingsmodel met andere diensten en partners op het gebied van integrale gezinsbegeleiding.

26 4.1.3. Psycho-sociale dienstverlening
De uitbouw van een cliëntopvolgsysteem in functie van de opvolging van het hulpverleningstraject van een cliënt. Te ondernemen acties: Het uitwerken van een uniform registratiesysteem met vaste datagegevens. Het samenbrengen van alle (interne) cliëntinformatie op het gebied van individuele hulp- en dienstverlening in een uniform registratiesysteem.

27 4.1.3. Psycho-sociale dienstverlening
Verder uitbouwen van de samenwerking met alle actoren om de efficiëntie van de dienstverstrekking te optimaliseren. Te ondernemen acties: Het evalueren van een procesmodel en procesbeschrijving ivm trajectbegeleiding. Het evalueren van een uniform intakeformulier. Het ontwikkelen van een éénvormig systeem van informatieoverdracht. Het uitwerken van een doorverwijzingsprocedure.

28 4.1.3. Psycho-sociale dienstverlening
Het uitwerken van samenwerkingsmodel met andere diensten en partners op het gebied van integrale gezinsbegeleiding. Te ondernemen acties: Coördinatie van het lokaal bestuur van het welzijnsoverleg eerstelijnshulp en het case management. Het uitbouwen van netwerken en het maken van samenwerkingsafspraken met andere (semi-) publieke en private welzijnsaanbieders met het oog op afstemming en doorverwijzing.

29 Het leven zoals het is In 2006 waren gemiddeld 135 personen in budgetbeheer bij het OCMW.(in 2005=135; 2004=135) In 2006 waren 7 personen in budgetbegeleiding bij het OCMW (in 2005=3; in 2004=1) In 2006 werden 3 verzoekschriften tot collectieve schuldbemiddeling opgemaakt. (in 2005=7;2004= 7) = de lokale werkelijkheid

30 4.1.4. Budgetbegeleiding, -beheer, collectieve schuldbemiddeling
Doelstelling? Het optimaliseren van de werking van een onafhankelijke Dienst Schuldbemiddeling gericht op een integrale, multidisciplinaire en preventieve aanpak. Operationele doelstellingen De verdere uitbouw van budgetbegeleiding dmv preventieve acties. Het intensiveren van de samenwerking tussen de dienst Schuldbemiddeling, de Juridische Dienst en de Sociale Dienst. Het optimaliseren van de samenwerking en overleg met beslagrechter en andere partners van algemeen welzijnswerk.

31 4.1.4. Budgetbegeleiding, -beheer, collectieve schuldbemiddeling
De verdere uitbouw van budgetbegeleiding dmv preventieve acties. Te ondernemen acties: Het geven van voordrachten en het meewerken aan sensibiliseringscampagnes rond budgetbegeleiding. Binnen de opleidingen of vormingspakketten van activering of culturele en maatschappelijke ontplooiing aandacht voor budgetbeheer. Algemene aandacht voor budgettaire en psycho-sociale begeleiding in het beheer van het budget van sociale cliënten.

32 4.1.4. Budgetbegeleiding, -beheer, collectieve schuldbemiddeling
Het intensiveren van de samenwerking tussen de dienst Schuldbemiddeling, de Juridische Dienst en de Sociale Dienst. Te ondernemen acties: Het organiseren van interdisciplinair overleg met het oog op informatieoverdracht mbt budgetbegeleiding en -beheer. Een cliëntgerichte schuldbemiddeling blijven garanderen bij een stijgend aantal dossiers door een intensievere samenwerking met alle betrokken interne (en eventueel externe) welzijnsaanbieders.

33 4.1.4. Budgetbegeleiding, -beheer, collectieve schuldbemiddeling
Het optimaliseren van de samenwerking en overleg met beslagrechter en andere partners van algemeen welzijnswerk. Te ondernemen acties: Het organiseren van overleg met beslagrechter en andere partners van algemeen welzijnswerk. Het uitbouwen van netwerken en het maken van samenwerkingsafspraken met beslagrechter en andere betrokken partners met het oog op afstemming en doorverwijzing.

34 Het leven zoals het is In 2006 deden 224 mensen beroep op de juridische dienst (in 2005=289 ; in 2004= 282) Het merendeel van de juridische dossiers heeft betrekking op financiële problemen,huurproblemen, consumentenrecht, relationele moeilijkheden. = de lokale werkelijkheid

35 Juridische bijstand Doelstelling? Het garanderen van een effectieve toegang tot de rechtsbedeling aan maatschappelijk kwetsbare personen. Operationele doelstellingen Het opzetten van preventieve acties met het oog op het betere informeren van de klanten over hun rechten en plichten. Het intensiveren van de samenwerking tussen de dienst Schuldbemiddeling, de Juridische Dienst en de Sociale Dienst om een integrale hulpverlening te bevorderen. Het verder uitbouwen van contacten met andere rechtsinstanties en het optimaliseren van de bestaande samenwerkingsverbanden.

36 Juridische bijstand Het opzetten van preventieve acties met het oog op het betere informeren van de klanten over hun rechten en plichten. Te ondernemen acties: Het organiseren van informatiecampagnes over de rechten en plichten van de cliënten (aanvraagprocedures toelagen, voorschotten). Het uitwerken van eenvoudige teksten waarin veel voorkomende juridische problemen worden toegelicht.

37 Juridische bijstand Het intensiveren van de samenwerking tussen de dienst Schuldbemiddeling, de Juridische Dienst en de Sociale Dienst om een integrale hulpverlening te bevorderen. Te ondernemen acties: Het optimaliseren van de overlegmomenten tussen Juridische Dienst en de maatschappelijk werkers van de Sociale Dienst. Het organiseren van interdisciplinair overleg met het oog op informatieoverdracht.

38 Juridische bijstand Het verder uitbouwen van contacten met andere rechtsinstanties en het optimaliseren van de bestaande samenwerkingsverbanden. Te ondernemen acties Het maken van samenwerkingsafspraken met Bureau van rechtsbijstand van Asse , gerechtelijke diensten van Brussel, en andere rechtsinstanties met het oog op afstemming en doorverwijzing naar tweedelijnsbijstand. Het gestructureerd doorverwijzen naar de juiste instantie in overleg met betrokkenen.

39 Hulp in natura Doelstelling? De verdere structurele uitbouw van de voedselbedeling als overbruggingsaanbod. Operationele doelstellingen De uitwerking van een gemeenschappelijke visie op voedselbedeling. Uitbreiding van het netwerk van doorverwijzers.

40 Hulp in natura De uitwerking van een gemeenschappelijke visie op voedselbedeling. Te ondernemen acties: Het uitwerken van een gemeenschappelijke visie op voedselbedeling. Het uitwerken van een modelovereenkomst met externe partners waarbij gestipuleerd wordt dat potentiële sociale cliënten doorverwezen worden naar het lokale bestuur voor een duurzame oplossing.

41 4.1.6. Hulp in natura Uitbreiding van het netwerk van doorverwijzers.
Te ondernemen acties Informatie- uitwisseling met externe partners die voedselpakketten verlenen.(voorwaarden, doelgroepen, openingsuren) Overleg uitbouwen met externe organisaties die voedselhulp verlenen, gericht op doorverwijzing. Het uitwerken van een opvolgingsprocedure bij externe doorverwijzing.

42 Het leven zoals het is In 2004 immigreerden in Opwijk 27 nieuwkomers, die decretaal verplicht zijn Nederlandse taallessen te volgen.(in 2003=10; 2002=11) In 2006 hebben 46 personen deelgenomen aan de Nederlandse taallessen (NT2) (in 2005= 37; 2004 =22) = de lokale werkelijkheid

43 Basiseducatie Doelstelling? De verdere uitbouw van de Dienst Basiseducatie in eigen beheer, specifiek gericht op personen met een lage scholingsgraad. Operationele doelstellingen De organisatie van een coachproject voor de laagstgeletterden. Informatieverstrekking over het aanbod van de Dienst Basiseducatie. Uitbreiding van het netwerk van doorverwijzers.

44 Basiseducatie De organisatie van een coachproject voor de laagstgeletterden. Te ondernemen acties: Het uitwerken van een coachprocedure voor de laagstgeletterden. Uitbreiding begeleidend personeel (coaches) en lesgevers. Uitbreiding lessenpakket ( aantal uren) Het bewaken van het contingent lesgevers enerzijds en de doelgroep anderzijds.

45 Basiseducatie Informatieverstrekking over het aanbod van de Dienst Basiseducatie. Te ondernemen acties: Het uitwerken van een informatiebrochure over het regionale aanbod van Nederlandse taallessen (NT2) in ‘t algemeen en het aanbod van de Dienst Basiseducatie in ‘t bijzonder. Het organiseren van informatiecampagnes over het aanbod van de Dienst Basiseducatie. Het bekendmaken van het aanbod van de Dienst Basiseducatie aan hogere overheden op regionaal en provinciaal vlak.

46 4.1.7. Basiseducatie Uitbreiding van het netwerk van doorverwijzers.
Te ondernemen acties: Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen en het maken van samenwerkingsafspraken met hogere overheden op provinciaal (PRIC) en regionaal vlak. Overleg uitbouwen met andere welzijnsorganisaties, aanbieders van basisonderwijs, gericht op doorverwijzing.

47 Het leven zoals het is Opwijk heeft een groot aandeel woningen zonder/enkel klein comfort en een eerder laag aandeel woningen met groot of middelmatig comfort. Het aantal sociale huurwoningen in Opwijk is lager dan het gemiddelde in de regio. Op 31 december 2003 telde Opwijk 43 sociale huurappartementen verhuurd door VHM (2002=42; 2001=40) In 2006 werden er 9 woningen in eigendom doorverhuurd en 3 woningen gehuurd op de privé-markt en doorverhuurd. In 2006 werden in Opwijk 14 woningen gehuurd op de privé-markt en doorverhuurd door het RSVK, de Woonkoepel.(in 2005=13) Het aantal kandidaat-huurders is in vergelijking met het kleine aanbod hoog. Medio 2007 zijn er in de 4 deelnemende gemeenten van het RSVK een 200-tal kandidaat-huurders. = de lokale werkelijkheid

48 Sociale huisvesting Doelstelling? Het garanderen van voldoende aanvullend aanbod op de (sociale) woningmarkt. Operationele doelstellingen De samenwerking binnen het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant als deelnemende partner vorm en inhoud geven. De uitbreiding van een kwalitatief, betaalbaar, toegankelijk aanbod aan sociale woningen. Het uitbouwen van een klantgericht woonbeleid. Het uitbouwen van netwerken met andere huisvestings- en welzijnsactoren en het sluiten van een samenwerkingsprotocol.

49 Sociale huisvesting De samenwerking binnen het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant als deelnemende partner vorm en inhoud geven. Te ondernemen acties: Verder actief deelnemen aan het woonoverleg binnen het Regionaal SVK met alle deelnemende partners. Het stimuleren van de uitbreiding van het aanbod aan sociale huurwoningen én de kwaliteitsverbetering van huurwoningen. Evalueren van de samenwerking met het Regionaal SVK in termen van kosten/baten.

50 Sociale huisvesting De uitbreiding van een kwalitatief, betaalbaar, toegankelijk aanbod aan sociale woningen. Te ondernemen acties: Permanente evaluatie en eventuele aanpassing van de toelatingscriteria voor sociale woningen in functie van de maatschappelijke evolutie. Het vrijwaren en verbeteren van de kwaliteit van de eigen woningen door renovatie. Uitbreiding van het aanbod sociale woongelegenheden in overleg met de (verschillende) sociale huisvestingsmaatschappij(en). Uitbreiding van het aanbod sociale huisvesting met aandacht voor de inplanting, gericht op een sociale heterogene samenstelling. Onderzoek naar herbestemmingmogelijkheden van het gemeentelijk patrimonium voor sociale huisvesting en/of andere sociale doelstellingen.

51 Sociale huisvesting Het uitbouwen van een klantgericht woonbeleid. Te ondernemen acties: Toeleiding naar een gepast aanbod op sociale woningmarkt via specifiek vormen van financiële hulpverlening (waarborgstelling, huurtoelage, verwarmingstoelage). De aanstelling van een huurbegeleider met als doel het begeleiden van onderhuurders om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder en hen te stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid. Onderzoek naar participatiemogelijkheden van bewoners. De opmaak van een wooncharter met vermelding van de woonplichten en woonrechten.

52 Sociale huisvesting Het uitbouwen van netwerken met andere huisvestings- en welzijnsactoren en het sluiten van een samenwerkingsprotocol. Te ondernemen acties: Het leggen van contacten met andere huisvestingsactoren (huisvestingsmaatschappijen, intercommunale organisaties) gericht op uitbreiding van het aanbod sociale huisvesting. De uitbouw van samenwerking met woonbemiddeling- en begeleidingdienst bij (sociale) woningmaatschappij. De uitbouw van samenwerking met allerlei instanties die binnen een buurt werken: politie, thuiszorgdiensten.

