De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decanenkring Twente – Oost-Gelderland, 10 februari 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decanenkring Twente – Oost-Gelderland, 10 februari 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Decanenkring Twente – Oost-Gelderland, 10 februari 2011
Hoe bereiden we vwo’ers goed voor op de overstap naar de universiteit? Ad van Hout Coördinator aansluiting vwo-wo Dit

2 Structuur 1. Cijfers en grafieken over instroom, uitval en rendement in bachelorfase wo eerstejaars over aansluiting vwo-wo 2. Visie Radboud Universiteit Nijmegen op onderwijs in eerste jaar op relatie met vwo-scholen 3. Vwo’ers goed voorbereid naar de universiteit; hoe krijgen we dat voor elkaar?

3 Instroom in wo Anno nu stroomt driekwart van de vwo-gediplomeerden rechtstreeks door naar het wo. OCenW voorspelt dat dit zal stijgen tot bijna 90% in In 1990 was het nog maar tweederde! Totale instroom eerstejaars wo is in 2009 ruim w.v. grofweg ♀ en ♂ (verschil ♀ - ♂ was in ’98 nog nihil; neemt daarna steeds meer toe) RU 1969: 20% vrouwelijke studenten; 40 jaar later, in 2009: ruim 60%

4 Instroom Radboud Universiteit 2000-2010

5 Gemiddelde eindexamencijfers vwo’ers

6 Rendement vanuit ander perspectief
Van alle 4000 nieuwe eerstejaars (2009) aan RU halen er 1500 (37,5%) geen einddiploma (master) in diezelfde opleiding. Van die 1500 vallen er al 800 (waarvan meer dan de helft jongens) uit in het eerste jaar, de andere 700 in een latere fase van de opleiding. Een wo-student kost de samenleving 6000 euro per jaar. 1500 x 6000 = ‘misinvestering’ van 9 miljoen euro per jaar Van die 1500 zullen er 900 een einddiploma halen in andere wo-opleiding of in hbo; de resterende 600 (15% van 4000) behalen geen eindkwalificatie in het hoger onderwijs.

7 5 acties VSNU voor meer studie-succes in ba-fase (nu haalt in wo 55% ba na 4 jaar; moet in % zijn) Verbeter de aansluiting vwo-wo uitwisseling vwo- en wo-docenten meer realistische voorlichting universiteiten moeten zich meer verantwoordelijk voelen voor tekort aan (academisch opgeleide) leraren Vergroot de ‘binding’ van eerstejaars met de opleiding Meer contacturen Meer kleinschalig onderwijs, korte lijntjes met docenten Actieve studieverenigingen Academic Community Leg de lat hoger, straal meer ambitie uit. Maak studenten duidelijk dat studeren geen plicht maar voorrecht is, dat ze het beste uit zichzelf moeten halen. Geef meer waardering voor onderwijs tegenover onderzoek Heb meer oog voor verschillen tussen studenten. Ontwikkel extra programma’s voor excellente studenten

8 Vwo-vakken die volgens eerstejaars niet goed aansluiten, in % per wo-sector (Instroommonitor 2008)

9 Het onderwijs op de RU: heeft altijd relatie met onderzoek
hecht aan goede combinatie van kennis, vaardigheden en attitude zoekt naar juiste balans tussen diverse didactische werkvormen is niet vrijblijvend: sinds 2006 minimaal 15 contacturen, ook in eerste jaar van de alfa- en gammaopleidingen vindt ‘binding’ belangrijk beschouwt studenten als actieve deelnemers, niet als consumenten verwacht van studenten dat ze minimaal 35 uur per week aan de studie besteden

10 Over instroom en het eerste jaar:
Belang van goede relatie met vwo (netwerk) Vwo-diploma is toelatingsexamen voor de universiteit. Voorwaarde: handhaving huidig kwaliteitsniveau CE en meer borging kwaliteit SE! Geen selectie aan de poort (uitz.: nf-studies), wel reflectie voor de poort (pilot studiekeuzegesprekken) Veel aandacht voor studie- en studentbegeleiding Studenten ‘binden’ aan de opleiding (RU als College) Na eerste semester duidelijkheid over juistheid studiekeuze Bindend studieadvies vanaf

11 Terugkoppeling naar scholen (2)
Aansluitingsaspecten ICT-vaardigheden Communicatieve vaardigheden Inhoud vakken Werken aan grote projecten Zelfstandige aanpak studietaken Plannen van studietaken Onderzoeksvaardigheden

