De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NOODPLANNING “Bedrijven” Luc Bauwens Directeur federale directie civiele veiligheid Oost-Vlaanderen 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NOODPLANNING “Bedrijven” Luc Bauwens Directeur federale directie civiele veiligheid Oost-Vlaanderen 2007."— Transcript van de presentatie:

1 NOODPLANNING “Bedrijven” Luc Bauwens Directeur federale directie civiele veiligheid Oost-Vlaanderen 2007

2 Noodplanning / LB 20072 Wetgeving Art. 135 gemeentewet Art. 128 provinciewet Wet van 28-03-2003 : algemeen gemeentelijk en provinciaal rampenplan

3 Noodplanning / LB 20073 Wetgeving Seveso-richtlijn 24-06-1982 Seveso-II-richtlijn 9-12-1996 Wet 22-05-2001 instemming samenwerkingsakkoord KB 31-03-2003 fase 4 KB 17-03-2003 nucleair KB 16-02-2006 m.b.t. de nood- en interventieplannen Min. Omzendbrief NPU-1 van 26-10-2006 m.b.t. de nood- en interventieplannen Wet 15-05-2007, m.b.t. betrekking de civiele veiligheid

4 Noodplanning / LB 20074 DE NOODSITUATIE  “Artikel 6 § 2 – Onder noodsituatie verstaat men : elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of veroorzaken kan, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van de disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken” OMSCHRIJVING DREIGING COORDINATIE

5 Noodplanning / LB 20075 DE NOODSITUATIE Geen definitie Voordelen Nadelen Natuur“rampen” Economische“rampen” – landbouw”rampen” Milieu”rampen” Medische “rampen” Terrorisme – Bioterrorisme Nieuwe rampen MKZ Varkenspest Pandemieën

6 Noodplanning / LB 20076 DE NOODSITUATIE Meer dan individueel verlies Notie algemeen belang Chaos Herstel sociale orde

7 Noodplanning / LB 20077 DE NOODSITUATIE Bedrijfsverlies ? Imagoschade ? Noodplanning ??  Link  Milieu  Veiligheid werknemers Intern noodplan is partner van openbare noodplanning

8 Noodplanning / LB 20078 DE NOODPLANNING Noodplanning voorkomt geen rampen Noodplanning voorkomt wel rampen  Preventiebeleid kan door noodplanning ondersteund worden

9 Noodplanning / LB 20079 NIP : DOEL  crisis  chaosbeperken bestrijden  schade  communiceren  samenwerken NOODPLAN IS EEN ONDERDEEL VAN GOED MANANGEMENT

10 Noodplanning / LB 200710 OPENBARE NOODPLANNING Prioriteit op interne noodplanning Ineen vloeien Leiding Doelstellingen (algemeen belang  privaat belang) Eigen noodplantaal Ontmoetingsmomenten Partners

11 Noodplanning / LB 200711 HET OOST-VLAAMS PLATFORM  65 gemeenten  29 politiezones (9 één-gemeentezones)  43 brandweerkorpsen  6 hulpverleningszones  9 MUG-functies (+1 beleidsondersteunde MUG)  ambulancediensten (25 brandweer, 5 privé, 7 ziekenhuizen)  100 − 101 (CIC) centrale − gemeenschappelijk call-taking − monodisciplinaire dispatching COMPLEXITEIT ⇔ INTEGRALE VEILIGHEID

12 Noodplanning / LB 200712 RISICO’S kerncentrale 30 Sevesobedrijven transport havens overstromingen industrie (zones) pijpleidingen massamanifestaties stroompannes zakenhuizen, rusthuizen scholen

13 Noodplanning / LB 200713 RAMPEN  HEIZEL 1985 : 41 doden  HERALD 1987 : 193 doden  KETTINGBOTSING E-17 1996 : 10 doden (65 gewonden)  KAPRUNTUNNEL 2000 : 155 doden  ENSCHEDE 2000 : 17 doden (947 gewonden)  VOLENDAM 2001 : 14 doden (320 gewonden)  WTC 2001 : 3000 doden  MADRID 2004 : 191 doden  GHELLINGEN 2004 : 23 doden (132 gewonden)  E-17 ZELE - 23 april 2005 : 0 doden (0 gewonden) economische schade

