De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Ju-Jitsu Federatie"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Ju-Jitsu Federatie
Welkom bij de VJJF, In deze presentatie vind je alle informatie aangaande: Administratieve zaken Structuur van de federatie - Aansluitingsvoorwaarden & -mogelijkheden Technische zaken Overzicht verschillende stijlen Samenstelling Technische Commissie(s) - Overzicht exameneisen Welkom. De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie (VJJF) stelt zich voor. Ben je clubbestuurder, geïnteresseerd in de administratieve aangelegenheden, volg dan de “administratieve links”. Ben je bestuurder of trainer, en heb je vragen omtrent technische zaken, volg dan de “technische links”. Ben je beoefenaar, geïnteresseerd in de manieren waarop je een (hogere) dangraad kan behalen, volg dan de “technische links”. Op de volgende bladzijde krijg je een meer gedetailleerd overzicht van de verschillende hoofdstukken. Heb je toch nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat. Onze medewerkers zullen je ofwel zelf het antwoord geven of je doorverwijzen naar de juiste persoon of commissie. Nogmaals welkom en veel leesplezier met deze brochure.

2 Inhoudsopgave Administratieve zaken: Technische zaken:
- Aansluitingsvoorwaarden algemeen - Aansluitingsvoorwaarden en -mogelijkheden - Structuur van de VJJF - Het regenboogplan: 1 regenboog = diverse stijlen Technische zaken: - Algemene Technische Commissie - Stijl Technische commissie: minimale vereisten per stijl - Bevorderingsvoorwaarden: algemeen overzicht - Wachttijden - Exameneisen algemeen voor beoefenaars - Exameneisen algemeen voor leraars - Welke dangraad wil je behalen? - Bijlagen Administratief zijn er een aantal zaken belangrijk om weten, zowel voor diegene die wenst aan te sluiten (wat heeft deze federatie mij te bieden) als voor de federatie die een nieuwe club wenst op te nemen (voldoet deze groep aan de door ons gestelde eisen). De structuur van de federatie wordt uit de doeken gedaan. Als overstap naar het meer technische onderdeel wordt ook het “regenboogplan” voorgesteld. De Technische Commissie is het hoogste federale orgaan op technisch gebied, maar sinds de opname van meerdere stijlen in onze federatie is ook hier een hervorming gebeurd. Voor velen wellicht het belangrijkste: hoe kan ik een (hogere) dangraad behalen? Er worden een aantal algemene schema’s aangeboden, en nadien zijn er nog eens per dangraad meerdere overzichtspagina’s opgemaakt. In het begin lijkt het misschien een beetje ingewikkeld, maar na enkele keren de pagina’s te hebben bekeken zou alles toch duidelijk moeten worden. Tenslotte nog enkele verduidelijkende bijlagen. Als je de rondleiding volgt, dan doorloop je de ganse presentatie. Kies één van de onderwerpen of volg de RONDLEIDING

3 Aansluitingsvoorwaarden algemeen
Elke club of groepering van clubs die één of andere vorm van Oosterse zelfverdediging beoefent kan aansluiten bij de VJJF onder volgende voorwaarden: De beoefende sport is van Japanse origine of er nauw mee verwant voorbeelden: ju-jitsu, tai-jitsu, aiki-jitsu, ... De aanvrager erkent de structuur van de federatie (raad van bestuur, commissies,...). Een stijl kan erkend worden mits: 1. Er een basisprogramma bestaat dat omhelst: bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechnieken, slag- en stoottechnieken en verdediging tegen wapens; de leerlingen bewijzen hun kunde door te werken in randori (vrije aanval en verdediging); er wordt kata (stijloefening) aangeleerd; er wordt een theoretische kennis doorgegeven; 2. Er een examenprogramma bestaat van 1° tot en met 5° dan; 3. De technisch verantwoordelijke minstens een 5° dan heeft. Trainers en bestuur verklaren dat zij actief zullen meewerken met de federatie. De aanvrager aanvaardt de bevorderingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het regenboogplan. Welke clubs kunnen aansluiten bij de VJJF? In principe elke club die één of andere vorm van zelfverdediging aanleert en, ongeacht de gekozen naam, valt onder de noemer JU-JITSU. Vanzelfsprekend wordt er van de aangesloten club verwacht dat zij de structuur van de federatie erkent, de bevorderingsvoorwaarden aanvaardt, én actief zal meewerken aan (het uitbouwen van) de federatie. Het Ju-jitsu, aangeleerd binnen de federatie, moet steeds een programma omvatten waarin basistechnieken worden aangeleerd, die daarna zowel in randorivorm als in katavorm beoefend worden. Een basis theoretische kennis moet doorgegeven worden, waarbij vooral het aspect “wettige verdediging” moet aan bod komen. Wanneer een nieuwe groep wenst toe te treden zal de technische commissie het ingediende programma evalueren en enkele trainingen bijwonen, alvorens te beslissen onder welke noemer de groep kan aansluiten. Terug naar inhoud

