De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronisch contracteren Contracteren op afstand

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronisch contracteren Contracteren op afstand"— Transcript van de presentatie:

1 Elektronisch contracteren Contracteren op afstand
RECHT & INFOMATICA Dr. Bertel de Groote Elektronisch contracteren Contracteren op afstand Enkele vragen 3de lic rechten UGent – academiejaar

2 Elektronisch contracteren Analyse Richtlijn 2000/31 en Wet E-handel
RECHT & INFOMATICA Deel II Elektronisch contracteren Analyse Richtlijn 2000/31 en Wet E-handel 3de lic rechten UGent – academiejaar

3 E. E-contracten – Europese bronnen
BASIS VAN HET JURIDISCH KADER Rl. nr. 2000/13 van 8 juni 2000 betreffende de juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, m.n. de elektronische handel in de interne markt, Pb. L. 17 juli 2000, 1 algemene strekking toepassingsgebied regeling Uiterste datum voor omzetting: 17 januari 2002

4 E. E-contracten – « Interne » bronnen
Omzetting Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (BS 17 maart 2003) Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (BS 17 maart 2003)

5 § 1. algemene strekking Rl. 1997/77 verkoop op afstand
consumentenrichtlijn voor verkoop op afstand, waaronder ook e-contracten heeft rechtspositie van koper op het oog Rl. 2000/13 - elektronische handel breed gemeenschappelijk kader voor diensten informatiemaatschappij: - vestiging dienstverleners - commerciële communicatie - e-contracten - aansprakelijkheid - gedragscodes - geschillenregeling Doel: vrij verkeer bevorderen

6 Rlijn 2000/31 – Algemeen overzicht
Doelstelling Toepassingsgebied Overzicht van de inhoud Structuur en strekking

7 § 1. algemene strekking Rl. 2000/13 - elektronische handel
Art. 1  Doel en toepassingsgebied 1. Doel Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen aan de goede werking van de interne makrt door het vrije verkeer van de diensten van de informatiemaatschappij tussen lidstaten te waarborgen 2. Realisatie doel Voorzover voor de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstelling nodig, worden met deze richtlijn bepaalde nationale bepalingen nader tot elkaar gebracht die van toepassing zijn op de diensten van de informatiemaatschappij en betrekking hebben op…

8 § 1. algemene strekking De interne markt
De vestiging van de dienstverleners De commerciële communicatie Langs elektronische weg gesloten contracten De aansprakelijkheid van tussenpersonen Gedragscodes De buitengerechtelijke geschillenregeling Rechtsgedingen De samenwerking tussen lidstaten

9 § 2. Toepassingsgebied Rlijn 2000/31
ratione materiae ratione personae

10 a - ratione materiae (1) regel
diensten van de informatiemaatschappij elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer wordt verricht on line diensten elektronisch gesloten contracten Zie: art. 1, lid 2 Rlijn 98/34/EG, zoals gewijzigd bij Rlijn 98/48/EG  Art. 2, a Rlijn 2000/31

11 ratione materiae (2) uitzondering
Niet voor on line diensten elektronisch gesloten contracten in zaken van belastingen voor publieke taken: notaris verdediging voor de rechter …. uitzonderingen: art. 1.5

12 ratione materiae (2) uitzondering
Art. 1, 5  uitsluiting uit toepassingsgebied belastingen Kwesties in verband met diesnten van de informatiemaatschappij die onder Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 97/66/EG vallen Kwesties in verband met overeenkomsten of praktijken die onder de mededingingswetgeving vallen

13 ratione materiae (2) uitzondering
Merk op: Richtlijn 97/66/EG van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens Vertaling omzetting (art. 3,2°): “kwesties in verband met diensten van de informatiemaatshcappij geregeld door de wetgevende of reglementaire bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens

14 ratione materiae (2) uitzondering
Art. 1, 5  uitsluiting uit toepassingsgebied De volgende activiteiten van diensten van de informatiemaatschappij De activiteiten van notarissen of vergelijkbare beroepen, voorzover die een direct specifiek verband met de uitoefening van de publieke taken inhouden De verdediging van een cliënt en de verdediging van zijn belangen voor het gerecht Gokactiviteiten waarbij een geldbedrag wordt ingezet, zoals loterijen en weddenschappen. Vergelijk: art 3. Wet 11 maart 2003

15 b - ratione personae afnemer van dienst: art. 2 d)
iedere natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet voor beroepsdoeleinden, gebruik maakt van een dienst van de informatiemaatschappij, in het bijzonder om informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken dienstverlener: art. 2 b) iedere natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van de informatiemaatschappij levert Vergelijk: art. 2, 5° en art. 2, 3° Wet 11 maart 2003

16 § 3. Rlijn 2000/31 - inhoudelijke regeling
Interne markt (specifieke les) dienstverleners: vestiging (art. 4), algemene informatieplicht (art. 5) en aansprakelijkheid (art )(specifieke les) commerciële communicatie (art. 6-8) elektronische contracten (art. 9-11) Tenuitvoerlegging o.a. gedragscodes, buitengerechtelijke geschillenregeling)

17 § 3. Rlijn 2000/31 - inhoudelijke regeling
EXCURSUS – Tenuitvoerlegging art  maatregelen waardoor de oplossing van geschillen moet bespoedigd worden: ontwerpen van gedragcodes stimuleren (art. 16) wegnemen van belemmeringen voor buitengerechtelijke conflictoplossing (art. 17) snelle rechterlijke afhandeling (art. 18) samenwerking tussen lidstaten stimuleren (art. 19)

18 Wet E-handel – naar een analyse
OPZET verduidelijking relevante bepalingen elektronisch contracteren Wat? Totstandkoming en bijkomende vereisten Bijzondere aandacht: Informatieverplichtingen Algemeen Commerciële communicatie contractuele proces Erkenning

19 e-contracten – wat? Regelgevend kader – Wet E-handel (Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij Omzetting Rlijn E-handel Toepassingsgebied Ratione materiae Ratione personae

20 e-contracten – wat? Ratione materiae
Diensten van de informatiemaatschappij Diensten die gewoonlijk tegen vergoeding Langs elektronische weg Op afstand en Op individueel verzoek van een afnemer van de dienst worden verricht

21 e-contracten – wat? Art. 1, 2 Rlijn 98/48/EG
dienstº: elke dienst van de informatiemaatschappij, dat wil zeggen elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt. In deze definitie wordt verstaan onder: – ¹op afstandº: een dienst die geleverd wordt zonder dat de partijen gelijktijdig aanwezig zijn; – ¹langs elektronische wegº: een dienst die verzonden en ontvangen wordt via elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie) en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen; – ¹op individueel verzoek van een afnemer van dienstenº: een dienst die op individueel verzoek via de transmissie van gegevens wordt geleverd…

22 e-contracten – wat? Ratione materiae Gewoonlijk tegen vergoeding
Economische tegenwaarde Diensten waarvoor afnemers betalen Diensten waarvoor afnemers niet betalen? Website: bekostigd door persoon die economische activiteit uitoefent Diensten door de overheid (vergoeding) (overweging 19 Rlijn E-handel)

23 e-contracten – wat? Ratione materiae (overweging 19 Rlijn E-handel)
Diensten door de overheid (vergoeding) Onderwijs Rechtspraak On-line afgifte van bestuursdocumenten Culturele of toeristische on-line informatie Bepaling geldsom niet noodzakelijk economsiche tegensprestatie (overweging 19 Rlijn E-handel)

24 e-contracten – wat? Ratione materiae Overweging 19 (Rlijn 98/48/EG)
« Overwegende dat onder diensten, inde zin van artikel 60 van het Verdrag zoals geïnterpreteerd in de jurisprudentie van het Hof van Justitie, verstaan moet worden, dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden; dat hiervan geen sprake is bij activiteiten die de staat zonder economische tegenprestatie verricht in het kader van zijn taak op met sociaal en cultureel gebied en de gebieden voorlichting en justitie; dat de nationale voorschriften inzake deze activiteiten derhalve niet onder de definitie van artikel 60 van het Verdrag en dus ook niet binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen ».

25 e-contracten – wat? Ratione materiae Overweging 18 (Rlijn 2000/31/EG)
« Diensten van de informatiemaatschappij bestrijken een grote verscheidenheid aan economische activiteiten die on line plaatsvinden; die activiteiten kunnen in het bijzonder in de on-lineverkoop van goederen bestaan. Activiteiten zoals de levering van goederen als zodanig of de verstrekking van off-linediensten vallen niet onder de richtlijn. Diensten van de informatiemaatschappij blijven niet beperkt tot diensten waarvoor on line contracten gesloten worden, maar ook, voorzover zij een economische activiteit vormen, betrekking hebben op diensten waarvoor de afnemers niet betalen, zoals diensten die bestaan in het aanbieden van on-line-informatie of commerciële communicatie, of diensten die instrumenten verschaffen voor het opzoeken en ophalen van en het toegang krijgen tot gegevens. Onder diensten van de informatiemaatschappij worden ook verstaan diensten voor het doorgeven van informatie via een communicatienetwerk, voor het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk of het toegankelijk maken van informatie die verstrekt is door een afnemer van een dienst…

26 e-contracten – wat? Ratione materiae Overweging 18 (Rlijn 2000/31/EG)
…Televisieomroepactiviteiten in de zin van Richtlijn 89/552/EEG en radio-omroepactiviteiten zijn geen diensten van de informatiemaatschappij omdat zij niet op individueel verzoek verricht worden. Diensten daarentegen die van punt tot punt worden doorgegeven, zoals video op verzoek of het verlenen van commerciële communicatie via elektronische post, zijn wel diensten van de informatiemaatschappij. Het gebruik van elektronische post of van gelijkwaardige individuele communicatie, bijvoorbeeld door natuurlijke personen voor doeleinden die buiten hun beroepsactiviteiten vallen, met inbegrip van het gebruik van deze communicatiemiddelen voor het afsluiten van contracten tussen deze personen, is geen dienst van de informatiemaatschappij. De contractuele relatie tussen werknemer en werkgever is geen dienst van de informatiemaatschappij. Activiteiten die van nature niet op een afstand en met behulp van elektronische middelen kunnen worden verricht, zoals de wettelijke controle op de rekeningen van ondernemingen of een medisch consult waarbij een lichamelijk onderzoek van de patiënt vereist is, zijn geen diensten van de informatiemaatschappij ».

27 e-contracten – wat? Ratione materiae Mem. v. Toel. Wet E-handel, p. 14
Uitgaande van het criterium van de vergoeding, aangehaald in artikel 50 van het Verdrag, wordt in considerans nr. 19 van de richtlijn 98/48/EG tot wijziging van de richtlijn betreffende de diensten bepaald «dat hiervan geen sprake is bij activiteiten die de staat zonder economische tegenprestatie verricht in het kader van zijn taak op met name sociaal en cultureel gebied en de gebieden voorlichting en justitie; dat de nationale voorschriften inzake deze activiteiten derhalve niet onder de definitie van artikel 60 van het Verdrag en dus ook niet binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallen». Zijn dus uitgesloten van het begrip diensten en bijgevolg van dat van dienst van de informatiemaatschappij, de door de staat geleverde diensten inzake onderwijs, activiteiten die verband houden met rechtspraak, online afgeven van bestuursdocumenten (bewijs van domicilie, nationaliteitsbewijs, bewijs van goed gedrag en zeden…), culturele of toeristische online-informatie van een gemeente… Als de verrichting van die diensten afhankelijk is van het betalen van een geldsom, mag die niet worden beschouwd als een economische tegenprestatie voor de door de staat verrichte activiteit ».

28 e-contracten – wat? Ratione materiae Op afstand
Partijen zijn niet gelijktijdig aanwezig Rlijn E-handel: overweging 18 Excl. wettelijke controle op de rekening van onderneming, medisch consult waarbij een lichamelijk onderzoek vereist is Merk op: health telematics, lichamelijk onderzoek via webcam Deze diensten kunnen van nature niet op afstand en met behulp van elektronische middelen worden verricht

29 e-contracten – wat? Ratione materiae Lang elektronische weg
Richtlijn 98/48 Dienst verzonden en ontvangen via elektronische apparaten voor de verwerking en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische punten wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen

30 e-contracten – wat? Achtergrondinformatie: Mem. v. Toel. Wet E-handel (p. 15) Voorbeelden Vallen onder deze definitie alle diensten die online worden geleverd: verlening van toegang tot het internet, elektronische correspondentie, forumdiscussie, hosting van informatie, sites voor elektronische handel, online-animatie (video op aanvraag, onlinespelletjes, loterijen, virtuele museabezoeken…), certificatiediensten (certificering van handtekeningsleutels, datum- en uurvermelding, ontvangstbevestiging…), enz. De offlinediensten vallen niet onder deze definitie.

31 e-contracten – wat? Achtergrondinformatie: Mem. v. Toel. Wet E-handel (p. 15) - vervolg Hybride diensten Er dient te worden opgemerkt dat bepaalde diensten een hybride karakter vertonen in die zin dat ze voor een stuk online en voor een stuk offline worden geleverd: thuisbezorging van online gekochte goederen, fabricage op maat van een online besteld product, enz… In dergelijke gevallen is enkel het online gedeelte van de dienst onderworpen aan de bepalingen van het wetsontwerp.

32 e-contracten – wat? Achtergrondinformatie: Mem. v. Toel. Wet E-handel (p. 15) - vervolg Uitgesloten diensten Andere diensten zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het wetsontwerp omdat ze niet kunnen worden beschouwd als «langs elektronische weg» geleverde diensten. Dat zijn de diensten met een materiële inhoud, zelfs indien zij het gebruik van elektronische apparatuur impliceren: geldautomaten (bankbiljetten, treinkaartjes), diensten voor toegang tot betalende netten (autosnelwegen, parkings…), zelfs indien bij de ingang en/of uitgang de toegang en/of correcte betaling wordt gecontroleerd door middel van elektronische apparatuur (bijlage V, punt 2, 1ste streepje van de richtlijn betreffende de diensten).

33 e-contracten – wat? Achtergrondinformatie: Mem. v. Toel. Wet E-handel (p. 15) - vervolg Uitgesloten diensten Zo zijn de distributie van treinkaartjes, vervoerbiljetten… geen diensten, terwijl de reservering van dergelijke biljetten via elektronische weg er wel één is. Ten slotte is het halen van geld uit een automaat geen dienst in de zin van de richtlijn. Het heropladen van een kaart daarentegen (zoals de «Protonkaart»), of de diensten die aangeboden worden met name in het kader van internet banking, moeten worden beschouwd als diensten die via elektronische weg worden geleverd, voor zover de inhoud van de boodschap «elektronisch» is. Vergelijk toepassingsgebied WHPC

34 e-contracten – wat? Achtergrondinformatie: Mem. v. Toel. Wet E-handel (p. 15) - vervolg Uitgesloten diensten  SPRAAKTELEFONIE Mogen ten slotte niet worden beschouwd als diensten die geleverd worden langs elektronische weg, diensten die niet via elektronische systemen voor de opslag en verwerking van gegevens worden geleverd: spraaktelefoniediensten, diensten die via spraaktelefonie worden verricht (raadpleging van een arts, een advocaat, direct marketing).