53 Het leven zoals het is In 2006 waren er werkenden in Opwijk. (in 2005= 5.376) De werkzaamheidsgraad bedroeg op dat moment 74,8% ( in 2005= 72,4%). Binnen het Vlaamse Gewest was de werkzaamheidsgraad op hetzelfde moment 67,8%, in Vlaams-Brabant 69,7% en in de regio Halle-Vilvoorde 69,8 %. In Opwijk is de werkzaamheidsgraad van vrouwen tussen jaar opvallend hoog. Begin 2006 bedroeg de werkloosheidsgraad 3,64% (2005=4,38%; 2004=3,14%) De werkloosheidsgraad in het Vlaamse Gewest bedroeg in ,75%, in Vlaams-Brabant 6,08% en in de regio Halle-Vilvoorde 5,93%. Op 30 juni 2006 telde Opwijk 217 niet werkende werkzoekenden (in 2005=170) = de lokale werkelijkheid

54 Het leven zoals het is De werkloosheidsgraad bij jongeren bedroeg in 2006, 25,46%. (2005 = 26%, 2003= 16,7%). Binnen de groep jonge werklozen is het aandeel vrouwen hoger dan het aandeel mannelijke werklozen. Op 1 januari 2006 telde Opwijk 55 uitkeringsgerechtigde volledige werklozen jonger dan 25 jaar.(2005=60; 2004=33) Op 1 januari 2005 telde Opwijk 79 langdurige uitkeringsgerechtigde volledige werklozen. (2004=75; 2003=53) Bijna 1 op 4 werklozen zijn 50-plussers. De vrouwenwerkloosheid bedroeg in 2006, 54,38% (in 2005= 55%; 2004= 55%) Het aandeel laaggeschoolde werklozen bedroeg in 2006, 40% (2005= 41%;2004=43% ) = de lokale werkelijkheid

55 4.1.9. Sociale tewerkstelling
Doelstelling? Het voeren van tewerkstellingsbeleid gericht op het verhogen van de arbeidskansen van laaggeschoolden. Operationele doelstellingen Uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen en de daaraan gekoppelde werkbegeleiding. Het uitwerken van flankeringsmaatregelen. Verdere uitbouw van een cliëntgericht opleidingsaanbod door samenwerking met lokale en bovenlokale instanties.

56 4.1.9. Sociale tewerkstelling
Uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen en de daaraan gekoppelde werkbegeleiding. Te ondernemen acties: De organisatie van een werkervaringsplaats ikv op te richten strijkwinkel ism gemeentelijk DCB. Het aanbieden van sociale tewerkstelling door toepassing van artikel 60§7 Organieke Wet als vorm van hulpverlening. Onderzoek naar tewerkstellingsmogelijkheden en stagemogelijkheden binnen de eigen diensten van het lokale bestuur en het aanbieden van werkervaringscontracten. Evalueren van de procedure van trajectbegeleiding.

57 4.1.9. Sociale tewerkstelling
Het uitwerken van flankeringsmaatregelen. Te ondernemen acties: Onderzoek naar mogelijke oorzaken van blijvende werkloosheid van sociale cliënten en mogelijke flankeringsmaatregelen op het gebied van mobiliteit, kinderopvang, attitudevorming. Aandacht voor flankeringsmaatregelen binnen de verschillende beleidsdomeinen.

58 4.1.9. Sociale tewerkstelling
Verdere uitbouw van een cliëntgericht opleidingsaanbod door samenwerking met lokale en bovenlokale instanties. Te ondernemen acties: Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen met andere lokale besturen, lokale werkwinkel, intro, vzw’s en andere opleidingscentra. Het maken van samenwerkings - en taakafspraken met externe betrokken actoren.

59 Het leven zoals het is Tussen 1 mei 2006 en 30 april 2007 werd voor een bedrag van meer dan € aan tussenkomsten socio-culturele en sportieve particiaptie toegekend aan sociale klanten voor deelname aan initiatieven en activiteiten op sociaal cultureel en sportief vlak.(tussen 1 mei 2005 en 30 april 2006= 3.700€) 70% van de begunstigden waren Belgen en 30% waren vreemdelingen.(in =55% Belgen; 45% niet-Belgen) 79% van het bedrag werd uitbetaald aan Belgen, 21 % aan vreemdelingen.(in = 63% voor Belgen; 37% voor vreemdelingen) Met deze subsidies kon de deelname van sociale cliënten aan sociale, culturele of sportieve verenigingen (met inbegrip van lidgelden, benodigdheden) mede gefinancierd worden. = de lokale werkelijkheid

60 4.1.10. Socio-culturele participatie
Doelstelling? Het voeren van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid volgens een gemeentelijk cultuurbeleidsplan met aandacht voor minderheidsgroepen. Operationele doelstellingen Het stimuleren van klanten tot deelname aan het cultuur- en verenigingsleven Het verhogen van inspraak in het beleid en participatie aan initiatieven van de doelgroepen.

61 4.1.10. Socio-culturele participatie
Het stimuleren van klanten tot deelname aan het cultuur- en verenigingsleven. Te ondernemen acties: Het informeren van en in contact brengen met lokale culturele en sportcentra, verenigingen, bibliotheken. Het aanbieden van tussenkomsten socio-culturele en sportieve participatie voor specifieke doelgroepen voor specifieke doelgroepen. Het organiseren van projecten zoals tentoonstellingen met producties van klanten. Het ter beschikking stellen van infrastructuur voor doelgroepen als stimulans voor actieve cultuurdeelname. Het stimuleren van culturele zelfontplooiing en cultuur-productie bij klanten.

62 4.1.10. Socio-culturele participatie
Het verhogen van inspraak in het beleid en participatie aan initiatieven van specifieke doelgroepen. Te ondernemen acties: Het stimuleren van sociale netwerken en bevorderen van interculturele contacten. Bijzondere aandacht voor kansarmen en specifieke doelgroepen bij het uittekenen van het cultuurbeleid.

63 Overzicht van beleidsdomeinen- Lokaal Sociaal Beleidsplan
Kansarmenbeleid Vreemdelingenbeleid & Ontwikkelingssamenwerkingbeleid Seniorenbeleid & Thuiszorgbeleid Mindervalidenbeleid Gezins- & jeugdbeleid Tewerkstellingsbeleid

64 Het leven zoals het is Sinds 2005 is er opnieuw een stijging van het aantal vreemdelingen, met als gevolg een hoog imigratiesaldo (in 2005= 72; 2006= 100) Het grootste deel van vreemdelingen is afkomstig uit Europese Unie. Op 1 januari 2007 telde de gemeente Opwijk 183 vreemdelingen, waarvan er 133 (63 mannen, 70 vrouwen) ingeschreven waren in het bevolkingsregister en 50 (25 vrouwen, 25 mannen) in het vreemdelingenregister. Van de vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, waren er 108 afkomstig uit lidstaten van de Europese Unie, waaronder 51 vrouwen en 57 mannen. Van de vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister, waren er 12 afkomstig uit de lidstaten van de Europese Unie, waaronder 3 vrouwen en 9 mannen. = de lokale werkelijkheid

65 4.2.1 Overzicht werkterreinen binnen vreemdelingenbeleid & ontwikkelingssamenwerkingbeleid
Onthaal- en inburgeringsbeleid Informatieve en administratieve dienstverlening Basiseducatie/ Onderwijs Dienst- & hulpverlening vreemdelingen Socio-culturele participatie Sociale tewerkstelling Vrijwilligerswerking Ontwikkelingseducatie/sensibilisering

66 4.2.2. Onthaal- en inburgeringsbeleid
Doelstelling? Het stimuleren van het inburgeringsproces van anderstaligen door samenwerking met het onthaalbureau Zuidwest-Brabant en door het invullen van de informatie- en doorverwijsfunctie. Operationele doelstellingen Actieve deelname aan overleg met het regionaal onthaalbureau Zuidwest-Brabant. Het centraliseren van alle informatie omtrent het inburgeringsbeleid bij 1 (gemeentelijk) loket. Uitbouw van een “netwerk vreemdelingen”.

67 4.2.2. Onthaal- en inburgeringsbeleid
Actieve deelname aan overleg met het regionale onthaalbureau Zuidwest-Brabant. Te ondernemen acties Meewerken aan de inhoudelijke en structurele organisatie van het inburgeringsprogramma. Uitwerken van een operationele beheersstructuur.

68 4.2.2. Onthaal- en inburgeringsbeleid
Het centraliseren van alle informatie omtrent het inburgeringsbeleid bij 1 (gemeentelijk) loket. Te ondernemen acties: Verdere uitbouw van informatieverstrekking aan doelpubliek over de procedure rond inburgering. Het ontwikkelen van een informatiebrochure voor anderstaligen met een overzicht van het brede aanbod van sociale hulp- en dienstverlening.

69 4.2.2. Onthaal- en inburgeringsbeleid
Uitbouw van een “netwerk vreemdelingen”. Te ondernemen acties: Doorverwijsfunctie opnemen binnen gemaakte afspraken. Actieve deelname aan overlegplatforms.

70 4.2.3. Informatieve en administratieve dienstverlening
Doelstelling? De uitbouw van een Sociaal Huis als welzijnsloket op lokaal niveau en als aanspreekpunt voor allerlei sociale hulpverlening. Operationele doelstellingen Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Het verstrekken van informatie aan de bevolking en aan de doelgroepen over het gevoerde vreemdelingenbeleid. Het centraliseren van alle informatie over het brede aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening uit onze regio. Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Optreden als coördinator en dispatcher.

71 4.2.3. Informatieve en administratieve dienstverlening
Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Te ondernemen acties: Coördinatie van de strategische en operationele planning rond het “Sociaal Huis” door de werkgroep “visie Sociaal Huis”. Validatie van de conceptnota ivm Sociaal Huis, m.i.v. basisdienstverlening/ takenpakket Sociaal Huis.

72 4.2.3. Informatieve en administratieve dienstverlening
Het verstrekken van informatie aan de bevolking en aan de doelgroepen over het gevoerde vreemdelingenbeleid. Te ondernemen acties Via lokaal informatieblad (Opwijks Leven) en websites van het lokaal bestuur aan de bevolking en aan de allochtonen voorlichting en informatie vertrekken over het gevoerde beleid i.s.m. communicatieambtenaar. Gerichte communicatie voor bijzondere doelgroepen ( asielzoekers, nieuwkomers…) Inspelen op communicatie-initiatieven van andere overheden.

73 4.2.3. Informatieve en administratieve dienstverlening
Het centraliseren van alle informatie over het brede aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening uit onze regio. Te ondernemen acties: Het samenbrengen van alle cliëntinformatie op het gebied van sociale hulp- en dienstverlening. Verder uitbreiden van de Sociale Kaart van onze regio. Het voeren van periodieke, evenementsgebonden en thematische informatiecampagnes. Het uitwerken van gerichte communicatie voor bijzondere doelgroepen.(nieuwkomers, (kandidaat)-politieke vluchtelingen, asielzoekers,…)

74 4.2.3. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Te ondernemen acties: Het maken van samenwerkingsafspraken op het gebied van communicatie met andere organisaties gericht op het inschakelen van deze organisaties als vertaler of versterker van onze boodschappen. Het maken van samenwerkingsafspraken met andere relevante actoren met het oog op afstemming en doorverwijzing. Het uitwerken van samenwerkingsmodel met andere diensten en partners.

75 4.2.3. Informatieve en administratieve dienstverlening
Optreden als coördinator en dispatcher. Te ondernemen acties: Coördinatie door het lokaal bestuur van het welzijnsoverleg eerstelijnshulp. Doorverwijsfunctie opnemen binnen gemaakte afspraken. Actieve deelname aan overlegplatforms.

76 Het leven zoals het is In 2004 immigreerden in Opwijk 27 nieuwkomers, die decretaal verplicht zijn Nederlandse taallessen te volgen.(in 2003=10; 2002=11) In 2006 hebben 46 personen deelgenomen aan de Nederlandse taallessen (NT2) (in 2005= 37; 2004 =22) = de lokale werkelijkheid

77 4.2.4. Basiseducatie-Onderwijs
Doelstelling? De verdere uitbouw van de Dienst Basiseducatie in eigen beheer, specifiek gericht op personen met een lage scholingsgraad. Operationele doelstellingen Informatieverstrekking over het aanbod van de Dienst Basiseducatie. De organisatie van een coachproject voor de laagstgeletterden. Uitbreiding van het netwerk van doorverwijzers.

78 4.2.4. Basiseducatie - Onderwijs
Informatieverstrekking over het aanbod van de Dienst Basiseducatie. Te ondernemen acties: Het voeren van campagnes i.s.m. provinciale en regionale instanties gericht op het promoten van Nederlands bij anderstaligen. Het bekendmaken van het regionale aanbod van Nederlandse taallessen in ‘t algemeen en van het aanbod van de Dienst Basiseducatie in ‘t bijzonder via de Dienst Burgerzaken. Het bekendmaken van het aanbod van de Dienst Basiseducatie aan hogere overheden op regionaal en provinciaal vlak.

79 4.2.4. Basiseducatie - Onderwijs
De organisatie van een coachproject voor de laagstgeletterden. Te ondernemen acties: Het stimuleren van minderjarige kinderen en jongeren tot het volgen van basisonderwijs. Het stimuleren van nederlandsonkundige allochtonen om Nederlandse taallessen te volgen. Het uitwerken van een coachprocedure voor de laagstgeletterden. Uitbreiding begeleidend personeel (coaches) en lesgevers. Uitbreiding lessenpakket (aantal uren). Het bewaken van het contingent lesgevers enerzijds en de doelgroep anderzijds.

