De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Vlaams jeugdbeleidsplan De methodiek van de planning in het jeugdbeleid: traditie en voortrekkersrol v/h jeugdwerk –Decreet houdende subsidiering van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Vlaams jeugdbeleidsplan De methodiek van de planning in het jeugdbeleid: traditie en voortrekkersrol v/h jeugdwerk –Decreet houdende subsidiering van."— Transcript van de presentatie:

1 Een Vlaams jeugdbeleidsplan De methodiek van de planning in het jeugdbeleid: traditie en voortrekkersrol v/h jeugdwerk –Decreet houdende subsidiering van gemeentebesturen en de VGC inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid ’93, gewijzigd 2001(decreet lokaal jeugdwerkbeleid) –Decreet houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid ’98, wijziging 2002 (decreet provinciaal jeugdwerkbeleid) –Vlaams jeugdwerkbeleidsplan 2000

2 Decreet lokaal jeugdwerkbeleid Termijnen van 3 jaar 2002-2003-2004; 2005-2006-2007 Hoofdlijnen - communicatieve planning (jeugd, jeugdwerk, beleidsmakers, jeugddeskundigen) - decentralisatie - voldoende middelen van 507 naar 650 miljoen BEF - bescherming van particulier initiatief (bezwaarmogelijkheden, voorrangsregel, motiveringsplicht, bescherming personeelskrachten, …) - beweging naar integraal jeugdbeleid op lokaal vlak: categoriaal, geïntegreerd

3 Decreet lokaal jeugdwerkbeleid 8 hoofdstukken (omgevingsanalyse, visie, doelstellingen, concrete acties, financiële raming) -Jeugdwerk ondersteunen -Kadervorming -Jeugdwerkinfrastructuur -Toegankelijkheid (2 richtingen) -Geïntegreerd jeugdbeleid (afstemming met o.a. SIF, BKO, lokale cultuurbeleidsplannen, plannen ikv veiligheids- en samenlevingscontracten) -Jeugdruimte -Participatie en terugkoppeling -Communicatie en informatie

4 Decreet lokaal jeugdwerkbeleid Jaarlijks: jaarplan en werkingsverslag Binnen de 650,7 miljoen BEF –voorafname voor de VGC: 6% –115 miljoen voorzien voor toegankelijkheid, op basis van jeugdspecifieke kansarmoede- indicatoren –99 miljoen voor een prioriteit: de opmaak en de uitvoering van gemeentelijke jeugdruimte- plannen (afstemming met ruimtelijke ordening) formele ruimte informele ruimte

5 Decreet provinciaal jeugdwerkbeleid Zelfde filosofie als decreet lokaal 47,7 miljoen (o.a. JW vr. gehand. K & J) Termijnen 6 jaar, evaluatie en mogelijks aanpassing in 3de jaar In 2002 samenvoeging met decreet lokaal –niet alleen horizontale, maar ook verticale afstemming Vlaams niveau provinciaal niveau lokaal niveau jeugdwerkjeugdwerk

6 Vlaams jeugdwerkbeleidsplan Zelfde filosofie: communicatieve planning zelfde partners: jeugd, jeugdwerk, beleidsmakers, jeugddeskundigen in de toekomst geïntegreerd in jeugdbeleidsplan

7 Vlaams jeugdwerkbeleidsplan Premisse: Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind Inhoud: –status –maatschappelijk kader –de jeugdcategoriale benadering –de huidige instrumenten van het Vlaams jeugdbeleid: SWOT –uitgangspunten: de negenproef –algemene doelstelling –gevolgen voor de beleidsinstrumenten

8 Vlaams jeugdwerkbeleidsplan

9

10 Uitgangspunten: negenproef –communicatie en participatie: middel, maar ook doel –ruimte in zijn diverse betekenissen –offensief jeugdbeleid: de kracht ipv de klacht –recht op een gevarieerd jeugdwerkaanbod –toegankelijkheid voor alle kinderen en jongeren –nieuwe netwerken (ontzuiling) –reflectie op en profilering van het jeugdwerk –complementariteit van het beleid –beklemtonen van een aantal beleidskwaliteiten

11 Vlaams jeugdbeleidsplan Opzet: integraal jeugdbeleid: –categoriaal –geïntegreerd (afgestemd) De realisatie: communicatieve planning –reflectiegroep: kabinetsmedewerkers, administratieve diensten, academici, kinderrechtencom., Vlaamse jeugdraad, provinciale jeugdraden, jeugddeskundigen –IKW’s: interkabinettenwerkgroepen –Hoorzitting –Toetsing in januari 2002