35 e-contracten – wat? SPRAAKTELEFONIE Mededeling van de Commissie
Achtergrondinformatie Mededeling van de Commissie Satus van spraak op internet overeenkomst het Gemeenschapsrecht, en inzonderheid overeenkomstig Richtlijn 90/388/EEG Bijlage bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de stand van zaken en de tenuitvoerleggingv an Richtlijn 90/388/EEG betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten Pb. C 369, 22 december 2000, 3-5.

36 e-contracten – wat? SPRAAKTELEFONIE Achtergrondinformatie
Verwijzing naar bekendmaking van 10 januari 1998 over statuut van «spraakcommunicatie via internet » (Rlijn telecomdiensten 90/388/EEG) Internetspraakdiensten in beginsel geen spraaktelefonie tenzij gelijktijdig voldaan aan vier crieteria in richtlijn 90/388

37 e-contracten – wat? SPRAAKTELEFONIE
tenzij gelijktijdig voldaan aan vier crieteria in richtlijn 90/388 Op commerciële basis aangeboden Ten behoeve van het publiek aangeboden Aangeboden van en naar aansluitpunten op geschakelde openbare netwerk Direct transport en schakeling van spraak in real time (betrouwbaarheidsgraad en spraakkwliteit dezelfde als die van geschakelde openbare netten)

38 e-contracten – wat? SPRAAKTELEFONIE
De Commissie is van mening dat internettelefonie over het algemeen nog steeds niet onder de omschrijving van spraaktelefonie valt, behalve wanneer internettelefonie aan elk van de in de richtlijn opgenomen voorwaarden, zoals beschreven in de bekendmaking van 1998, voldoet.

39 e-contracten – wat? SPRAAKTELEFONIE Onderscheid
spraak via het internetprotocol (Voice over het Internet protocol-(VoIP) spraak via het internet (Voice over the Internet)

40 e-contracten – wat? SPRAAKTELEFONIE
« Telecommunicatie-exploitanten gebruiken steeds meer het internet (IP) als een transmissietechnologie voor spraakdiensten in het kader van het geschakelde openbaar netwerk, als een alternatief voor of ter vervanging van andere transmissietechnologieën, zoals asynchrone transfermouds (Asynchronous Transmfer Mode – ATM) of SDH-transmissie (Syncrhonous Digital Hierarchy – SDH). In dergelijke gevallen is het gebruik van het internetprotocol via een entwerk dat in particuliere handen is of pseciaal daarvoor is bestemd neit merkbaar voor de eidgebruiker. Bovendien wordt de dienst als spraaktelefonie verkocht en op commerciële basis aangeboden zoals werd omschreven in de bekendmaking van 1998… 

41 e-contracten – wat? SPRAAKTELEFONIE
…In de bekendmaking van 1998 wordt niet bedoeld dat alle op het IP gebaseerde spraakdiensten buiten het toepassingsgebied van spraaktelefonie vallen. Bedoeld wordt veeleer dat het gebruik van of de overschakeling naar IP-technologie in het kader van geschakelde openbare netwerken geen invloed heeft op de wettelijke positie van de betrokken ondernemingen, noch enige wijziging vereist aan de vergunningen of licenties waaronder zij werken ».

42 e-contracten – wat? Ratione materiae Lang elektronische weg
Voorbeelden: verlening van toegang tot internet, elektronische correspondentie, forumdiscussie, herbergen van informatie, sites voor elektronische handle, on-line animatie (video op aanvraag, on-linespelletjes, loterijen (let op: gokactiviteiten), vituele museabezoeken),certificatiediensten

43 e-contracten – wat? Ratione materiae Lang elektronische weg
Diensten met gemengd karakter (bijvoorbeeld on-lineboekenwinkel, supermarkt: bestelling on-line, fysieke levering) Diensten niet via elektronische apparaten voor verwerking en opslag van gegevens zijn geen diensten van de informatiemaatschappij Spraaktelefonie (vb. Telefonisch consult arts), fax  bijlage V richtlijn 98/48 Merk op: fax tussen computers (??)

44 e-contracten – wat? Ratione materiae Langs elektronische weg
Diensten met een materiële inhoud, ook wanneer daarbij elektronische apparatuur wordt gebruikt (automaten) Niet:Bankbiljetten, treinkaartjes Niet: Dienst voor betalende toegang tot parking, wegennet Wel: elektronische reservering van biljetten Wel: heropladen van kaart Wel: Internet banking – self-banking?

45 e-contracten – wat? Ratione materiae GSM versus SMS, WAP
Let wel: aanbieden van ringtone voor GSM Merk op: toepasbaarheid en ratio van onderscheid Callcenter  spraaktelefonie onder computergestuurde begeleiding (verschil met raadplegen van website?) Afbakeningproblemen ten gevolge van convergentie tussen verschillende communicatiemedia Radio-omroepdiensten, televisie-omroepdiensten: niet in toepassingsgebied Rlijn 98/48

46 e-contracten – wat? Ratione materiae
Radio-omroepdiensten, televisie-omroepdiensten: niet in toepassingsgebied Rlijn 98/48

47 e-contracten – wat? Ratione materiae Op individueel verzoek
Verlening van diensten op individuele oproep Toegang tot het internet Opslag van informatie On-lineverkoop

48 e-contracten – wat? Ratione materiae Op individueel verzoek
Excl. Point to multipoint (radio, televisie) Anders: video op verzoek, verlenen van commerciële communicatie via e-post (point to point) Teleteksdiensten  afbakeningsvragen Opmerking: groeiende interactiviteit Vaak via internet beschikbaar gesteld Near video on demand

49 e-contracten – wat? Ratione materiae Op individueel verzoek
Memorie van Toelichting Wet E-handel, p. 16 Voorbeelden « Een dienst die « op individueel verzoek van een afnemer van diensten» wordt geleverd is een dienst die via de transmissie van gegevens wordt verricht op individueel verzoek van de afnemer (artikel 1, § 2, 3de streepje van de richtlijn betreffende de diensten), en enkel voor hem bestemd is. Reeds aangehaalde voorbeelden kunnen worden herhaald: verlening van toegang tot het internet, opslag van informatie, elektronische brievenbus, onlineverkoop van producten, enz…

50 e-contracten – wat? Ratione materiae Op individueel verzoek
Memorie van Toelichting Wet E-handel, p. 16 Voorbeelden uitsluiting Vallen niet onder dit wetsontwerp, de diensten die via de verzending van gegevens zonder individuele oproep worden geleverd en bestemd zijn voor gelijktijdige ontvangst door een onbeperkt aantal ontvangers («point-to-multipoint»-transmissie) zoals de televisieomroepdiensten beoogd in artikel 1, punt a, van richtlijn 89/552/EEG, de radio-omroepdiensten alsmede teletekst (via televisie). ..

51 e-contracten – wat? Ratione materiae Op individueel verzoek
Memorie van Toelichting Wet E-handel, p. 16 Voorbeelden uitsluiting …Die diensten zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het begrip dienst doordat ze van point to multipoint worden verzonden en geleverd worden zonder individueel verzoek van de afnemer van de dienst. Daarom lijkt het niet aangewezen te zijn om het laatste lid van artikel 1, § 2 van de richtlijn betreffende de diensten, waarin bepaald wordt dat deze noch toepasselijk is op radio-omroepdiensten, noch op televisieomroepdiensten, in de definitie van diensten van de informatiemaatschappij over te nemen. Die diensten zijn reeds onttrokken aan het begrip van«dienst van de informatiemaatschappij» in die zin dat zij niet «op individueel verzoek van een afnemer van diensten» zijn geleverd. […]

52 e-contracten – wat? Ratione materiae Op individueel verzoek
Memorie van Toelichting Wet E-handel, p. 16 Voorbeelden uitsluiting …Om die reden is de «near-video-on-demand», die bestaat in de transmissie van éénzelfde uitzending met regelmatige tussenpozen, uitgesloten van het toepassingsgebied van het begrip van dienst van de informatiemaatschappij. Dat is niet het geval voor de dienst van «video op verzoek», waarbij de consument in een catalogus het programma of de film kiest dat of die hij wil zien en kan bekijken zodra hij zijn bestelling heeft ontvangen. In dat geval moet men ervan uitgaan dat de dienst «point to point» wordt geleverd, op individueel verzoek van de gebruiker en hij derhalve een dienst van de informatiemaatschappij is ».

53 Bijlage V bij Richtlijn 98/48/EG
e-contracten – wat? Ratione materiae Richtlijnen bij de interpretatie Bijlage V bij Richtlijn 98/48/EG

54 e-contracten – wat? Bijlage V Rlijn 98/48
Indicatieve lijst van diensten die niet onder artikel 1, punt 2, tweede alinea, vallen: 1. Diensten die niet "op afstand" worden geleverd Diensten die in de fysieke aanwezigheid van de verrichter en de afnemer worden verricht, ook wanneer daarbij elektronische apparatuur wordt gebruikt: a) onderzoek of behandeling in de spreekkamer van een arts met behulp van elektronische apparatuur, in de fysieke aanwezigheid van de patiënt; b) raadpleging van een elektronische catalogus in een winkel, in de fysieke aanwezigheid van de klant; c) reservering van een vliegtuigticket via een computernetwerk in een reisagentschap, in de fysieke aanwezigheid van de klant; d) beschikbaarstelling van elektronische spelletjes in een speelhal in de fysieke aanwezigheid van de gebruiker.

55 e-contracten – wat? Bijlage V Rlijn 98/48
Indicatieve lijst van diensten die niet onder artikel 1, punt 2, tweede alinea, vallen: 2. Diensten die niet "langs elektronische weg" worden geleverd - Diensten met een materiële inhoud, ook wanneer daarbij elektronische apparatuur wordt gebruikt: a) automaten (bankbiljetten, treinkaartjes); b) toegang tot wegennetten, parkeerplaatsen enz. waarvoor betaald moet worden, ook wanneer de toegang en/of de correcte betaling wordt gecontroleerd door middel van elektronische apparatuur aan de ingang en/of uitgang. - Offline-diensten: verspreiding van cd-rom's of software op diskettes.

56 e-contracten – wat? Bijlage V Rlijn 98/48
Indicatieve lijst van diensten die niet onder artikel 1, punt 2, tweede alinea, vallen: 2. Diensten die niet "langs elektronische weg" worden geleverd - Diensten die niet via elektronische systemen voor de opslag en verwerking van gegevens worden geleverd: a) spraaktelefoniediensten; b) fax/telexdiensten; c) diensten die via spraaktelefonie of fax worden verricht; d) raadpleging van een arts via telefoon/fax; e) raadpleging van een advocaat via telefoon/fax; f) direct marketing via telefoon/fax.

57 e-contracten – wat? Bijlage V Rlijn 98/48
Indicatieve lijst van diensten die niet onder artikel 1, punt 2, tweede alinea, vallen: 3. Diensten die niet "op individueel verzoek van een afnemer van diensten" worden geleverd Diensten die via de verzending van gegevens zonder individuele oproep worden verricht en bestemd zijn voor gelijktijdige ontvangst door een onbeperkt aantal ontvangers (point-to-multipoint-transmissie): a) televisieomroepdiensten (waaronder "near-video-on-demand"), bedoeld in artikel 1, onder a), van Richtlijn 89/552/EEG; .

58 e-contracten – wat? Ratione materiae
Art. 3 Wet E-handel: uitsluitingen Belastingen Kwesties geregeld door regelgeving bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking persoonsgegevens Kwesties in verband met overeenkomsten of praktijken die onder het kartelrecht vallen

59 e-contracten – wat? Ratione materiae
Art. 3 Wet E-handel: uitgesloten diensten van de informatiemaatchappij Activiteiten van notarissen (direct specifiek verband met de uitoefening van de publieke taken) Vertegenwoordiging van een cliënt en de verdediging van zijn belangen voor het gerecht (is niet: on-line advies) Gokactiviteiten waarbij een geldbedrag wordt ingezet, met ingrip van de loterijen en weddenschappen

60 e-contracten – wie? Ratione personae Dienstverlener (art. 2, 3°)
Elke natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van de informatiemaatschappij levert Is niet verkoper in zin van WHPC  vrij beroepen Relevant bij natuurlijke persoon: economische tegenprestatie Bijv. Student biedt on-line cv aan, klarinetspeler stelt gratis mp3-bestanden met zijn muziek ter beschikking, amateur imker zet documentatie over leven van bijen op zijn site

61 e-contracten – wie? Ratione personae Dienstverlener (art. 2, 3°)
Wet E-handel: toepasselijk voor diensten aangeboden door- uitoefenaars van vrije beroepen Relevantie in Wet E-handel: regels inzake transparantie (art. 7), voeren van reclame (art. 15) en het uitoefenen van controlemaatregelen en sancties (art. 25)

62 e-contracten – wie? Ratione personae Dienstverlener (art. 2, 3°)
Sommige activiteiten kunnen zowel on-line als off-line worden uitgeoefend  Wet E-handel treft enkel on-line aspect Mem. v. Toel., p Sommige activiteiten zijn van gemengde aard in die zin dat ze door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon kunnen worden uitgevoerd zowel online als offline. In dat geval zal enkel de activiteit die online wordt verricht, aan dit wetsontwerp worden onderworpen…

63 e-contracten – wie? Ratione personae Dienstverlener (art. 2, 3°)
Sommige activiteiten kunnen zowel on-line als off-line worden uitgeoefend Mem. v. Toel., p (voorbeelden) Zo zal de boekhandelaar, die parallel met zijn traditionele activiteit een site opent waarop hij boeken te koop aanbiedt, slechts voor de online-activiteiten als dienstverlener van de informatiemaatschappij worden beschouwd. Zijn traditionele activiteit valt dus niet onder het toepassingsgebied van de ontwerpwet. Hebben ook een gemengd statuut: het reisagentschap dat onlineboekingen doet maar ook boekingen in het agentschap, de accountant die zijn activiteiten op zijn site aanbiedt, enz…

64 e-contracten – wie? Ratione personae
Gevestigde dienstverlener (art. 2, 4°) Een dienstverlener die vanuit een duurzame vestiging voor onbepaalde tijd daadwerkelijk een economische acitviteit uitoefent. De aanwezigheid en het gebruik van technische middelen en technologieën die nodig zijn voor het leveren van de dienst, vormen als zodanig geen vestiging van de dienstverleners Relevantie: toepassing herkomstlandbeginsel (art. 4)

65 b - e-contracten Ratione personae (B2B en B2C)
Afnemer van de dienst (art. 2, 5°) Iedere natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet voor beroepsdoeleinden, gebruikmaakt van een dienst van de informatiemaatschappij, in het bijzonder om informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken. Consument (art. 2, 6°)  Vergelijk: WHPC Iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden goederen of diensten verwerft of gebruikt

66 e-contracten – wie? Ratione personae Consument (art. 2, 6°)
WHPC: natuurlijk persoon of rechtspersoon (art. 1, 7°) Relevantie begrip « consument » in Wet E-handel: dwingend of aanvullend karakter van aantal bepalingen

67 e-contracten – samenvatting aandachtspunten
aanbod - informatie E NE totstandkoming uitvoering betaling juridisch gesloten op elektronische wijze

68 e-contracten – samenvatting aandachtspunten
technisch "langs elektronische weg": [1] een dienst die verzonden én ontvangen wordt via elektronische apparatuur voor de verwerking … en de opslag van gegevens, en [2] die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen

69 e-contracten – samenvatting aandachtspunten
technisch Opdat een communicatie als “elektronisch” zou kunnen omschreven worden moeten er tegelijkertijd 3 vereisten aanwezig zijn 1. gebruik van apparatuur die elektronische gegevensverwerking aankan bij verzenden en ontvangen 2. overgebracht via telecommunicatie 3. elektronische beschikbaarheid van de boodschap

70 e-contracten – samenvatting aandachtspunten
niet wel a) automaten:bankbiljetten, treinkaartjes, b) verspreiding van cd-rom's of software op disketten; c) spraaktelefoniediensten, fax/telexdiensten; web chatten….