4 Aansluitingsvoorwaarden en mogelijkheden
Hygiënische, rookvrije oefenzaal (dojo) Kleedkamers en sanitaire voorzieningen Leden dragen correcte oefenkledij: bij voorkeur witte gi (kimono) Alle leden worden verzekerd via de VJJF Actieve medewerking aan de federatie en aan de algemene vergadering Aansluiting bij bestaande stijl of voorlegging van eigen technisch programma Respect voor andere stijlen Mogelijkheden: Administratieve hulp van een vast secretariaat Erkenning door BLOSO (VTS cursussen) Erkenning door BOIC (internationale kampioenschappen) Verzekering voor de leden - Driemaandelijks tijdschrift voor alle leden Organisatie van alle noodzakelijke trainingen en stages Eigen kadertrainingen?? Te bespreken! De VJJF hecht veel belang aan een hoge standaard en de meest comfortabele trainingsfaciliteiten voor haar leden. Daarom worden er ook enkele voorwaarden gesteld aan de aangesloten clubs. Waarom zou een club aansluiten bij de VJJF? De VJJF is de enige erkende unisportfederatie in Vlaanderen die ju-jitsu mag onderrichten. De VJJF is erkend door het BOIC en daardoor de enige federatie die deelnemers kan afvaardigen naar internationale wedstrijden. Een club of groep kan aansluiten en zijn eigen stijl verder beoefenen, zonder inmenging van het bestuur; eigen federale trainingen en stages kunnen worden ingericht; deze staan in principe open voor alle leden van de federatie, maar de eigen stijlcommissie kan beperkingen opleggen. Terug naar inhoud

5 Structuur VJJF Algemene Vergadering (afgevaardigde van elke aangesloten club) Raad van Bestuur (verkozen door Algemene Vergadering) Sport- & Wedstrijdcommissie Algemene Technische Commissie Jeugdcommissie Medische Commissie De VJJF is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW). Bijgevolg is het hoogste administratieve orgaan de Algemene Vergadering. Hierin zetelt een afgevaardigde van elke aangesloten club. Let op: een club met minder dan 10 leden kan wél iemand afvaardigen, maar dan zonder stemrecht. De Algemene Vergadering kiest uit de kandidaten een Raad van Bestuur die instaat voor het dagelijks bestuur van de federatie. Verder worden er een aantal commissies samengesteld, waarvan de Algemene Technische Commissie de belangrijkste is op technisch gebied. Over deze commissie vind je op de volgende pagina meer uitleg. De overige commissies komen hier verder niet aan bod. Heb je vragen daaromtrent, neem dan contact op met het secretariaat. Elke raad en commissie is op democratische wijze verkozen. Stijl TC Stijl TC Stijl TC Redactiecommissie Tuchtcommissie Alle aangesloten clubs zie: Pedagogische Commissie Terug naar inhoud Info: secretariaat

