De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht van Informaticacontracten 11 december 2003 Recht en Informatica Prof. Dr. R. De Corte C. Beyaert 3de Lic. Rechten – Universiteit Gent Centrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht van Informaticacontracten 11 december 2003 Recht en Informatica Prof. Dr. R. De Corte C. Beyaert 3de Lic. Rechten – Universiteit Gent Centrum."— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht van Informaticacontracten 11 december 2003 Recht en Informatica Prof. Dr. R. De Corte C. Beyaert 3de Lic. Rechten – Universiteit Gent Centrum Jurist & Informatica

2 Inleiding en Inhoud I.Algemeen Overeenkomstenrecht en informatica Online versus Offline Normatief kader Outsourcing op basis van SLA’s Geschillenregeling II.Overzicht

3 I.Algemeen Overeenkomstenrecht en informatica Overdracht vs. Dienstverlening Meestal onbenoemde overeenkomsten Online vs. Offline Criterium : totstandkoming Online ? Specifieke regelgeving Online : –RL 8 juni 2000 Elektronische Handel –RL 20 mei 1997 – W. 25 mei 1999 Consumenten –W. 11 maart 2003 Diensten informatiemaatschappij –W. 12 mei 2003 Bescherming diensten voorwaardelijke toegang

4 Normatief Kader Algemeen –Verbintenissenrecht (artt. 1108 B.W.) –Bijzondere overeenkomsten (artt. 1582 B.W.) Consumenten –W. 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en voorlichting van de consument Software –RL rechtsbescherming computerprogramma’s 14 mei 1991 –W. 30 juni 1994 Productaansprakelijkheid –W. 25 feb. 1991 (gew. W. 12 dec. 2000)

5 Outsourcing op basis van SLA’s Outsourcing : Het uitbesteden van verwerking via informatica aan een gespecialiseerde derde teneinde zich te concentreren op de eigen kernactiviteit Oorzaak : Noodzaak, omvang, complexiteit, evolutie van de informatica voor een zeer breed veld van activiteiten SLA (Service Level Agreement) : Geheel van contractuele verbintenissen die het concrete niveau van dienstverlening aan de gebruiker van informatica regelt. Vaak worden 3 grenzen vastgelegd : target / minimum / verbreking

6 Geschillenregeling Bemiddeling door gespecialiseerde derde bvb. ‘minitrial’ (www.sgoa.org)www.sgoa.org Arbitrage / Bindende derdenbeslissing Gerechtelijke procedure aanstelling deskundige in kort geding

7 II.Overzicht A.Koop-Verkoop Hardware B.Onderhoudsovereenkomst C.Internetaansluitingsovereenkomst D.Internetdienstenovereenkomst E.IT Consultancy overeenkomst F.Softwarelicentieovereenkomst G.Escrow-overeenkomst

8 A.Koop-Verkoop Hardware Wat ? Veelal ‘automatiseringsproject’ met zowel hard- als software Uitgebreide informatieplicht : –Info over de eigen produkten (VK) –Info over de eigen behoeften (K) –Opstellen lastenboek ev. via studie van extern specialist

9 A.Koop-Verkoop Hardware VK plicht tot leveren van een conforme zaak Professionele verkoper wordt vermoed gebrek te kennen (art. 1641 B.W.) Vereiste van korte termijn voor dagvaarding (art. 1648 B.W.)

10 A.Koop-Verkoop Hardware Belang van definiëring van termen Bvb. ‘Software’ / ‘Installatie’ Gebruik van betalingsschema – leveringsschema –Aanvaardingsprocedures –Testfases (representatieve periode) Opleiding / ondersteuning / documentatie

11 A.Koop-Verkoop Hardware Bijzondere clausules –Garantie (hoe wordt ze uitgeoefend ?) –Geheimhouding (non-disclosure) –Afwerving personeel –Gebruiks- en reproduktierecht software

12 Informatie- leveringsplicht K – VK hebben wederzijdse ‘positieve’ informatieplicht : K : Formulering van de vraag VK : Technische oplossing Grondigheid / Voorzichtigheid van de geboden informatie

13 Informatie- leveringsplicht De verkoper : –Raadgevings- en informatieplicht –Opstellen van de behoeftenbepaling verwachtingspatroon Koper –Voorlichtings- en waarschuwingsplicht –Koper moet zich niet laten bijstaan door derde –Leverancier SW moet rekening houden met HW - platform

14 Informatie- leveringsplicht De koper : –Medewerkingsplicht voor én tijdens de uitvoering –Verondersteld neofiet (?) –Behoeften definiëren : zelfonderzoek

15 B.Onderhoudsovereenkomst Wat ? Gemengde overeenkomst tot onderhoud van IT-infrastructuur Snelle technische evolutie noodzaakt vernieuwing Aannemingsovereenkomst –Informatie- en raadgevingsverplichting –Mededelingsplicht