14 Noodplanning / LB 200714 DE PLANNEN 1) Het multidisciplinair nood- en interventieplan  ANIP algemeen  BNIP bijzonder in functie van bijzondere risico’s (Seveso, nucleair, …) 2) De monodisciplinaire interventieplannen  BIPdiscipline 1  MIP/PSIPdiscipline 2  PIPdiscipline 3  LIPdiscipline 4  IIPdiscipline 5 3) De interne noodplannen  Niveau bedrijf/instelling

15 Noodplanning / LB 200715 OPENBARE NOODPLANNEN A. Gemeente  burgemeester stelt noodplan op (GANIP/ DNIP’S)  gemeenteraad aanvaarding  goedkeuring gouverneur B. Provincie  gouverneur stelt PANIP op  goedkeuring door minister Binnenlandse Zaken

16 Noodplanning / LB 200716 VEILIGHEIDSCEL In iedere gemeente en provincie Opdrachten Opmaak risico-inventaris en risicoanalyse Actualiseren van NIP’s Oefenbeleid Evaluatie noodsituaties en oefeningen Organisatie voorafgaande informatie naar bevolking over de noodplanning Opvangcentra

17 Noodplanning / LB 200717 VEILIGHEIDSCEL (2) Samenstelling Burgemeester- Gouverneur Vertegenwoordigers disciplines Ambtenaar verantwoordelijk voor noodplanning secretariaat Vertegenwoordigers Seveso- bedrijven

18 Noodplanning / LB 200718 NIVEAUS & FASES 1) De gemeentelijke fase Beheer en afkondiging door burgemeester info naar gouverneur 2) De provinciale fase Beheer en afkondiging door gouverneur info naar minister van Binnenlandse Zaken 3) De federale fase Beheer en afkondiging op nationaal niveau

19 Noodplanning / LB 200719 WANNEER WELKE FASE 1) - Respect voor gemeentelijke autonomie - van gemeentelijke naar provinciale fase - afkondiging fase is niet delegeerbare beleidsbeslissing 2) Parameters feiten geografische uitgestrektheid van de van de nadelige gevolgen aantal slachtoffers effecten milieu, economie benodigde middelen + Seveso, nucleair : BNIP kleine gemeente grote stad

20 Noodplanning / LB 200720 DE DISCIPLINES DISCIPLINE 1 : de hulpverleningoperaties DISCIPLINE 2 : de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening DISCIPLINE 3 : de politie van de plaats DISCIPLINE 4 : de logistieke steun DISCIPLINE 5 : de informatie opdrachten middelen bevelvoering : DIR … + DIR – CP-OPS

21 Noodplanning / LB 200721 DISCIPLINE 1 - HULPOPERATIES Opdrachten Recci – rol voor bedrijf Brandbestrijding Bron en effectenbestrijding Evaluatie van de situatie Opsporen, redden, bevrijden, … van personen Bescherming goederen Opeisingen Instellen perimeters 100 informeren CP-OPS

22 Noodplanning / LB 200722 Wie Openbare brandweerdiensten Openbare eenheden civiele bescherming Bedrijfsbrandweer Specialisten Leiding Dir BW

23 Noodplanning / LB 200723 Zonering (wet 15-05-2007) rijk wordt onderverdeeld in hulpverleningszones elke provincie heeft minstens 1 zone provinciaal raadgevend comité van de zones gouverneur + burgemeester voorstel van zonering nationaal raadgevend comité van de zones provinciegouverneurs vertegenwoordiger steden en gemeenten voorstel van zonering KB

24 Noodplanning / LB 200724 Zonering verlaten principe/gemeentelijke brandweer verlaten territorialiteitsprincipe/brandweer netwerk van posten in functie van risicoanalyse optreden conform principe : snelste adequate hulp

25 Noodplanning / LB 200725 DISCIPLINE 2 – geneeskundige sanitaire en psychosociale hulpoperaties Opdrachten MIP PSIP Wie Ambulancediensten MUG’s Ziekenhuizen Medisch sanitaire post Rode kruis Arbeidsgeneesheer – rol voor bedrijf

26 Noodplanning / LB 200726 Leiding Federaal gezondheidsinspecteur MIPPSIP PSM DIR-MED

27 Noodplanning / LB 200727 MIP RAMP VMP PRELIMINAIRE EVACUATIE TRIAGE BEHANDELINGSZONE REGULATIE ROOD GEEL GROEN TRANSPORT OVERLEDENZIEKENHUIZENOPVANGCENTRA