80 4.2.4. Basiseducatie - Onderwijs
Uitbreiding van het netwerk van doorverwijzers. Te ondernemen acties: Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen en het maken van samenwerkingsafspraken met hogere overheden op provinciaal (PRIC) en regionaal vlak. Overleg uitbouwen met andere welzijnsorganisaties, aanbieders van basisonderwijs, gericht op doorverwijzing.

81 Het leven zoals het is OCMW-Opwijk beschikt over 3 Lokale OpvangInitiatieven. De 3 LOI’s samen hebben 17 opvangplaatsen: 12 alleenstaanden en 1 gezin van 5 personen. In 2006 werden door het OCMW 15 verschillende dossiers financiële vluchtelingen beheerd, waarvan 3 gezinnen en 12 alleenstaanden. Hiervan woont er 1 gezin en 7 alleenstaanden in Opwijk.(in 2005=16 dossiers, in 2004= 23; in 2003=30) = de lokale werkelijkheid

82 4.2.5. Dienst- en hulpverlening
Doelstelling? Bevorderen van het samenleven in diversiteit door toenemende aandacht voor communicatie met en participatie van deze doelgroep aan het beleid. Operationele doelstellingen Het garanderen van basisrechten aan vreemdelingen. Het bevorderen van contacten tussen mensen van verschillende culturen.

83 4.2.5. Dienst- en hulpverlening
Het garanderen van basisrechten aan vreemdelingen Te ondernemen acties: Het aanbieden van een basisuitkering gebaseerd op wettelijk normen. Het aanbieden van indirecte materiële steun, huisvesting in lokale opvanginitiatieven. Het garanderen van de minimale basisrechten van mensen zonder wettig verblijf (dringende medische hulpverlening, noodopvang...)

84 4.2.5. Dienst- en hulpverlening
Het bevorderen van contacten tussen mensen van verschillende culturen. Te ondernemen acties: Het uitwerken van thematische campagnes met actieve betrokkenheid van de doelgroepen/ zelforganisaties. Medewerking verlenen aan projecten op provinciaal (i.s.m. PRIC.) of regionaal vlak.

85 Het leven zoals het is Tussen 1 mei 2006 en 30 april 2007 werd voor een bedrag van meer dan € aan cultuurcheques toegekend aan sociale klanten voor deelname aan initiatieven en activiteiten op sociaal cultureel en sportief vlak.(tussen 1 mei 2005 en 30 april 2006= 3.700€) 70% van de begunstigden waren Belgen en 30% waren vreemdelingen.(in =55% Belgen; 45% niet-Belgen) 79% van het bedrag werd uitbetaald aan Belgen, 21 % aan vreemdelingen.(in = 63% voor Belgen; 37% voor vreemdelingen) Met deze subsidies kon de deelname van sociale cliënten aan sociale, culturele of sportieve verenigingen (met inbegrip van lidgelden, benodigdheden) mede gefinancierd worden. = de lokale werkelijkheid

86 4.2.6. Socio- culturele participatie
Doelstelling? Het voeren van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid volgens een gemeentelijk cultuurbeleidsplan met aandacht voor minderheidsgroepen. Operationele doelstellingen Het verhogen van inspraak in het beleid en participatie aan initiatieven van de doelgroepen. Het stimuleren van allochtonen bij het Opwijkse cultuur- en verenigingsleven.

87 4.2.6. Socio-culturele participatie
Het verhogen van inspraak in het beleid en participatie aan initiatieven van de doelgroepen en het bevorderen van contacten tussen mensen van verschillende culturen. Te ondernemen acties: Het uitwerken van een cultuurbeleidsplan met aandacht voor de doelgroep. Het uitwerken van multi- culturele activiteiten met klemtoon op een sterker contact tussen deelnemers en publiek. Het organiseren van projecten zoals tentoonstellingen met producties van klanten. Het ter beschikking stellen van infrastructuur voor doelgroepen als stimulans voor actieve cultuurdeelname.

88 4.2.6. Socio- culturele participatie
Het stimuleren van allochtonen bij het Opwijkse cultuur– en verenigingsleven. Te ondernemen acties: Het ontwikkelen van een informatiebrochure met een voorstelling van de verschillende Opwijkse verenigingen. Het bekendmaken van het aanbod van de gemeentelijke sport-, jeugd- en cultuurdienst aan de doelgroepen. Het maken van afspraken met de sport-, jeugd- en cultuurdienst over inclusief beleid. Het organiseren van toeleidingsactiviteiten i.k.v. Nederlandse taallessen, met aandacht voor het voortraject bij en het inleiden tot culturele activiteiten. Het stimuleren van culturele zelfontplooiing en cultuur-productie bij klanten.

89 Het leven zoals het is In 2006 waren slechts 5 % werklozen van niet-Belgische nationaliteit.(in 2005= 3,69%; in 2004= 5,39%). Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op 12%. Het grootste deel van niet-Belgische werkzoekenden was afkomstig uit EU-landen.(in 2006=73%) = de lokale werkelijkheid

90 4.2.7. Sociale tewerkstelling
Doelstelling? Het voeren van een tewerkstellingsbeleid gericht op het verhogen van de arbeidskansen van laaggeschoolde vreemdelingen. Operationele doelstellingen Het uitbreiden van het aantal werkervaringcontracten en de daaraan gekoppelde werkbegeleiding binnen de diensten van gemeenten en OCMW. De verdere uitbouw van een klantgericht opleidingsaanbod door samenwerking met lokale en bovenlokale instanties. Het uitwerken van flankeringsmaatregelen.

91 4.2.7. Sociale tewerkstelling
Het uitbreiden van het aantal werkervaringcontracten en werkbegeleiding binnen de diensten van gemeenten en OCMW. Te ondernemen acties: Permanent onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen en het maken van samenwerking- en taakafspraken met lokale besturen, lokale werkwinkel. De organisatie van een werkervaringsplaats ikv op te richten strijkwinkel ism gemeentelijk DCB. Permanent onderzoek naar tewerkstellings- en stagemogelijkheden binnen eigen diensten, i.s.m. de personeelsdienst. Permanent onderzoek naar mogelijke uitbreiding van tewerkstellingsprojecten i.k.v. de lokale diensteneconomie.

92 4.2.7. Sociale tewerkstelling
De verdere uitbouw van een klantgericht opleidingsaanbod door samenwerking met lokale en bovenlokale instanties. Te ondernemen acties: Het optimaliseren van de trajectbegeleiding en het uitbreiden van het begeleidings- en coachingspakket. Bestendigen samenwerking intro. Optimaliseren van de overlegmomenten tussen de verschillende partners, tijdens en na de trajectbegeleiding.

93 4.2.7. Sociale tewerkstelling
Het uitwerken van flankeringsmaatregelen. Te ondernemen acties: Onderzoek naar mogelijke oorzaken van blijvende werkloosheid van vreemdelingen en mogelijke flankeringsmaatregelen (attitudevorming, mobiliteit, kinderopvang…).

94 4.2.8. Ontwikkelingseducatie - sensibilisering
Doelstelling? De uitbouw van een meer solidaire en duurzame mondiale samenleving d.m.v. ontwikkelingseducatie. Operationele doelstellingen Blijvende logistieke ondersteuning van lokale acties en projecten opgezet door externe instanties. Opmaak van een subsidiereglement voor projecten i.k.v. ontwikkelingssamenwerking. Het promoten van de vredesgedachte. Het ondersteunen van een eerlijke handel door de doelstellingen in te schrijven van Fair-Trade-gemeente. Het kiezen voor ethische spaar- en beleggingsproducten.

95 4.2.8. Ontwikkelingseducatie - sensibilisering
Blijvende logistieke ondersteuning van lokale acties en projecten opgezet door externe instanties. Te ondernemen acties: Deelnemen aan de organisatie van de jaarlijkse actie. Ondersteuning diverse organisaties die plaatselijke initiatieven ontwikkelen. Het opzetten van informerende en sensibiliserende activiteiten i.s.m. het Derdewereldhuis.

96 4.2.8. Ontwikkelingseducatie - sensibilisering
Opmaak van een subsidiereglement voor projecten i.k.v. ontwikkelingssamenwerking. Te ondernemen acties: In kaart brengen van de ondersteunde organisaties en de vorm van ondersteuning. Het ontwikkelen van een toelagenkader met algemene richtlijnen waarbinnen groepen en organisaties educatieve toelagen kunnen aanvragen voor acties en projecten.

97 4.2.8. Ontwikkelingseducatie - sensibilisering
Het promoten van de vredesgedachte. Te ondernemen acties: Het opzetten van informerende en sensibiliserende activiteiten i.s.m. het Derdewereldhuis.

98 4.2.8. Ontwikkelingseducatie - sensibilisering
Het ondersteunen van een eerlijke handel door de doelstellingen in te schrijven van Fair-Trade-gemeente. Te ondernemen acties: Het uitwerken van een trajectplan i.s.m. het Derdewereldhuis.

99 4.2.8. Ontwikkelingseducatie - sensibilisering
Het kiezen voor ethische spaar- en beleggingsproducten. Te ondernemen acties: Het onderzoeken van de mogelijkheden i.s.m. het Derdewereldhuis.

100 Overzicht van beleidsdomeinen- Lokaal Sociaal Beleidsplan
Kansarmenbeleid Vreemdelingenbeleid & Ontwikkelingssamenwerkingbeleid Seniorenbeleid & Thuiszorgbeleid Mindervalidenbeleid Gezins- & jeugdbeleid Tewerkstellingsbeleid

101 Het leven zoals het is In 2006 waren er in Opwijk meer dan plussers. In 2025 zal dat gestegen zijn met bijna 10%. Het aandeel van de bevolkingsgroep (vooral de oudere leeftijdscategorieën (75 jaar ≤ en ouder) die een beroep doet op seniorenvoorzieningen (seniorenwoningen, serviceflats, woon- en zorgcentra) is de laatste 5 jaar met meer dan 30% gestegen. De grijze druk (oude bevolking in verhouding tot de bevolking van middelbare leeftijd) evolueert in stijgende lijn. In 2000 bedroeg de grijze druk 38,44%, in 2006 is dit sterk gestegen tot 41,10%. De interne vergrijzing (aandeel 80+ binnen totaal van oudere bevolking) vertoont een gelijkaardige evolutie. In 2000 bedroeg de interne vergrijzing 13,3%, in 2006 is dit gestegen tot 18,85%.Tegen 2025 zal deze verder stijgen tot 20,50%. = de lokale werkelijkheid

102 4.3. Overzicht werkterreinen binnen seniorenbeleid & thuiszorgbeleid
Informatieve & administratieve dienstverlening Seniorenraad Seniorenhuisvesting Residentiële opvang/Woon- en Zorgcentrum Dagverzorgingscentrum Lokaal Dienstencentrum Vrijwilligerswerking Poetsdienst Klusjesdienst Noodoproepsysteem Coördinatie Thuiszorg Indicatiestelling ikv zorgverzekering

103 Het leven zoals het is In 2006 deden in Opwijk 4,84% ouderen (65+) beroep op een inkomensgarantie of een gewaarborgd inkomen (in 2004= 5,44%). In 2006 vroegen 7,6% ouderen een THB (tegemoetkoming hulp aan bejaarden) aan (in 2004=8,1%). = de lokale werkelijkheid

104 4.3.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Doelstelling? De uitbouw van een Sociaal Huis als welzijnsloket op lokaal niveau en als aanspreekpunt voor allerlei sociale hulpverlening. Operationele doelstellingen Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Het centraliseren van alle informatie over het brede aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening uit onze regio. Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Optreden als coördinator en dispatcher.

105 4.3.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Te ondernemen acties: Coördinatie van de strategische en operationele planning rond het “Sociaal Huis” door de werkgroep “visie Sociaal Huis”. Validatie van de conceptnota ivm Sociaal Huis, m.i.v. basisdienstverlening/ takenpakket Sociaal Huis.

106 4.3.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het centraliseren van alle informatie over het brede aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening uit onze regio. Te ondernemen acties: Het samenbrengen van alle informatie op het gebied van sociale hulp- en dienstverlening per doelgroep. Verder uitbreiden van de Sociale Kaart van onze regio. Het voeren van periodieke, evenementsgebonden en thematische informatiecampagnes. Het uitwerken van gerichte communicatie voor senioren, mantelzorgers, vrijwilligers.

107 4.3.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Te ondernemen acties: Het maken van samenwerkingsafspraken op het gebied van communicatie met andere organisaties/ verenigingen gericht op het inschakelen van deze organisaties als vertaler of versterker van onze boodschappen. Het maken van samenwerkingsafspraken met andere relevante actoren met het oog op afstemming en doorverwijzing. Het uitwerken van samenwerkingsmodel met andere diensten en partners.

108 4.3.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Optreden als coördinator en dispatcher. Te ondernemen acties: Coördinatie door het lokaal bestuur van het welzijnsoverleg eerstelijnshulp. Doorverwijsfunctie opnemen binnen gemaakte afspraken. Actieve deelname aan overlegplatforms. Coördinatie door het lokaal bestuur door het samenbrengen van partners, het uitwerken van afspraken, het ontwikkelen van ondersteunende maatregelen.

