De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26-7-2014 Dia 1 (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26-7-2014 Dia 1 (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06."— Transcript van de presentatie:

1 26-7-2014 Dia 1 (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06

2 26-7-2014 Dia 2 Agenda a.Voorgeschiedenis b.Inventarisatie c.Soort informatie d.Voorwaarden voor hergebruik e.Vervolgstappen f.Vragen en suggesties

3 26-7-2014 Dia 3 Agenda a.Voorgeschiedenis b.Inventarisatie c.Soort informatie d.Voorwaarden voor hergebruik e.Vervolgstappen f.Vragen en suggesties

4 26-7-2014 Dia 4 b. Stand van zaken b.1. Krachtlijnen van de EU-richtlijn b.2. Noodzaak tot omzetting op Vlaams niveau b.3. Beslissing van de Vlaamse Regering van 12/11/’04 b.4. Beslissing van de Vlaamse Regering van 8/07/’05 b.5. Beslissing van de Vlaamse Regering van 27/1/’06

5 26-7-2014 Dia 5 b. Voorgeschiedenis b1: krachtlijnen van de EU-richtlijn De EU-richtlijn 2003/98/EG –legt minimumpakket voorschriften vast –is niet van toepassing op heel wat domeinen –stelt als algemeen beginsel dat - als hergebruik toegestaan is - dit moet gebeuren overeenkomstig een uitgetekend kader –bepaalt de voorschriften voor behandeling van aanvragen voor hergebruik –bepaalt de voorwaarden voor hergebruik: formaten – tarifering – transparantie – licenties –stelt een discriminatieverbod en verbod op exclusiviteit

6 26-7-2014 Dia 6 b. Voorgeschiedenis b.2. Noodzaak aan omzetting op Vlaams niveau Art. 12, 1e lid van de richtlijn stelt: “De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1juli 2005 aan deze richtlijn te voldoen.” Vlaanderen is dus gehouden, voor wat de eigen bevoegdheden betreft, de richtlijn om te zetten. Nood aan een duidelijke, omvattende beleidsvisie. Relatie ‘hergebruik van overheidsinformatie’ en ‘openbaarheid van bestuur’.

7 26-7-2014 Dia 7 b. Voorgeschiedenis b.3. Beslissing van de Vlaamse Regering van 12.11.2004 Nota VR/2004/12.11/DOC.1144 Oprichting gemengde werkgroep  Kabinetsmedewerkers  Ambtenaren  Externe specialisten: ICRI, Prof. Dumortier en K. Janssen, Indigov, J. Steyaert, Prof. Frankie Schram. –Taken Onderzoeken van de impact van de Europse richtlijn Omzetting van de EU-richtlijn uitwerken Vlaamse minister-president en minister bevoegd voor het mediabeleid worden belast met de uitvoering.

8 26-7-2014 Dia 8 b. Voorgeschiedenis b.4. Beslissing van Vlaamse Regering van 08.07.2005 Nota VR/2005/0807/DOC.0553 Principe: “ Hergebruik toegelaten voor die categorieën waar hergebruik nu al bestaat, later aan te vullen bij MB minister-president”. Richtlijn omgezet middels decreet en bijhorend uitvoeringsbesluit –Decreet: begripsdefinities, toepassingsgebied en procedureregels –Uitvoeringsbesluit:  Sectoren en domeinen afbakenen waar in de praktijk reeds hergebruik bestaat,  Modellicenties,  Delegatie aan minister-president om domeinen en sectoren waarvoor hergebruik is toegestaan, verder uit te breiden. Inventarisatie sectoren en domeinen waar reeds hergebruik bestaat.

9 26-7-2014 Dia 9 Agenda a.Voorgeschiedenis b.Inventarisatie c.Soort informatie d.Voorwaarden voor hergebruik e.Vervolgstappen f.Vragen en suggesties

10 26-7-2014 Dia 10 b. Inventarisatie bestaand hergebruik Het was lang niet duidelijk welke informatie kon worden gebruikt. Daar komt nu dus verandering in. Er komt een duidelijk overzicht van overheidsinformatie die kan (her-)gebruikt worden. De duidelijkheid die nu gecreëerd wordt, zal hopelijk de private sector stimuleren om meer gebruik te maken van overheidsinformatie. Dat gebruik kan commercieel als niet- commercieel zijn en zowel bedrijven, stichtingen als personen kunnen er gebruik van maken.

