De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Algemeen Welzijnswerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Algemeen Welzijnswerk"— Transcript van de presentatie:

1 Het Algemeen Welzijnswerk
Omschrijving Ontwikkeling voor 1980 Het herstructureringsdebat Algemeen welzijnswerk : een exemplarisch voorbeeld tav een aantal afstemmingsvragen

2 Algemeen welzijnswerk : omschrijving
= koepelbegrip voor een variëteit van voorheen autonome « werksoorten » = normatief begrip, verwijzend naar gemeenschappelijke kernopdracht in een « veelheid van problematieken » = recent begrip, ingevoerd tot herstructurering van bestaande kleinschalige eerstelijnsvoorzieningen

3 Algemeen welzijnswerk : omschrijving
= « sociale dienst-en hulpverlening t.a.v. alle personen van wie welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins-of maatschappelijke factoren = « negatieve welzijnsdefinitie »

4 Algemeen welzijnswerk : omschrijving
Kernopdrachten rond 4 grote clusters Onthaal, inclusief informatie, advies en eerste opvang Toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen en signalisatie tekorten Hulp en begeleiding in een gepaste vorm Gerichte doorverwijzing

5 Algemeen welzijnswerk : omschrijving
CAW : eerstelijnsopdracht tav hele bevolking Gericht op welzijnsbedreigende factoren Spanning « brede » opstelling en nodige « differentiatie » (cf ontstaansgeschiedenis!) CAW : samen met OCMW en eerstelijnsgezondheidszorg de « algemene maatschappelijke dienstverlening »

6 Algemeen welzijnswerk : omschrijving
Vergelijking CAW-OCMW Negatieve versus positieve welzijnsdefinitie Privaat initiatief versus publiek initiatief ( OCMW : rechtskarakter !) Specifieke financiering vs inbedding sociale dienst in algemene opdracht en financiering OCMW Spreiding vs elke gemeente Quid betekenis van deze verschillen in de praktijk ?

7 Algemeen welzijnswerk : ontwikkeling voor 1980
Voorheen autonome werksoorten : - tele-onthaal - CMW (autonoom + ingebouwd) - CLG/CGSO - JAC-JIAC - Forensisch Welzijnswerk (JWW + SOH) - Onthaalcentra (algemene, vluchthuizen, crisisopvang, BZW, OCJ) - BZW Jongvolwassenen(OCJ + Bijz. Jeugdbijstand)

8 Algemeen welzijnswerk : ontwikkeling voor 1980
Voorheen autonome werksoorten verschillen mbt Historiek Sectorale positionering Modaliteiten erkenning en subsidiëring Professionaliseringsgraad Regionale spreiding

9 Algemeen welzijnswerk : ontwikkeling voor 1980
Verschillen tussen werksoorten : Private reclassering = oudste werkvorm welzijnswerk, ressorterend onder Justitie + onthaaltehuizen = oudste werkvorm + hernieuwd concept o.i.v. « kleinschaligheidsbeweging » CMW : algemeen maatschappelijk werk, ontstaan in 1974 ! diversiteit initiatieven « alternatieve hulpverlening » + « kleinschaligheidsbeweging »

10 Algemeen welzijnswerk : ontwikkeling voor 1980
Alternatieve hulpverlening : Cfr debat verlaging meerderjarigheid en erkenning jeugd als zelfstandige hulpvrager Vaststelling dat bestaande hulpverlening voor jeugdigen niet rechtstreeks toegankelijk was, noch juridisch, noch feitelijk (cf hoge drempels) Koppeling « hulpverlening-vorming-sociale actie »

11 Algemeen welzijnswerk : ontwikkeling voor 1980
Alternatieve hulpverlening : Release-centra : nadruk op verbinding met sociale actie JIAC : nadruk op informatie en advies, ook als opstap naar hulpverlening (bijv. Infojeugd Gent, 1966) JAC : nadruk op meer bij jeugdigen aansluitende hulpverleningsaanpak

12 Algemeen welzijnswerk : ontwikkeling voor 1980
Kleinschaligheidsbeweging Ecologisch begrip : cfr. Schumacher « hou het klein », Ambo : 1973 – overgenomen in het welzijnswerk Twee opvattingen : Residueel : verkleining basiseenheden in een groter verband (bijv leefgroepen in een instelling) Structureel : hefboom in opzet van een « emancipatorische hulpverlening »

