De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN 2006-2007 LES 4 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector:

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN 2006-2007 LES 4 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector:"— Transcript van de presentatie:

1

2 WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN 2006-2007 LES 4 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector: Ivo Bernaerts

3 werkveld schoolpsychologie2 HET GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS Leerplicht tot 18 jaar : uitzonderingen Na 18 jaar: handelingsbekwaam Inschrijven in een secundaire school Veranderen van secundaire school Het schoolreglement in de secundaire school: - studiereglement - ordereglement - tuchtreglement

4 werkveld schoolpsychologie3 STRUCTUUR Vier graden en leerjaren Vier onderwijsvormen na eerste graad –ASO: ruime theoretische vorming, voorbereiding hoger onderwijs –TSO: algemene en technisch-theoretische vakken; voorbereiding zelfstandige functies in het beroepsleven of vervolgstudie in hoger onderwijs. –KSO: algemene, ruime vorming gekoppeld aan actieve kunstbeoefening; beroep uitoefenen of voorbereiding vervolgstudie in hoger onderwijs. –BSO: praktische onderwijsvorm, beroep uitoefenen

5 werkveld schoolpsychologie4 STRUCTUUR

6 werkveld schoolpsychologie5 INSTAPMOGELIJKHEDEN NA BASISSCHOOL Eerste leerjaar A Eerste leerjaar B Beroepsvoorbereidend leerjaar Buitengewoon secundair onderwijs

7 werkveld schoolpsychologie6 AANSLUITENDE SECUNDAIRE OPLEIDINGEN 7de specialisatiejaar BSO 7de niet- specialisatiejaar BSO 7de specialisatiejaar TSO/KSO 4de graad van het beroepssecundair onderwijs - Modevorming - Plastische kunsten - Psychiatrisch verpleegkundige - Ziekenhuisverpleegkundige

8 werkveld schoolpsychologie7 OVERGANGEN Veranderen tot begin van 1 ste leerjaar van 3 de graad. Tweede leerjaar van 3 de graad in principe in dezelfde onderwijsvorm en studierichting afwerken. Afwijking mogelijk door toelatingsklassenraad owv ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen. Voor specialisatiejaren enkel overgang mogelijk van 2 de leerjaar van 3 de graad naar specialisatiejaar binnen hetzelfde studiegebied.

9 werkveld schoolpsychologie8 OVERGANGEN Veranderen van studierichting in de loop schooljaar: - in 1 ste en 2 de graad, 1 ste leerjaar van 3 de graad mogelijk tot en met 15 januari. (uitz. afwijking mogelijk via toelatingsklassenraad) - In 2 de leerjaar van 3 de graad in principe niet meer mogelijk (uitz. afwijking mogelijk via toelatingsklassenraad) - In 3 de leerjaar van 3 de graad mogelijk tem 30 september Naar deeltijds onderwijs: inschrijven mogelijk tot uiterlijk tot 31 januari, terug naar SO mogelijk tot uiterlijk 15 november. naar het buitengewoon onderwijs: altijd mogelijk

10 werkveld schoolpsychologie9 EINDTERMEN & ONTWIKKELINGSDOELEN Link Overzicht eindtermen en ontwikkelingsdoelen secundairOverzicht eindtermen en ontwikkelingsdoelen secundair Eerste leerjaar A en B: onderscheid tussen basisvorming en keuzegedeelte Twee leerjaar A: basisvorming en basisopties BVL: basisvorming en beroepenvelden Tweede en derde graad: basisvorming, fundamenteel en complementaire gedeelte Voor basisvorming: vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen of ontwikkelingsdoelen Voor fundamenteel gedeelte: specifieke eindtermen Geen eindtermen of ontwikkelingsdoelen voor keuzegedeelte, basisopties en beroepenvelden van eerste graad SO en complementaire gedeelte 2de en 3de graad

11 werkveld schoolpsychologie10 VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN & ONTWIKKELINGSDOELEN Minimumdoelen die niet tot een bepaald vakgebied behoren Eerste graad SO: leren leren, sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin, gezondheidseducatie, milieueducatie. Nieuwe, bijkomende thema’s in - 2de en 3de graad: muzisch-creatieve vorming - ASO: technisch-technologische vorming Betekenis voor het onderwijs?

12 werkveld schoolpsychologie11 DE KLASSENRAAD Link http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=1332 9 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=1332 9 Wettelijk drie soorten Toelatingsklassenraad Begeleidende klassenraad Delibererende klassenraad

13 werkveld schoolpsychologie12 TOELATINGSKLASSENRAAD en BEGELEIDENDE KLASSENRAAD Samenstelling Raadgevende bijstand Staking van stemmen Beslissingen Gemotiveerde adviezen en beslissingen

14 werkveld schoolpsychologie13 DELIBERENDE KLASSENRAAD Beslissingen Proces-verbaal Notulen Staking van stemmen Gemotiveerde adviezen en beslissingen

15 werkveld schoolpsychologie14 ORIËNTERINGSATTESTEN Attest A Attest B Attest C  Besluitvorming attest op 30 juni  Bindende waarde van oriënteringsattesten  Adviezen niet bindend Overzitten?