12 Vlaams jeugdbeleidsplan En de kinderen en jongeren dan? –Welzijnscongres 14-18 (1998-1999) –What do you think (2000-2001) –The Kliksons (2001) –JEP: laat je niet overstemmen (1999-2000) –Stembiljetactie kinderrechtencommissariaat (1999-2000) –Bedenking: k & j denken weinig offensief (veiligheidsdenken, ruimtebeleid, …)

13 Vlaams Jeugdbeleidsplan Tendensen in de samenleving: –kinderrechten –evolutie naar een defensieve samenleving –toenemende regulering –beelden van jongeren –mondialisering –kleine apartheid: aparte voorzieningen en het nimby-syndroom –grote apartheid: uitzichtloosheid, gelijke kansen een illusie

14 Vlaams jeugdbeleidsplan Tendensen in de samenleving –jongeren als spiegel (aan de wand) voor volwassenen –opvoeding is een gedeelde verantwoordelijkheid –participatie te veel show, te weinig gemeend –school als vindplaats of als ondersteuningsplaats voor jongeren –levenslang, maar ook levensbreed leren

15 Vlaams jeugdbeleidsplan De visie: jeugdbeleid is: –onderbouwd –voorwaardenscheppend –integraal (categoriaal en geintegreerd) –participatief –kwaliteitsbeleid (meer kwaliteit, minder preventie) –solidair –positief –houdt rekening met verschillen

16 Vlaams jeugdbeleidsplan Gezamenlijke doelstellingen: –participatieve werkwijze jeugdraad kindeffectenrapportage (bij decentralisatie of delegatie van bevoegdheden: bijv. jeugdparagraaf) jongeren maken plannen –aanspreekpunten jeugdbeleid –ondersteuning steunpunt jeugdbeleid –communicatie over en met kinderen en jongeren, informatie voor kinderen en jongeren –stemrecht: 16 jaar?

17 Vlaams jeugdbeleidsplan Analyse en doelstellingen per domein: media, toerisme, wonen, werkgelegenheid, cultuur, sport, ruimtelijke ordening, welzijn, gezondheid, gelijke kansen, onderwijs, leefmilieu, mobiliteit, stedelijke beleid, samenwerkingsontwikkeling, kinderopvang

18 Vlaams jeugdbeleidsplan Raakvlakken met federale beleidsmateries –comite voor de rechten van het kind –protocol kinderrechtenprostitutie en -handel en -pornografie –vijfjaarlijks verslag implementatie IVRK –verlaging BTW op ICT –drugspreventie volledig defederaliseren –adoptiewetgeving –wet op de reisbureaus

19 Vlaams jeugdbeleidsplan Raakvlakken met … –toegangsexamen –FCUD-fonds –theoretische rijbewijsopleiding –statuut jobstudent –wet inzake jeugddelinquentie –statuut van de jeugdvrijwilliger –veiligheidscontracten –rechtspositie van de minderjarige –minderjarigen en asiel –echtscheiding en aanverwante familiale problemen

20 Vlaams jeugdbeleidsplan Waarom: –IVRK: kinderen zijn volwaardige burgers –kinderen en jongeren staan onder druk (vergrijzing en ontgroening) –acties binnen verschillende beleidsdomeinen botsen met elkaar –vraag vanuit het veld: kinderen, jongeren, jeugdwerk, academici –geven van goede voorbeeld, wij verwachten dit trouwens ook van lokale besturen

21 Vlaams jeugdbeleidsplan VOOR WIE? –Beleidsmakers: politici en ambtenaren op alle beleidsniveaus –kinderen, jongeren en het jeugdwerk –werkveld binnen alle sectoren –WERKINSTRUMENT:een toetsingsinstrument –GEZAMENLIJKE VISIE: schept een kader

22 Vlaams jeugdbeleidsplan Verwachtingen naar de praktijk: –betere toegankelijkheid van de voorzieningen informatie over op maat van kinderen en jongeren afgestemd op de verzuchtingen en de behoeften van kinderen en jongeren –afstemming van beleidsdoelstellingen en beleidsacties van de verschillende beleidsniveaus –afstemming tussen beleidsdoelstellingen en beleidsacties van verschillende domeinen vb. toerisme, bko, onderwijs, welzijn, cultuur, ruimtelijke ordening een loket-systeem voor organisaties, maar ook voor gebruikers

23 Vlaams jeugdbeleidsplan Verwachtingen naar de praktijk –een jeugdreflex in alle beleidsdomeinen en de hele samenleving –betere rechtspositie voor kinderen en jongeren –echte emancipatie van kinderen en jongeren –kinderen en jongeren als mede-eigenaar van de samenleving en haar voorzieningen via echte participatie

24 Vlaams jeugdbeleidsplan

25

26


Download ppt "Een Vlaams jeugdbeleidsplan De methodiek van de planning in het jeugdbeleid: traditie en voortrekkersrol v/h jeugdwerk –Decreet houdende subsidiering van."

Verwante presentaties


Ads door Google