13 Algemeen welzijnswerk : ontwikkeling voor 1980
Kleinschaligheid Emancipatorische hulpverlening = positionering op spanningsveld “kwetsbare ontmoeting mensen in sociale nood” en kritische benadering maatschappelijke ontwikkelingen, inclusief vigerende betekenissen “welzijn”  4 basisprincipes : zelfbeschikkingssrecht, zelfbeheer, maatschappijbetrokkenheid, vrijwilligersparticipatie

14 Algemeen welzijnswerk : ontwikkeling voor 1980
Basisprincipes kleinschaligheid : « Zelfbeschikkingsrecht » ‘handelingsbekwaamheid’ cliënt als uitgangspunt impliceert ook tegengaan ‘vervreemding’ in welzijnswerk , namelijk afhankelijkheid van cliënt van voorzieningen probleemgedrag is betekenisvol gedrag en moet als dusdanig begrepen worden.

15 Algemeen welzijnswerk : ontwikkeling voor 1980
Basisprincipes kleinschaligheid : « Zelfbeheer » = interne democratisering cfr. “welzijnswerk” is te zien als een beleidspraktijk knelpunt : hoe vorm geven aan deze beleidspraktijk? Vgl. « participatiediscussie »

16 Algemeen welzijnswerk : ontwikkeling voor 1980
Basisprincipes kleinschaligheid : « Maatschappijbetrokkenheid » = externe democratisering - zoeken naar verbinding tussen individuele hulpverlening en collectivisering van deze ervaringen tot sociaal-politieke thema’s - omvat integratie welzijnswerk in omgeving waarin gewerkt wordt

17 Algemeen welzijnswerk : ontwikkeling voor 1980
Basisprincipes kleinschaligheid : « Vrijwilligersparticipatie » vrijwiligersinbreng als een bijdrage tot realisatie grotere maatschappijbetrokkenheid : realisatie draagvlak om problemen “in” de samenleving te houden vrijwilligersinbreng als correctief op overprofessionalisering vergelijkbaar met actuele nadruk op vrijwilligersinbreng ?

18 Algemeen welzijnswerk : ontwikkeling voor 1980
Kleinschaligheid Accent op deïnstitutionalisering : hervormingsdebat jeugdbescherming “alternatieve psychiatrie” herdenken residentiële reclassering ---> ‘speerpuntfunctie’ in opzet ‘emancipatorische hulpverlening’ aanzetten tot doorbreken verzuiling : “pluralistische initiatieven”

19 Algemeen welzijnswerk voor 1980
Kleinschaligheid Aandacht nieuwe perspectieven : jeugd : aansluiting bij alternatieve hulpverlening feministisch perspectief : aandacht vrouwenmishandeling : aansluiting bij ontwikkeling victimologie en slachtofferzorg aansluiting bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, inz. op vlak van relaties en sexualiteit : JIAC/JAC; ontstaan CLG en CGSO

20 Algemeen welzijnswerk : het herstructureringsdebat
1980 : Staatshervorming vorming “Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap” Diversiteit initiatieven wordt overgeheveld van Justitie, Volksgezondheid, Cultuur naar Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Vraag naar nieuwe regelgeving (decretale regeling)

21 Algemeen welzijnswerk : het herstructureringsdebat
Prioriteit binnen Vlaamse Gemeenschap voor decreten mbt grote categoriale zorgsectoren : Kind en Gezin (1984) Decreet bejaardenvoorzieningen (1985) Decreet bijzondere jeugdbijstand (1985) Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (199O)

22 Algemeen welzijnswerk : het herstructureringsdebat
Voor actuele “algemeen welzijnswerk” : regeling via B.V.E. = ad hoc regelingen, ongelijk uitgewerkt van enkel subsidie-technisch tot en met combinatie subsidie-technisch en inhoudelijk beleid vanaf 1985 pleidooien voor een “gecoördineerd beleid”

23 Algemeen welzijnswerk : het herstructureringsdebat
Pleidooi « gecoördineerd beleid » Aanvankelijk beperkt tot ambulante eerstelijnsvoorzieningen (= heropname oudere discussie) “Sociaal Centrum” (CMW+CLG + eventuele andere werkingen) vanuit V.I.W ontwikkeld als mogelijk “model” Kaderreglementering onthaaltehuizen onder impuls V.D.V.O.

