De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsmanagement en ketensamenwerking in de gezondheidszorg Kees Ahaus 14 april 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsmanagement en ketensamenwerking in de gezondheidszorg Kees Ahaus 14 april 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsmanagement en ketensamenwerking in de gezondheidszorg Kees Ahaus 14 april 2005

2 Deel 1 Kwaliteitsmodellen in de gezondheidszorg: Reflectie op de bruikbaarheid in de praktijk

3 3 Total Quality Management Performance management: policy deployment & process management Continuous improvement TQM vraagt een systeemtechnische en sociaaldynamische benadering

4 4 Richting Consistentie Samenhang Feedback

5 5 Balanced Scorecard: vier perspectieven KlantenperspectiefFinancieel perspectief op welke kritischewat bepaalt het succes factoren beoordelennaar de eigenaar? klanten ons? Interne processenLeer- en groeiperspectief wat is essentieel in waardoor zijn we in staat onze bedrijfs-continu te blijven verbeteren? processen?

6 6 Het INK-managementmodel (of de Europese variant EFQM Excellence Model) Leider- schap Management van Medewerkers Strategie & Beleid Management van Middelen Management van Processen Medewerkers Klanten en leveranciers Maatschappij Bestuur & Financiers OrganisatieResultaat Verbeteren en vernieuwen

7 7 Relaties INK, BSC, klinische paden,HKZ en NIAZ Verankering Verantwoordelijkheden & Bevoegdheden Missie/Succes-Prestatie-Doelstel- Acties Visiebepalendeindicatorenlingen factorenMaatstaven Processen Op perspectieven/ resultaatgebieden Strategische kaart

8 8

9 9 Afstemming van prestaties Realisatie van prestaties Beoordeling van behaalde prestaties Beloning van behaalde prestaties ‘Performance management’ Meting van Prestaties ‘Performance Measurement’ Vergelijking met verleden Vergelijking met doelstellingen Benchmarking binnen organisatie Benchmarking met andere organisaties Coaching op behaalde prestaties

10 10 Soorten prestatie-indicatoren Outcome-, output-, proces-, input-, structuur-indicatoren (vgl. Bakens zetten) Prestatieaspecten: Kwaliteit, Kwantiteit, Tijdigheid, Kosten Leuven clinical pathway compass: clinical indicators, service indicators, team indicators, process indicators, financial indicators Objectief versus subjectief

11 11 Prestatie-indicatorActuele waardeDoelTrendStoplicht Financìeel perspectief Winstmarge t.o.v. omzet1,5%1,75%0Oranje Marktaandeel35%33%+Groen Instroom -/- uitstroom910+Groen Ziekteverzuim9,5%8%-Rood Klantenperspectief Gemiddelde wachttijd telefonisch contact65 sec30 sec-Rood Verhouding vraag/geleverde zorg79%80%-Oranje Gem. tijdsduur aanmelding/inschrijving10 dagen15 dagen+Groen Gem. belevingsscore servicegerichtheid87+Groen Interne processenperspectief Productiviteit kraamverzorgende72%70%+Groen Productiviteit oproepkrachten81%84%-Oranje Productiviteit leerlingen45%47%-Oranje Leer- en groeiperspectief Gem. belevingsscore ontplooiing6,57+Rood Interne mobiliteit10%8%+Groen Deelname themabesprekingen85%80%+Groen Projecten TijdGeldKwaliteitInformatieOrganisatie project Website-, Rood0, Groen+, Groen-, Oranje+, Groen Planningssysteem-, Rood +, Groen Servicemanagement+, Groen

12 INK-managementmodel ook als diagnose- en verbetermodel Positie- bepaling Zelf- evaluatie Audit Verbeter- punten Verbeter- acties Verbeter- plan

13 Deel 2 Ketenmanagement in de gezondheidszorg

14 14 Ketens, netwerken, netwerkorganisatie en monolitische organisatie Ketens: afstemming in semi-stabiele functionele relaties van drie of meer semi-autonome organisaties vanuit de invalshoek van het primaire proces Bij een netwerk speelt meer de sociale relatie Netwerkorganisatie en monolitische organisaties: ketens onder één dak: Rivas, Noorderbreedte