71 e-contracten – samenvatting aandachtspunten
- dematerialisering van de boodschap (onzichtbaarheid) - manipuleerbaarheid van de boodschap (er is geen verschil tussen origineel en kopie) - inzetbaarheid van de data (door toegankelijkheid, verspreiding en merging)

72 e-contracten – samenvatting aandachtspunten
afbakeningsproblemen a) sms b) fax van computer naar computer

73 § 3. Wet E-handel - inhoudelijke regeling
Grondbeginselen Vrijheid van vestiging (art. 4) (specifieke les) Vrij verrichten van diensten (art. 5) (specifieke les) Afwijkingen op vrij verrichten (art. 6) (specifieke les) Informatie en doorzichtigheid (art. 7-13) Reclame (art ) Langs elektronische weg gesloten contracten (art. 16) Aansprakelijkheid van diensverleners die als tussenpersoon optreden (art ) (specifieke les) Controlemaatregelen en sancties (art )

74 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieverplichtingen (art. 7 Wet E-handel) Algemeen  na te leven door elke dienstverlener van de informatiemaatschappij ONGEACHT OF HIJ DE MOGELIJKHEID BIEDT ON-LINE EEN ORDER TE PLAATSEN

75 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieverplichtingen – INHOUD Gegevens betreffende de dienstverlener en zijn activiteiten (art. 7, § 1 Wet E-handel) afnemers van dienst en bevoegde autoriteiten moeten toegang hebben tot de informatie: Permanent Makkelijk rechtstreeks art. 7, § 1 = minimum-informatie

76 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieverplichtingen – INHOUD Naam of handelsnaam van de dienstverlener Geografische adres waar de dienstverlener is gevestigd Vergelijk art. 2, 4°  plaats van duurzame vestiging (van waaruit onbepaalde tijd daadwerkelijk econ.activiteit uitoefenen) Volstaat niet: aanwezigheid server Achtergrondinformatie Art. 2, c Rlijn 2000/31 COM 1998 (586) def., p. 4 Mem. V. Toel. Wet E-handel, p  verwijzing naar jurisprudentie EHVJ

77 Informatie en doorzichtigheid
Mem. v. Toel. (18-19) – TER ILLUSTRATIE “Om een afwijkende interpretatie van het begrip vestiging te vermijden, wordt de «gevestigde dienstverlener» in het wetsontwerp, in overeenstemming met artikel 2, c, van de richtlijn bepaald op basis van kwalitatieve criteria als daadwerkelijkheid en economische stabiliteit en niet op basis van formele criteria (een gewone brievenbus) of technologische criteria (locatie van de technische middelen) die de dienstverleners de mogelijkheid zouden geven om aan elke controle te ontsnappen. Deze definitie is gebaseerd op de interpretatie van het begrip vestiging, in de zin van de artikelen 52 en volgende van het EGverdrag, zoals die blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (zie Hof van Justitie EG, 25 juli 1991, The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd en andere, C-221/89, Rec. Hof van Justitie, 1991, blz. I-3905)…

78 Informatie en doorzichtigheid
Mem. v. Toel. (18-19) – TER ILLUSTRATIE …De locatie van de gebruikte technologieën (hosting van webpagina’s), het feit dat een site toegankelijk is in een andere lidstaat, dat een in een bepaalde lidstaat gevestigde dienstverlener gerichte diensten aanbiedt op het grondgebied van een andere lidstaat… kunnen geen criteria zijn tot vaststelling van de vestigingsplaats. Het Hof van Justitie preciseerde dat als een dienstverlener gevestigd is in verschillende lidstaten, de vestigingsplaats diegene zal zijn waar de dienstverlener het centrum van zijn activiteiten heeft voor het verlenen van de desbetreffende dienst (zie Hof van Justitie, 5 juni 1997, VT4 LTD c. Vlaamse Gemeenschap, C-56/96, Rec. C.J.C.E 1997, blz. I-3143, inz. pt. 19)”.

79 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieverplichtingen – INHOUD Nadere gegevens die een snel contact en rechtstreekse en effectieve communicatie met hem mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektronisch postadres adres Dienstverlener vrij om andere gegevens te verstrekken: faxnummer en telefoonnummer

80 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieverplichtingen – INHOUD Handelsregister waar hij is ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer Art. 39 Gecoördineerde wetten van 20 juli 1964 betreffende het handeslregister LET WEL Wet 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 5 februari 2003. Art. 12 juncto art. 13

81 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieverplichtingen – INHOUD Activiteit onderworpen aan vergunninsstelsel  gegevens over bevoegde toezichthoudende autoriteit Gereglementeerde beroepen Beroepsvereniging/beroepsorganisatie waarbij dienstverlener is ingeschreven Beroepstitel en staat waar die is toegekend Verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de wijze van toegang ertoe

82 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieverplichtingen – INHOUD BTW-nummer Wanneer de dienstverlener een aan de belasting over de toegevoegde waarde onderworpen activiteit uitoefent, het identificatienummer zoals bedoeld in artikel 50 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde Gedragscodes, onderschreven door dienstverlener en informatie over de wijze waarop die codes langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd Logo  hyperlink naar webpagina van keurmerk Transparantie  geen verplichting codes te onderschrijven Wet E-handel  geen uitspraak over burgerrechtel. gevolgen onderschrijving gedragscode en wijze waarop ondernming door codes gebonden (contract., extra-contract., sanctie in code,…)

83 Informatie en doorzichtigheid
Basis voormelde verplichtingen: art. 5 Rlijn 2000/31 Aanvullend karakter (“Onverminderd…”)

84 Informatie en doorzichtigheid
Opmerking betreffende art. 7, § 1, 8° Wet E-handel (gedragscodes) Let wel: Art. 7, § 1, 8° Wet E-handel (gedragscodes)  art. 9, lid 2 Rlijn E-handel (afdeling “elektronische contracten”) gevolg: wet strenger dan richtlijn, verplichting betreft immers ook dienstverleners die niet de mogelijkheid aanbieden elektronisch te contracteren

85 Informatie en doorzichtigheid
Opmerking betreffende art. 7, § 1, 8° Wet E-handel (gedragscodes) Let wel: Art. 7, § 1, 8° Wet E-handel (gedragscodes)  hiervan kan bij overeenkomst worden afgeweken tussen partijen die niet als consument handelen (art. 11 Wet E-handel) Indien wel consument  dienstverlener heeft plicht te bewijzen te hebben voldaan aan de eisen van de artikelen 7 tot 10 ten aanzien van de consumenten

86 Informatie en doorzichtigheid
Opmerking betreffende art. 7, § 1, 8° Wet E-handel (gedragscodes) Let wel: Art. 7, § 1, 8° Wet E-handel (gedragscodes)  niet van toepassing op contracten die uitsluitend via uitwisseling van elektronische post zijn gesloten Definitie (art. 2, 2°): tekst-, spraak-, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de afnemer wordt opgehaald  Art. 11, lid 2 Wet E-handel

87 Informatie en doorzichtigheid
Uitsluitend via elektronische post ELEKTRONISCHE POST Mem. v. Toel. Wet E-handel, p Basis: Rlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking vvan persoonsgegevens en de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, Pb. L 201, 31 juli 2002. Vergelijk art. 11, 3 Rlijn 2000/31 Elektronische post of vergelijkbare individuele communicatie

88 Informatie en doorzichtigheid
Uitsluitend via elektronische post ELEKTRONISCHE POST - VOORBEELDEN Mem. v. Toel. Wet E-handel, p Met «elektronische post» bedoelt men eveneens onder meer het gebruik van «chat», van videoconferenties of van vocale telefonie op internet. Men bedoelt eveneens berichten van het SMS-type (« Short Message Systems »), die zeer vaak gebruikt worden op draagbare telefoons van het «GSM»-type. Boodschappen op antwoordapparaten of op «voice mail» van GSM-gebruikers beantwoorden eveneens aan de criteria van de definitie.

89 Informatie en doorzichtigheid
Uitsluitend via elektronische post Volledig contractuele proces via individuele elektronische communicatie – uitsluiting gemengde processen (Mem. v. Toel. Wet E-handel, p. 35) Voorbeeld van uitzondering: aankoop dagkaart De Standaard Aanbod op website – SMS sturen naar nummer om toeganscode ste krijgen (aanvaarding)

90 Informatie en doorzichtigheid
Ter informatie: Mem. v. Toel. Wet E-handel, p. 35 “Deze uitsluiting mag niet tot gevolg hebben dat de dienstverleners de verplichtingen die door de wet opgelegd zijn kunnen omzeilen. Bijgevolg moet deze uitzondering strikt geïnterpreteerd worden. Alleen in de veronderstelling dat het volledige contractueel proces via individuele elektronische communicatie verloopt, ontsnapt de dienstverlener aan de bepalingen van artikel 12, tweede lid. In alle gemengde situaties daarentegen, waarbij slechts een deel van het contractueel proces langs een dergelijke informatie-uitwisseling verloopt, zijn de bepalingen waarvan sprake volledig van toepassing”.

91 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieplicht: vorm en tijdstip Gemakkelijk –rechtstreeks – permanent toegankelijk Icoon, logo met hyperlink – op alle pagina’s van de site zichtbaar en verwijzend naar een pagina met de betrokken informatie Onvoldoende: link enkel op onthaalpagina (probleem – deep-links) Onvoldoende: indien vereist in verschilllende rubrieken, langdurig te zoeken

92 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieplicht: vorm en tijdstip Mem. v. Toel. Wet E-handel, p. 30 COM 1998 (586) def., p. 27. “In dat verband volstaat een icoon of een logo met een hyperlink, die zichtbaar is op alle bladzijden van de site en verwijst naar een bladzijde met die informatie, om aan die voorwaarde te voldoen. Het is duidelijk dat aan die eis van toegankelijkheid niet zou zijn voldaan, mocht de informatie pas worden gevonden na langdurig zoeken in verschillende rubrieken. Bovendien zou een link die enkel zichtbaar is op de onthaalpagina van de site onvoldoende blijken, in de mate dat de internetter op de site van de dienstverlener kan geraken, zonder langs de onthaalpagina te gaan, door op een diepe link te klikken vanuit een andere website (de diepe link is een hyperlink die op een externe webpagina is aangebracht en verwijst naar een secundaire pagina van een site, zonder langs de onthaalpagina te gaan)”.

93 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieplicht: vorm en tijdstip Bijzondere vragen Traditionele e-handel: OK Hoe aan verplichtingen voldoen bij mobiele handel Beperkte technische mogelijkheden (GSM-scherm – SMS) Gevallen waarin consument zal moeten betalen voor het ontvangen van de informatie (SMS via GPRS)

94 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieplicht: vorm en tijdstip Bijzondere vragen Ter beschikking staan Bijv. onvoldoende: informatie in contract waarbij GSM-abonnement wordt aangeschaft Informatie zowel voor afnemer als bevoegde autoriteit ter beschikking? Informatie ook ter beschikking indien geen orders worden geplaatst? Niet absoluut vereist: elektronische weergave Opeenvolgende verrichtingen: telkens opnieuw weergegeven ???

95 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieplicht: vorm en tijdstip Bijzondere vragen Niet vereist: weergave op een wijze aangepast aan techniek voor communicatie (anders: WHPC – verkoop op afstand) info op website, in plaats van telkens meesturen per SMS -Moet in SMS naar deze website worden verwezen? -Sommige auteurs: informatie toegankelijk via zelfde communciatie als datgene waar het product of de dienst wordt voorgesteld Mogelijkheid: vermelding informatie in Gouden Gids, via 0800-nummer, Kruispuntbank Ondernemingen (?)

96 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieplicht: prijsaanduiding Aanvulling op overig wettelijke en reglemetnatire voorschriften op het gebied van prijsaanduiding Art. 7  geen verplichting prijzen aan te duiden Hierover: Art. 2-3 WHPC Art. 78, 3°-4° WHPC (verkoop op afstand) Art. 3, 2), b) Rlijn 2002/65/EG Wie, hoewel hiertoe niet verplicht, prijzen vermeldt  art. 7 (bijv. tussen ondernemingen)

97 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieplicht: prijsaanduiding Art. 7  geen bepaling over ogenblik van prijsaanduiding Diensten van de informatiemaatschappij die naar prijzen verwijzen Prijzen duidelijk en ondubbelzinnig aangeven Vermelden of belasting en leveringskosten inbegrepen zijn Bijv. via hyperlink naast prijs

98 Informatie en doorzichtigheid
Algemene informatieplicht: prijsaanduiding Munteenheid Besloten in “duidelijk en ondubbelzinnig” Volstaat: EURO COM 1998 (586) def., p. 27 Geen verplichting dubbele prijsaanduiding Let wel, bij dubbele prijsaanduiging: KB van 17 december 1998 betreffende de dubbele prijsaanduiding van producten en diensten in Belgische frank en in euro, BS 29 December 1998 M.v.T. Wet E-handel, p. 32

99 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg OVERZICHT Taal Art. 8, § 1, 1° Contractueel proces Art. 8, § 1, 2°-4° Contractuele voorwaarden Art. 8, § 2

100 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Aanvullend karakter (“Onverminderd…”) Dienstverlener verstrekt informatie: HOE? Op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze Mem. v. Toel., p. 32 De informaties vereist door artikel 9, § 1, moeten op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze meegedeeld worden. Zij moet gemakkelijk toegankelijk zijn op de site van de dienstverlener en even zichtbaar als de promotionele informaties voorgesteld worden.