6 1 regenboog = diverse stijlen
Binnen de VJJF zijn er verschillende stijlen en strekkingen, te vergelijken met een regenboog: verschillende kleuren, maar toch één geheel. Iedereen kan volgens zijn eigen programma, stijl of strekking examen afleggen. Ongeacht volgens welke “kleur” je je dangraad behaald hebt, het is steeds een VJJF-graad. Van Haesendonck Kuntaiko Minne Tomonokai ..... Voor onze leraars bestaat er elke maand een extra training, de kadervorming, georganiseerd door stijl Van Haesendonck. Deze training staat open voor alle leraars en assistenten, vanaf 1° kyu, en dit voor alle stijlen. Alle beslissingen omtrent technische aangelegenheden worden genomen door de Algemene Technische Commissie. Een regenboog is een mooi geheel, maar is toch samengesteld uit verschillende kleuren. Zo zien wij ook de samenstelling van onze federatie met de verschillende stijlen. De grote meerderheid van de clubs volgt het systeem Van Haesendonck - een programma samengesteld onder leiding en impuls van François Van Haesendonck, één van de pioniers van het ju-jitsu in België. Clubs die aansluiten en die een vergelijkbaar programma hebben zullen onder deze noemer (Van Haesendonck) worden gecatalogeerd. Clubs die echter een beduidend verschillend programma hanteren kunnen dit verder blijven volgen, zolang zij beantwoorden aan de minimumvereisten van (basistechnieken - randori - kata – theorie) + (programma 1° t/m 5° dan) + (technische leiding minimaal 5° dan). Los van elke stijl bestaat de kadervorming, georganiseerd door de stijl Van Haesendonck: speciale trainingen waarop enkel leraars en assistenten zijn toegelaten. Via de kadervorming kunnen leraars en assistenten ook bevorderen (zie dia 12), indien de stijl-verantwoordelijke (of stijl-TC) hiervoor de toelating geeft. Dit moet herbekeken worden! Eventueel ook minimumleeftijd invoeren? Terug naar inhoud Naar Technische Commissie

7 Technische Commissie(s)
Samenstelling: Respectievelijke taken: Afgevaardigde Raad van Bestuur + Algemene Technische Commissie - opstellen jaarkalender organisatie shodan shiken erkenning nieuwe stijlen algem. bevorderingsvoorwaarden Algemeen Technisch Directeur (rechtstreeks aangesteld door RvB) + Vertegenwoordiger van elke stijl Stijl Technische Commissie - voorstellen kalender afvaardiging shodan shiken update eigen programma specif. bevorderingsvoorw. Stijl 1 De stijl-TC doet jaarlijks voorstellen voor de kalender zodat ook de eigen technische trainingen en stages hierin kunnen opgenomen worden. Als de stijl kandidaten heeft voor de shodan shiken zal zij ook een jury samenstellen of een afvaardiging naar de shodan shiken sturen. De algemene TC is samengesteld uit een afgevaardigde - bij voorkeur voorzitter of technisch verantwoordelijke - van elke stijl. De Raad van Bestuur stelt een algemeen technisch directeur aan voor een periode van 2 jaar. Deze is voorzitter van de algemene TC. Een afgevaardigde van de raad van bestuur maakt ook deel uit van de commissie, evenwel zonder stemrecht. Ter overweging: de algemeen technisch directeur opnemen in de raad van bestuur? Het is de taak van de algemene TC te waken over de kwaliteit van de federatie en haar aangesloten stijlen, clubs en leden. Zij ziet er op toe dat de aansluitings- en bevorderingsvoorwaarden worden nageleefd. Zij stelt tevens de jaarkalender samen en organiseert de shodan shiken. VJJF-graden vanaf 6° dan en hoger worden enkel federaal uitgereikt nadat de kandidaat bewezen heeft dat hij/zij voldoende federale inzet heeft geleverd (zie dia 28 en 29). De stijl-TC zal de eigen kandidaat eerst zelf evalueren en voorstellen aan de ATC, die uiteindelijk zal beslissen. Als voldaan is aan wachttijd + jaarlijkse inzet, dan is de beslissing van de ATC een formaliteit. Indien er aan één van de voorwaarden niet voldaan is kan de stijl-TC een gemotiveerde aanvraag indienen. In dat geval beslist de ATC. Stijl 2 Stijl 3 Stijl 4 Stijl 5 Stijl 6 Stijl VH Stijl .... Terug naar inhoud Verschillende stijlen