16 B.Onderhoudsovereenkomst Soorten onderhoud : –Hardware Preventief Correctief ‘Vernieuwend’ onderhoud –Software Correctief (debuggen) ‘Foutloze’ software bestaat niet Aanpassend Vernieuwend

17 B.Onderhoudsovereenkomst Uitvoering –Via telecom (e-mail / ‘hotline’) –Diagnose systeem (remote access) –Interventies On site In de lokalen leverancier

18 C.CT Internetaansluiting Wat ? Overeenkomst met Access Provider die de computer/netwerk aansluit op het internet Gemengde overeenkomst : –Licentie op de installatiesoftware –Huur van schijfruimte bij de host voor e-mail / website –Toegang tot nieuwsservers –Ondersteuning Voortdurende verbintenis tot verbinding met het internet

19 D.CT Internetdiensten Wat ? Aanbieden van bijkomende diensten door een Access Provider, zoals : –Webhosting –Leveren van inhouden voor websites (Information of content Provider) –Of vormgeving (Presence Provider) –Reclame voor websites Samengevat ‘Service Provider’, meestal aanneming

20 E.IT Consultancy CT Wat ? Consultant levert hoofdzakelijk intellectuele prestaties voor cliënt inzake ICT omwille van deskundigheid, hetzij : –Ter voorbereiding van een beslissing (studie) – Ter ondersteuning bij realisatie IT-project Te onderscheiden van ‘detachering’ of ‘bodyshopping’

21 D.IT Consultancy CT Aannemingsovereenkomst intuitu personae Gewenst resultaat en kwaliteitsniveau cruciaal Meestal middelenverbintenis Sommige onderdelen resultaatsverbintenis Opdrachtgever moet : –Medewerking verlenen –Nodige beslissingen nemen

22 F.Softwarelicentie CT Wat ? Overeenkomst tot verlenen van een niet- exclusief gebruiksrecht op software Enkel de eenzijdige ‘shrinkwrap’ toetredingsovereenkomsten met consument m.b.t. standaard toepassingssoftware Drie aspecten : –Verlenen van een licentie –Beperken aansprakelijkheid producent –Afbakenen van de waarborg producent

23 F.Softwarelicentie CT Afhankelijk van distributiewijze : –Distributie via drager Onderscheid : K-VK met winkelier en Licentie met producent Openen = aanvaarden ? Quid rechtsband met producent ? Stilzwijgende aanvaarding mogelijk ? Oplossing : terugsturen registratiekaart –Distributie via netwerk Wel band met producent Quid toepasselijkheid RL (art. 3 ?)

24 F.Softwarelicentie CT Overdraagbare vermogensrechten : –Reproductierecht Geen toestemming als rechtmatige gebruiker noodzakelijkerwijze reproductie nodig heeft voor gebruik van het programma Steeds reservekopie –Adaptatierecht Laten vertalen, bewerken, anderszinds aanpassen én reproductie van resultaat Geen toestemming nodig indien : Reproductie of adaptatie onmisbaar is voor de compatibiliteit met ander, onafhankelijk programma

25 F.Softwarelicentie CT De rechtmatige gebruiker het programma wil observeren, bestuderen en uittesten –Distributierecht Elke vorm van mededeling, m.i.b. verhuren, uitlenen, verspreiden van kopies Modaliteiten : –Stand-alone licentie vs. netwerklicentie –Eén versie vs. upgrades –Doelbeperking

26 F.Softwarelicentie CT Duur –Meestal onbepaald met opzegmogelijkheden –Soms bepaald, gekoppeld aan technische onbruikbaarheid Exoneratie –Normale principes gelden –Toepasselijkheid Wet Productaansprakelijkheid ?

27 G.Escrow-overeenkomst Wat ? Driepartijenovereenkomst die de gebruiker van software d.m.v. deponering van de Source Code in staat stelt om het onderhoud te realiseren, indien de producent niet bereid / in staat is om dit te doen Motivatie Discussie omtrent eigendom source code Toelaten tot SC = gevaar inbreuk Aut.R. Nauwkeurige omschrijving van toegang

28 G.Escrow-overeenkomst Voorwerp van het depot –Source Code (dynamisch karakter) –Documentatie –Compiling programmatuur Derde ‘Escrowagent’ –SC ontvangen –SC checken op actualiteit –SC bewaren –SC afgeven op de ‘triggering events’ Kan notaris zijn

29 G.Escrow-overeenkomst –Technische deskundigheid vereist Vrijgeven van de SC (triggering events) –Faillissement / Gerechtelijk akkoord producent –Beëindiging van de verdere ondersteuning door de producent –Aanschaf nieuwe software bij derde Nood aan nauwkeurige omschrijving Ev. met arbitrale beslissingsmacht agent


Download ppt "Overzicht van Informaticacontracten 11 december 2003 Recht en Informatica Prof. Dr. R. De Corte C. Beyaert 3de Lic. Rechten – Universiteit Gent Centrum."

Verwante presentaties


Ads door Google