28 Noodplanning / LB 200728 MIP-afkondiging 5 zwaar gekwetsten 10 gekwetsten/ernst niet gekend grootschalige evacuatie situatie die potentieel gevaar biedt voor volksgezondheid

29 Noodplanning / LB 200729 PSIP Structuur Opvang - informatie - nazorg Slachtoffers – familie - betrokkenen Rol voor bedrijf * sociale dienst * bedrijfspsycholoog * overleg met PSM Psychosociaal coördinatiecomité

30 Noodplanning / LB 200730 DISCIPLINE 3 – politie van de plaats Opdrachten : PIP Openbare orde Zonering Gerechtelijk onderzoek Wie Lokale politie Federale politie Leiding - DIR-POL Zonechef Dirco

31 Noodplanning / LB 200731 DISCIPLINE 3 Wet op politieambt 05 augustus 1992 art 17 en art 27 Wet op de geïntegreerde politie art 64 KERNTAAK : RUIMTESCHEPPENDE FUNCTIE Politie van de verbindingswegen (WPR, SPN, SPC) DVI-team Rol CIC

32 Noodplanning / LB 200732 DISCIPLINE 4 – logistieke steun, diverse werken, bijstand en vervoer Opdrachten LIP Logistieke steun Technische communicatie Bevoorrading Meten – ontsmetten Wie Civiele bescherming Gemeentelijke diensten Gespecialiseerde diensten NMBS … Leger Leiding – DIR-LOG Bevelhebber civiele bescherming of beslissing CP-OPS

33 Noodplanning / LB 200733 DISCIPLINE 5 - INFORMATIE OpdrachtenIIP Bevolking Richtlijnen Info Slachtoffers Info Richtlijnen Wie Burgemeester Gouverneur Minister Binnenlandse zaken Communicatieambtenaren DIR-INFO Rol voor bedrijf

34 Noodplanning / LB 200734 BEVELVOERING - COORDINATIE Essentieel Doel Duidelijk Eenvoud Overal gelijk – altijd van toepassing Multidisciplinair – interdisciplinair Coördinatie

35 Noodplanning / LB 200735 COORDINATIE Dubbel niveau TerreinBeleid CP-OPSCC’s Commandopost operatiesCoördinatiecentrum Gemeentelijk (GCC) Provinciaal (PCC) Federaal (FCC)

36 Noodplanning / LB 200736 OPBOUW COORDINATIE CRISISRAMP INTERN NOODPLAN VIPNIP MOTORKAP CP-OPS CP-OPS CC

37 Noodplanning / LB 200737 CP-OPS Samenstelling Multidisciplinair( DIR-BW ; DIR-MED ; DIR-POL ; DIR- LOG ) + andere Bedrijf School NMBS … + secretariaat Doel Info verzamelen op multidisciplinaire wijze Eerste beslissingen

38 Noodplanning / LB 200738 Doel Recci en inschatting situatie en aanpak, rol voor bedrijf Zonering Extra hulp Richtlijnen bevolking Voorstel fase Terreinbeslissingen Gouden uur Permanent gegeven Aanspreekpunt van de CC’s

39 Noodplanning / LB 200739 CP-OPS Leiding : DIR-CP-OPS Discipline 1 richt CP-OPS op Discipline 1 heeft leiding Opmerking Discipline 1 tenzij specifieke aanduiding door beleid in functie van de crisis Gijzeling Voedselvergiftiging Inplanting Veilig – rol voor bedrijf Verplaatsbaar Visueel contact met rampplaats indien mogelijk Gele vlag met zwarte letters

40 Noodplanning / LB 200740 CP-OPS Veiligheidsadviseur evaluatie risico’s verbonden aan inzet personeel behoort niet noodzakelijk tot zelfde discipline als DIR-CP-OPS rol voor bedrijf

41 Noodplanning / LB 200741 OPDRACHTEN CC’s Beleidsorganen Beleidsbeslissingen Dilemma’s van de CP-OPS Prioriteiten Belangrijke evacuaties Extra middelen Opeisingen Communicatie Info en richtlijnen bevolking Info slachtoffers – rol voor bedrijf Info media Public relations

42 Noodplanning / LB 200742 CC’s inplanting - uitrusting Veilig – rustig Vlot bereikbaarrealisme Communicatiemiddelen ICT Secretariaatsfunctie Gemeentelijke CC’s op voorhand uitbouwen ! 24/24 uur Verwarming / verlichting Catering