101 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Aanvullend karakter (“Onverminderd…”) Dienstverlener verstrekt informatie: WANNEER?  Voordat de afnemer zijn order langs elektronische weg plaatst Vóór plaatsing order - Mem. v. Toel., p Geen verwijzing naar “aanbod” en “aanvaarding”

102 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Mem. v. Toel. Een voorafgaande informatie stelt de dienstverlener niet vrij van zijn verplichting inlichtingen te geven in de loop van het proces van bestelling, van de selectie van een artikel tot het sluiten van het contract.

103 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg ORDER ?? *Relevantie – art. 8, art. 9, art. 10 Wet E-handel *Oorsprong: Rlijn 2000/31(o.a. art. 11) onmogelijkheid consensus te vinden over ogenblik van totstandkoming van contract verschillende concepten binnen lidstaten – “totstandkoming”, “aanbod”, “aanvaarding” Geen definitie in richtlijn

104 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg ORDER ?? *Belgisch recht – geen definitie los van aanbod, aanvaarding en ogenblik van totstandkoming contract - Mem.v.Toel. Wet E-handel, p. 33 Wachten op klaarheid ingevolge (Europese) rechtspraak

105 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg ORDER ?? Het begrip «order» moet in een zeer algemene betekenis begrepen worden. Men bedoelt eveneens de diensten van de informatiemaatschappij die gratis geleverd worden, wanneer de bestemmeling van de dienst ze bij de dienstverlener bestelt (bij voorbeeld: levering van informatie online, «hosting», verstrekken van toegang tot een netwerk, ‘video on demand’, toetreding tot een discussiegroep, downloaden van programma’s, verstrekken van een berichtendienst, enz. )

106 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Permanente beschikbaarheid versus bij ieder order Algemene informatiepagina kan volstaan  informatie moet voldoende transparant zijn Permanente beschikbaarheid geen verplichting informatie die varieert naargelang het soort order een afnemer plaats (bijv. art. 8, § 1, 4° - indien slechts bepaalde contracten worden gearchiveerd) Verstrekking vóór afnemer procedure kan starten om specifieke dienst/product aan te schaffen

107 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Drager van de informatie Kan, maar moet niet langs elektronische weg Evtl. Papieren drager Enkel voor afnemer, niet voor autoriteiten Vergroot mogelijkheden off-line ter beschikking te stellen

108 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Drager van de informatie E. Terryn, oc, p. 67 “…heropladen van een protonkaart, dienst van de informatiemaatschappij, […] voldoende en mogelijk de informatie van art. 8, § 1 te verstrekken bij het aangaan van de overeenkomst waarbij de kaart ter beschikking wordt gesteld, eventueel op een papieren drager…wet vereist niet dat de informatie van art. 8, § 1 bij elke transactie wordt gegeven. Op deze wijze wordt informatie immers ook gegeven vooraleer een order langs elektronische weg wordt geplaatst”.

109 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Informatie art. 8, § 1  Dwingend ? Art. 11, lid 1 partijen, niet consumenten, kunnen bij overeenkomst afwijken van de bepalingen Art. 11, lid 2 bepalingen niet toepasselijk op contracten die uitsluitend via uitwisseling van elektronische post tot stand zijn gekomen * voordeel mobiele handel * ook andere communicatiemiddelen (aanbod website [ringtones] – aanvaarding SMS)  informatie mag op website of off-line worden verstrekt

110 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 RATIO Transparantie contractueel proces - specificiteit van de contracten die elektronisch worden gesloten (gemak en de snelheid) risico’s van blunders en onoplettendheid Vrije en overwogen toestemming Bescherming consument als zwakke partij t.a.v. professional - dwingend in B2C, uitsluitbaar in B2B

111 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD TAAL CONTRACT VERLOOP CONTRACTUEEL PROCES -stappen totstandkoming contract -correctiemiddelen -archivering

112 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD Ten minste informeren over: Talen waarin het contract kan worden gesloten Verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen Technische middeleen waarmee invoerfouten opgesmoord en gecorrigeerd kunnen worden voordat de order wordt geplaatst Uitsluitsel omtrent de vraag of de diesntverlener het gesloten contract zal archiveren en of het toegankelijk zal zijn

113 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL -kan contract worden gesloten in taal van aanbod? -Taalkeuzemogelijkheid op homepage overeenstemmend met taalkeuzemogelijkheid voor afsluiten contract? -Bepaalt niet welke taal mag/moet worden gehanteerd art. 1, 6° Rlijn 2000/31- Deze richtlijn doet geen afbreuk aan maatregelen die op communautair of nationaal niveau met inachtneming van het Gemeenschapsrecht genomen zijn ter bevordering van de cultuur- en taalverscheidenheid en ter bescherming van het pluralisme

114 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL -Belgisch recht: geen algemene verplichting in bepaalde keuzemogelijkheden te voorzien/contracten in bepaalde taal af te sluiten Let wel: specifieke contracten, in gevolge Taalwet Bestuurzaken, Ned. Taaldecreet, Fr. Taaldecreet, Wet 1 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen

115 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL Let wel: Art. 52, § 1 gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 houdende het gebruik ter talen in bestuurszaken  akten en bescheiden van private nijverheids-, handels- of financiebedrijven, die voorgeschreven zijn bij de wetten en reglementen en die welke bestemd zijn voor hun personeel  TAAL van het GEBIED waar hun EXPLOITATIEZETEL of onderscheiden exploitatiezetels gevestigd zijn ! Belgische ondernemingen!

116 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL Wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden: in zoverre verplicht Factuur Bestelbon Ontvangstbewijzen Stelling I. Demuynck: art. 79 WHPC Art. 5 Rlijn 2002/65 Art. 10 Wet E-handel (ontvangstbewijs)

117 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL Let op: consumentenovereenkomsten Art. 13 WHPC : etiketten  taal van de “markt” ruime interpretatie “etiket” (art. 1, 4° WHPC) Bepaalde vermeldingen op een website: “etiket”  dwingend voorgeschreven Art. 30 WHPC o.a. verkoopsvoorwaarden

118 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL Art. 13 WHPC De vermeldingen die het voorwerp zijn van de etikettering en die dwingend voorgeschreven zijn bij deze wet, bij haar uitvoeringsbesluiten en bij de uitvoeringsbesluiten bedoeld in artikel 122, tweede lid, de gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen zijn minstens gesteld in de taal of de talen van het taalgebied waar de producten of diensten op de markt worden gebracht…

119 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL Art. 13 WHPC …Als de etikettering dwingend is voorgeschreven, moet ze toegepast worden in de vorm en met de inhoud bepaald door de reglementering De vermeldingen van de etikettering moeten goed zichtbaar en leesbaar zijn en duidelijk onderscheiden van de reclame In geen geval mag de etikettering aldus worden voorgesteld dat verwarring met een kwaliteitscertificaat mogelijk is

120 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL Art. 1, 4° WHPC ETIKETTERING De vermeldingen, aanwijzingen, gebruiksaanwijzingen, warenmerken, afbeeldingen of tekens die betrekking hebben op een product of op een homogene dienst en die voorkomen op het product zelf of op enig verpakkingsmiddel, document, bordje, etiket, band of labelt dat hij bij dit product of bij deze dienst is gevoegd of daarop betrekking heeft

121 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL Art. 30 WHPC VERPLICHTING TOT VOORLICHTING VAN DE CONSUMENT Ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de verkoop moet de verkoper te goeder trouw aan de consument de behoorlijke en nuttige voorlichting geven betreffende de kenmerken van het product of de dienst en betreffende de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan voorlichting en rekening houdend met het door de consument meegedeeld of redelijkerwijze voorzienbare gebruik

122 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL EVALUATIE Haalbaarheid voor E-handel CORRECTIE – Vrij verkeer Taalvereiste voor verkoopsvoorwaarden/precontractuele informatie  belemmering Rechtvaardiging  consumentenbescherming Proportionaliteit?

123 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL ETIKETTERING - H.v.J. C 33/97 (COLIM v. Biggs) – hierover E. Terryn “In antwoord op een prejudiciële vraag naar de verenigbaarheid van artikel 13 WHPC met het EG-Verdrag, oordeelde het Hof dat wat betreft taalvereisten voor vermeldingen op ingevoertde producten, de lidstaten nationale maatregelen mogen nemen volgens dewelke die vermeldingen moeten worden gesteld in de taal van het gebied waar deze producten worden verkocht, of in een andere, voor de consumenten uit dat gebied gemakkelijk te begrijpen taal, op voorwaarde dat die nationale maatregelen zonder onderscheid op alle nationale en ingevoerde producten van toepassing zijn en envenredig zijn aan het daarmee nagestreefde doel van consumentenbescherming…

124 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL Vrij verkeer – voorwaarden rechtvaardiging belemmering – taalvereiste: te beperken tot specifieke en dwingend voorgeschreven vermeldingen + strenge voorwaarden bijv. kon enkel de taal van het taalgebied passende informatie verzekeren? Etikettering: kunnen pictogrammen, gebruik van vreemde taal zelfde graad van bescherming bieden? Lidstaat mag gebruik van andere middelen/makkelijk te begrijpen taal niet uitsluiten: H.v.J. C 366/98 (Casino)

125 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  TAAL CONTRACTUELE VOORWAARDEN – nood aan consumentenbescherming consument bezoekt site exclusief in andere taal  beschermingsbehoefte Anders: commerciële informatie/bestelprocedure in Nederlands Algemene voorwaarden in Engels Merk op: TEGENSTELBAARHEID

126 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  Contractueel proces § 1, 2° Technische stappen om tot sluiting van contract te komen COM 1998 (586) def., p. 31: Wanneer komt contract tot stand en wat zijn tussenliggende handelingen “verdergaan”, “volgende”, “OK” : aanvaarding? Concreet probleem: beschikbaarheid en reservatie

127 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  Contractueel proces § 1,3° Informatie over technische middelen om invoerfouten op te sporen en te corrigeren voordat de order wordt geplaatst LEES SAMEN MET ART. 9  voormelde middelen effectief ter beschikking stellen

128 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  Contractueel proces Art. 9 Voordat de afnemer zijn order plaatst, stelt de dienstverlener de afnemer passende technische middelen ter beschikking, waarmee hij invoerfouten kan opsporen en corrigeren Art. 11  niet bij contracten uitsluitend via elektronische post tot stand gekomen  hiervan kan in B2B worden afgeweken

129 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  Contractueel proces Art. 9 – Doelstelling (M.v.T. Wet E-handel, p. 33) Mag afnemer gebonden zijn door onoplettendheid of vergissing? Snelheid van medium, vertrouwdheid met medium Anders: intellectuele fouten substantiële eigenschappen goed/dienst Gemeen contractenrecht, consumentenrecht (verkoop op afstand)

130 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  Contractueel proces Art. 9 – Doelstelling Bijv. overbodige muisklik – overbodige bestelling; verkeerd leveringsadres Remedie bijv.: vooraleer bestelling definitief door te sturen ingevoerde gegevens op overzichtspagina controleren

131 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 1 INHOUD, een analyse  Contractueel proces § 1, 4° Archivering en toegankelijkheid Diensverlener moet meedelen of hij het contract zal archiveren en of het gearchiveerde contract toegankelijk zal zijn Art. 8 verplicht niet tot archivering

132 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 2 Contractuele bepalingen en algemene voorwaarden De contractuele bepalingen en de algemene voorwaarden van het contract moeten de afnemer op een zodanige wijze ter beschikking worden gesteld dat hij deze kan opslaan en weergeven

133 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 2 Contractuele bepalingen en algemene voorwaarden Toetredingscontracten Geen onderhandeling Consultatie achteraf mogelijk maken Verschil WHPC (art. 79) – duurzame drager ter beschikking

134 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 2 Contractuele bepalingen en algemene voorwaarden Opslag op harde schijf mogelijk maken Uitprint mogelijk maken Makkelijk printbaar formaat Niet artikel per artikel Actief optreden afnemer niet uitgesloten

135 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 8, § 2 Contractuele bepalingen en algemene voorwaarden Art. 8, § 2  niet verplichting tot mededeling (M.v.T., 33) Gemeen recht Lees hierbij art WHPC Lees hierbij art. 5, lid Rlijn 2002/65 Geen sanctie voorzien in Wet E-handel (bijv. m.b.t. verbindende kracht) Ogenblik van mededeling  ??

136 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10 Orderbevestiging, ontvangstbewijs en totstandkoming Wanneer de afnemer van een dienst langs elektronische weg een order plaatst worden de volgende beginselen in acht genomen: 1° de dienstverlener bevestigt zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de order van de afnemer 2° het onvangstbewijs bevat onder meer een samenvatting van de order; 3° de oder en eht ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen wanneer deze toegankelijk zijn voor de partijen tot wie zij zijn gericht

137 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10 Orderbevestiging, ontvangstbewijs en totstandkoming Contractuele afwijking, behoudens in relaties met partijen die als consument handelen Art. 10, 1° en art. 10, 2° niet toepasselijk bij contract dat uitsluitend via uitwisseling van elektronische post tot stand is gekomen Let op: art. 10, 3°

138 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10, 1° Orderbevestiging Zo spoedig mogelijk  vermijden onverantwoorde vertraging (M.v.T., 34) Elektronische weg -Online afbeelden van webpagina, elektronisch bericht (M.v.T., 34) -on-line levering betaalde dienst (Rlijn 2000/31, overweging 34) -SMS, MMS niet vereist  mogelijkheid ontvangstbewijs op te slaan

139 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10, 1° Samenvatting order Verplichting niet opgenomen in art. 11 Rlijn 2000/31 doel: verificatie juistheid, bewijs inhoud overeenkomst (M.v.T., 34)  basis: opmerkingen R.v.St.