16 werkveld schoolpsychologie15 DIPLOMA & GETUIGSCHRIFTEN Slagen in het DIPLOMAGETUIGSCHRIFT  derde leerjaar van derde graad BSO.  derde leerjaar derde graad van TSO en KSO (specialisatiejaar).  derde leerjaar van vierde graad van BSO (verpleegkunde)  slagen in tweede leerjaar van derde graad ASO, TSO of KSO  tweede leerjaar van vierde graad van BSO, studierichtingen kleding en plastische kunsten

17 werkveld schoolpsychologie16 PROBLEMEN? Domein leren en studeren: dyslexie, dyscalculie, demotivatie … Domein psychisch en sociaal functioneren depressie, gedragsproblemen, autisme, … Domein preventieve gezondheidszorg gezondheidsklachten, roken, drugs, … Domein onderwijsloopbaan studiekeuzeproblemen, schoolveranderingen, … Problematische afwezigheden (spijbelen) Verdere toelichting opleidingsonderdeel school- en pedagogische psychologie 2 BTP

18 werkveld schoolpsychologie17 BEGELEIDING Leerkracht(en) Klastitularis Klassenraad Cel leerlingenbegeleiding Groene leerkracht zorgcoördinator CLB

19 Buitengewoon Secundair Onderwijs 2006 - 2007

20 werkveld schoolpsychologie19 Voorwaarden Buitengewoon Secundair Onderwijs Overstap vanaf 13 jarige leeftijd (12 jaar met gemotiveerd advies) Tot max 21 jaar (verlenging mogelijk) Attest en inschrijvingsverslag noodzakelijk

21 werkveld schoolpsychologie20 Organisatie BUSO Vier opleidingsvormen Zeven types : type 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 type 1: licht mentale handicap type 2: matig of ernstig mentale handicap type 3: ernstige emotionele en/of gedragsproblemen type 4: fysieke handicap type 5: op medische gronden in ziekenhuis of preventorium type 6: visuele handicap type 7: auditieve handicap (niet type 8!) Kleine klas- en werkplaatsen; speciale omkadering; soepele opvangmogelijkheden; individuele planning van de opleiding inzake duur en inhoud

22 werkveld schoolpsychologie21 OPLEIDINGSVORM 1 Sociale vorming en aanpassing: zelfredzaamheid - communicatie - sensomotoriek Minstens 4 leerjaren Type 2, 3, 4, 6 en 7 Duur bepaald door klassenraad. Attest Integratie in een beschermd leefmilieu

23 werkveld schoolpsychologie22 OPLEIDINGSVORM 2 Algemene sociale vorming en arbeidstraining Minstens 4 leerjaren (twee fase van minstens twee leerjaren) Type 2, 3, 4, 6 en 7 Attest Integratie in een beschermd leef- en werkmilieu (bijvoorbeeld beschutte werkplaats)

24 werkveld schoolpsychologie23 OPLEIDINGSVORM 3 Sociale en beroepsvorming Vijf leerjaren verdeeld over twee fasen: observatiefase & Opleidingsfase Type 1, 3, 4, 6 en 7 Attest Nu reeds modulair opgebouwd in 3 scholen Integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu (loonarbeid) Afdelingen link afdelingen in BuSO onderwijsvorm 3afdelingen in BuSO onderwijsvorm 3 Link buitengewoon secundair onderwijs OV3 algemene uitgangspuntenbuitengewoon secundair onderwijs OV3 algemene uitgangspunten

25 werkveld schoolpsychologie24 OPLEIDINGSVORM 4 Gelijkgesteld met het gewoon voltijds secundair onderwijs Types 3, 4, 5, 6, 7 Gericht op voortzetting van studies en/of voorbereiding actieve leven Normaal begaafde leerlingen Spreiding van het curriculum(= leerplan) Beperkt aantal scholen link scholen buitengewoon secundair onderwijs OV4scholen buitengewoon secundair onderwijs OV4

26 DEELTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 2005-2006

27 werkveld schoolpsychologie26 DEELTIJDS LEREN & WERKEN Leren en werken Sinds 1984 Voorwaarden om aan deeltijdse leerplicht te voldoen Toelatingsvoorwaarden Drie systemen: –Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) –Deeltijds secundair zeevisserijonderwijs –Vorming erkend in het kader van de deeltijdse leerplicht: Centra voor Middenstandsopleiding.

28 werkveld schoolpsychologie27 DBSO Verbonden aan school voor voltijds beroeps en/of technisch onderwijs Maximaal 48 centra mogelijk Vorming = 15 lesuren per week Opleiding aan te vullen met tewerkstelling Attest of getuigschrift gericht op tewerkstelling getuigschrift mogelijk van tweede graad van SO experiment modulair onderwijs experiment Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers : Link deeltijds secundair onderwijsdeeltijds secundair onderwijs

29 werkveld schoolpsychologie28 Leerovereenkomst in de vorming van zelfstandigen en KMO Aanleren van beroep in de ambachtelijke of KMO- sfeer praktisch ( 4 dagen/week) & theoretisch (1 dag/week) Getuigschrift leertijd Praktische opleiding: patroon, leercontract of leerverbintenis, leersecretaris Theoretische aanvulling: VIZO-centrum Leerplichtigen: inschrijven vanaf 1 juli tot uiterlijk 31 januari

30 werkveld schoolpsychologie29 Taak van het CLB Sociaal-emotionele begeleiding Studie- en loopbaanbegeleiding Transitiebegeleiding Informatievoorziening Samenwerkingsverbanden Deelname aan klassenraden, ouderavonden en huisbezoeken


Download ppt "WERKVELD SCHOOLPSYCHOLOGIE De ORGANISATIE VAN HET WERKVELD ONDERWIJS IN VLAANDEREN 2006-2007 LES 4 OPLEIDINGSONDERDEEL: WERKVELDEN PSYCHOLOGIE Lector:"

Verwante presentaties


Ads door Google