24 Algemeen welzijnswerk : het herstructureringsdebat
Kaderdecreet 24 juni 1991 : “lege doos” ? Doelstellingen decreet : - Harmonisering van de regelgeving Profilering van het algemeen welzijnswerk - Structurering van het algemeen welzijnswerk met het oog op een betere toegankelijkheid Herstructurering : vraag vanuit overheid vanuit vaststelling “overlap”, “ongelijke spreiding”, “te kleinschalige initiatieven waardoor geen effectieve professionalisering”

25 Algemeen welzijnswerk : het herstructureringsdebat
Ontwikkeling notie “polyvalent centrum” = algemene eerstelijnsvoorziening Kritieken op notie “polyvalent centrum” - Fundamenteel : vraag naar aansluiting op taakstelling O.C.M.W. (cfr. recht op maatschappelijke dienstverlening) - Sector-intern : kritiek op scheiding ambulante en residentiële werkingen (voorzien in het decreet van 1991)

26 Algemeen welzijnswerk : het herstructureringsdebat
Uitvoeringsbesluit 1994 4 types polyvalente centra : A- “solistisch ambulant centrum” (Tele-onthaal - evt. andere) B- ambulant polyvalent centrum : CMW+CLG+ andere erkenningscategorie, bijv. Jac C- solistisch residentieel centrum D- polyvalent residentieel centrum : minstens 3 residentiële erkenningscategorieën

27 Algemeen welzijnswerk : het herstructureringsdebat
Ingebouwde CMW worden uit herstructurering gehouden Vorming “polyvalent centrum” via samenwerkingsovereenkomst met O.C.M.W. slechts per uitzondering mogelijk ---> ook O.C.M.W. in principe buiten herstructurering Invoering “budgetfinanciering”

28 Algemeen welzijnswerk : het herstructureringsdebat
Kritieken op herstructurering Oneigenlijke scheiding ambulant-residentieel : eerstelijnswerk = filosofie ! Budgettaire weerslag groter dan voorzien radicalisering herstructurering Kernthema’s : « deregulering » en « responsabilisering » Cfr. Achtergrond wijzigende relatie overheid-voorzieningen

29 Algemeen welzijnswerk : het herstructureringsdebat
Decreet 1997 - “Deregulering”: afschaffing aparte erkenningscategorieën en vervanging door “algemene opdrachten” - Opheffing “cesuur” ambulante en residentiële cent - “Herregulering” : vervanging vroegere erkenningsvoorwaarden door erkennings-voorwaarden vervat in “kwaliteitsdecreet”

30 Algemeen welzijnswerk na de herstructurering
in totaal 29 autonome “centra voor algemeen welzijnswerk” 4O erkende centra binnen kader van de ziekenfondsen 1 centrum tele-onthaal per provincie

31 Algemeen welzijnswerk na de herstructurering
Bijkomende (financiële) stimulansen : Vlaams Actieplan mbt “kinderrechten, kindermishandeling, dader-en slachtofferhulp”; hulpverlening aan sexuele delinquenten crisishulp aan minderjarigen kinderwerking vrouwenopvangcentra laagdrempelige hulpverlening aan jongeren, dader-en slachtofferhulp

32 Algemeen welzijnswerk na de herstructurering
Bijkomende financiële impulsen i.k.v social-profitakkoorden werkgevers, vakbonden en overheid; opsporing “blinde vlekken” in het algemeen welzijnswerk

33 Algemeen welzijnswerk : het herstructureringsdebat
“Responsabilisering” : erkenning voor 3 jaar op basis van ‘beleidsplan’, gebaseerd op ‘omgevingsanalyse’ nieuw systeem “enveloppefinanciering” beperking aantal centra tot maximaal 35, en 1 centrum Tele- onthaal per provincie

34 Algemeen welzijnswerk : herstructurering ondersteuningsstructuur
Voor herstructurering : ondersteuning algemeen welzijnswerk via werksoortelijke federaties; financiering van deze federaties via zgn. “doorstortingstoelagen”; federaties konden zich aansluiten bij POW of VIW (cfr. verzuiling) 1995 : afschaffing werksoortelijke federaties en oprichting “Steunpunt Algemeen Welzijnswerk”

35 Algemeen welzijnswerk : herstructurering ondersteuningsstructuur
POW en VIW worden ingeschakeld in werkgeversorganisaties VSO (pluralistisch) en Vlaams Welzijnsverbond (Caritas) 2000 :herstructurering « SAW » Federatie van Autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk” : vertegenwoordiging werkgevers en belangenbehartiging tav autonome centra voor algemeen welzijnswerk Steunpunt Algemeen Welzijnswerk” : inhoudelijke ondersteuning van alle C.A.W.