140 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs Geacht te zijn ontvangen bij toegankelijkheid voor degene tot wie het is gericht Irrelevant: moment van verzending

141 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg M.v.T., p. 34 Praktisch zal men elektronische post als toegankelijk en ontvangen aanzien, wanneer hij de server bereikt van de berichtendienst waarop zich de mailbox van de bestemmeling bevindt. Men houdt geen rekening met het effectief downloaden of het openen van het bericht om het als ontvangen te beschouwen. In de hypothese van het ontvangstbewijs door het afbeelden op een webpagina, heeft de bestemmeling er logisch gesproken toegang toe zodra de pagina op het scherm verschijnt.

142 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs Invloed op totstandkoming van overeenkomst ?? TIJD Als dusdanig niet bepalend Veeleer “interpretatieregel” bij ontvangstregel  wanneer is sprake van ontvangst Bijv. art. kennisgeving (order, ontvangstbewijs) – art B.W. Sluit aan bij art. 15, 2, b) Uncitral Model Law on Electronic Commerce ! Art. 15, 2, a) !

143 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  TIJD Ogenblik contractsluiting: Cass., 16 juni 1960 – 25 mei 1990 – 19 juni 1990 Suppletieve regel: overeenkomst ontstaat op het tijdstip waarop en de plaats waar degen die een aanbod heeft gedaan kennis krijgt van de aanvaarding of daar redelijkerwijs kennis van kon nemen

144 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  TIJD Belang Eigendoms- en risico-overdracht Bekwaamheid van contractpartijen Termijnen voor verjaring Plaats: toepasselijk recht, bevoegde rechter (!nuanceren!)

145 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  TIJD totstandkoming  ontvangst aanvaarding Art. 10, 3° indien order (of ontvangstbewijs) aanvaarding inhoudt  regel verduidelijkt ontvangst aanvaarding !! Art. 10, 1° versturen ontvangstbewijs  gedragsnorm in raam van informatieplicht, determineert niet tijdstip totstandkoming !!

146 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  TIJD Redelijkerwijs kennis kunnen nemen Biquet-Mathieu en Decharneux: ontvangst ‘s nachts !!! Verenigbaar met interpretatieregel: art. 10, 3° ??? Mogelijkheid volstaat: veronderstelde ijver bij wie aanvaarding verwacht

147 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  TIJD Redelijkerwijs kennis kunnen nemen Bedenkingen Fire-wall Verkeerde adres Verzadiging netwerkverkeer  Bericht teruggekaatst naar verzender

148 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg E X C U R S U S: ogenblik en plaats totstandkoming Aandacht: gelijktijdige aanwezigheid  chat, video-conferentie versus mail, fax, telex Aandacht: verkoop op afstand  invloed verzakingsrecht (??) -vóór wet 25 mei 1999: …is pas voltrokken -nu, art. 80, § 1, lid 1 WHPC: …consument beschikt over termijn… waarbinnen hij…kan verzaken -nu, art. 80, § 1, lid 3 WHPC:…begint…te lopen vanaf…de dag na het afsluiten van de overenkomst…

149 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg E X C U R S U S: ogenblik en plaats totstandkoming Gevolgen verzakingsrecht invloed op totstandkoming? verenigbaar met restrictieve interpretatie uitzondering op suppletieve regel Art. 80, §1 en § 2: aanvang verzakingstermijn uitstaprecht? (uitz. op 1134, lid 1 BW) Gelijkaardige redenering WHPVB art. 14, § 1, lid 1

150 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  PLAATS Klassieke suppletieve regel  plaats waar aanbod wordt aanvaard Gecorrigeerde ontvangsttheorie Localisatie mailbos: RELEVANTIE ??? Voorstel Debusseré: contractuele voorzienbaarheid

151 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  PLAATS Toepassing gecorrigeerde ontvangsttheorie E-handel: Onweerlegbaar vermoeden art. 10, 3°  bepalend voor plaats van sluiting van overeenkomst Debusseré: art. 10, 3°  Waneer versus waar WHPC  geen plaatsbepaling

152 Informatie en doorzichtigheid
Informatieplicht: dienstverleners die mogelijkheid bieden tot het plaatsen van een order langs elektronische weg Art. 10, 3° Ogenblik ontvangst order/ontvangstbewijs Invloed op totstandkoming van overeenkomst ??  PLAATS B. Toepassing contractuele voorzienbaarheid E-handel: Debusseré  art. 7, § 1, 2° Wet E-handel (verplichte vermelding geografisch adres dienstverlener) Overweging 19 Rlijn 2000/31 WHPC  analoog art. 78, lid 1 (art. 12, lid WHPVB)

153 Informatie en doorzichtigheid
Overweging 19 Rlijn 2000/31 Plaats van vestiging is niet plaats waar technologie ter ondersteuning van de site zich bevindt of waar de site toegankelijk is Plaats waar de economische activiteit wordt uitgeoefend Verschillende vestigingplaatsen – nagaan vanuit welke vestiging de betrokken dienst verleend wordt Indien moeilijk vast te stellen is vanuit welke van de vestigingsplaatsen een bepaalde dienst verleend wordt – plaats waar de dienstverlener voor de betrokken dienst het centrum van zijn activiteiten heeft

154 Informatie en doorzichtigheid
Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen AANZET Rlijn 97/7/EG, overweging 10 …dat […]althans aan de bepalingen van deze richtlijn moet worden voldaan bij de eerste van een reeks successieve verrichtingen of de eerste van een reeks aparte verrichtingen gedurende een zekere tijdsduur die geacht kunnen worden een geheel te vormen, zulks ongeacht de vraag of die verrichting of reeksen verrichtingen in slechts één contract of in successieve aparte contracten is of zijn geregeld WHPC problematiek niet hernomen

155 Informatie en doorzichtigheid
Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen AANZET Rlijn Overweging 16 Art. 1, 2 In geval van overeenkomsten betreffende financiële diensten die een initieel akkoord over diensten omvatten, gevolgd door opeenvolgende verrichtingen of een reeks in de tijd gespreide aparte verrichtingen van dezelfde aard, is deze richtlijn alleen van toepassing op het initiële akkoord

156 Informatie en doorzichtigheid
Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen AANZET Rlijn 2002/65 Art. 1, 2 … Ingeval een initieel akkoord over diensten ontbreekt, maar de opeenvolgende verrichtingen of een reeks in de tijd gespreide aparte verrichtingen van dezelfde aard tussen dezelfde overeenkomstsluitende partijen worden uitgevoerd, zijn de artikelen 3 en 4 uitsluitend van toepassing wanneer de eerste verrichting wordt uitgevoerd. Indien er evenwel langer dan één jaar geen verrichting van dezelfde aard wordt uitgevoerd, wordt de uitvoering van de volgende verrichting geacht de uitvoering van de eerste van een nieuwe reeks verrichtingen te zijn en zijn de artikelen 3 en 4 dienovereenkomstig van toepassing.

157 Informatie en doorzichtigheid
Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen AANZET Overweging 17 Rlijn 2002/65 Initieel akkoord ? Openen bankrekening Aanschaf kredietkaart Afsluiten portefeuillebeheercontract Verrichtingen? Opnemen van geld op een bankrekening Betalen met een kredietkaart Niet: Het toevoegen van nieuwe elementen aan een initieel akkoord over diensten

158 Informatie en doorzichtigheid
Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen Rlijn 2000/31 en Wet E-handel: regeling ontbreekt Zie: verslag Comm. Bedrijfsleven (Parl. St /3, p. 8) Standpunt Min.v.economie De protonkaart Algemene informatieverplichting (art.7): kan ook off-line (in contract of op kaart) Herladen: geen order

159 Informatie en doorzichtigheid
Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen Rlijn 2000/31 en Wet E-handel: regeling ontbreekt BEDENKINGEN bij standpunt Min.v.economie De protonkaart Algemene informatieverplichting (art.7) beschikbaar voor afnemer en bevoegde autoriteit Herladen: geen nieuwe overeenkomst geen order ?? M.v.T., 32-33: “algemene betekenis” M.v.T., 1: “heropladen”

160 Informatie en doorzichtigheid
Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen Rlijn 2000/31 en Wet E-handel: regeling ontbreekt BEDENKINGEN bij standpunt Min.v.economie CONCLUSIE  inspiratie zoeken bij Rlijn 2002/65 Nuancering van het probleem Art. 7: informatie moet onafhankelijk van order beschikbaar zijn, mag off-line, moet voor autoriteit toegankelijk zijn. Art. 8: informatie vóór order is geplaatst op algemene pagina, permanent, beschikbaar zijn  OK

161 Informatie en doorzichtigheid
Informatieverplichting en opeenvolgende verrichtingen Rlijn 2000/31 en Wet E-handel: regeling ontbreekt BEDENKINGEN bij standpunt Min.v.economie Art. 10: ontvangstbewijs en samenvatting order Bij elke order, al dan niet in raam van nieuwe overeenkomst Overweging 34 Rlijn 2000/31: Het bericht van ontvangst van een dienstverlener kan bestaan in de on-line-levering van de betaalde dienst In hoeverre voldoet levering in concreto samenvatting order?

162 Informatie en doorzichtigheid
Bewijslast Art. 12 Wet E-handel Dienstverlener moet bewijzen dat ten aanzien van consumenten is voldaan aan verplichtingen van art. 7 tot 10 alg. informatieplicht informatie indien orders kunnen worden geplaatst langs elektronische weg contractuele bepalingen en algemene voorwaarden technische correctiemiddelen

163 Informatie en doorzichtigheid
Bewijslast Art. 12 Wet E-handel Basis Rlijn 2000/31 Art. 82, § 1 WHPC uitgangspunt: consument beheerst technologie niet, dienstverlener beschikt over nodige infrastructuur Moeilijkheid negatief feit te bewijzen

164 Informatie en doorzichtigheid
Bewijslast Art. 12 Wet E-handel Uitwerking Derde vertrouwenspartij Rechtsfeiten Let wel: geschil of beding deel uitmaakt van contractuele verplichting  art e.v. B.W. (M.v.T., 36) Vluchtigheid Labelisering  op zich onvoldoende Momentopname Loggen (tijdstip/inhoud) communicaties

165 Informatie en doorzichtigheid
Sancties Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspectne van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet Art. 3 stakingsvordering  voorzitter RB1Al Art. 3, § 1, lid 2  daad binnen art. 573 Ger. W. omschreven bevoegdheid voorzitter RbKh Mogelijkheid termijn op te leggen om aan de inbreuk een eind te maken of bevelen dat activiteit wordt gestaakt Publicatie vonnis

166 Informatie en doorzichtigheid
Sancties Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspectne van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet Art. 3, § 2  wie mag stakingsvordering instellen Art. 3, § 3  procedureverloop zoals in kort geding Strafsanctie bij niet-naleving: art. 26, § 5, 1° Wet E-handel Le criminel tient le civil en état (art. 26, § 5, lid 2 Wet E-handel) Evaluatie: vordering tot staking versus privaatrechtelijke sanctie Art. 15 “Right to rescind the contract” – Electronic Commerce Regulations Act 2002

167 Informatie en doorzichtigheid
Sancties Klassieke civielrechtelijke sancties Informatieverplichting precontractuale aansprakelijkheid Schadevergoeding art B.W. Dwaling  verschoonbaarheid Algemene voorwaarden  niet-tegenstelbaarheid

168 Informatie en doorzichtigheid
Sancties Strafsancties Niet-naleving art. 7-10 Art. 26, § 2 Wet E-handel: 250 tot € Bij kwader trouw – Art. 26, § 4: 500 tot € Art. 26, § 6 – regeling burgerrechtelijke aansprakelijkheid Art. 27 – publicatie vonnis, verbeurdverklaring

169 Samenvatting: aandachtspunten e-contracteren
geen specifieke bepalingen wat de geldigheid betreft A click-wrap B wilsuiting

170 Samenvatting: aandachtspunten e-contracteren
informatieverplichting dienstverlener moet afnemer informeren over: contractstappen archiveren correctiemogelijkheid taal gedragscode algemene voorwaarden niet voor contracten niet bindend voor niet-consumenten

171 Samenvatting: aandachtspunten e-contracteren
verplichting van orderbevestiging Art. 11. De lidstaten zorgen ervoor dat..: - de dienstverlener bevestigt zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de order van de afnemer; niet voor contracten niet bindend voor niet-consumenten

172 Samenvatting: aandachtspunten e-contracteren
tijdstip en plaats Art. 11. De lidstaten zorgen ervoor dat - ….. - de order en het ontvangstbewijs worden geacht te zijn ontvangen, wanneer deze toegankelijk zijn voor de partijen tot wie zij zijn gericht. niet voor contracten niet bindend voor niet-consumenten

173 Samenvatting: aandachtspunten e-contracteren
consument niet-consument F E D I verkoop op afstand indien van toepassing + e-contracten van dwingend recht

174 Reclame Reclame Art. 13 – 15 Wet E-handel
Basis: Rlijn 2000/31 – Hfdst. II, Afdeling II “Commerciële communicatie” Art. 6 informatieplicht Art. 7 Ongevraagde commerciële communicatie Art. 8 Gereglementeerde beroepen

175 Reclame Art. 13 – Voorwaarden waaraan “reclame” moet voldoen
Onverminderd de wettelijke en reglementaire voorschriften… Reclame Deel van dienst van de informatiemaatschappij Dienst van de informatiemaatschappij Moet voldoen aan: art. 13, 1° tot 4°

176 Reclame Het begrip « reclame » Art. 2, 7° Wet E-handel
Elke vorm van communciatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit uitoefent Het begrip « reclame »

177 Reclame Het begrip « reclame » Art. 2, 7° Wet E-handel
Basis: art. 2,f Rlijn 2000/31 “commerciële communicatie” Elke vorm van communciatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of hthet imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit uitoefent Het begrip « reclame »

178 Reclame Het begrip « reclame »
Vergelijk art. 22 WHPC: VERKOOP BEVORDEREN Voor de toepassing van deze wet wordt als reclame beschouwd elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, met inbegrip van onreorende goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de plaats of de angewende communicatiemiddelen - imago?  Cass. 2 november 1999 kan elke vorm aannemen: het plaatsen van een website, een banner, zelfs metatag, hyperlink, … Het begrip « reclame »

179 Reclame LET WEL – Art. 2, 7° Wet E-handel Op zich geen reclame
Informatie die rechtstreeks toegang geeft tot de activiteit van een onderneming, organisatie of persoon, in het bijzonder een domeinnaam of elektronisch postadres; Mededelingen die onafhankelijk en in het bijzonder zonder financiële tegenprestatie zijn samengesteld

180 Reclame Reclame M.v.T. Wet E-handel, p. 22
Gelet op deze beperkingen, kan niet als reclameworden beschouwd: – het bezitten van een site op zich; – het verstrekken van informatie die geen promotie is; – de hyperlink naar een reclamewebsite wanneer deze tot stand is gekomen zonder financiële of andere tegenprestatie van de eigenaar van deze site; – het vermelden van de domeinnaam of een elektronischadres, een logo of een merk zonder financiële of andere tegenprestatie van de houder van deze domeinnaam, dit adres, logo of merk.