109 Seniorenraad Doelstelling? Uitbouwen van de seniorenraad tot overlegforum voor de Opwijkse senioren met de lokale overheidsdiensten. Operationele doelstellingen Ondersteunen van de gemeentelijke seniorenraad. Opmaak en uitvoering van een ouderenbeleidsplan met inspraak van de seniorenraad. Aanstellen van een ouderenbeleidscoördinator/ consulent.

110 4.3.2. Seniorenraad Ondersteunen van de gemeentelijke seniorenraad.
Te ondernemen acties: Onderzoek naar de mogelijkheden van een hogere betrokkenheid van de seniorenraad bij allerlei nieuwe projecten. Het regelmatig actualiseren van de externe omgevingsanalyse om de seniorenraad de nodige elementen aan te reiken om een onderbouwd advies te formuleren.

111 Seniorenraad Opmaak en uitvoering van een ouderenbeleidsplan met inspraak van de seniorenraad. Te ondernemen acties: Coördinatie van de strategische en operationele planning door een nieuwe werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van lokaal bestuur, seniorenraad en geïnteresseerde stakeholders. Opmaken en uitvoeren van een ouderenbeleidsplan voor een periode van 6 jaar met beleidsmaatregelen op korte en lange termijn en domeinoverschrijdend.

112 Seniorenraad Aanstellen van een ouderenbeleidscoördinator/ consulent. Te ondernemen acties: Onderzoek naar de mogelijkheid tot aanstelling van een ouderenbeleidscoördinator/ consulent. Uitwerken van een profiel van een ouderenbeleidscoördinator.

113 Het leven zoals het is In Opwijk is 88,9% geprogrammeerde plaatsen in rusthuizen gerealiseerd of gepland. Hiermee blijft Opwijk onder het Vlaamse gemiddelde, maar boven het gemiddelde van Vlaams-Brabant en het arrondissement Halle-Vilvoorde. In Opwijk is slechts 41,7% geprogrammeerde plaatsen in serviceflats gerealiseerd. Opwijk speelt met 10 erkende plaatsen in DVC, 3 gerealiseerde en 7 geplande plaatsen in kortverblijf een regionale rol op het gebied van semi-residentiële zorg. = de lokale werkelijkheid

114 Seniorenhuisvesting Doelstelling? Ontwikkelen van een integraal en samenhangend woonbeleid met aandacht voor de zorgbehoevende senioren. Operationele doelstellingen Opmaak en uitvoering van een ouderenbeleidsplan met aandacht voor huisvesting en specifieke woonbehoeften. De oprichting van een steunpunt “woningaanpassing” waar men terecht kan voor informatie, administratieve ondersteuning en adviesverstrekking omtrent woningaanpassing. Centraliseren van informatieverstrekking omtrent seniorenhuisvesting. De uitbreiding van collectieve woonvormen voor zelfstandig wonen met doelgerichte zorgondersteuning. Aanpassing van de bestaande serviceflats op operationeel vlak.

115 Seniorenhuisvesting Opmaak en uitvoering van een ouderenbeleidsplan met aandacht voor huisvesting en specifieke woonbehoeften. Te ondernemen acties: Opmaken en uitvoeren van een ouderenbeleidsplan met aandacht voor aangepaste huisvesting en specifieke woonbehoeften voor een periode van 6 jaar met beleidsmaatregelen op korte en lange termijn. Onderzoek naar nieuwe collectieve woonvormen voor zelfstandig wonen met permanente zorgondersteuning.

116 Seniorenhuisvesting De oprichting van een steunpunt “woningaanpassing” waar men terecht kan voor informatie, administratieve en technische ondersteuning en adviesverstrekking omtrent woningaanpassing. Te ondernemen acties: Haalbaarheidsonderzoek naar de opportuniteit en de mogelijke financieringskanalen. Het voorbereiden en afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met (semi-)publieke en particuliere dienstverleners.(mutualiteiten, artsen, thuiszorgdiensten) Het uitwerken van een plan van aanpak m.b.t. het project woon- en zorgteam.

117 Seniorenhuisvesting Centraliseren van informatieverstrekking omtrent seniorenhuisvesting. Te ondernemen acties: Het samenbrengen van alle informatie op het gebied van seniorenhuisvesting, subsidies, verbetering- en aanpassingspremies op bovenlokaal niveau. Het bieden van de nodige informatieve en administratieve ondersteuning om subsidies, premies aan te vragen.

118 Seniorenhuisvesting De uitbreiding van collectieve woonvormen voor zelfstandig wonen met doelgerichte zorgondersteuning. Te ondernemen acties Onderzoek naar flexibele woonvormen en doorstroomfaciliteiten waarbij senioren de mogelijkheid hebben om naar een meer zorgenondersteunende huisvestingsvorm te verhuizen. Onderzoek naar verschillende vormen van samenwerking met (semi)-publieke en particuliere projectontwikkelaars. Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het uitbreidingsproject. Integratie van uitbreidingsproject in masterplan van “oud rusthuis”.

119 Seniorenhuisvesting Aanpassing van de bestaande serviceflats op operationeel vlak. Te ondernemen acties De verdere uitbouw van het zorgondersteunend aanbod vanuit het woon- en zorgcentrum op maat van de bewoner. Onderzoek naar samenwerkingsvormen met (semi)- publieke en particuliere thuiszorgdiensten.

120 Het leven zoals het is: OCMW Opwijk Woon- en zorgcentrum
In 2006 woonden er 22 mannen en 58 vrouwen in het woon- en zorgcentrum. Dit betekent dat bijna 3 op 4 bewoners vrouwen waren. De jongste bewoner was 48 jaar en de oudste bewoner werd 102 jaar. De grootste groep bewoners situeerde zich in de leeftijdscategorie tussen 80 jaar en 84 jaar(26,25%). De gemiddelde leeftijd van de bewoners van het rustoord was 81 jaar. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg vier jaar en drie maanden. = de lokale werkelijkheid

121 Het leven zoals het is: OCMW Opwijk Centrum voor Kortverblijf
In 2006 werden er in totaal 36 personen opgenomen in het centrum voor kortverblijf. 61% van de gebruikers waren vrouwen. De helft was afkomstig uit de gemeente Opwijk. De leeftijd van de gebruikers lag in 2006 tussen 48 jaar en 92 jaar. De gemiddelde leeftijd was 80 jaar. (in 2005=82 jaar) Voor 69% van de gebruikers treden de kinderen of schoonkinderen op als mantelzorger. Bij 1 op 4 van de gebruikers is dit de echtgeno(o)t(e). Voor 42% van de hulpvragen werd een beroep gedaan op kortverblijf na een ziekenhuisopname. 11% van de verblijven dienen ter ontlasting van de mantelzorger en eveneens 31% van de aanvragen gebeurde om de mantelzorger de kans te geven verlof te nemen. Het effect van de hulp- en dienstverlening was zeer positief : 81% van de gebruikers van het centrum voor kortverblijf keerden terug naar hun thuissituatie. De gemiddelde verblijfsduur per persoon was 29 dagen.(in 2005= 26,75) De gemiddelde bezettinggraad voor 2006 was 93,60%. = de lokale werkelijkheid

122 Residentiële opvang Doelstelling? De uitbouw van het rusthuis tot een woon- en zorgcentrum. Operationele doelstellingen Zich differentiëren op de markt van de residentiële zorg door het uitbouwen van leef-, woon- en zorgzones, met dienstverlening op maat van de bewoner, afgestemd op de veranderende behoeften van de bewoner. Het actief betrekken van familie en bewoner. Het betrekken van de buitenwereld in de werking van het woon- en zorgcentrum.

123 Residentiële opvang Zich differentiëren op de markt van de residentiële zorg door het uitbouwen van leef-, woon- en zorgzones, met dienstverlening op maat van de bewoner, afgestemd op de veranderende behoeften van de bewoner. Te ondernemen acties: Het verder uitbouwen van de animatiewerking met aandacht voor de verschillende bewonersprofielen. Evalueren en optimaliseren van de huidige werking in het kader van de preventie van doorligwonden. Het nemen van initiatieven ter bevordering van de opname van dementerende ouderen in kortverblijf.

124 Residentiële opvang Het actief betrekken van familie en bewoner. Te ondernemen acties: Het informeren van bewoners en familie over de werking van het woon- en zorgcentrum. Het nemen van initiatieven met het oog op het verhogen van de betrokkenheid van de familie bij de werking en leven in het woon- en zorgcentrum.

125 Residentiële opvang Het betrekken van de buitenwereld in de werking van het woon- en zorgcentrum. Te ondernemen acties: Het nemen van gezamenlijke initiatieven tussen het woon- en zorgcentrum, scholen en verenigingen. Het informeren van het brede publiek omtrent de werking en leven in het woon- en zorgcentrum via verschillende communicatiekanalen (website, gemeentelijk infoblad, bewonerskrant). Het organiseren van activiteiten die toegankelijk zijn voor het brede publiek.

126 Het leven zoals het is: OCMW Opwijk Dagverzorgingscentrum
In 2006 werden er in totaal 51 personen opgevangen in het dagverzorgingscentrum, 58,8% van de gebruikers waren vrouwen. Slechts 23,50% van de gebruikers waren afkomstig uit de gemeente Opwijk, terwijl 54,9% uit een aangrenzende gemeente en 21,6% uit een niet-aangrenzende gemeente. De leeftijd van de gebruikers lag in 2006 tussen 40 jaar en 97 jaar. De gemiddelde leeftijd was 76,2 jaar. Bij 5,9% van onze gebruikers treedt de partner op als mantelzorger. De gemiddelde bezettingsgraad voor 2006 was 112%. = de lokale werkelijkheid

127 4.3.5. Dagverzorgingscentrum
Doelstelling? Het aanbieden van verzorging, specifieke begeleiding, zinvolle tijdsbesteding in een huiselijke sfeer aan senioren en aan alle zorgbehoevende volwassenen. Operationele doelstellingen Het verstrekken van zorg op maat, afgestemd op de veranderende behoeften van de bezoeker. Het streven naar een optimale gemiddelde bezetting. Het betrekken van de buitenwereld in de werking van het dagverzorgingscentrum. Het actief betrekken van gebruikers, familie en mantelzorgers.

128 4.3.5. Dagverzorgingscentrum
Het verstrekken van zorg op maat, afgestemd op de veranderende behoeften van de bezoeker. Te ondernemen acties: Het betrekken van de mantelzorgers bij het afstemmen van de zorgverlening aan de noden en behoeften van de individuele gebruiker. Zorgen voor de nodige flexibiliteit inzake de opvangfrequentie gericht op een betere afstemming op de persoonlijke thuissituatie van de gebruiker.

129 4.3.5. Dagverzorgingscentrum
Het streven naar een optimale gemiddelde bezetting. Te ondernemen acties: Het optimaliseren van het opnamebeleid, door het evalueren en optimaliseren van de opnameprocedure, het opnamereglement, huishoudelijk reglement. Het nemen van communicatie- initiatieven gericht op bekendmaking van het dagverzorgingscentrum bij toekomstige gebruikers en mantelzorgers en hulpverleners. Onderzoek naar gedifferentieerde mogelijkheden van vervoersorganisatie.

130 4.3.5. Dagverzorgingscentrum
Het betrekken van de buitenwereld in de werking van het dagverzorgingscentrum. Te ondernemen acties: Het nemen van gezamenlijke initiatieven tussen het dagverzorgingscentrum, scholen en verenigingen. Het organiseren van activiteiten opengesteld voor familie, vrienden en buurtbewoners. Het organiseren van drempelverlagende activiteiten voor verenigingen.

131 4.3.5. Dagverzorgingscentrum
Het actief betrekken van gebruikers, familie en mantelzorgers. Te ondernemen acties: Het informeren van gebruikers, familie, mantelzorgers over de werking van het dagverzorgingscentrum. Evalueren en optimaliseren van de bestaande communicatiemiddelen tussen het dagverzorgingscentrum en de gebruiker/mantelzorger.

132 Dienstencentrum Doelstelling? De uitbouw van een dienstencentrum als buurtontmoetingsplaats voor alle (valide) senioren en (mobiele) zorgbehoevenden.(afhankelijk van het behoefteonderzoek ouderenbeleid) Operationele doelstellingen Analyse naar de noodzaak en haalbaarheid van de oprichting van een dienstencentrum. Het ontwikkelen van een conceptuele invulling van het lokaal dienstencentrum. Het uitbouwen van netwerken met (semi-)publieke en particuliere dienstverleners.

133 Dienstencentrum Analyse naar de noodzaak en haalbaarheid van de oprichting van een dienstencentrum. Te ondernemen acties: Behoeftenonderzoek naar de noodzaak van de oprichting van een dienstencentrum. Onderzoek naar de financiële haalbaarheid en de fysische inplanting (infrastructuur) van het nieuwe initiatief. Peiling naar de specifieke behoeften van het doelpubliek door dialoog met de seniorenraad.

134 Dienstencentrum Het ontwikkelen van een conceptuele invulling van het lokaal dienstencentrum. Te ondernemen acties: Het uitwerken van een conceptnota mbt de invulling van de verschillende functies door het dienstencentrum, voorstel van basisdienstverlening. Het uitwerken van een aangepast personeelskader. Het opmaken van een huishoudelijk reglement.

135 Dienstencentrum Het uitbouwen van netwerken met (semi-) publieke en particuliere dienstverleners. Te ondernemen acties: Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen en het maken van samenwerking- en taakafspraken met relevante actoren. Het voorbereiden en afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met (semi-) publieke en particuliere dienstverleners en verenigingen.