43 Noodplanning / LB 200743 DIR-CP-OPS Managementskwaliteiten Technische kennis Rust Overleg met disciplines Beslissen Aanspreekpunt disc. en bedrijf Aanspreekpunt CC’s Veiligheid intervenanten Adviseur aanstellen OPLEIDING EN OEFENING

44 Noodplanning / LB 200744 BELEID – CC’s Leiding Burgemeester Gouverneur Minister Leden Disciplines OCMW Technische dienst Communicatie ambtenaar Rampenambtenaar Bedrijf Burgemeester(s) Secretariaat logboek gemeente provincie

45 Noodplanning / LB 200745 FASERING gemeentelijke fase : burgemeester provinciale fase : gouverneur Federale fase : minister van Binnenlandse Zaken

46 Noodplanning / LB 200746 OORZAKEN FEDERALE FASE  crisis of dreiging kan ganse land omvatten dioxine mond- en klauwzeer gekke koeienziekte vogelgriep terrorisme overstromingen energie drinkwater ….  specifieke zaken nucleair NAVO, Europese raad industrie universiteiten bevolkingsdichtheid verkeersnet

47 Noodplanning / LB 200747 WAAROM FEDERALE FASE ?  evaluatie & coördinatie op nationaal niveau  afstemming van de operationele diensten & reserves  gelijkheid in optreden naar burgers toe  communicatie naar burgers internationale samenwerking internationale info-overdracht

48 Noodplanning / LB 200748 STRUCTUUR FEDERALE FASE  VOORALARM door CGCCR  ALARM door minister Binnenlandse Zaken  3 COORDINATIEORGANEN evaluatiecel beheerscel informatiecel  FCC voorzitter minister van Binnenlandse Zaken

49 Noodplanning / LB 200749 CP-OPS – CC’s OPERATIONEELBELEID COMMUNICATIE CHEF  CHEF INFORMATIEOVERDRACHT PERMANENTNIET NOODZAKELIJK PERMANENT IN IEDERE FASECC-GEM / PROV / FED

50 Noodplanning / LB 200750 SPINNENWEBSTRUCTUUR CC-FEDCC-PROV CC-GEMCC-GEMCC-GEM CP-OPSCP-OPSCP-OPS

51 Noodplanning / LB 200751 Bvb. Overstromingen Nucleair Rol van de zone als informatie- verzamelpunt

52 Noodplanning / LB 200752 Nucleair - alarmniveau notificatiniveau (exploitant) alarmniveauprov. coördinatiecomité N0 N1U1 verwittiging – stand by N2U2 geen direct gevaar – voedselketen – drinkwater beschermen N3U3 operationeel – maatregelen uitvoeren NRUR onmiddellijke maatregelen

53 Noodplanning / LB 200753 OPMERKINGEN  fasen moeten niet doorlopen worden  gouverneur kan aan minister federale fase vragen  nucleair noodplanning is in principe top-down  de federale fase valt NIET onder de toepassing van KB 16 februari 2006

54 Noodplanning / LB 200754 ORDENING RAMPTERREIN Essentieel prioritair evolutief (!) Voorschriften Hulpdiensten Bevolking en bedrijven Inplanting functies Toegankelijkheid Evacuatie Schuilen Kledij Way-in en way-out P VMP …

55 Noodplanning / LB 200755 ORDENING-ZONES Noodplanningszone Organisatorisch Preventief Interventiezone Effectief Rode zone Oranje zone Gele zone Gerechtelijke zone

56 Noodplanning / LB 200756 INTERVENTIEZONES CRISIS ROODORANJEGEEL UITSLUITINGSPERIMETER ISOLATIEPERIMETER ONTRADINGSPERIMETER Rol CP-OPS – Rol bedrijf In functie van Aard crisis Meteo Geografie Wegeninfrastructuur Visualisering

57 Noodplanning / LB 200757 INTERVENTIEZONES -TOEGANKELIJKHEID Rode zone Enkel voor hulpdiensten Met inachtneming richtlijnen CP-OPS Oranje zone Toegankelijkheid voor hulpdiensten en overheden Toegang voor bewoners en werkenden TENZIJ extra richtlijnen CP-OPS of CC’s !!  notie lichte hinder is niet weerhouden Gele zone Iedereen Behalve ramptoeristen