181 Reclame Transparantie
Art. 13 – Voorwaarden waaraan “reclame” moet voldoen 1° onmiddellijk na ontvangst ervan is de reclame, vanwege de globale indruk, met inbegrip van de presentatie, duidelijk als zodanig herkenbaar; zij draagt leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig de vermelding “reclame” Omzetting: Rlijn. Art. 6 (minimumbepaling) Art. 7 (ongevraagde reclame via e-post) opheffing lid 2, art. 23, 5°, lid 2 WHPC Toelichting: M.v.T. Wet E-handel, p. 36 Transparantie

182 Reclame Transparantie
Art. 13 – Voorwaarden waaraan “reclame” moet voldoen M.v.T. Wet E-handel, p. 37 Reclame zal duidelijk als dusdanig herkenbaar zijn als inhoudelijk geen enkele twijfel bestaat over de aard ervan. Omgekeerd zal reclame moeilijk te herkennen zijn wanneer ze bijvoorbeeld verborgen is of wanneer een artikel dat in opdracht van en gefinancierd door een handelaar, zonder vermelding hiervan, een product aanprijst, of nog wanneer het gaat om een site waarop geheel voor persoonlijke doeleinden reclame wordt gemaakt zonder dit te vermelden. Transparantie

183 Reclame Transparantie
Art. 13 – Voorwaarden waaraan “reclame” moet voldoen 2° de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de reclame geschiedt, is duidelijk te identificeren Hoeft niet rechtstreeks in reclameboodschap, kan via hypterlink (M.v.T., p. 37) Lees samen met art. 14, § 3, 2° Wet E-handel Transparantie

184 Reclame Transparantie
Art. 13 – Voorwaarden waaraan “reclame” moet voldoen 3° verkoopbevorderende aanbiedingen, zoals aankondigingen van prijsverminderingen en eran verbonden aanbiedingen, zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en de voorwaarden om van deze aanbiedingen gebruik te kunnen maken, zijn gemakkelijk te vervullen en worden duidelijk en ondubbelzinnig aangeduid; -Bijv. via verwijzing, in een hyperlink, naar een webpagina met deze informatie, de spelregels, een deelnemingsformulier, enz… geldt ook voor 4° Echte reclameboodschappen  voldaan aan 1° en 2° Transparantie

185 Reclame Transparantie
Art. 13 – Voorwaarden waaraan “reclame” moet voldoen 4° verkoopbevorderende wedstrijden of spelen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar en de deelnemingsvoorwaarden zijn gemakkelijk te vervullen en worden duidelijk en ondubbelzinnig aangeduid Transparantie

186 Reclame Art. 15 – Gereglementeerde beroepen
Reclame door lid van een gereglementeerd beroep is toegestaan Mits de beroepsregels, met name ten aanzien van de onafhankelijkheid, de waardigheid, de beroepseer en het beroepsgeheim, alsmede de eerlijkheid ten opzichte van cliënten en confraters in ahct worden genomen

187 Reclame Art. 15 – Gereglementeerde beroepen
Gereglementeerd beroep: art. 2, 8° Wet E-handel Elke beroepsactiviteit voor zover de toegang tot of uitoefening dan wel één van de wijzen van uitoefening door wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepalingen, direct of indirect, afhankelijk is gesteld van het bezit van een diploma, opleidingsbewijs of bekwaamheidsattest

188 Reclame Art. 14 – Reclame per elektronische post
Overwegingen  ONGEVRAAGD Principiële bezwaren (Dumortier: “guerilla-marketing”) Bedrijfseconomische bezwaren netwerkkosten, door gebruikers als hinderlijk ervaren productiviteit van medium in bedrijfscontext) Filteringmethodes Meldpunt CBPL

189 Reclame Art. 14 – Reclame per elektronische post
Overwegingen  ONGEVRAAGD (tekst Schreurs) SPAM: ongevraagde  inhoud irrelevant UBE Bulk? - kwantitatief UCE Commercieel? - Bijv. blijvend versturen nieuwsbrieven, kettingbrieven, vragen om dotaties,… - Wet E-Handel: Reclame per elektronische post Ongevraagde communicatie via SMS, fax, instant messages Merk op: Wetsvoorstel m.b.t. pop-up (art. 14 Wet-E-handel) van Philippe Mahoux en Jean-François Istasse (Parl. St. Senaat /1) Informatie versus communicatie (personaliisatie site) Ongevraagd –> criterium opt-in of opt-out

190 Reclame Art. 14 – Reclame per elektronische post
Bedenkingen: Ongevraagde Commerciële Communicatie Rlijn 2000/31  ongevraagde commerciële communicatie Wet E-handel  reclame per elektronische post Rlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie  ongewenste communicatie met het oog op direct marketing - Merk op: brede invulling Advies 07/2003 CBPL (27 februari 2003) gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor verkiezingspropoganda-doeleinden (“prospectie”) !! Niet-commerciële communicatie  sterkere invloed vrijheid meningsuiting !!

191 Reclame REGELGEVEND KADER PRO MEMORIE
Ongevraagd verspreiden van art. 8 EVRM Eerbiediging van privé-leven, gezinsleven, huis en briefwisseling Niet-absoluut recht Aanleggen van adresbestanden: WVP adres: persoonsgeven? Verzamelen van adressen: verwerking Recht van verzet, inzage en correctie

192 Reclame REGELGEVEND KADER PRO MEMORIE Consumentenbescherming: WHPC
Art. 82, § 2 WHP (verkoop op afstand) Voorafgaande instemming (fax, oproepautomaat) Andere technieken: afwezigheid kennelijk bezwaar (bijv. mail, SMS) Kosteloze opt-out Wijziging art. 23, 5° - probleem technologieneutraal karakter van de bepaling (bijv. SMS)

193 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
Art. 13 – Ongewenste communicatie WIE? T.b.v. natuurlijke en rechtspersonen Zie bijv. art. 13, 5 Anders: Rlijn verwerking persoonsgegevens WAT? Art. 13, 1 Automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst Fax

194 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
Art. 13 – Ongewenst communicatie WAT? Niet: gewone post Direct marketing Statuut van nieuwsbrief Aandachtspunten Definitie (art. 2, h) Instant messages Pop-up

195 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG Pop-up
Inhoud site die men vrijwillig bezoekt? Elektronische communicatie: uitwisseling/overdracht tussen eindig aantal partijen (art. 2, d)  ongewenste informatie versus ongewenste communicatie Overweging 40, Rlijn 2002/58  verzending Maar: gepersonaliseerde pop-up (overbrenging/communicatie op maat afgestemd van infromatie tussen eindig aantal partijen)

196 Reclame Soft opt-in REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG BESCHERMING
Opt-out Opt-in Soft opt-in

197 Voorafgaandelijke toestemming van betrokken abonnees
Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG BESCHERMING Voorafgaandelijke toestemming van betrokken abonnees Uitdrukkelijk Niet in algemene voorwaarden (n.a.v.aankoop product of dienst) Overweging 17: kan worden gegeven op elke wijze die de gebruiker in staat stelt vrijelijk een specifieke en geïnformeerde indicatie te geven omtrent zijn wensen, onder andere door bij een bezoek aan een internetsite op een vakje te klikken Vergelijk, inzake alg.vw. Art. 5, 3 “plaatsen van cookies”

198 Voorafgaandelijke toestemming van betrokken abonnees
Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG BESCHERMING Voorafgaandelijke toestemming van betrokken abonnees Aan wie? Rechtstreeks aan verzender – onrechtstreeks via derde ?? (bijdrage W. Schreurs, p & 1778) Rlijn 2002/58/EG gaat verder dan Rlijn Verwerking Persoonsgegevens, omgezet in WVP maakt toestemming tot verkoop/doorgifte gegevens mogelijk

199 Voorafgaandelijke toestemming van betrokken abonnees
Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG BESCHERMING Voorafgaandelijke toestemming van betrokken abonnees Voor wie verder wil – argumenten Schreurs Overweging 17 Rlijn 2002/58/EG toestemming gebruiker of abonnee – zelfde betekenis als toestemming betrokkene in Rlijn 95/46/EG verwerking persoonsgegevens Art. 13, 2 Rlijn 2002/58/EG “…kan een natuurlijke of rechtspersoon die van zijn klanten elektronische contactgegevens voro elektronische post verkrijgt…”

200 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
Voor wie verder wil – argumenten Schreurs Website FOD Economie – 2 scenario’s Directe inzameling & Indirecte inzameling “Aangezien er geen voorafgaand contact is tussen de betrokken personen en de derde, verkrijger van het bestand, mag deze hen géén reclame [verzenden], tenzij: -hij zich ervan vergewist heeft dat de overdrager van eht bestand de toestemming van de betrokken personen kgekregen heeft voor het doorgegeven van de gegevens aan derden om s te verzenden -hijzelf met de personen per (papieren) brief contact genomen heeft omhun toestemming te vragen voor het verzenden van s”

201 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
UITZONDERINGEN (1) Art. 13, 2 Van klanten ontvangen elektronische contactgegevens voor elektronische post In kader van verkoop van product/dienst Verkregen overeenkomstig Rlijn verweking persoonsgegevens Met het oog op direct marketing eigen gelijkaardige producten Mits klanten duidelijk en expliciet de gelegenheid wordt geboden kosten en op makkelijke wijze bezwaar te maken tegen gebruik van deze gegevens bij het verzamelen ervan Bij afwezigheid van bezwaar in eerste instantie, moet hem deze mogelijkheid bij elke boodschap worden geboden.

202 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
UITZONDERINGEN (2) Art. 13, 5 Elektronische communicatie aan rechtspersonen Lidstaten zorgen er (in het kader van het Gemeenschapsrecht en het toepasselijk nationaal rehct) voor dat rechtmatige belangen van andere personen met betrekking tot ongewenste communicatie voldoende beschermd zijn Art. 13, 1 en art. 13, 3 gelden voor natuurlijke personen bijv. opt-out (art. 13,5 – overweging 45) Toepasselijkheid: inhoudelijke verplichtingen ingevolge omzetting Rlijn 2000/31

203 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
UITZONDERINGEN (2) Art. 13, 5 Elektronische communicatie aan rechtspersonen Reclame aan bedrijven Irrelevant of betrokkene dit voor profiessionele of privé-doeleinden gebruikt (verslag aan de Koning Spam-KB) Enkel indien boodschap producten/diensten bestemd voor bedrijf bevat  niet voor natuurlijke personen binnen bedrijf

204 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
UITZONDERINGEN (2) Art. 13, 3 Communicatie, niet bedoeld in 13, 1 Let wel: Rlijn  communicatie via openbare elektronische communicatiedienst Lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zrogen dat, zonder kosten voor de abonnee, ongevraagde communicatie met het oog op direct marketing […] niet toegestaan is zonder toestemming van de betrokken abonnees, of ten aanzien van abonnees die dergelijke communicatie niet wensen te ontvangen, waarbij de keuze tussen deze mogelijkheden door de nationale wetgeving wordt bepaald

205 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
UITZONDERINGEN (2) Art. 13, 3 Communicatie, niet bedoeld in 13, 1 Lidstaten kiezen opt-in of opt-out Overweging 42 Ratio: duurder voor verzender, geen financiële kosten voor abonnees Voorbeelden: spraaktelefonieoproepen van persoon tot persoon Bedenking: communicatie in zin van Rlijn 2002/58?

206 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG Art. 3,1
Ruimtelijk toepassingsgebied Art. 3,1 De richtlijn is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van openbare elektronische-communicatienetwerken in de Gemeenschap Vergelijk art.4, c) Rlijn Verwerking Persoonsgegevens

207 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2002/58/EG
UITZONDERINGEN (2) Art. 13, 4 Identificatieplicht Verbod: bij verzending van elektronische post met oog op direct marketing Identitiet van afzender maskeren of verbergen Geen geldig adres vermelden waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van de communicatie kan richten Gelden zowel voor opt-in als opt-out

208 Reclame Rlijn 2000/31/EG – art. 7
REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Rlijn 2000/31/EG – art. 7 Art. 7,1 “herkenbaarheid” ongevraagde commerciële communicatie Art. 7, 2 Onverminderd Richtlijn 97/7/EG en Richtlijn 97/66/EG nemen de lidstaten maatregelen om ervoor te zorgen dat dienstverleners die via elektronische post ongevraagde commerciële communicatie doorgeven, de „opt-out”-registers regelmatig raadplegen en ook respecteren waarin natuurlijke personen die dergelijke commerciële communicatie niet wensen te ontvangen, zich kunnen inschrijven.