11 26-7-2014 Dia 11 b. Inventarisatie bestaand hergebruik Ministers schrijven bestuursinstanties aan om inventaris aan te kondigen en het belang ervan te ondersteunen. VVSG en VVP sensibiliseren hun leden. VOCA, Kortom en de stuurgroep GIS-Vlaanderen extra kanalen Inventarisatie via elektronische vragenlijst –Test bij een 13-tal steden & gemeentes –Voor eind februari wordt er via e-mail uitnodiging verstuurd door cel Media-innovatie die coördinator is bij de omzetting van de EU-richtlijn –Herinnering indien geen tijdig antwoord (na 2 weken) URL bevraging: http://212.123.21.198/opinio/s?s=852&i=10299&k=gj5Whttp://212.123.21.198/opinio/s?s=852&i=10299&k=gj5W Achtergrondinformatie op website: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/eflanders/overheidsinformatie http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/media/eflanders/overheidsinformatie

12 26-7-2014 Dia 12 Agenda a.Voorgeschiedenis b.Inventarisatie c.Soort informatie d.Voorwaarden voor hergebruik e.Vervolgstappen f.Vragen en suggesties

13 26-7-2014 Dia 13 C. Soort Informatie Alle informatie die nu al beschikbaar is voor hergebruik, wordt dus vrijgeven. De EU-richtlijn algemene definitie van de term “document”, d.w.z. voorstelling van handelingen, feiten of informatie- en een bundeling van deze handelingen, feiten of informatie- ongeacht het medium (op papier, opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname), die in het bezit is van openbare lichamen. Concrete voorbeelden : - stratenplannen - weerberichten - digitale kaarten - regelgeving - subsidiebeleid - toeristische informatie, etc.

14 26-7-2014 Dia 14 C. Soort informatie (vervolg) Bepaalde soort informatie zal expliciet uitgesloten worden zoals documenten van de openbare omroep of documenten waarop de overheid geen intellectuele eigendomsrechten heeft. Hergebruik van informatie die niet in de inventaris is opgenomen, is onwettig. De categorieën informatie kunnen in een later stadium aangevuld worden bij MB van de minister-president.

15 26-7-2014 Dia 15 Agenda a.Voorgeschiedenis b.Inventarisatie c.Soort informatie d.Voorwaarden voor hergebruik e.Vervolgstappen f.Vragen en suggesties

16 26-7-2014 Dia 16 d. Voorwaarden voor hergebruik In een licentie of een overeenkomst worden aan het hergebruik door de licentiehouder of rechthebbende, voorwaarden opgelegd waarin kwesties worden geregeld als  aansprakelijkheid,  correct gebruik van documenten,  het gewaarborgd niet-wijzigen en  het erkennen van de bron. Dit moet zeer breed opgevat worden: disclaimers op websites kunnen bijvoorbeeld ook onder deze definitie vallen. Aanbestedingen zijn eveneens vormen van overeenkomsten.

17 26-7-2014 Dia 17 d. Voorwaarden voor hergebruik De Vlaamse Regering stelt standaardlicenties op en stelt deze ter beschikking van het publiek in digitale vorm. Deze standaardlicenties zullen verder verfijnd kunnen worden door de bestuursinstantie. De voorwaarden mogen niet “discriminerend” zijn en de licentie mag geen “exclusiviteitsclausule” bevatten. Hergebruik van informatie die op een website van een overheidsinstantie gepubliceerd wordt, is niet onderworpen aan een licentie. Deze informatie wordt immers beschermd door het auteurs- en/of het sui generis-recht (meestal via de disclaimer).

18 26-7-2014 Dia 18 Agenda a.Voorgeschiedenis b.Inventarisatie c.Soort informatie d.Voorwaarden voor hergebruik e.Vervolgstappen f.Vragen en suggesties

19 26-7-2014 Dia 19 e. Vervolgstappen Naar verwachting tegen de zomer 2006 goedkeuring van het decreet door de Vlaamse Regering op basis van de inventarisatie. Voorleggen aan het Vlaamse Parlement. Daarop volgt een uitvoeringsbesluit waarin de regeling concreet wordt uitgewerkt:  Sectoren en domeinen afbakenen waar in de praktijk reeds hergebruik bestaat,  Modellicenties,  Delegatie aan minister-president om domeinen en sectoren waarvoor hergebruik is toegestaan, verder uit te breiden.

20 26-7-2014 Dia 20 Agenda a.Voorgeschiedenis b.Inventarisatie c.Soort informatie d.Voorwaarden voor hergebruik e.Vervolgstappen f.Vragen en suggesties

21 26-7-2014 Dia 21 Contact Cel Media-innovatie, coördinator van de werkgroep omzetting EU-richtlijn Tel. 02/553 45 63 Carolien Coenen & Jill Everaerdt info@eflanders.be Achtergrondinformatie : www.eflanders.be


Download ppt "26-7-2014 Dia 1 (HER)GEBRUIK van OVERHEIDSINFORMATIE in VLAANDEREN Briefing VOCA - 6 feb.’06."

Verwante presentaties


Ads door Google