58 Noodplanning / LB 200758 ZONERING

59 Noodplanning / LB 200759

60 Noodplanning / LB 200760 INFORMATIE-COMMUNICATIE CRISIS INFO

61 Noodplanning / LB 200761 Crisiscommunicatie is moeilijk Informatie is complex Vlugge info Juiste info Bruikbare info Iedere discipline heeft info Iedere betrokkene heeft info Bedrijf heeft info Gespecialiseerde infobronnen

62 Noodplanning / LB 200762 INFORMATIE-COMMUNICATIE PAKKET INFO TECHNISCHE INFO COMMUNICATIE DISCIPLINES BELEID ALGEMENE INFO COMMUNICATIE BURGER, SLACHTOFFERS, FAMILIE, BETROKKENEN

63 Noodplanning / LB 200763 INFORMATIE (2) Technische info Zeer belangrijk ASTRID Info op weg naar de rampplaats Interdisciplinaire informatie-uitwisseling (CP-OPS) Richtlijnen bevolking Duidelijk Eenvoudig geruststellend

64 Noodplanning / LB 200764 INFORMATIE (3) De media Vragen Wie Wat Waar Wanneer Waarom Feiten  sensatie  scoop “Goede” en “slechte” “Slachtoffers” en “helden” Snelheid van de pers Directheid  TV

65 Noodplanning / LB 200765 INFORMATIE (4) Crisiscommunicatie is moeilijk ! Vermoeiend – stress Snelheid - juistheid Crisiscommunicatie is essentieel Public relations – imago PERS IS PARTNER

66 Noodplanning / LB 200766 INFORMATIE (5) HOE Persberichten Persconferentie(s) Persbriefing Website WIE communiceert Beleid of zijn experten Burgemeester Gouverneur Minister van Binnenlandse Zaken Communicatieambtenaren Functie DIR-INFO Bedrijf (fabriek, NMBS, school,…) Woordvoerder EENVOUDIG communiceren

67 Noodplanning / LB 200767 INFORMATIE (6) Informatie door hulpdiensten Opletten ! Media en ethiek Verantwoordelijken Technische info Met medeweten beleid Eenduidigheid Te vermijden Waardeoordelen (hij reed te vlug) Schuldduiding Paniekboodschappen

68 Noodplanning / LB 200768 INFORMATIE (7) DE WAARHEID EN NIETS ANDERS DAN DE WAARHEID ! IN HET GSM-TIJDPERK MAAK JE NIET MEER ALS EERSTE HET NIEUWS VAN DE RAMP KENBAAR AAN DE WERELD !

69 Noodplanning / LB 200769 NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN Wet 28 maart 2003 ( artikel 3) Gemeentelijk A-NIP Goedkeuring gouverneur Provinciaal ANIP Goedkeuring minister van Binnenlandse Zaken KB m.b.t. de nood- en interventieplannen Multidisciplinair NIP Monodisciplinair IP Intern noodplan

70 Noodplanning / LB 200770 ANIP en BNIP ANIP Algemene richtlijnen en informatie om het beheer van noodsituaties te verzekeren BNIP Vult ANIP aan met bijkomende specifieke richtlijnen betreffende een bijzonder en/of specifiek risico Bvb. Sevesoplan

71 Noodplanning / LB 200771 INHOUD ANIP KB 10 PUNTEN 1. Overzicht van betrokken functies 2. Inventaris van de risico’s 3. Alarmering 4. Communicatieschema 5. Organisatie operationele en beleidscoördinatie 6. Organisatie informatieverstrekking aan de bevolking 7. Oefenbeleid 8. Opvangcentra 9. Modelberichten 10. Logboek

72 Noodplanning / LB 200772 BNIP = 9 + 3 punten 1) de beschrijving van het risico en het bepalen van de noodplanningszone waar gaat het om ? ; welke activiteit ? … welk gebied kan betrokken worden (is betrokken) bij de preventieve organisatie zie intern noodplan 2) gegevens m.b.t. personen betrokken bij het risico bedrijfsleider/organisator/ structuur zie intern noodplan 3) ongevallenscenario’s en interventieprocedures voor elk risico reactiepatronen van de hulpdiensten op incidenten

73 Noodplanning / LB 200773 BNIP = 9 + 3 punten 4) 5) 6) de organisatie van de coördinatie van de operaties de mogelijke plaatsen van CP-OPS de aanduiding van de discipline die de CP-OPS levert operationele en beleidsstructuur vastleggen waar CP-OPS inplanten leider is brandweer, tenzij andersluidende beleidsbeslissing 7) de beschermingsmaatregelen van personen en goederen parkeervrije zones evacuatieroutes opvangcentra collectief vervoer