136 4.3.7. Vrijwilligerswerking
Doelstelling? De oprichting van één loket als centraal informatiepunt voor de vrijwilligerswerking van de verschillende actoren. Operationele doelstellingen Het ontwikkelen van een conceptuele invulling van een vrijwilligerscentrale. Het centraliseren van vraag en aanbod mbt vrijwilligerswerk. De uitbouw van netwerken en van samenwerkingsvormen met andere actoren, vrijwilligersorganisaties Het verhogen van het vrijwilligersaantal.

137 4.3.7. Vrijwilligerswerking
Het ontwikkelen van een conceptuele invulling van een vrijwilligerscentrale. Te ondernemen acties: Coördinatie van de strategische en operationele planning rond een “vrijwilligerscentrale” door een nieuwe werkgroep. Het uitwerken van een conceptnota mbt de invulling van de verschillende functies van de vrijwilligerscentrale en een voorstel van basisdienstverlening/ takenpakket. Het uitwerken van een uniform vrijwilligersstatuut.

138 4.3.7. Vrijwilligerswerking
Het centraliseren van vraag en aanbod mbt vrijwilligerswerk. Te ondernemen acties: Onderzoek naar verschillende werkterreinen waar vrijwilligers kunnen worden ingezet. Het in kaart brengen van deze werkterreinen en de taken die vrijwilligers op deze terreinen kunnen vervullen. Het ontwikkelen en uitwerken van een uniform registratie-systeem van vrijwilligers met vaste datagegevens. Implementeren van een uniforme procedure omtrent vrijwilligerswerking.

139 4.3.7. Vrijwilligerswerking
De uitbouw van netwerken en van samenwerkingsvormen met andere actoren, vrijwilligersorganisaties Te ondernemen acties: Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen met relevante actoren. Het maken van samenwerkingsafspraken met andere relevante actoren met het oog op afstemming en doorverwijzing. Het uitwerken van samenwerkingsmodel met andere diensten en partners.

140 4.3.7. Vrijwilligerswerking
Het verhogen van het vrijwilligersaantal en optimaliseren van het huidig vrijwilligersbestand. Te ondernemen acties: Het organiseren van informatieve wervingscampagnes voor kandidaat-vrijwilligers. Het garanderen van het vrijwilligersstatuut voor alle geregistreerde vrijwilligers. Het organiseren van vorming en begeleiding en info-momenten voor vrijwilligers. Het organiseren van overlegvergaderingen met vrijwilligers en kandidaat-vrijwilligers.

141 Het leven zoals het is De groep van 75-plussers maakt 65% uit van alle registraties van ongevallen in de privésfeer. De valincidentie bij 65-plusser is 33%, bij 80-plusser is dit 50%. Bij 75-plussers is vallen met letsels de grootste doodsoorzaak. Bij 65-plussers is vallen de 6de doodsoorzaak. Van de 70-plussers worden 20 à 30% n.a.v. een val gehospitaliseerd. Deze ouderen lopen een verhoogd risico om bij ontslag uit het ziekenhuis niet langer zelfstandig te kunne wonen, en worden veelal doorverwezen naar een rust- en verzorgingstehuis. = de lokale werkelijkheid

142 4.3.8. Thuiszorgbeleid : Informatieve en administratieve dienstverlening
Doelstelling? De uitbouw van een Sociaal Huis als welzijnsloket op lokaal niveau en als aanspreekpunt voor allerlei sociale hulpverlening. Operationele doelstellingen Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Het centraliseren van alle informatie over het brede aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening uit onze regio. Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Optreden als coördinator en dispatcher.

143 4.3.8. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Te ondernemen acties: Coördinatie van de strategische en operationele planning rond het “Sociaal Huis” door de werkgroep “visie Sociaal Huis”. Validatie van de conceptnota ivm Sociaal Huis, m.i.v. basisdienstverlening/ takenpakket Sociaal Huis.

144 4.3.8. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het centraliseren van alle informatie over het brede aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening uit onze regio. Te ondernemen acties: Het samenbrengen van alle informatie op het gebied van sociale hulp- en dienstverlening per doelgroep. Verder uitbreiden van de Sociale Kaart van onze regio. Het voeren van pro-actieve en geïndividualiseerde informatieverstrekking op maat van de burger. De uitbouw van een steunpunt mantelzorg waar mantelzorgers (familie en vrijwilligers) terecht kunnen voor specifiek informatie en administratieve ondersteuning.(o.a. gezondheidsinformatie en –advies, preventieve gezondheidszorg, woningaanpassing,medische hulpmiddelen.)

145 4.3.8. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Te ondernemen acties: Het maken van samenwerkingsafspraken met het centrum LOGO op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Het maken van samenwerkingsafspraken met andere relevante actoren met het oog op afstemming en doorverwijzing. Het uitwerken van samenwerkingsmodel met andere diensten en partners.

146 4.3.8. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Optreden als coördinator en dispatcher. Te ondernemen acties: Coördinatie door het lokaal bestuur van het welzijnsoverleg eerstelijnshulp. Doorverwijsfunctie opnemen binnen gemaakte afspraken. Actieve deelname aan overlegplatforms. Coördinatie door het lokaal bestuur door het samenbrengen van partners, het uitwerken van afspraken, het ontwikkelen van ondersteunende maatregelen.

147 Het leven zoals het is De familiale zorgindex (verhouding van de 80+ t.o.v. de oudste actieven (50-59j) evolueert in stijgende lijn. In 2005 bedroeg deze 28,90%, terwijl deze in 2006 reeds 32% bedroeg. Deze ligt boven het gemiddelde van Vlaams- Brabant (31,5%) en het Vlaamse Gewest(32%). Sinds oktober 2004 varieert de wachtlijst mbt poetsdienst van 7 tot 14 personen. In 2005 stonden gemiddeld 19 personen op de wachtlijst (variërend van 10 tot 28 personen) In 2006 stonden gemiddeld 12 personen op de wachtlijst (variërend van 5 tot 21 personen) In het eerste semester 2007 stonden gemiddeld 9 personen op de wachtlijst. In 2006 deden 78 gezinnen beroep op de gezins- en bejaardenhulp van de Landelijke thuiszorg.(17.063,15 gepresteerde uren).(in 2005= 75 gezinnen; ,35 gepresteerde uren) In Opwijk ligt het aantal gepresteerde uren gezinszorg boven het programmatiecijfer. De gepresteerde uren worden enkel door private diensten gepresteerd. In 2004 werden 2,6 uren per inwoner gepresteerd In Opwijk wordt meer dan 70% aan logistieke hulp en aanvullende thuiszorg verricht door het OCMW. = de lokale werkelijkheid

148 4.3.9. Thuiszorgbeleid : Poetshulp
Doelstelling? De verdere uitbouw van een kwalitatief aanbod poetshulp aanvullend op de particuliere sector voor specifiek kwetsbare en zorgbehoevende klanten. Operationele doelstellingen Het uitwerken van een opdrachtenverklaring met een duidelijke doelgroepbepaling. Verder uitbouwen van de samenwerking met alle actoren om de efficiëntie van de zorgverstrekking te optimaliseren. Evalueren en zonodig bijsturen van de wijze van organisatie van de poetsdienst.

149 4.3.9. Thuiszorgbeleid : Poetshulp
Het uitwerken van een opdrachtenverklaring met een duidelijke doelgroepbepaling. Te ondernemen acties: Het herwerken van het huishoudelijk reglement poetsdienst met een duidelijke afbakening van het doelpubliek. Communicatie van het herwerkte huishoudelijke reglement bij gebruikers en nieuwe klanten.

150 4.3.9. Thuiszorgbeleid : Poetshulp
Verder uitbouwen van de samenwerking met alle actoren om de efficiëntie van de zorgverstrekking te optimaliseren. Te ondernemen acties: Het maken van samenwerkingsafspraken met andere relevante actoren (agentschap Dienstcheques, thuiszorgdiensten, mutualiteiten, …) met het oog op afstemming en doorverwijzing.

151 4.3.9. Thuiszorgbeleid : Poetshulp
Evalueren en zonodig bijsturen van de wijze van organisatie van de poetsdienst. Te ondernemen acties: Onderzoek naar de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden binnen de werking van de poetsdienst i.k.v. diensteneconomie.(Gesco-tewerkstelling, Sociale Maribel,Sectoraal Fonds, Activa-banen)

152 4.3.10. Thuiszorgbeleid : Klusjesdienst
Doelstelling? De verdere uitbouw van de klusjesdienst voor specifiek kwetsbare en zorgbehoevende klanten die de financiële mogelijkheden niet hebben om beroep te doen op de “commerciële sector”. Operationele doelstellingen Het uitwerken van een opdrachtenverklaring met een duidelijke doelgroepbepaling. Evalueren en zonodig bijsturen van de wijze van organisatie van de klusjesdienst.

153 4.3.10. Thuiszorgbeleid : Klusjesdienst
Het uitwerken van een opdrachtenverklaring met een duidelijke doelgroepbepaling. Te ondernemen acties: Het herwerken van het huishoudelijk reglement klusjesdienst met een duidelijke afbakening van het doelpubliek. Communicatie van het herwerkte huishoudelijke reglement bij gebruikers en nieuwe klanten.

154 4.3.10. Thuiszorgbeleid : Klusjesdienst
Evalueren en zonodig bijsturen van de wijze van organisatie van de klusjesdienst. Te ondernemen acties: Het onderzoek naar de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden binnen de werking van de klusjesdienst i.k.v. diensteneconomie.(Gesco-tewerkstelling, Sociale Maribel,Sectoraal Fonds, Activa-banen)

155 4.3.11. Thuiszorgbeleid : Noodoproepsystemen
Doelstelling? De uitbouw van de coördinatie- en doorverwijsfunctie van de dienst noodoproepsystemen. Operationele doelstellingen Het up-to-date houden van de databank van de verschillende huur-,gebruik- en aankoopmogelijkheden. Verder uitbouwen van de samenwerking met alle actoren om de efficiëntie van de zorgverstrekking te optimaliseren.

156 4.3.11. Thuiszorgbeleid : Noodoproepsystemen
Het up-to-date houden van een databank van de verschillende huur-,gebruik- en aankoopmogelijkheden. Te ondernemen acties: Het regelmatig actualiseren van de databank van de verschillende huur-,gebruik- en aankoopmogelijkheden. Het verstrekken van informatie over de verschillende huur-,gebruik- en aankoopmogelijkheden aan de bevolking.

157 4.3.11. Thuiszorgbeleid : Noodoproepsystemen
Verder uitbouwen van de samenwerking met alle actoren om de efficiëntie van de zorgverstrekking te optimaliseren. Te ondernemen acties: Contact opnemen en het maken van samenwerkingsafspraken met andere relevante actoren, aanbieders personenalarmsystemen (thuiszorgdiensten, private aanbieder, mutualiteiten, …) met het oog op afstemming en doorverwijzing. Het uitwerken van een doorverwijzingsprocedure met de relevante actoren. Doorverwijsfunctie opnemen binnen gemaakte afspraken.

158 4.3.12. Thuiszorgbeleid : Coördinatie thuiszorg
Doelstelling? De verdere uitbouw van een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg als aanspreekpunt van de eerste lijn. Operationele doelstellingen Verder uitbouwen van de samenwerking met alle actoren om de efficiëntie van de zorgverstrekking te optimaliseren. Optreden als coördinator en dispatcher.

159 4.3.12. Thuiszorgbeleid : Coördinatie thuiszorg
Verder uitbouwen van de samenwerking met alle actoren om de efficiëntie van de zorgverstrekking te optimaliseren. Te ondernemen acties: Het samenbrengen van alle cliëntinformatie op het gebied van sociale hulp- en dienstverlening. Het organiseren van bovenlokaal cliëntenoverleg met alle betrokken zorgaanbieders gericht op coördinatie van hulp- en dienstverlening rond cliënt. Het maken van samenwerking- en taakafspraken tussen zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers. Het uitwerken van een overlegprocedure met alle deelnemende zorgaanbieders. Het uitwerken van een doorverwijzingprocedure. Het uitwerken van een procedure m.b.t. de opmaak van een zorgplan.

160 4.3.12. Thuiszorgbeleid : Coördinatie thuiszorg
Optreden als coördinator en dispatcher. Te ondernemen acties: Coördinatie door het lokaal bestuur van het welzijnsoverleg eerstelijnshulp. Doorverwijsfunctie opnemen binnen gemaakte afspraken. Actieve deelname aan overlegplatforms.

161 Het leven zoals het is In 2004 vroegen 218 Personen een tegemoetkoming ikv zorgverzekering voor mantelzorg aan tegenover 93 Personen een tegemoetkoming voor residentiële zorg. In 2003 vroegen 185 Personen een tegemoetkoming ikv zorgverzekering voor mantelzorg aan tegenover 70 Personen een tegemoetkoming voor residentiële zorg. = de lokale werkelijkheid

162 4.3.13. Thuiszorgbeleid : Zorgverzekering
Doelstelling? De uitbouw van een onafhankelijke dienstverlening zorgverzekering/ indicatiestelling. Operationele doelstellingen Het uitbouwen van netwerken en het maken van samenwerkingsafspraken met derde actoren. Het uitwerken van een communicatiestrategie m.b.t. de door de Vlaamse overheid geleverde informatie.