209 Reclame Rlijn 2000/31/EG – art. 7 Art. 7, 2
REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Rlijn 2000/31/EG – art. 7 Art. 7, 2 - Art. 13, 5 Rlijn 2002/58  opt-out rechtspersonen België: DMVB Robinson-lijst Breed effect Initiatief ontvanger Staten met opt-in: materie uitgesloten uit toepassing herkomstlandbeginsel

210 Reclame Wet E-handel – art. 14 OPT-IN VOORAFGAANDE TOESTEMMING
REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Wet E-handel – art. 14 VOORAFGAANDE TOESTEMMING Gebruik van elektronische post voor reclame is verboden Zonder voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde van de boodschappen OPT-IN

211 Het begrip « elektronische post »
Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Wet E-handel – art. 14 Art. 2, 2° Tekst-, spraak-, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de afnemer wordt opgehaald Cfr. definitie art. 2, h Rlijn 2002/58 Het begrip « elektronische post »

212 Het begrip « elektronische post »
Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Wet E-handel – art. 14 M.v.T. Wet E-handel, p. 17 Eveneens: «chat», van videoconferenties of vocale telefonie op internet, SMS, boodschappen op antwoordapparaten of op «voice mail» van GSM-gebruikers Bedoeling: voldoende ruim om art. 11 Rlijn 2000/31 om te zetten:: “elektronische post of vergelijkbare individuele communicatie” Het begrip « elektronische post »

213 Reclame Wet E-handel – art. 14 VOORAFGAANDE TOESTEMMING
REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Wet E-handel – art. 14 VOORAFGAANDE TOESTEMMING Bescherming voor nat. Persoon/rechtspersoon Elektronische post  art. 2, 2° Schreurs: inclusief fax, automatisch oproepsysteem Dekeyser: exclusief fax en automatisch oproepsysteem Reclame  art. 2, 7° Bijdrage Schreurs: commerciële nieuwsbrieven

214 Reclame Wet E-handel – art. 14
REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Wet E-handel – art. 14 commerciële nieuwsbrieven Indien louter informatief: reclame? Reclame voor ander bedrijf in nieuwsbrief Mogelijkheid boodschappen van sponsors voorzien in inschrijvingsvoorwaarden

215 MODALITEITEN van de toestemming
Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Wet E-handel – art. 14 MODALITEITEN van de toestemming Voorafgaand, vrij, specifiek, geïnformeerd Niet: opname van recht van aanbieder in algemene voorwaarden Volstaat niet: toestemming aan derde (zelfs met oog op doorverkoop voor direct marketing)

216 MODALITEITEN van de toestemming
Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Wet E-handel – art. 14 MODALITEITEN van de toestemming Toestemming mag niet per mail worden gevraagd M.v.T. Wet E-Handel, p. 38 Gelet op de filosofie en de doeleinden die aan zo’n opt-in-regeling ten grondslag liggen, zou het vrijwel ondenkbaar zijn dat, per elektronische post, toestemming gevraagd wordt om reclameboodschappen via elektronische post te doen toekomen. Zo’n praktijk zou gelijkstaan met spamming. Vragen van overgangsrecht (T. Verbiest, De l’opt out à l’opt in: la jurisprudence et la Commission Vie Privée stigmatisent l’absence de régime transitoire op ( ))

217 Reclame Wet E-handel – art. 14 UITZONDERINGEN
REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Wet E-handel – art. 14 UITZONDERINGEN Art. 14, § 1, lid 2 laat Koning bevoegdheid te voorzien in uitzonderingen op OPT-IN Bijgevolg: soft opt-in

218 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel KB 4 april 2003 reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post  uitzonderingen Basis: art. 14, § 1, lid 2 Uitzondering (1) – Bestaande klanten (art. 1) Vrijstelling voor dienstverlener van voorafgaande toestemming t.a.v. zijn klanten (natuurlijke of rechtspersonen) Drie cumulatieve voorwaarden

219 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
Drie cumulatieve voorwaarden 1° contactgegevens rechtstreeks verkregen in het kader van verkoop – hierbij moeten voorwaarden betreffende bescherming private levenssfeer zijn nageleefd Verslag aan de Koning (BS, 28 mei 2003, 29292) - Indien contractuele band bestaat verantwoord dienstverlener toe te staan reclame te versturen aan zijn klanten van wie hij in de context van de verkoop de elektronische contactgegevens heeft verkregen, om hen te informeren over zijn activiteiten ! Elektronische contactgegevens: ook GSM-nummer,…! SMS (BS 29292)

220 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
Drie cumulatieve voorwaarden 2° contactgegevens uitsluitend gebruiken voor -gelijkaardige producten/diensten -die hijzelf levert Merk op: Zelfde categorie producten/diensten Bijv. CD, DVD, boeken Bijv. brandverzekering, levensverzekering, (bankproducten ???) Belang Europese rechtspraak – Bron Verslag Koning, 29292

221 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
Drie cumulatieve voorwaarden Merk op: hijzelf Geen mededeling aan derden zonder voorafgaande toestemming Derden  ook dochter-, zuster- of moedervennootschappen behorend tot dezelfde groep Bron Verslag Koning,

222 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
Drie cumulatieve voorwaarden 3° klanten moeten, op het ogenblik waarop hun contactgegevens worden verzameld, de mogelijkheid worden geboden zich kosteloos en op gemakkelijke wijze tegen de uitbating te verzetten Bijv. aan te vinken vakje Uitwerking bij art. 2 KB Vergelijk art. 13, 2 Rlijn 2002/58/EG  mogelijkheid moet ook bij iedere boodschap bestaan  zie evenwel art. 14, § 3 Wet E-handel juncto art. 2 KB

223 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel KB 4 april 2003 reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post  uitzonderingen Basis: art. 14, § 1, lid 2 Uitzondering (2) – Rechtspersonen (art. 1) Vrijstelling voor dienstverlener van voorafgaande toestemming t.a.v. rechtspersonen Gebruikte adressen moeten “onpersoonlijk” zijn

224 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
Gebruikte adressen moeten “onpersoonlijk” zijn Let op: rechtspersoon die zijn personeelsleden elektronische postadressen geeft, verbonden aan domeinnaam van rechtspersoon, ongeacht of dit adres voor persoonlijke dan wel professionele doeleinden wordt gebruikt Let op: aangeboden reclame moet gericht zijn aan rechtspersoon Zoniet omzeiling Pro memorie: recht van verzet - uitwerking art. 2 Bron: Verslag aan Koning, BS 28 mei 2003, 29293

225 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN – RECHT VAN VERZET
Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Wet E-handel – art. 14, §2 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN – RECHT VAN VERZET Zelfs wie om reclame via elektronische post verzocht heeft recht zich in de toekomst tegen ontvangst van dergelijke berichten te verzetten (M.v.T. Wet E-handel, 38) art. 14, § 2, lid 1, 1° Bij versturen reclame duidelijke en begrijpelijk informatie verschaffen over het recht zicht te verzetten tegen het ontvangen, in de toekomst, van reclame

226 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
art. 14, § 2, lid 1, 2° Geschikt middel aanduiden en ter beschikking stellen om recht langs elektronische weg uit te oefenen - hiertoe bijv. elektronisch adres opgeven Art. 14, § 2, lid 2 Bevoegdheid Koning Modaliteiten volgens welke dienstverleners wil niet langer reclame te ontvangen via elektronische post respecteren

227 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel KB 4 april 2003 reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post Recht van verzet (art. 2) Dienstverlener kan, ongeacht of bestemmeling toestemming heeft gegeven dan wel of art. 1 KB van toepassing is, maar reclame via elektronische post versturen zolang ontvanger zijn recht van verzet niet heeft uitgeoefend. Let op: art. 14, § 2 Wet E-handel verplicht dit recht te communiceren

228 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
Recht van verzet (art. 2) Art. 2, lid 1 Ieder persoon kan rechtstrees aan een bepaalde dienstverlener zonder kosten en zonder een reden op te geven zijn wil kenbaar maken om van hem geen reclame per elektronische post meer te ontvangen. Art. 2, lid 2  Wat bij uitoefening van het recht van verzet?

229 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
Art. 2, lid 2  Wat bij uitoefening van het recht van verzet? 1° ontvangstbewijs Per e-post Binnen redelijke termijn Stand techniek - gebruiken Met bevestiging van registratie van de aanvraag Laatste bericht mag niet promotioneel zijn

230 Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel
Art. 2, lid 2  Wat bij uitoefening van het recht van verzet? 2° wil van persoon naleven Binnen redelijke termijn Vereiste maatregelen nemen 3° lijsten bijwereken met personen die hun wil kenbaar gemaakt hebben om van hem geen reclame per elektronische post te ontvangen

231 ONEERLIJKE PRAKTIJKEN
Reclame REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Wet E-handel – art. 14, § 3 ONEERLIJKE PRAKTIJKEN Verbod, bij vesturen van reclame per e-post: 1° elektronisch adres of identiteit van derde te gebruiken 2° informatie te vervalsen/verbergen die het mogelijk maakt de oorsprong van de boodschap te herkennen of de weg waarlangs het is overgebracht  OPSPOORBAARHEID

232 Reclame Wet E-handel – art. 14, § 3 BEWIJS
REGELGEVEND KADER - Rlijn 2000/31/EG en Wet E-handel Wet E-handel – art. 14, § 3 BEWIJS Dienstverlener moet bewijzen dat om reclame via elektronische post is gevraagd Bijv. indien hem verbod van art. 14, § 1 wordt tegengeworpen

233 Reclame Strafsancties Art. 13 Wet E-handel
Art. 26, § 2 Wet E-handel: boete 250 tot € Art. 14 Wet E-handel Art. 26, § 3 Wet E-handel: boete 250 tot € Kwade trouw Art. 26, § 4 Wet E-handel: boete 500 tot € Meer uitvoerig over procedure/sanctiemechanisme: bijdrage Schreurs, p

234 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Waarom Juridische verplichting om papier te gebruiken versus ontwikkeling elektronische handel Achtergrondinformatie: Jos Dumortier & Hannelore Dekeyser (“Ruimen van juridische obstakels bij contracten langs elektronische weg”)

235 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Waarom Rechtshandelingen tussen privé-partijen: noodzaak van gebruik “papier”  VOORBEELDEN Art. 17 Wet consumentenkrediet (handtekening, voorafgegaan door met de hand voluit geschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd voor…euro op krediet”) Art. 9 en 11bis Arbeidsovereenkomstenwet (arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur/deeltijdse arbeid) Art. 15 Arbeidsreglementenwet (aanplakking op zichtbare en toegankelijke plaats)

236 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Waarom Ruimen van obstakels: aanpak * systematisch ? regelingen ad hoc (pp bijdrage Dumortier & Dekeyser) Sectorale regelingen bewijskracht elektronische afschriften of op elektronische wijze overgemaakte informatie Invoering elektronische handtekening Elektronische kennisgeving (in gerechtelijke procedure)

237 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Waarom Ruimen van obstakels: aanpak * systematisch ? regelingen ad hoc Art. 409 e.v. Programmawet 24 december 2002 (BS 31 december 2002)  communicatie tussen overheidsdiensten (en particulieren) Art. 144octies, § 2 wet 21 maart 1991 betreffende de autonome overheidsbedrijven (elektronisch aangetekend schrijven) Artt Wet E-handel (omzetting art. 9 Rlijn 2000/31)

238 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 TEKST Afdeling 3: Contracten langs elektronische weg Artikel 9 – Behandeling van contracten 1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun rechtstsel het sluiten van contracten langs elektronische weg mogelijk maakt. Zij vergewissen zich er met namen van dat de regels met betrekking tot de totstandkoming van contracten geen belemmering vormen voor het gebruik van langs elektronische weg gesloten contracten, noch ertoe leiden dat dergelijke contracten, omdat zij langs elektronische weg tot stand zijn gekomen, zonder rechtsgevolg blijven en niet rechtsgeldig zijn.

239 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 TEKST 2. De lidstaten kunnen bepalen dat lid 1 niet van toepassing is op alle of bepaalde contracten in een van de volgende categorieën: Contracten die rechten doen ontstant of overdragen ten aanzienv an onroerende zaken, met uitzondering van huurrechten; Contracten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechtbank, de autoriteit of de beroepsgroep die een publieke taak uitoefent Contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden welke gesteld worden door personen die handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit Contracten die onder het familierecht of het erfrecht vallen

240 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 TEKST 3. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de in lid 2 bedoelde categorieën waarvoor zij lid 1 niet toepassen. De lidstaten leggen de Commissie om de vijf jaar een verslag voor over de toepassing van lid 2, onder vermelding van de redenen waarom zij handhaving van de in lid 2, onder b), bedoelde categorieën, waarop zij lid 1 niet toepassen, nodig achten.

241 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 Doel: opruimen van juridische obstakels voor het sluiten van contracten langs elektronische weg Toepassingsgebied: art. 1,1 Rlijn  diensten van de informatiemaatschappij * opzet: terzake vrij verkeer stimuleren

242 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 Samenlezen met werkwijze: art. 1,2 “Voorzover voor de verwezenlijking van de in lid 1genoemde doelstelling nodig, worden met deze richtlijn bepaalde nationale bepalingen nader tot elkaar gebracht die van toepassing zijn op de diensten van de informatiemaatschappij en betrekking hebben op de interne markt, de vestiging van de dienstverleners, de commerciële communicatie, langs elektronische weg gesloten contracten, de aansprakelijkheid van tussenpersonen, gedragscodes, de buitengerechtelijke geschillenregeling, rechtsgedingen en de samenwerking tussen lidstaten”.

243 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 Toepassinsgebied art. 9: sluiten van contracten in het kader van diensten van de informatiemaatschappij Overweging 18 Rlijn 2000/31 “De contractuele relatie tussen werkgever en werknemer is geen dienst van de informatiemaatschappij” Dumortier: juridische belmeeringen voor het sluiten van contracten tussen werkgver en werknemers zouden door de lidstaten ingevolg de bepaling van de richtlijn niet noodzakelijk moeten worden afgeschaft.

244 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 Vergelijk: passage uit artikel “Objectief ” (De Standaard, 19/01/2004) “…Arbeidsongevallen kunnen elektronisch worden aangegeven en arbeidscontracten, bijvoorbeeld van werkstudenten, zullen elektronisch kunnen worden afgesloten…” Bedenking: sluiten versus uitvoeren van de arbeidsovereenkomst  dienst van de informatiemaatschappij?

245 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 WERKWIJZE Overweging 34 Rlijn 2000/31 Iedere lidstaat moet zijn wetgeving aanpassen indien deze vereisten, met name vormvereisten, bevat die het langs elektronische weg sluiten van contracten in de weg staan. Onderzoek van aan te passen wetgeving dient systematisch te geschieden en moet betrekking hebben op alle etappes en handelingen die voor de totstandkoming van het contract nodig zijn, inbegrepen de archivering van het contract. Deze aanpassing moet ertoe leiden dat langs elektronische weg gesloten contracten uitwerking hebben.  impliceert systematisch onderzoek

246 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 WERKWIJZE Overweging 35 Rlijn 2000/31 Lidstaat behoudt mogelijkheid om voor contracten algemene of specifieke juridische eisen te handhaven waaraan langs elektronische weg kan worden voldaan

247 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 WERKWIJZE Overweging 37 Rlijn 2000/31 Verplichting van art. 9 treft niet praktische belemmeringen die voortvloeien uit het feit dat er in bepaalde gevallen geen elektronische middelen gebruikt kunnen worden Treft enkel belemmeringen die voortvloeien uit juridische eisen

248 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 UITSLUITING TOEPASSINGSGEBIED Art. 1,5 : Deze richtlijn is niet van toepassing op… Art. 9,2: De lidstaten kunnen bepalen dat lid 1 niet van toepassing is op alle of bepaalde contracten in een van de volgende categorieën… Ontstaan en overdracht van rechten ten aanzien van onroerende zaken Uitzondering: HUUR

249 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 UITSLUITING TOEPASSINGSGEBIED Contracten waarvoor wet tussenkomst voorschrijft van de rechtbank, de autoriteit of de beroepsgroep die een publieke taak uitoefent Contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden (welke gesteld worden door personen die handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit) Contracten onder familierecht of erfecht

250 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 UITSLUITING TOEPASSINGSGEBIED Overweging 36 Rlijn 2000/31 (toelichting) Cfr. art. 9, 2 Rlijn  lidstaten mogen beperkingen handhaven op gebruik van elektronische contracten, in volgende gevallen: wet schrijft voor contract tussenkomst rechtbank , overheidsdienst, beroepen die openbare macht uitoefenen voor analoge verplichting met het oog op effect ten aanzien van derden verplichte certificering/attestering notaris

251 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
1. rechtsstelsels moeten e-contracten mogelijk maken 2. wegwerken van vormvereisten niet voor: - onroerende zakelijke rechten - overheidsambtenaren - zekerheidsrechten - familie- en erfrecht 1. in zaken van belastingen 2. voor publieke taken: notaris 3. verdediging voor de rechter

252 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Art. 9 Rlijn 2000/31 AARD VAN VERPLICHTING Restulaatsverbintenis Systematisch onderzoek wetgeving lidstaten

253 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) BELGISCHE OMZETTING

254 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Art. 16, § 1 Aan elke wettelijke of reglementaire vormvereiste voor de totstandkoming van contracten langs elektronische weg is voldaan wanneer de functionele kwaliteiten van deze vereiste zijn gevrijwaard

255 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Wettelijke of reglementaire vormvereisten Voorbeelden (M.v.T., p. 40) geschrift, handtekening, ter post aangetekende brief de eis van vermeldingen ter informatie -die soms «handgeschreven» moeten zijn bijzondere lay-out (vetjes, in een kader geplaatst, enz.) minder frequent: prospectus, endossement, avenantaanhangsel, modelformulier, enz. Zie: Gobert en Montero, “Les contracts conclus par voie électronique” (Cahiers du CRID, 19) S. Van den Eynde, “Digitale archivering : een jrudisiche stand van zaken vanuit Belgisch perspectief”.