36 AWW : exemplarisch voorbeeld tav een aantal afstemmingsvragen
Triade burger-overheid-voorzieningen : onderscheid tussen beleidsinterne afstemmingsstrategieën; aanbodsinterne afstemmingsstrategieën; behoefte-interne afstemmingsstrategieën; afstemming tussen behoefte en beleid; afstemming tussen beleid en aanbod; afstemming tussen aanbod en behoefte

37 AWW : exemplarisch voorbeeld tav een aantal afstemmingsvragen
Afstemming beleid-voorzieningen Historisch : cf verzuilingsdebat Actueel : « herverkaveling » zorglandschap via « strategische planning » Kenmerken : Herstructurering Schaalvergroting Integratie werksoorten t.v.v. beleidsplanning en kwaliteitszorg - Hertekening ondersteuningsstructuren

38 AWW : exemplarisch voorbeeld tav een aantal afstemmingsvragen
Afstemming beleid-behoefte Participatiedebat Debat « recht op maatschappelijke dienstverlening » Afstemming voorzieningen-behoefte = « integraal beleid »

39 AWW : exemplarisch voorbeeld tav een aantal afstemmingsvragen
Afstemming voorzieningen-behoeften Integraal beleid Feitelijke afstemming van hulp-en dienstverlening op concrete situatie « hulpvrager » Afstemmingsstrategieën zijn bijv. Case-management Bemiddeling Basisschakels

40 AWW : exemplarisch voorbeeld tav een aantal afstemmingsvragen
Aanbodsinterne afstemming Coördinatie van, en netwerkontwikkeling tussen voorzieningen Cfr. « geïntegreerde benadering » Bijv. « integrale jeugdzorg » Behoefteinterne afstemming Debat « begrensde » rationaliteit

41 AWW : exemplarisch voorbeeld tav een aantal afstemmingsvragen
« behoefteinterne afstemming » Vlaams Welzijnscongres : « samenhang », « eenheid » in de welzijnservaring Kritiek : deze « ideale rationaliteit » stelt eisen waaraan mensen onmogelijk kunnen voldoen  pleidooi voor een begrensde, situatiegebonden rationaliteit

42 AWW : exemplarisch voorbeeld tav een aantal afstemmingsvragen
Pleidooi begrensde rationaliteit geeft aan dat «geïntegreerde aanpak »op niveau voorzieningen niet doorgetrokken kan worden tot op niveau cliënt Op niveau cliënt moet gekozen worden voor gerichtheid op persoon en zijn sociaal netwerk ipv te vertrekken vanuit een professiegebonden en behandelingsgerichte aanpak « salamietactiek » : één voor een aanpakken problemen, waardoor cliënt actor blijft : « fragmentering » biedt ook handelingmarge aan cliënt

43 AWW : exemplarisch voorbeeld tav een aantal afstemmingsvragen
Beleidsinterne afstemming = « inclusief beleid » Structurele benadering : draagt beleid bij, op alle domeinen maatschappelijk leven, tot besef « menselijke waardigheid » (cf recht op maatschappelijke dienstverlening) Residuele benadering : minimaal geen armoedeverhogend effect van gevoerde beleid, dit op alle domeinen van het maatschappelijk leven

44 AWW : exemplarisch voorbeeld tav een aantal afstemmingsvragen
Residuele benadering « inclusief beleid » Cf Vlaams Welzijnscongres 1990 Residuele invulling « inclusief » op basis van dubbel onderscheid Onderscheid (basis)instituties en zorgvoorzieningen Onderscheid welzijnsbeleid en welzijnszorgbeleid  « negatieve welzijnsdefinitie »


Download ppt "Het Algemeen Welzijnswerk"

Verwante presentaties


Ads door Google