163 4.3.13. Thuiszorgbeleid : Zorgverzekering
Het uitbouwen van netwerken en het maken van samenwerkingsafspraken met derde actoren. Te ondernemen acties: Contact opnemen en het maken van samenwerkingsafspraken met andere relevante actoren (diensten voor gezinszorg en de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen) met het oog op afstemming en doorverwijzing. Het uitwerken van een procedure m.b.t. evaluatie zelfzorgvermogen.

164 4.3.13. Thuiszorgbeleid : Zorgverzekering
Het uitwerken van een communicatiestrategie m.b.t. de door de Vlaamse overheid geleverde informatie. Te ondernemen acties: Het voeren van periodieke, evenementsgebonden en thematische informatiecampagnes. Individueel informeren van cliënten over de zorgverzekering en nagaan of de cliënten ermee in orde zijn. Interne en externe verspreiding van de door de Vlaamse overheid geleverde informatie via diverse kanalen.

165 Overzicht van beleidsdomeinen- Lokaal Sociaal Beleidsplan
Kansarmenbeleid Vreemdelingenbeleid & Ontwikkelingssamenwerkingbeleid Seniorenbeleid & Thuiszorgbeleid Mindervalidenbeleid Gezins- & jeugdbeleid Tewerkstellingsbeleid

166 4.4. Overzicht werkterreinen binnen mindervalidenbeleid
Administratieve & informatieve dienstverlening Financiële dienstverlening Sensibilisering mindervalidenproblematiek Geïntegreerde kinderopvang Dagverzorgingscentrum

167 4.4.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Doelstelling? De uitbouw van een Sociaal Huis als welzijnsloket op lokaal niveau en als aanspreekpunt voor allerlei sociale hulpverlening. Operationele doelstellingen Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Het centraliseren van alle informatie over het brede aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening uit onze regio. Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Optreden als coördinator en dispatcher.

168 4.4.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Te ondernemen acties: Coördinatie van de strategische en operationele planning rond het “Sociaal Huis” door de werkgroep “visie Sociaal Huis”. Validatie van de conceptnota ivm Sociaal Huis, m.i.v. basisdienstverlening/ takenpakket Sociaal Huis.

169 4.4.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het centraliseren van alle informatie over het brede aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening uit onze regio. Te ondernemen acties: Verder uitbreiden van de Sociale Kaart van onze regio. Het voeren van pro-actieve en geïndividualiseerde informatieverstrekking op maat van de burger. De uitbouw van een informatiesteunpunt waar mindervaliden terecht kunnen voor specifiek informatie.(o.a. voorzieningen en ambulante diensten, gehandicaptenorganisaties, vrijetijdsbesteding, tewerkstellingsprojecten, woningaanpassing,medische hulpmiddelen.)

170 4.4.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Te ondernemen acties: Het maken van samenwerkingsafspraken op het gebied van communicatie met andere organisaties/ verenigingen gericht op het inschakelen van deze organisaties als vertaler of versterker van onze boodschappen. Het maken van samenwerkingsafspraken met andere relevante actoren met het oog op afstemming en doorverwijzing. Het uitwerken van samenwerkingsmodel met andere diensten en partners.

171 4.4.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Optreden als coördinator en dispatcher. Te ondernemen acties: Coördinatie door het lokaal bestuur door het samenbrengen van partners, het uitwerken van afspraken, het ontwikkelen van ondersteunende maatregelen. Doorverwijsfunctie opnemen binnen gemaakte afspraken. Actieve deelname aan overlegplatforms.

172 Het leven zoals het is In 2006 telde Opwijk 24 ouderen met een handicap. In 2006 hebben 8,9 op 1000 ouderen een integratietegemoetkoming owv handicap en/of hulp aan bejaarden aangevraagd. = de lokale werkelijkheid

173 4.4.2. Financiële dienstverlening
Doelstelling? De ontwikkeling van een nieuwe visie op de financiële ondersteuning van individuen en organisaties. Operationele doelstellingen Het uitwerken van een eenvormig kader waarbinnen groepen en organisaties betoelaagd kunnen worden.

174 4.4.2. Financiële dienstverlening
Het uitwerken van een eenvormig kader waarbinnen groepen en organisaties betoelaagd kunnen worden. Te ondernemen acties: Evaluatie van de aangepaste toelagen en maatregelen. Het voeren van publieke communicatie rond het reglement.

175 4.4.3. Sensibilisering mindervalidenproblematiek
Doelstelling? Werken aan een betere integratie van personen met een handicap. Bevorderen van integrale toegankelijkheid van openbare gebouwen, publieke voorzieningen en infrastructuur. Operationele doelstellingen Blijvende logistieke ondersteuning van lokale acties en projecten opgezet door externe instanties, zowel openbare besturen als particuliere organisaties. Organiseren van onderzoek inzake toegankelijkheid van openbare gebouwen en straten.

176 4.4.3. Sensibilisering mindervalidenproblematiek
Blijvende logistieke ondersteuning van lokale acties en projecten opgezet door externe instanties, zowel openbare besturen als particuliere organisaties. Te ondernemen acties: Het ondersteunen op logistiek vlak van lokale acties en projecten opgezet door externe instanties. Het opzetten van sensibiliseringacties om de toegankelijkheid bij winkels, scholen, cafés, restaurants te promoten. Onderzoek naar de mogelijkheid tot het opmaken van een reglement van projectsubsidies.

177 4.4.3. Sensibilisering mindervalidenproblematiek
Onderzoek inzake toegankelijkheid van openbare gebouwen en straten. Te ondernemen acties: Onderzoek naar het screenen van openbare gebouwen en straten op toegankelijkheid op permanente basis. Het opmaken van een stappenplan mbt toegankelijkheid van openbare gebouwen van het lokaal bestuur. Systematisch advies aanvragen aan het Toegankelijkheidsbureau ivm mate van toegankelijkheid bij nieuwe openbare infrastructuurwerken.

178 4.4.4. Geïntegreerde kinderopvang
Doelstelling? Het organiseren van kinderopvang aangepast aan opvang van kinderen met en zonder handicap. Operationele doelstellingen Onderzoek naar de mogelijkheden van geïntegreerde kinderopvang en vakantiewerking voor kinderen met en zonder handicap. Het screenen van de werkprocedures binnen de bestaande kinderopvanginitiatieven met aandacht voor de specifieke doelgroep.

179 4.4.4. Geïntegreerde kinderopvang
Onderzoek naar de mogelijkheden van geïntegreerde kinderopvang en vakantiewerking voor kinderen met en zonder handicap. Te ondernemen acties: Onderzoek naar de organisatievoorwaarden van een geïntegreerde kinderopvang op gebied van infrastructuur, personeel en financiële middelen. Opmaak van een stappenplan ivm de organisatie van een geïntegreerde kinderopvang. Onderzoek naar de mogelijkheid tot het opmaken van een reglement van projectsubsidies.

180 4.4.4. Geïntegreerde kinderopvang
Het screenen van de werkprocedures binnen de bestaande kinderopvanginitiatieven met aandacht voor de specifieke doelgroep. Te ondernemen acties: Analyseren en evalueren van de werkprocedures binnen de bestaande gemeentelijke kinderopvanginitiatieven. Bijsturen van de werkprocedures binnen de bestaande kinderopvanginitiatieven met specifieke aandacht voor de (zorg)begeleiding van kinderen met een handicap.

181 Het leven zoals het is: OCMW Opwijk - Dagverzorgingscentrum
In 2006 werden er in totaal 51 personen opgevangen in het dagverzorgingscentrum, 58,8% van de gebruikers waren vrouwen. Slechts 23,50% van de gebruikers waren afkomstig uit de gemeente Opwijk, terwijl 54,9% uit een aangrenzende gemeente en 21,6% uit een niet-aangrenzende gemeente. De leeftijd van de gebruikers lag in 2006 tussen 40 jaar en 97 jaar. De gemiddelde leeftijd was 76,2 jaar. Bij 5,9% van onze gebruikers treedt de partner op als mantelzorger. De gemiddelde bezettingsgraad voor 2006 was 112%. = de lokale werkelijkheid

182 4.4.5. Dagverzorgingscentrum
Doelstelling? Het aanbieden van verzorging, specifieke begeleiding, zinvolle tijdsbesteding in een huiselijke sfeer aan senioren en aan alle zorgbehoevende volwassenen. Operationele doelstellingen Het verstrekken van zorg op maat, afgestemd op de veranderende behoeften van de bezoeker. Het streven naar een optimale gemiddelde bezetting. Het betrekken van de buitenwereld in de werking van het dagverzorgingscentrum door inter-generationele projecten.

183 4.4.5. Dagverzorgingscentrum
Het verstrekken van zorg op maat, afgestemd op de veranderende behoeften van de bezoeker. Te ondernemen acties: Het betrekken van de mantelzorgers bij het afstemmen van de zorgverlening aan de noden en behoeften van de individuele gebruiker. Zorgen voor de nodige flexibiliteit inzake de opvangfrequentie gericht op een betere afstemming op de persoonlijke thuissituatie van de gebruiker.

184 4.4.5. Dagverzorgingscentrum
Het streven naar een optimale gemiddelde bezetting. Te ondernemen acties: Het optimaliseren van het opnamebeleid, door het evalueren en optimaliseren van de opnameprocedure, het opnamereglement, huishoudelijk reglement. Het nemen van communicatie- initiatieven gericht op bekendmaking van het dagverzorgingscentrum bij toekomstige gebruikers en mantelzorgers en hulpverleners. Onderzoek naar gedifferentieerde mogelijkheden van vervoersorganisatie.

185 4.4.5. Dagverzorgingscentrum
Het betrekken van de buitenwereld in de werking van het dagverzorgingscentrum. Te ondernemen acties: Het nemen van gezamenlijke initiatieven tussen het dagverzorgingscentrum, scholen en verenigingen. Het organiseren van activiteiten opengesteld voor familie, vrienden en buurtbewoners. Het organiseren van drempelverlagende activiteiten voor verenigingen.

186 Overzicht van beleidsdomeinen- Lokaal Sociaal Beleidsplan
Kansarmenbeleid Vreemdelingenbeleid & Ontwikkelingssamenwerkingbeleid Seniorenbeleid & Thuiszorgbeleid Mindervalidenbeleid Gezins- & jeugdbeleid Tewerkstellingsbeleid

187 4.5. Overzicht werkterreinen binnen gezins-jeugdbeleid
Administratieve & informatieve dienstverlening Financiële dienstverlening Gezondheidspromotie Kinderopvang Jeugdbeleid

188 Het leven zoals het is Op 1 januari 2004 woonden in Opwijk (2003=1.691) huishoudens bestaande uit 3 of 4 personen, en 319 (2003=319) huishoudens bestaande uit 5 of meer personen. Een Opwijks gezin bestond in 2004 uit gemiddeld 2,54 personen. Het aandeel alleenstaande ouders groeide de laatste jaren steeds aan met een opvallende snellere aangroei van alleenstaande vaders. Op 1 januari 2004 waren er in Opwijk 62 alleenstaande vaders met kinderen, 249 alleenstaande moeders. T.o.v. het aantal gezinnen zijn er in Opwijk 1 op 4 alleenstaanden. Op 1 januari 2005 was er in Opwijk 1 geboorte in een kansarme gezin.(2004=4; 2003=5). Bijgevolg een laag percentage kansarmoede. = de lokale werkelijkheid

189 4.5.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Doelstelling? De uitbouw van een Sociaal Huis als welzijnsloket op lokaal niveau en als aanspreekpunt voor allerlei sociale hulpverlening. Operationele doelstellingen Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Het centraliseren van alle informatie over het brede aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening uit onze regio. Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Optreden als coördinator en dispatcher.

190 4.5.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Te ondernemen acties: Coördinatie van de strategische en operationele planning rond het “Sociaal Huis” door de werkgroep “visie Sociaal Huis”. Validatie van de conceptnota ivm Sociaal Huis, m.i.v. basisdienstverlening/ takenpakket Sociaal Huis.

191 4.5.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het centraliseren van alle informatie over het brede aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening uit onze regio. Te ondernemen acties: Verder uitbreiden van de Sociale Kaart van onze regio. Het voeren van pro-actieve en geïndividualiseerde informatieverstrekking op maat van de burger. Het voeren van periodieke, evenementsgebonden en thematische informatiecampagnes. Het voeren van communicatie gericht op bijzondere doelgroepen (kansarmoedegezinnen, gezinnen in noodsituaties, kinderen en jongeren uit gebroken en nieuwsamengestelde gezinnen).

192 4.5.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Te ondernemen acties: Het maken van samenwerkingsafspraken met het centrum LOGO op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Het maken van samenwerkingsafspraken met andere relevante actoren met het oog op afstemming en doorverwijzing. Het uitwerken van samenwerkingsmodel met andere diensten en partners.

193 4.5.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Optreden als coördinator en dispatcher. Te ondernemen acties: Coördinatie door het lokaal bestuur van het welzijnsoverleg eerstelijnshulp. Doorverwijsfunctie opnemen binnen gemaakte afspraken. Actieve deelname aan overlegplatforms. Coördinatie door het lokaal bestuur door het samenbrengen van partners, het uitwerken van afspraken, het ontwikkelen van ondersteunende maatregelen.