256 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Wettelijke of reglementaire vormvereisten NIET praktische obstakels (bijv. afwezigheid internetaansluiting) Overhandiging van zaak bij zakelijke contracten  praktisch obstakel ??? Discussie ???

257 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Wettelijke of reglementaire vormvereisten Ja: M.v.T., p. 42 – treft niet elektronische totstandkoming wilsovereenstemming Twijfel (Dumortier): is dit niet juridische vereiste voor totstandkoming contract? Bedenking: gevaar van te ruime interpretatie “praktische belemmering”  omzeiling Rlijn Bedenking: stelling Dumortier  afschaffing zakelijke contracten

258 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Wettelijke of reglementaire vormvereisten M.v.T., p. 42 – Ruime interpretatie Rechtstreeks: papieren drager Onrechtstreeks: rechtsonzekerheid bij niet-vermelden type drager (jur. In orde?) Voorbeelden - de eis van een papieren drager, kennisgeving of geschrift, de noodzaak van een handtekening, handgeschreven vermeldingen of het versturen van een brief of een ter post aangetekende brief, de verwijzing naar het gebruik van een bijzonder document of ormulier, de noodzaak verscheidene exemplaren te creëren

259 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Wettelijke of reglementaire vormvereisten M.v.T., p. 42 “elk vormvoorschrift dat het juridisch onmogelijk maakt een contract te sluiten via elektronische communicatiemiddelen, of eenvoudigweg de erkende juridische uitwerking van het aldus gesloten contract beperkt door er bijvoorbeeld een kleinere juridische uitwerking aan te geven, wat erop neerkomt dat het gebruik van papieren contracten begunstigd wordt (bijvoorbeeld door een hiërarchie te creëren tussen het elektronische schriftelijke bewijs en het traditionele schriftelijke bewijs)”.

260 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Totstandkoming van contracten langs elektronische weg Totstandkoming M.v.T. (pp ): alle etappes van de totstandkoming van contracten. Bijv. contract zelf (elektronisch) <-> voorafgaand aanbod op papier Vergelijk overweging 34 Rlijn 2000/31

261 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Totstandkoming van contracten langs elektronische weg M.v.T., p. 42 …omvatten alle stadia, gaande van de periode voorafgaand aan het contract (reclameprospectussen, schriftelijk aanbod, andere documenten van de periode voorafgaand aan het contract, enz.), tot de wijziging de registratie ervan, de eventuele neerlegging ervan, enz

262 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Totstandkoming van contracten langs elektronische weg Niet: vormvereisten betreffende uitvoering of beëindiging Anders: Demoulin & Montero, “Le formalisme contractuel à l’heur du commerce électronique”, in X (ed.), La théorie généeral des obligations, suite (CUP), Liège, Université de Liège, 2002; 131. Wel: archivering

263 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Totstandkoming van contracten langs elektronische weg Langs elektronische weg Zie: definitie “diensten van de informatiemaatschappij” (Rlijn 98/48 en 98/34) verzonden en ontvangen via elektronische apparatuur voor d eeverwerking en de oplsag van gegevens, en gehel via draden, radio, optische middelen of andere elektronismagnetische midelen verzonden, doorgeleid en ontvangen

264 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Totstandkoming van contracten langs elektronische weg Langs elektronische weg Contracten langs elektronische weg Rekening houden met toepassingsgebied Wet E-handel Begrip “diensten van de informatiemaatschappij” Uitsluitingen – art. 3 (bijv. uitsluting WVP  zie echter art. 16, § 1, 5° WVP)

265 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Totstandkoming van contracten langs elektronische weg Doel: toelaten dat alle contracten “op afstand” kunnen gesloten worden Let wel: functionele equivalentie enkel voor elektronische contracten op afstand

266 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Aanpak (A) Methode Meest klassiek vormvereisten  overspannen wettelijke en reglementaire voorschriften Art. 16, § 1 algemene transversale bepaling Art. 16, § 2 bijzondere transversale bepalingen Delegatie aan Koning  aanbrengen van wijzigingen indien belemmering niet wordt behandeld door transversale bepalingen (§ 1 en § 2) Art. 16, § 3 M.v.T., pp

267 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Aanpak (B) Het concept “functionele kwaliteiten” Aan de vormvereiste is voldaan wanneer de functionele kwaliteiten van de vereiste zijn voldaan Basis: Unictral modelwet (& toelichting)over elektronische handel (“geschrift”, “handtekening”, “origineel”) M.v.T., pp Gobert & Montero, “La signature dans les contrats et les paiements électroniques”, DAOR 2000, afl. 53., Caprioli & Sorieul, “Le commerce international électronique: vers l’émergence de règles juridiques transantionales”, JDI 1997,

268 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Aanpak (B) Het concept “functionele kwaliteiten” Gekozen middel versus achterliggende doelstelling Werkwijze die deze (essentiële) functies op bevredigende wijze vervult  moet juridisch worden erkend Uitdaging  deze doelstelling achterhalen Geen exhaustieve lijst (veelvoud – algemene en specifieke doelstellingen)

269 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Aanpak (B) Het concept “functionele kwaliteiten” M.v.T. (pp ) INDICATIES betreffende functies Bescherming instemmende partij Toezicht bevorderen door rechter/bestuursrechtelijke instantie Bewijslevering vergemakkelijk Tegenstelbaarheid aan derden Bescherming openbaar belang

270 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Aanpak Bedenkingen  CORRECTE OMZETTING ?? Partijen moeten zelf doelstelling afleiden die wetgever met vormvereiste wou berieken Zelf middel vinden om doel te bereiken in elektronische vorm Rechterlijke controle Let op: art. 6 Ger. W. – geen uitspraak bij wege van algemene beschikking Negatief signaal t.a.v. elektronische contractsluiting  bemoedigt gebruik papier

271 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Aanpak (C) Drie gevallen van vrijwaring (art. 16, § 2) Bijzondere transversale clausules (M.v.T., p. 44) Klassieke en gebruikelijke vormvoorschriften Elementen in overweging te nemen Draagwijdte van begrip? (bijv. vaak minimale functionele kwaliteiten) Commentaar: Dumortier & Dekeyser, p. 178

272 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Aanpak (C) Drie gevallen van vrijwaring (art. 16, § 2) - aan de vereiste van geschrift is voldaan door een opeenvolging van verstaanbare tekens die toegankelijk zijn voor een latere raadpleging, welke ook de drager en de transmissiemodaliteiten ervan zijn Bijv. letters en cijfers Bijv. papier, diskette, CD-R, CD-RW, DVD, chipkaart, optische vezel, enz.

273 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Aanpak (C) Drie gevallen van vrijwaring (art. 16, § 2) M.v.T., p. 44: - Verstaanbaar (rechtstreeks of onrechtstreeks leesbaar en begrijpelijk – bijv. met coputer, software, decoderingsprogrammatuur) - Bestendig (met het oog op latere raadpleging)

274 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Aanpak (C) Drie gevallen van vrijwaring (art. 16, § 2) - aan de uitdrukkelijke of stilzwijgende vereiste van een handtekening is voldaan wanneer deze laatste beantwoordt aan de voorwaarden van ofwel artikel 1322, lid 2 B.W., ofwel van art. 4, § 4 van de wet van 9 juli 2001 tot vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridische kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten Bedenkingen bij M.v.T. – Dumortier & Dekeyser p. 177, voetnoot 540 Art. 16 ruimer dan toepassingsgebied art. 1322, lid 2 (bewijsrecht) – stelling Dumortier & Dekeyser

275 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Aanpak (C) Drie gevallen van vrijwaring (art. 16, § 2) - aan de vereiste van een geschreven vermelding van degene die zich verbindt, kan worden voldaan door om eht even welk procédé dat waarborg dat de vermelding effectief uitgaat van deze laatste

276 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Aanpak (D) Delegatie aan de Koning (art. 16, § 3) - Ratio: Gevallen vormvereisten niet in aanmerking komen voor transversale bepalingen - Koning kan (binnen 18 m. volgend op inwerkingtreding Wet E-handel) elke wettelijke of reglementaire bepaling aanpassen die een belemmering zou vormen voor het sluiten van contracten langs elektronische weg En die niet onder toepassing zou vallen van § 1 en § 2.

277 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) (D) Delegatie aan de Koning (art. 16, § 3) - M.v.T., p Voor bepaalde formaliteiten, zoals bij voorbeeld het overhandigen van een zaak of een titel, zal het niet steeds mogelijk zijn om op grond van de regels van artikel 17, §§ 1 en 2 een gepaste oplossing te vinden. De transversale en de specifieke benaderingen moeten dus samen worden toegepast. Op die manier maakt het ontwerp het mogelijk tot een passende en evenwichtige oplossing te komen, die enerzijds rekening houdt met de voorschriften inzake rechtszekerheid en haalbaarheid van het aangenomen systeem en anderzijds met de moeilijkheid van de taak om op korte termijn de richtlijn om te zetten.

278 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Aanpak (D) Delegatie aan de Koning (art. 16, § 3) Koninklijke besluiten moeten worden bekrachtigd bij wet binnen vijftien maanden ná hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad BEDENKING Probleem: vaak weet men niet bij voorbaat in hoeverre functionele kwaliteiten gevrijwaard kunnen worden in elektronische omgeving  en Koning zich bijgevolg op verboden terrein van § 1 en § 2 zou begeven (sanctie R.v.St.)

279 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Uitzonderingen Art. 17 Omzetting art. 9, 2 Rlijn 2000/31 1° contracten die rechten doen ontstaan of overdragen ten aanzien van onroerende zaken, met uitzondering van huurrechten 2° contracten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechtbank, de autoriteit of de beroepsgroep die een publieke taak uitoefent

280 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Uitzonderingen Art. 17 Omzetting art. 9, 2 Rlijn 2000/31 3° contracten voor persoonlijke en zakelijke zekerheden welke gesteld worden door personen die handelen voor doeleinden buiten hun handels- of beroepsactiviteit 4° contracten die onder het familierecht of het erfrecht vallen

281 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Uitzonderingen Bedenking (Dumortier & De Keyser, pp ) In hoeverre betreffen de uitzonderingen diensten van de informatiemaatschappij Niet uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied van de wet uitgesloten diensten indien lijst niet ruimer dan toepassingsgebied van Rlijn 2000/31:? waarom geen melding van “arbeidsovereenkomsten”?

282 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Uitzonderingen Art. 9,3 Rlijn 2000/31 Meldingsplicht bij Commissie Voor welke van deze categorieën wordt art. 9, 1 niet toegepast Vijfjaarlijks verslag aan Commissie over toepassing van art. 9,2 Met opgave an redenen van handhaving van niet-toepassing van art. 9,1 voor overeenkomstige categorieën

283 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Toepassingsvoorbeelden Art. 10, § 3 wet van 25 juni 1992 betreffende de landverzekeringsovereenkomst Art. 17 wet van 12 juni 1991 betreffende het consumentenkrediet Art. 6, § 1, 6° Wet van 9 maart 1993 betreffende de huwelijksbemiddelingbureaus Art. 20 Wet van 16 februari 1994 op de reisorganisatiecontracten

284 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Toepassingsvoorbeelden KB 9 juli 2000 betreffende de vermelding van essentiële gegevens en algemen verkoopsvoorwaarden op de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen Handtekening beide partijen  16, § 2, 2e streepje Met de hand & voluit (“gelezen en goedgekeurd”)  16, § 2, 3e streepje Is bepaling effectief gelezen  elektronisch bestelformulier, on-line in te vullen + op einde vragen woorden “gelezen en goedgekeurd” in te tikken

285 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Toepassingsvoorbeelden Vet gedrukte vermelding in kader los van tekst? Aandacht vestigen op belangrijke informatie Mogelijkheden: Html-editor & mail-editor ? Mogelijkheden: pop-up? Maker van website weinig controle over weergave bij gebruiker  resultaats- of middelenverbintenis??

286 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Toepassingsvoorbeelden Vermeldingen op voor- en keerzijde Voorzijde: vermijden dat informatie ontsnapt aan aandacht consument Keerzijde: consument kan makkelijk over informatie beschikken Pdf  moeilijkheden in interactieve procedure Word  verenigbaar met WYSIWYS Webpagina & mail: voor- en keerzijde?

287 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Toepassingsvoorbeelden Vermeldingen plaats & datum Hoe en door wie aan document gehecht? Betrouwbaarheid Art. 4,9°: elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van eht bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is Vormvereiste?  ruime interpretatie Functionele kwaliteit?  vermijden misleidende reclame?

288 Erkenning van langs elektronische weg gesloten contracten
Wet E-handel (art. 16-art. 17) Toepassingsvoorbeelden Stempel: identificatie (adres en bedrijfslogo) Vergelijk: art. 7, 1°-3° en art. 13, 2° Gehecht aan? Bijlage bij mail  + Overname op website van technische gegevens van constructeur  + Wat bij hyperlink? Wat indien exoneratieclausule voor informatie aan derden? CONCLUSIE: Juridische onzekerheid

289 Feed-back VRAGEN


Download ppt "Elektronisch contracteren Contracteren op afstand"

Verwante presentaties


Ads door Google