15 15 Zorgketens (Vgl Basisnorm voor ketenkwaliteit HKZ) Zorgketens: –geïnstitutionaliseerd, regionaal of lokaal samenwerkingsverband van instellingen of beroepsbeoefenaren –faciliteren van samenwerking op uitvoerend niveau –samenhangend integraal aanbod voor een bepaalde patiëntencategorie –volgtijdelijke of gelijktijdige zorgdienstverlening –door meerdere samenwerkingspartners Deelprocessen: preventie, diagnostiek, zorg en begeleiding, revalidatie en reïntegratie, palliatieve zorg –Voorbeeld: stroke services: huisarts, ambulancedienst, afdeling spoedeisende hulp, verpleeghuis, revalidatiecentrum, thuiszorg

16 16 Kenmerken van Ketens Heel en deel zijn Onderlinge afhankelijkheid Een zekere machtsdistributie Geen hiërarchie: de klassieke drie-eenheid van eenheid van eigendom, eenheid van zeggenschap en eenheid van loyaliteit ontbreekt Van eenvoudig tot complex, soms planmatig, soms spontaan ‘Klant-leverancier’-relaties en de uiteindelijke klant Spanningsveld van eigen wensen, wensen van de eigen organisatie en uit de keten

17 17 Organisatiegebieden INK-ontwikkelingsmodel ketenmanagement 1.Ketenregie 2.Ketenstrategie 3.Management van medewerkers in de schakels 4.Management ketenmiddelen 5.Management van ketenprocessen

18 18 Fase 1 Keten: Activiteitgericht Persoonlijke contacten en opportunisme passend bij eigen strategie Ontwikkeling kennis en competenties in de eigen organisatie Informatiesystemen zijn moeilijk te koppelen Ontbrekende kennis van elkaars processen

19 19 Fase 2 Keten: Procesgericht Kennis van elkaars toegevoegde waarde Aanspreekpunten benoemd om kennis over elkaars processen te delen Informatiesystemen op elkaar afgestemd Eén loket voor cliënt

20 20 Fase 3 Keten: Systeemgericht Ketenbelang leidend met oog op uiteindelijke klant Sturing vanuit ketenstrategie, uitvoeringsplannen en prestatie- indicatoren voor de keten Onderlinge verantwoordelijkheden en bevoegdheden en risico’s in ketenproces transparant Personeelsbeleid afgestemd

21 21 Fase 4 Keten: Ketengericht Profilering keten vanuit gelijkheid Investering ketenondersteunende systemen Ketenprocessen vernieuwd Personeelsbeleid geïmplementeerd in kader van ketenstrategie

22 22 Fase 5 Keten: Transformatiegericht Roulerende ketenregie afhankelijk van vraagstuk en competentie Steeds weer hergroeperende organisaties Lerend vermogen over de schakels heen Onvoorwaardelijk delen van informatie, kennis en technologie

23 23 Recente TNO-projecten in de zorg Project uitkomstindicatoren en benchmarking Thuiszorg Procesmanagement Carint Balanced Scorecard Zaans MC, Evean, De Zorgboog Planning & Controlcyclus VGZ-IZA, Antonius Mesos NIAZ Zaans MC en norm kwaliteitssysteem HKZ De Kijvelanden Positiebepaling INK en policy deployment bij IKMN Samenwerking CBO op het terrein van INK en ketenmanagement

24 24 Onderzoek Kritische benadering van veronderstelde relaties in de Balanced Scorecard en consistente beoordeling van de belangrijkheid van succesbepalende factoren m.b.v. AHP (i.s.m. De Friesland Zorgverzekeraar) Relatie tussen gebalanceerde teams en team performance m.b.v. Belbin teamrollen Relatie tussen invoering van een TQM programma met het INK- managementmodel en performance (met Manda) Relatie tussen ontwikkelingsfase van regionale ketens rond diabetes, stroke, COPD en dementie en gezondheidsuitkomsten en kosten (Mirella Minkman, CBO; samen met Robbert Huijsman iBMG) Relatie tussen kenmerken van een performance managementsysteem, de gehanteerde leiderschapsstijl en de effecten op de organisatie en de medewerkers (Yvonne Ossevorth, Zorggroep Noorderbreedte; samen met Manda)

25 25 Stellingen Ketenmanagement is onverenigbaar met opbrengstmaximalisatie De huidige bekostigingssystematiek bevordert noch een betere kwaliteit van zorg noch de ontwikkeling van ketensamenwerking Alles wat procesmanagement belooft voor een afzonderlijke organisatie, belooft ketenmanagement voor een keten. Daarom zou de aanpak voor klinische paden moeten worden vertaald naar een aanpak voor ketenpaden


Download ppt "Kwaliteitsmanagement en ketensamenwerking in de gezondheidszorg Kees Ahaus 14 april 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google