8 Stijl Technische Commissie
Elke stijl of strekking: duidt een technisch verantwoordelijke aan (minimum 5° dan) vormt een TC (<5 clubs: 1 per club; >5 clubs: 3 leden via verkiezing) dient een programma (1° t/m 5° dan) in bij de algemene TC dit programma bevat: “basistechnieken” - “randori” - “kata” - “theorie” bepaalt de voorwaarden voor shodan shiken (1° t/m 5° dan) in overeenstemming met onderstaand schema - respecteert de algemene bevorderingsvoorwaarden, bepaald door de algemene TC CLUB FEDERATIE 6° kyu 5° kyu 4° kyu 3° kyu 2° kyu 1° kyu 1° dan 2° dan 3° dan 4° dan 5° dan 6° dan 7° dan 8° dan 9° dan 10° dan KENNISMAKING MET JU-JITSU SCHOLING EIGEN VORMING INZET VOOR FEDERATIE Elke stijl beslist autonoom over het gevolgde programma en de daaraan gekoppelde examenvoorwaarden, waarbij er rekening dient te worden gehouden met een aantal federale bepalingen. De kyu-graden worden uitgereikt door de clubleraar. De dan-graden worden uitgereikt door de federatie. Tot en met 5° dan bepaalt de stijl-TC wat de kandidaat moet tonen op het examen. De kandidaat zal steeds moeten voldoen aan de federale eisen betreffende leeftijd, aanwezigheden op federale lessen e.d. (zie dia ). Eén club die een andere stijl volgt kan reeds erkend worden. De afgevaardigde in de Algemene TC heeft geen stemrecht. Als min. 3 clubs eenzelfde stijl volgen kunnen hun federale trainingen op de kalender geplaatst worden. Dit levert dan ook een aanwezigheidspunt op en de leraar komt in aanmerking voor een kilometervergoeding. Vanaf 5 clubs die dezelfde stijl volgen wordt er een stijl-TC samengesteld via verkiezing. De afgevaardigde heeft stemrecht in de algemene TC. Stijlen die onder de verantwoordelijkheid vallen van een buitenlandse meester, en die dit wensen, verkrijgen hun dangraden van deze meester. Anders vallen zij onder de voorwaarden van de VJJF-graden en moeten zij jaarlijkse inzet bewijzen. Terug naar inhoud

9 Bevorderingsvoorwaarden Algemeen
Elk lid dat wenst te bevorderen moet administratief in orde zijn met de federatie. Bevorderingen tot hogere graad (DAN) kunnen gebeuren op volgende manieren: als beoefenaar: 1° tot en met 5° dan: voldoen aan de opgelegde wachttijd behalen van de nodige aanwezigheidspunten op federale lessen, stages, kadervorming afleggen van het examen op de shodan shiken (beoordeling door jury van eigen stijl) of afleggen van het examen volgens de nieuwe visie (beoordeling door stijl Van Haesendonck) als leraar of assistent-leraar: 2° tot en met 5° dan: voldoen aan de opgelegde wachttijd behalen van de nodige aanwezigheden op kadervorming stijl Van Haesendonck presentatie van kata + eigen visie tijdens de kadervorming (vanaf 60 jaar: vrijstelling) afleggen van de nodige stagelessen (vanaf 60 jaar: vrijstelling) afleggen van de evaluatieproef (vanaf 60 jaar: vrijstelling) Administratief in orde wil zeggen: geldige vergunning, formulier dangraad-verhoging tijdig ingediend (1 maand) + graduatiegeld betaald. Als beoefenaar kan je gradueren van 1° tot en met 10° dan. Van 1° tot en met 5° dan gebeurt dit volgens de federale voorwaarden en het programma van de stijl waartoe men behoort. Van 6° tot en met 10° dan volgens de federale voorwaarden. Als leraar of assistent kan je gradueren vanaf 2° dan tot en met 10° dan. Van 2° tot en met 5° dan gebeurt dit volgens het systeem van de kadervorming. Van 6° tot en met 10° dan volgens de federale voorwaarden. Waarom dit onderscheid? De federatie is samengesteld uit clubs. Een club wordt geleid door een leraar, al dan niet geholpen door assistenten. Zonder leraar hebben we geen club. Zonder clubs geen federatie. Onze leraars verdienen dan ook onze speciale aandacht. Die krijgen ze in de kadervorming. Daar kunnen ze van gedachten wisselen met collega’s, nieuwe ideeën opdoen en hun pedagogische kwaliteiten verhogen. Ze hebben hun eigen inbreng in de les en kunnen in optimale omstandigheden werken aan hun eigen vervolmaking. als beoefenaar of leraar: 6° tot en met 10° dan (meestergraden): jaarlijks bewijs leveren van geleverde inzet voor de VJJF Terug naar inhoud