74 Noodplanning / LB 200774 BNIP = 9 + 3 punten 8) de bijzondere interventiemiddelen extra medische middelen heli … 9) de wijze van en de procedures van informeren van de hulpdiensten en de bevolking interdisciplinaire communicatie ASTRID transmissieplan info bevolking sirenes luidsprekerwagens …

75 Noodplanning / LB 200775 BNIP = 9 + 3 punten GELOKALISEERDE RISICO’S 1) de geografische situatie van de inrichting of site plannen zie interne noodplan 2) de algemene gegevens van de inrichting of het risico activiteiten van de inrichting, risico’s inventaris van gevaarlijke producten of activiteiten de lijst van de verantwoordelijke personen en hun bereikbaarheidsgegevens de eigen hulpmiddelen van de inrichting

76 Noodplanning / LB 200776 BNIP = 9 + 3 punten 3) de noodplanningszone met inbegrip van perimeters relevante geografische, demografische en economische factoren de andere risicovolle inrichtingen en activiteiten

77 Noodplanning / LB 200777 GELOKALISEERDE en niet GELOKALISEERDE RISICO’S  massamanifestaties  storm  grote volkstoelopen/fuiven  ondergrondse leiding  carnaval  ronde van Vlaanderen  I love techno  ronde van Frankrijk  Gentse/Lokerse feesten  …  love parade  Belgisch kampioenschap veldrijden  risicomatchen  industrie …  …

78 Noodplanning / LB 200778 VAN ACTIVITEIT NAAR RISICO ! WEGINGSPROCES GEEN WETENSCHAPPELIJKE METHODE GEBRUIK VAN PARAMETERS GEZOND VERSTAND 1) GESCHIEDENIS VAN HET EVENEMENT (politie- brandweerverslagen, medische interventies) 2) AARD GEBEUREN/AARD TOESCHOUWERS 3) DUUR, PLAATS EVENEMENT 4) INTERN NOODPLAN ORGANISATOR

79 Noodplanning / LB 200779 BELANG INTERN NOODPLAN  WIE IS VERANTWOORDELIJK ?  WAT WORDT GEORGANISEERD ?  WAT ZIJN DE RISICO’S ?  WELKE STRUCTUUR OMKADERT DE OGANISATIE ? DUIDELIJK - publiek, aantal, aard - binnen, buiten - randactiviteiten - maximum capaciteit - … - overlast - lawaai - parkings - … - stewards/security - EIP - EHBO - …

80 Noodplanning / LB 200780 BNIP : SEVESO Wet van 22 mei 2001 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale staat en de gewesten met betrekking tot de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

81 Noodplanning / LB 200781 Seveso-reglementering : Europees Inrichtingen met Bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen Bepaalde procedés van verwerking Sommatieregel Exclusief Militaire inrichting Pijpleidingen Transport weg, spoor, … Nucleaire

82 Noodplanning / LB 200782 BNIP : SEVESO (2) Voorkomingsbeleid Exploitant voorkomt incident Preventiebeleid – veiligheidsrapport Kennis van het risico Opleiding personeel en derden Veilig ontwerp van installatie Beheersen van noodsituaties Melden van zware ongevallen en schierongevallen 5 jaarlijkse hernieuwing

83 Noodplanning / LB 200783 BNIP : SEVESO (3) Intern noodplan Extern noodplan  gouverneur Reactiepatroon Infoverplichting bevolking  Noodplanningszone (chloor : 10 km (………. : 0 m)  Extern noodplan testen om de 3 jaar

84 Noodplanning / LB 200784 INTERN NOODPLAN 1 (Artikel 5 KB) Document op niveau van bedrijf met als doel *schadelijke gevolgen van noodsituatie beperken Noodsituatie kan intern of extern ontstaan *door uitwerken van aangepaste materiële en organisatorische maatregelen *door goede verwittiging van externe hulpdiensten

85 Noodplanning / LB 200785 INTERN NOODPLAN 2 Intern noodplan partner openbare noodplanning Preventiebeleid kan door noodplanning ondersteund worden Noodplan onderdeel van goed management Recci, inschatting en aanpak (discipline 1 ) Bedrijfsbrandweer, EIP, specialisten Arbeidsgeneesheer Sociale dienst, bedrijfspsycholoog

86 Noodplanning / LB 200786 Intern noodplan 3 Informatie rampterrein Ordening rampterrein CP-OPS CC’S Communicatie Woordvoerder Lessen

87 Noodplanning / LB 200787 INTERN NOODPLAN 4 Opmaak door noodplancomité * directie * veiligheidschef * personeelschef * technische dienst * communicatieverantw. * eerste interventieploeg

88 Noodplanning / LB 200788 Noodplancomité DENKCEL – DOECEL ontwerp noodplan crisiscel actualiseren oefenen evalueren bijsturen risicoanalyse !