12 Hoe communiceert de RU met scholen?
Regionaal netwerk met 55 scholen; jaarlijkse conferentie over aansluitingsvraagstuk + digitale nieuwsbrief Schoolbezoeken op basis van terugkoppeling > de boodschap Lezingen > de boodschap Docentendagen en Decanendagen Ondersteuning profielwerkstuk

13 Vwo’ers goed voorbereid naar de universiteit, hoe krijgen we dat voor elkaar?
WETEN KUNNEN & WILLEN ZIJN

14 WETEN: universiteiten hechten veel waarde aan kennis
Algemene, canonieke kennis en vakspecifieke kennis Zonder kennis geen inzicht Zonder kennis geen vaardigheden

15 Informatievaardigheden Onderzoeksvaardigheden
Universiteiten hechten veel waarde aan studenten die veel KUNNEN. Zonder vaardigheden geen kennis. Studievaardigheden Informatievaardigheden Onderzoeksvaardigheden Samenwerkingsvaardigheden Communicatievaardigheden Reflectievaardigheden op proces en product PROFIELWERKSTUK integreert alle vaardigheden!!

16 Maar bovenal: meer aandacht voor geletterdheid en gecijferdheid
“Er staat in het rapport wat er precies is verandert, en de verschillende afwegingen die de gemeente Eindhoven heeft gedaan om de herstructurering van het winkelcentrum Woensel naar een einde te brengen.” ‘onderscheidt’ en inhoudt’ als zelfstandige nw; ‘toegeligd’ als volt. deelw. ‘de advocaat van de duivel spelen’ Vereenvoudig zoveel mogelijk:

17 WILLEN: universiteiten hechten veel waarde aan gemotiveerde studenten
WILLEN: universiteiten hechten veel waarde aan gemotiveerde studenten. Beginnende wo-studenten moeten daarom: Een goed beredeneerde studiekeuze hebben gemaakt (rol mentor + decaan + HO) (slechts 60% van de eerstejaars in HO vindt dat ze goed hebben nagedacht over hun studiekeuze!!) Vooral intrinsiek goed gemotiveerd zijn (rol VWO-vakdocent) Hard willen werken (rol school en ouders)

18 ZIJN: Universiteiten hechten veel waarde aan beginnende studenten met de volgende kenmerken:
hebben een realistisch zelfbeeld zijn breed geïnteresseerd zijn nieuwsgierig en gedreven zien complexe problemen als uitdaging ‘zijn niet vies’ van theorie hebben doorzettingsvermogen staan open voor nieuwe inzichten hebben een gezonde twijfel

19 Wat doet de Radboud Universiteit om de aansluiting met het VWO te verbeteren?
Terugkoppeling Belang onderstrepen van een ‘stevig’ centraal examen (ne – en – wi) Deficiëntiecursussen op basis van entreetoetsen (bv. taal en wiskunde) Samen met scholen LOB-traject verbeteren Ondersteuning geven bij profielwerkstukken Bijdrage aan ontwikkeling NLT en Wiskunde-D Organiseren van dagen voor docenten en schooldecanen Bijdrage aan aanpak van tekort aan academisch opgeleide leraren: eerste- en tweedegraads (educatieve minor)

20 Hoe kunnen scholen vwo’ers goed voorbereiden op de overstap naar de universiteit?
Zorg voor voldoende academisch opgeleide leraren Bewaak het belang van kennis Besteed veel aandacht aan schrijfvaardigheid en aan het goed ‘inslijten’ van reken- en wiskundige vaardigheden Geef alle ruimte aan het profielwerkstuk Geef extra aandacht aan de jongens! Zorg voor een klein verschil tussen SE en CE Stel hoge eisen, ook aan getalenteerde vwo’ers. Leer ze ‘ hard werken’ Zorg voor een LOB dat stevige eisen stelt aan de leerling en waarvoor niet alleen de schooldecaan zich verantwoordelijk voelt

21 Hecht minstens zoveel belang aan het succes
Radboud Universiteit Nijmegen Als uitsmijter…… Hecht minstens zoveel belang aan het succes van je oud-vwo-leerlingen op de universiteit als aan de jaarlijkse slaagpercentages voor het eindexamen !!


Download ppt "Decanenkring Twente – Oost-Gelderland, 10 februari 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google