10 Wachttijden (minima, geldig voor alle stijlen)
1° dan 2° dan 3° dan 4° dan 5° dan 6° dan 7° dan 8° dan 9° dan 10° dan Beoefenaar Actieve deelname aan federale lessen + toets op shodan shiken of via nieuwe visie 1 2 3 4 5 6 Leraar of Assistent Actieve deelname aan kadervorming (basis= 60% per jaar) 12 lessen 18 lessen 24 lessen 30 lessen Leraar club of afdeling Enkel actief lesgeven in eigen club en volgt < 4 kadervormingen per jaar (maar minimum 2/jaar) 8 10 Zie DEFINITIES EXAMEN EVALUATIE FEDERALE INZET Per dangraad is er een minimum wachttijd opgelegd. Andere stijlen moeten deze minima respecteren, maar mogen uiteraard langere wachttijden voor hun eigen leden opleggen. Leraars of assistenten die het systeem van de kadervorming volgen, hebben dezelfde minimum wachttijden als de beoefenaars, maar zij moeten voldoen aan andere normen (minimum aantal kadervormingen per jaar volgen). Leraars of assistenten (die permanent verantwoordelijk zijn voor een afdeling van een club) die niet aan het minimum aantal kadervormingen per jaar voldoen, kunnen ook via de kadervorming bevorderen mits het respecteren van een dubbele wachttijd. Zij moeten wél minimum 2 keer per jaar een kadervorming volgen. Vanaf 6° dan gelden de federale wachttijden, ongeacht de stijl. Voor alle wachttijden betreft het effectieve jaren opeenvolgend aangesloten bij de VJJF. (Deelname aan kadervorming enkel voor leraars en assistenten, mogelijk vanaf 1° kyu) Terug naar inhoud

11 Overzicht - beoefenaar
Hoe behaal ik een (hogere) dangraad bij de VJJF? Beoefenaar Min.leeftijd + Wachttijd moet voldoen aan minimale vereisten Deelnemen aan Federale Activiteiten Examen afleggen Federale Activiteiten AANWEZIGHEIDSPUNTEN Examen Basis Randori Kata Theorie Wed.Tr. Kader Stage Centr. Examen Toets Toets Toets Toets Shodan Shiken V.J.J.F. dangraad Het bovenstaande schema geeft een overzicht van de verschillende voorwaarden waaraan een beoefenaar moet voldoen en welke trainingen hij moet volgen om een hogere dangraad te bekomen. Het toont het verschil tussen shodan shiken en nieuwe visie, en geeft tevens aan welke uitzonderingen er mogelijk zijn. Verder in de voorstelling wordt dit per dangraad in detail uitgelegd. Via de knop “Welke dan-graad wil je behalen” kom je op een ander scherm waar je de gewenste dangraad kan uitkiezen om vervolgens op het juiste detailblad te komen. In deze brochure ga je naar dia 13, en blader je vervolgens verder tot de gewenste pagina/dia. Nieuwe Visie (Van Haesendonck) Toets Punten Toets Toets Federale les Uitzonderingen Vrouwen Competiteur + 35 jaar V.T.S. Handicap Terug naar inhoud Welke dan-graad wil je behalen ?

12 Overzicht - leraar/assistent
Leraar of Assistent Min. leeftijd + Wachttijd + Min. 1° dan moet voldoen aan minimale vereisten Deelname aan Federale Kadervorming stijl Van Haesendonck Eigen Visie + Stagelessen + Evaluatieproef Federale Kadervorming (Van Haesendonck) Wordt 10 x per jaar georganiseerd; telkens een ander thema Bevrijding Worp Klem Afst/Nab Controle Wapens Randori 2 Kata 2 Theorie Elk thema moet minstens één keer gevolgd worden Het bovenstaande schema geeft een overzicht van de verschillende voorwaarden waaran een leraar of assistent moet voldoen en welke kadervormingen hij moet volgen om een hogere dangraad te bekomen. Eigen visie: leraars presenteren hun uitgewerkte eigen visie tijdens de kadervorming van het betreffende thema. Kata: wordt door hen getoond tijdens de betreffende les. Stagelessen: worden gegeven in een vreemde club waarbij minstens een half uur les gegeven wordt + een korte opwarming; de clubleraar geeft een gefundeerde evaluatie. Evaluatieproef: datum wordt in gezamenlijk overleg afgesproken; de kandidaat geeft een korte les aan een groep leerlingen; onderwerp: voor 2° dan vrij te kiezen, voor 3°, 4° en 5° dan: de eigen visie van de kandidaat. Verder in de voorstelling wordt dit per dangraad in detail uitgelegd. Via de knop “Welke dan-graad wil je behalen” kom je op een ander scherm waar je de gewenste dangraad kan uitkiezen om vervolgens op het juiste detailblad te komen. In deze brochure ga je naar dia 13, en blader je vervolgens verder tot de gewenste pagina/dia. Aantal gevolgde lessen: 60 % van de minimum wachttijd Evaluatie V.J.J.F. dangraad 1. Eigen Visie + kata op kadervorming + 2. Stagelessen + 3. Evaluatieproef Terug naar inhoud Welke dan-graad wil je behalen ?