89 Noodplanning / LB 200789 RISICOSCENARIO’S NADENKEN OVER RISICO’S brand, ontploffing, lek, … bommelding relletjes drankmisbruik … ACTIEFICHES

90 Noodplanning / LB 200790 Inhoud intern noodplan Inplantingsplan Grondplan Alarmeren Beslissen Bestrijden Evacueren Oefenen

91 Noodplanning / LB 200791 Plannen Grondplan * in- en uitgangen * nooduitgangen * compartimentering * trappen-liften * brandblusapparaten * risicoplaatsen * verzamelplaatsen

92 Noodplanning / LB 200792 Alarmeren Intern - extern - personeel - 100 - derden - buren * directie ! * familie * pers

93 Noodplanning / LB 200793 Alarmeren - procedures Beslissen - wie - 24/24 fasering alarmeringschema auditief-visueel ACTIEKAART ALARMEREN

94 Noodplanning / LB 200794 Evacueren - ontruimen Zwaarste noodsituatie / paniek mogelijk Procedures * beslissing : wie ? * dubbele risicoanalyse ja/nee welke ruimtes * is evacuatie volledig ??? Oefenen Evacuatie-team ACTIEKAART EVACUEREN

95 Noodplanning / LB 200795 Bestrijden Eerste interventieploeg * opleiding * beperkingen * veiligheid Bedrijfsbrandweer * specialisten * opleiding/samenwerking ACTIEKAART EVACUEREN

96 Noodplanning / LB 200796 Opdrachten personeel Crisisopdrachten zijn geen routine opdrachten ! Actiekaarten (SOP) * belangrijk hulpmiddel * geheugensteun Voorbeeldfunctie

97 Noodplanning / LB 200797 CONCLUSIE INTERN NOODPLAN : ESSENTIEEL DOCUMENT NOOD AAN STRUCTUUR NOOD AAN ACTIEFICHES VOORAFGAANDE & PERMANENTE RISICOANALYSE NOOD AAN INTERNE BELEIDSSTRUCTUUR

98 Noodplanning / LB 200798 HET GEHEEL 1) bedrijf evenement risicoanalyse organisator overheid Intern noodplan BNIP 2) crisis intern noodplan BNIP BNIP I.N. coördinatie CP-OPS C’C’ BIP MIP/PSIP PIP LIP TIP

99 Noodplanning / LB 200799 OEFENEN Je oefent op je grootste risico’s Alarmeringsoefeningen Kaderoefeningen Terreinoefeningen Oefendoelen Leren uit fouten De kostprijs van een oefening is nihil in vergelijking met de kostprijs van een ramp !

100 Noodplanning / LB 2007100 ONTMOETINGSMOMENTEN MET PRIVATE SECTOR 1 Persoonlijk contact Hulp bij opmaak intern noodplan VIP EIP – bedrijfsbrandweer + BNIP Oefeningen Inplanting CP - OPS

101 Noodplanning / LB 2007101 ONTMOETINGSMOMENTEN 2 Alarmering  100 Gebruik van type-formulieren Onmiddellijke en juiste info

102 Noodplanning / LB 2007102 Ontmoetingsmomenten 3 Rampterrein * risicoanalyse * opvang hulpdiensten * info – overdracht * permanente dialoog in CP-OPS * MIP arbeidsgeneesheer * PSIP

103 Noodplanning / LB 2007103 ONTMOETINGSMOMENTEN 4 Beleidsmatig Dialoog in de CC’s Info en expertise Partners Communicatie Instructies bevolking  overheid Info bevolking  samenwerking Eenheid in communicatie  LESSEN TOEKOMST


Download ppt "NOODPLANNING “Bedrijven” Luc Bauwens Directeur federale directie civiele veiligheid Oost-Vlaanderen 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google