194 4.5.2. Financiële dienstverlening
Doelstelling? De ontwikkeling van een nieuwe visie op de financiële ondersteuning van individuen en organisaties. Operationele doelstellingen Het uitwerken van een referentiekader voor individuele steunnormen. Het uitwerken van een eenvormig kader waarbinnen groepen en organisaties betoelaagd kunnen worden.

195 4.5.2. Financiële dienstverlening
Het uitwerken van een referentiekader voor individuele steunnormen Te ondernemen acties: Evaluatie van het bestaande referentiekader voor steunnormen binnen de financiële dienstverlening van het OCMW. Aanpassen van het referentiekader aan de nieuwe maatschappelijke noden en behoeften van de cliënten.

196 4.5.2. Financiële dienstverlening
Het uitwerken van een eenvormig kader waarbinnen groepen en organisaties betoelaagd kunnen worden. Te ondernemen acties: Evaluatie van de bestaande toelagen. Uitwerking van een reglement voor het aanvragen van werkingstoelagen en projecttoelagen door GROEPEN en ORGANISATIES. Het voeren van publieke communicatie rond het reglement.

197 Gezondheidspromotie Doelstelling? Het voeren van een lokaal beleid voor gezondheidspromotie met regionaal draagvlak. Opvoedingsondersteunend werken naar de gehele bevolking met bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen uit een kansarm milieu. Operationele doelstellingen Het inrichten van gezondheidsbevorderende acties i.k.v. het prioriteitenprogramma van het Lokaal Gezondheidsoverleg. Een geïntegreerde werking uitwerken met alle betrokken actoren.

198 Gezondheidspromotie Het inrichten van gezondheidsbevorderende acties i.k.v. het prioriteitenprogramma van het Lokaal Gezondheidsoverleg. Te ondernemen acties: Het optimaliseren van bestaande gezondheidspromoties door een betere afstemming op de behoeften van de burger. Het opzetten van nieuwe gezondheidsbevorderende acties met aandacht voor de gezondheid van kwetsbare of moeilijker te bereiken doelgroepen. Het opzetten van sensibiliseringscampagnes met aandacht voor preventieve gezondheidszorg. Het opzetten van een sensibiliseringscampagne op vlak van drugspreventie i.s.m. het middenveld.

199 Gezondheidspromotie Een geïntegreerde werking uitwerken met alle betrokken actoren. Te ondernemen acties: Het maken van samenwerkingsafspraken met het centrum LOGO op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Het maken van samenwerkingsafspraken met andere relevante actoren met het oog op afstemming. Het uitwerken van samenwerkingsmodel met andere diensten en partners. Deelname aan en actieve medewerking aan overleg-vergaderingen met centrum LOGO.

200 Het leven zoals het is Voor ongeveer 38% kinderen tussen 0 en 3 jaar zijn in Opwijk opvangplaatsen beschikbaar, hoofdzakelijk bij onthaalouders aangesloten bij DVO. In 2006 werden 201 kinderen opgevangen door de Dienst voor Opvanggezinnen van het OCMW (in 2005= 195; 2004=225). Per 100 schoolgaande kinderen zijn ongeveer 10 IBO opvangplaatsen. Van september 2006 tot juni 2007 werden 453 verschillende kinderen opgevangen door IBO ( =455; =439.) Van september 2006 tot juni 2007 deden 285 gezinnen beroep op buitenschoolse kinderopvang in het IBO ( =293; =264) = de lokale werkelijkheid

201 Kinderopvang Doelstelling? De uitbouw van een kwalitatief kinderopvangbeleid vanuit een categoriale benadering. Operationele doelstellingen Het verhogen van de toegankelijkheid en transparantie van het aanbod en het beter inspelen op de behoeften en noden van de doelgroep. Het uitwerken van een geïntegreerde werking van de gemeentelijke kinderopvangfaciliteiten met alle betrokken actoren. Centraliseren van de bestaande kinderopvangfaciliteiten van het lokaal bestuur. Organisatie en overname van voor- en naschoolse opvang op verschillende deellocaties. Verruiming van de werking van het Lokaal Overleg op inhoudelijk vlak en op het gebied van de doelgroep. Optreden als coördinator en dispatcher.

202 Kinderopvang Het verhogen van de toegankelijkheid en transparantie van het aanbod en Te ondernemen acties: Informatieverstrekking en bekendmaking van het aanbod van kinderopvang. Permanent evalueren van het bestaande aanbod van kinderopvangfaciliteiten. Aanpassen van het huidig aanbod van kinderopvangfaciliteiten aan de nieuwe noden en behoeften van de doelgroep met aandacht voor complementariteit. Het beter inspelen op de behoeften en noden van de doelgroep. Onderzoeken van de mogelijkheid en opportuniteit van de opstart van een gemeentelijke crèche als aanvullend initiatief.

203 Kinderopvang Het uitwerken van een geïntegreerde werking van de gemeentelijke kinderopvangfaciliteiten met alle betrokken actoren. Te ondernemen acties: Het bevorderen van samenwerking tussen de aanbieders en het stimuleren van de kwaliteit van het aanbod kinderopvang. Het maken van samenwerkingsafspraken met andere relevante actoren met het oog op afstemming en doorverwijzing. Participatie van de gemeentelijke opvanginitiatieven aan het Lokaal Overleg Kinderopvang.

204 Kinderopvang Centraliseren van de bestaande kinderopvanginitiatieven van het lokaal bestuur. Te ondernemen acties: Onderzoek naar opportuniteit en principe van de werking van een Centrum voor Kinderopvang met een heterogeen concept. Het doorvoeren van een effectenonderzoek op organisatie- en personeelsgebied. Het opmaken van een organisatie-structuur voor de gezamenlijke kinderopvanginitiatieven van het lokaal bestuur.

205 Kinderopvang Organisatie en overname van voor- en naschoolse opvang op verschillende deellocaties. Te ondernemen acties: Aanpassing van het personeelskader en invulling. Opstellen van samenwerkingsovereenkomsten. Opmaken integratiemodel IBO.

206 Kinderopvang Verruiming van de werking van het Lokaal Overleg op inhoudelijk vlak en op het gebied van de doelgroep. Te ondernemen acties: Verruiming van de doelgroepwerking tot baby’s, peuters, zieke kinderen, kinderen met een handicap. Het bevorderen van de samenwerking tussen de aanbieders en het stimuleren van de kwaliteit van het aanbod kinderopvang. Het opmaken van een informatiebrochure met het aanbod van kinderopvang in de gemeente.

207 4.5.4. Kinderopvang Optreden als coördinator en dispatcher.
Te ondernemen acties: Coördinatie door het lokaal bestuur van de bestaande kinderopvanginitiatieven. Actieve deelname aan overlegplatforms. Coördinatie door het lokaal bestuur door het samenbrengen van partners, het uitwerken van afspraken, het ontwikkelen van ondersteunende maatregelen.

208 Jeugdbeleid Doelstelling? De uitbouw van een geïntegreerd jeugdbeleid met aandacht voor de doelgroep in alle beleidssectoren. Operationele doelstellingen Permanent ondersteuning en bijsturing van diverse jeugdorganisaties (jeugdinfrastructuur) die plaatselijke initiatieven ontwikkelen. Optreden als coördinator en dispatcher.

209 Jeugdbeleid Permanente ondersteuning en bijsturing van diverse jeugdorganisaties (jeugdinfrastructuur) die plaatselijke initiatieven ontwikkelen. Te ondernemen acties: Permanente ondersteuning en bijsturing van diverse jeugdorganisaties die plaatselijke initiatieven ontwikkelen. Het opzetten van eigen overheidsinitiatieven waar een duidelijke behoefte bestaat en waar particuliere initiatieven niet optreden, met aandacht voor kwetsbare of moeilijker te bereiken doelgroepen.

210 Jeugdbeleid Permanente ondersteuning en bijsturing van diverse jeugdorganisaties (jeugdinfrastructuur) die plaatselijke initiatieven ontwikkelen. Te ondernemen acties: Implementatie van het jeugdwerkbeleidsplan in overleg met betrokken actoren met aandacht voor de integratie van en afstemming binnen alle terreinen van het lokaal beleid. Het uitwerken van initiatieven waardoor jongeren gestimuleerd worden te participeren aan het verenigingsleven. Verdere uitbouw van de aanwezige infrastructuur door de creatie van ruimte voor kinderen en jongeren.

211 4.5.5. Jeugdbeleid Optreden als coördinator en dispatcher.
Te ondernemen acties: Actieve deelname aan overlegplatforms. Coördinatie door het lokaal bestuur door het samenbrengen van partners, het uitwerken van afspraken, het ontwikkelen van ondersteunende maatregelen met het oog op het creëren van netwerken. Verdere uitbouw van informatie- en communicatiekanalen in functie van specifieke vragen van kinderen en jongeren. Blijvend stimuleren van de kadervorming.

212 Overzicht van beleidsdomeinen- Lokaal Sociaal Beleidsplan
Kansarmenbeleid Vreemdelingenbeleid & Ontwikkelingssamenwerkingbeleid Seniorenbeleid & Thuiszorgbeleid Mindervalidenbeleid Gezins- & jeugdbeleid Tewerkstellingsbeleid

213 6. Overzicht werkterreinen binnen tewerkstellingsbeleid
Informatieve en administratieve dienstverlening Sociale tewerkstelling Werkervaring - opleiding Arbeidsbemiddeling Stimuli voor werkgelegenheid

214 Het leven zoals het is In 2006 waren er werkenden in Opwijk. (in 2005= 5.376) De werkzaamheidsgraad bedroeg op dat moment 74,8% ( in 2005= 72,4%). Binnen het Vlaamse Gewest was de werkzaamheidsgraad op hetzelfde moment 67,8%, in Vlaams-Brabant 69,7% en in de regio Halle-Vilvoorde 69,8 %. In Opwijk is de werkzaamheidsgraad van vrouwen tussen jaar opvallend hoog. Begin 2006 bedroeg de werkloosheidsgraad 3,64% (2005=4,38%; 2004=3,14%) De werkloosheidsgraad in het Vlaamse Gewest bedroeg in ,75%, in Vlaams-Brabant 6,08% en in de regio Halle-Vilvoorde 5,93%. Op 30 juni 2006 telde Opwijk 217 niet werkende werkzoekenden (in 2005=170) = de lokale werkelijkheid

215 Het leven zoals het is De werkloosheidsgraad bij jongeren bedroeg in 2006, 25,46%. (2005 = 26%, 2003= 16,7%). Binnen de groep jonge werklozen is het aandeel vrouwen hoger dan het aandeel mannelijke werklozen. Op 1 januari 2006 telde Opwijk 55 uitkeringsgerechtigde volledige werklozen jonger dan 25 jaar.(2005=60; 2004=33) Op 1 januari 2005 telde Opwijk 79 langdurige uitkeringsgerechtigde volledige werklozen. (2004=75; 2003=53) Bijna 1 op 4 werklozen zijn 50-plussers. De vrouwenwerkloosheid bedroeg in 2006, 54,38% (in 2005= 55%; 2004= 55%) Het aandeel laaggeschoolde werklozen bedroeg in 2006, 40% (2005= 41%;2004=43% ) = de lokale werkelijkheid

216 4.6.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Doelstelling? De uitbouw van een Sociaal Huis als welzijnsloket op lokaal niveau en als aanspreekpunt voor allerlei sociale hulpverlening. Operationele doelstellingen Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Het centraliseren van alle informatie over het brede aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening uit onze regio. Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Optreden als coördinator en dispatcher.

217 4.6.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het uitwerken van het concept “Sociaal Huis” aangepast aan de maatschappelijk noden en behoeften van de klanten. Te ondernemen acties: Coördinatie van de strategische en operationele planning rond het “Sociaal Huis” door de werkgroep “visie Sociaal Huis”. Validatie van de conceptnota ivm Sociaal Huis, m.i.v. basisdienstverlening/ takenpakket Sociaal Huis.

218 4.6.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Het centraliseren van alle informatie over het brede aanbod aan hulp- en dienstverlening uit onze regio. Te ondernemen acties: Het samenbrengen van alle informatie op het gebied van (sociale) tewerkstelling. Verder uitbreiden van de Sociale Kaart van onze regio. Het voeren van periodieke en thematische informatiecampagnes naar werkgevers rond sociale tewerkstelling, mogelijke subsidiekanalen, begeleidingsmaatregelen. Het uitwerken van gerichte communicatie voor laaggeschoolden, werkloze jongeren, langdurig werklozen.

219 4.6.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Een geïntegreerde werking van het Sociaal Huis uitwerken met alle betrokken actoren. Te ondernemen acties: Het maken van samenwerkingsafspraken op het gebied van communicatie met andere organisaties/ verenigingen gericht op het inschakelen van deze organisaties als vertaler of versterker van onze boodschappen. Het maken van samenwerkingsafspraken met andere relevante actoren met het oog op afstemming en doorverwijzing. Het uitwerken van samenwerkingsmodel met andere diensten en partners.

220 4.6.1. Informatieve en administratieve dienstverlening ikv Sociaal Huis
Optreden als coördinator en dispatcher. Te ondernemen acties: Actieve deelname aan overlegplatforms. Coördinatie door het lokaal bestuur door het samenbrengen van partners, het uitwerken van afspraken, het ontwikkelen van ondersteunende maatregelen.

221 4.6.2. Sociale tewerkstelling
Doelstelling? Het voeren van een tewerkstellingsbeleid gericht op het verhogen van de arbeidskansen van laaggeschoolden. Operationele doelstellingen Het uitbreiden van het aantal arbeidsplaatsen en de daaraan gekoppelde werkbegeleiding. Het aanbieden van een activeringstraject op maat van de klant. Het uitwerken van flankeringsmaatregelen.

222 4.6.2. Sociale tewerkstelling
Uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen en de daaraan gekoppelde werkbegeleiding. Te ondernemen acties: De organisatie van een werkervaringsplaats ikv op te richten strijkwinkel ism gemeentelijk DCB. Uitbreiden van arbeidsplaatsen en passende begeleiding ikv Sociale Economie en Diensteneconomie. Het aanbieden van sociale tewerkstelling door toepassing van artikel 60§7 Organieke Wet als vorm van hulpverlening.

223 4.6.2. Sociale tewerkstelling
Het aanbieden van een activeringstraject op maat van de klant. Te ondernemen acties: Het screenen van elke nieuwe klant en het oriënteren naar een zinvol activeringstraject op maat. Het invoeren van het case-management doorheen de verschillende trajecten. Het uitwerken van partnerschappen met andere overheidsinstanties,non-profit-organisaties, sociale vennootschappen. Het optimaliseren van de overlegmomenten tussen de verschillende partners, tijdens en na de trajectbegeleiding.

224 4.6.2. Sociale tewerkstelling
Het uitwerken van flankeringsmaatregelen. Te ondernemen acties: Onderzoek naar mogelijke oorzaken van blijvende werkloosheid van sociale cliënten en mogelijke flankeringsmaatregelen op het gebied van mobiliteit, kinderopvang, attitudevorming. Aandacht voor flankeringsmaatregelen binnen de verschillende beleidssectoren.

225 Het leven zoals het is In 2006 werden 30 personen tewerkgesteld (waaronder 12 in opleiding) binnen de diensten van het OCMW, waarvan 5 zijn doorgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt. In 2005 werden 21 personen (in 2004= 22) tewerkgesteld (waaronder 12 (in 2004=9) in opleiding) binnen de diensten van het OCMW, waarvan 1 (in 2004= 2) persoon is doorgestroomde naar de reguliere arbeidsmarkt. De sociaal tewerkgestelden werden vooral ingeschakeld in de tewerkstellingscel en de tweedehandswinkel, hetzij i.k.v. art.60§7 Organieke Wet hetzij als sociale klanten in opleiding. = de lokale werkelijkheid

226 4.6.3. Werkervaring - opleiding
Doelstelling? Het stimuleren van werkervaringsprojecten binnen de eigen diensten met het oog op doorstroming van kansengroepen naar het normale economische arbeidscircuit. Operationele doelstellingen Het uitbreiden van het aantal werkervaringcontracten en de daaraan gekoppelde werkbegeleiding binnen de diensten van gemeenten en OCMW. Het aanbieden van werkervaringstraject op maat van de klant. De verdere uitbouw van een klantgericht opleidingsaanbod door samenwerking met lokale en bovenlokale instanties.

227 4.6.3. Werkervaring - opleiding
Het uitbreiden van het aantal werkervaringcontracten binnen de diensten van gemeenten en OCMW. Te ondernemen acties: De organisatie van een werkervaringsplaats ikv op te richten strijkwinkel ism gemeentelijk DCB. Permanent onderzoek naar tewerkstellings- en stagemogelijkheden binnen eigen diensten, i.s.m. de personeelsdienst. Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen en het maken van samenwerking- en taakafspraken met lokale besturen, lokale werkwinkel. Permanent onderzoek naar toepasbaarheid van nieuwe tewerkstellingsmaatregelen van de hogere overheid. Ondersteunen van projecten via het “Sociaal Economie Fonds” en het evalueren van het Fonds.

228 4.6.3. Werkervaring - opleiding
Het aanbieden van werkervaringstraject op maat van de klant. Te ondernemen acties: Organiseren van selectiegesprekken waarbij de mogelijkheden, ervaring van de mogelijke kandidaten voor een werkervaringsproject gescreend worden. Informatieverstrekking aan de klant over de procedure rond sociale tewerkstelling en over verschillende tewerkstellingsplaatsen. Uitbreiden van het begeleidings- en coachingspakket voor alle werkervaringsplaatsen. Organiseren van een periodieke begeleiding (nazorg) van de sociale klant na inschakeling in het normale economische circuit.

229 4.6.3. Werkervaring - opleiding
Verdere uitbouw van een cliëntgericht opleidingsaanbod door samenwerking met lokale en bovenlokale instanties. Te ondernemen acties: Betere afstemming van het opleidingsaanbod aan de ervaring en mogelijkheden van de klant. Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen met andere lokale besturen, lokale werkwinkel, intro en andere opleidingscentra. Het maken van samenwerkings - en taakafspraken met externe betrokken actoren.

230 Arbeidsbemiddeling Doelstelling? Verdere uitbouw van de begeleiding en bemiddeling van klanten naar volwaardige tewerkstelling via de Lokale Werkwinkel en zijn contactpunten en via het agentschap Dienstencheques. Operationele doelstellingen Een geïntegreerde werking van de lokale werkwinkel uitwerken met alle betrokken actoren. Verder uitbouwen van de samenwerking met alle actoren om de efficiëntie van de dienstverstrekking te optimaliseren.

231 Arbeidsbemiddeling Een geïntegreerde werking van de Lokale Werkwinkel uitwerken met alle betrokken actoren. Te ondernemen acties: Het uitwerken van samenwerkingsmodel en overlegprocedure met alle deelnemende partners van de Lokale Werkwinkel. Het uitwerken van een doorverwijzingsprocedure. Het uitwerken van een uniform cliëntregistratiesysteem met vaste datagegevens. Het ontwikkelen van een uniform intakeformulier. Het uitwerken van een procesmodel ivm trajectbegeleiding. Actieve deelname aan het Werkgelegenheidsforum.

232 Arbeidsbemiddeling Verder uitbouwen van de samenwerking met alle actoren om de efficiëntie van de dienstverstrekking te optimaliseren. Te ondernemen acties: Het maken van samenwerkingsafspraken met het agentschap dienstencheques en andere relevante actoren met het oog op afstemming en doorverwijzing. Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde bedrijvencentra, invoegbedrijven of invoegafdelingen.

233 Het leven zoals het is In 2003 kende Opwijk een werkgelegenheidsgraad van 34,7%. (in 2002=33,6%). Per 100 personen op beroepsactieve leeftijd zijn 34 arbeidsplaatsen, zowel loon-trekkende als niet-loontrekkende, ter beschikking. Opwijk scoort laag in vergelijking met gemiddelde van Vlaamse Gewest (64%), Provincie Vlaams-Brabant (61,8%), arrondissement Halle-Vilvoorde (67,9%). = de lokale werkelijkheid

234 4.6.5. Stimuli voor werkgelegenheid
Doelstelling? Het bevorderen van economische werkgelegenheid binnen het lokaal arbeidsmarktbeleid. Operationele doelstellingen Optreden als coördinator van het lokaal arbeidsmarktbeleid. Het stimuleren van economische bedrijvigheid en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven.

235 4.6.5. Stimuli voor werkgelegenheid
Optreden als coördinator van het lokaal arbeidsmarktbeleid. Te ondernemen acties: Het opnemen van een stimulerende rol en het leveren van inhoudelijke bijdrage tot de ontwikkeling van een lokaal werkgelegenheidsplan. Actieve deelname aan overlegplatforms. Coördinatie door het lokaal bestuur door het samenbrengen van partners, het uitwerken van afspraken, het ontwikkelen van ondersteunende maatregelen.

236 4.6.5. Stimuli voor werkgelegenheid
Het stimuleren van economische bedrijvigheid en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven. Te ondernemen acties Het nemen van ondersteunende maatregelen ter bevordering van het ondernemerschap. Het nemen van ondersteunende maatregelen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven. Op intergemeentelijk niveau, een samenwerking opzetten rond het geïntegreerd aanwenden van diverse instrumenten en maatregelen voor lokaal werkgelegenheidsbeleid.

237 5. Het financiële kader. De mogelijke financiële meerwaarde zit hem in de eerste plaats in de efficiëntieverhoging door meer samenwerking en coördinatie in het sociaal beleid. Globaal wordt het actieplan uitgevoerd binnen de financiële contouren opgenomen in de respectievelijke meerjarenplanning van OCMW en Gemeente. Concrete acties zullen gerealiseerd worden door betere samenwerking op het terrein, binnen de huidige budgetten, met de bestaande personeelsinzet of via middelen die reeds voorzien zijn. De financiële vertaling van lokale sociale projecten zal gebeuren per projectaanvraag en zal worden opgenomen in de respectievelijke meerjarenplanning van OCMW en Gemeente. Aangezien de begroting momenteel niet is opgebouwd volgens de werkterreinen, is het noodzakelijk om bepaalde budgetten te ontrafelen en de deelbedragen bij de resp. terreinen te vermelden. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van activiteiten (gemeente & OCMW) ingedeeld volgens werkterreinen cfr Lokaal Sociaal Beleidsplan. De kredieten van deze activiteiten zijn ingeschreven onder de resp. begrotingsartikels/ grootboeken.

238 6.Overzicht algemene taakverdeling Gemeente - OCMW
Werkterrein Gemeente OCMW Financiële & maatschappelijke dienstverlening Informatieverstrekking, advies, doorverwijzing, socio- culturele dienstverlening, kerntaken ikv sociale zekerheid, financiële dienstverlening, alternatieve gerechtelijke strafbegeleiding Financiële dienstverlening, psycho-sociale dienstverlening, Budgetbegeleiding, Budgetbeheer, Schuldbemiddeling, Juridische bijstand, Hulp in natura, socio-culturele participatie Sociale huisvesting Creatie sociale huisvesting Sociaal verhuurkantoor+ LOI Sociale tewerkstelling/opleiding WEP-plus-tewerkstelling Startbaan-tewerkstelling Tewerkstelling mindervaliden art.60§7-tewerkstelling, wep-plus, activa-tewerkstelling, opleiding-werkervaring Integratie vreemdelingen socio-cultuurcheques, onthaal- en inburgeringsmaatregelen Basiseducatie, materiële steun asielzoekers, socio-cultuurcheques Senioren Steunpunt woningaanpassing, seniorenwoningen, financiële dienstverlening, projectwerking (BOEBS) Woon-en zorgcentrum, Centrum Kortverblijf, Dagverzorgingscentrum, Serviceflats

239 6.Overzicht algemene taakverdeling Gemeente - OCMW
Werkterrein Gemeente OCMW Thuiszorg Minder Mobielen Centrale, Steunpunt woningaanpassing, betoelaging thuiszorgdiensten Poetsdienst, Klusjesdienst, Noodoproepsysteem, Indicatiestelling zorgverzekering Jeugd Creatie & beheer jeugdinfrastructuur, VAJA, sportvakantiewerking Jeugdinfogids, jeugdgazet Kinderopvang Initiatief Buitenschoolse Opvang,Opvang zieke kinderen, VAJA, Dienst opvanggezinnen Personen met een handicap Screening toegankelijkheid, Financiële hulp, huisvesting, Minder Mobielen Centrale, opleiding & tewerkstelling Dagverzorgingscentrum Gezondheidspromotie Projectwerking, preventie, Screening-acties, drugspreventie Ontwikkelingssamenwerking Financiële & logistieke ondersteuning

240 7. Participatie van lokale welzijnsactoren en stakeholders
Betrekken bij beleidsplanning,uitvoering en -evaluatie. In 4de trimester 2004: brede plaatselijke consultatieronde dmv thematische werkgroepen met lokaal bestuur en lokale derden, waarbij krachtlijnen van het Opwijkse Lokaal Sociaal Beleid en enkele actiepistes werden vastgelegd. In 4de trimester 2005: voorstelling van ontwerp van actieplannen aan lokale derden en vertaling van ontwerpplan in concrete acties. Organiseren van interactief overleg en communicatie. In 4de trimester 2006: brede plaatselijke consultatieronde dmv thematische werkgroepen met lokaal bestuur en lokale derden, waarbij inhoudelijke bakens van het Opwijkse Sociaal Huis werden uitgezet. In januari 2008: Organisatie overlegvergaderingen werkgroep “Visie Sociaal Huis”, waarbij een voorstel van basisdienstverlening/ takenpakket Sociaal Huis met bepaling van functies werd uitgewerkt. Organiseren van een gezamenlijk welzijnsloket. In 1ste trimester 2008: Onderhandelingsronde met externe welzijnsaanbieders waarbij gepeild werd naar belangstelling tot samenwerking en de samenwerkingsvorm ikv Sociaal Huis. Maken van samenwerkingsafspraken in functie van doorverwijzing. In 1ste trimester 2008: Onderhandelingsronde met hulpverleners waarbij samenwerking- en taakafspraken inzake cliëntopvolgsysteem werden vastgelegd in een samenwerkingsakkoord.

241 Bijlagen Implementatieplan
Het Sociaal Huis: een conceptuele invulling. Evaluatie Globaal Welzijnsbeleidsplan Omgevingsanalyse


Download ppt "Samenwerken aan Lokaal Sociaal Beleid"

Verwante presentaties


Ads door Google