13 Welke dangraad wil je behalen?
Beoefenaar 1° DAN 2° DAN 3° DAN 4° DAN 5° DAN SHODAN NIDAN SANDAN YONDAN GODAN Leraar 2° DAN 3° DAN 4° DAN 5° DAN NIDAN SANDAN YONDAN GODAN Meester Als je de voorstelling op de computer volgt, dan klik je op de gewenste knop. Als je de brochure volgt, ga dan naar: Beoefenaar 1° dan: dia 14 en 15 Beoefenaar 2° dan: dia 16 en 17 Leraar 2° dan: dia 18 Beoefenaar 3° dan: dia 19 en 20 Leraar 3° dan: dia 21 Beoefenaar 4° dan: dia 22 en 23 Leraar 4° dan: dia 24 Beoefenaar 5° dan: dia 25 en 26 Leraar 5° dan: dia 27 Meestergraden 6° tot en met 10° dan: dia 28 en 29 6° DAN 7° DAN 8° DAN 9° DAN 10° DAN ROKUDAN SHICHIDAN HACHIDAN KUDAN JUDAN Terug naar inhoud Terug naar overzicht leerling Terug naar overzicht leraar

14 1° dan Beoefenaar algemene vereisten
(andere stijlen mogen hogere of bijkomende eisen stellen) - Minimum leeftijd: 16 jaar - Wachttijd: 1 jaar vanaf 2° kyu - Aanwezigheidspunten: 10 (0) Mogelijkheden: Uitzonderingen: * + 35-jaar: mag kiezen: punten behalen op randori of toetsen Nieuwe Visie * vrouw: mag kiezen voor randori afstand: punten of toets * VTS diploma initiator of hoger of politie agent: vrijstelling van theorie of * duo-gamer met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezig-heidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van kata Shodan Shiken * fighter met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezigheids- punten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van randori Terug naar “welke dangraad” Tabel 1° dan

15 1° dan Beoefenaar overzicht
Nieuwe Visie Toetsen + uitreiking tijdens federale les Shodan Shiken Toetsen + uitreiking tijdens shodan shiken Programma Normaal vrouwen + 35-jaar Fighter Duo-gamer bevrijdingen toets worpen klemmen controletechn. wapens afstand-nabij combinaties randori contact aanwezigh. vrijgesteld punten rand.con. 10 toets of punten nihil randori afstand punten rand.afst. kata afh.v.stijl theorie wet.verd. toets (vts)

16 2° dan Beoefenaar algemene vereisten
(andere stijlen mogen hogere of bijkomende eisen stellen) - Minimum leeftijd: 18 jaar - Wachttijd: 2 jaar vanaf 1° dan - Aanwezigheidspunten: 20 (0) Mogelijkheden: Uitzonderingen: * + 35-jaar: mag kiezen: punten behalen op randori of toetsen Nieuwe Visie * vrouw: mag kiezen voor randori afstand: punten of toets * VTS diploma instructeur B of politie agent: vrijstelling van theorie of * duo-gamer met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezig-heidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van kata Shodan Shiken * fighter met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezigheids- punten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van randori Terug naar “welke dangraad” Tabel 2° dan

17 2° dan Beoefenaar overzicht
Nieuwe Visie Toets op federale les + uitreiking shodan shiken Shodan Shiken Toetsen + uitreiking tijdens shodan shiken Programma Normaal vrouwen + 35-jaar Fighter Duo-gamer bevrijdingen toets worpen klemmen controletechn. wapens afstand-nabij combinaties randori contact aanwezigh. vrijgesteld punten rand.con. 12 toets of punten nihil randori afstand punten rand.afst. kata: shod. shik. “Worpen” theorie wet.verd. toets (vts)

18 Terug naar “welke dangraad”
2° dan Leraar Deelname aan kadervorming Presenteren tijdens Kadervorming: Uitreiking tijdens kadervorming Programma Vereisten bevrijdingen nihil minimum leeftijd 18 worpen wachttijd vanaf 1° dan 2 jaar klemmen Aanwezigheidspunten op KV 12 controletechnieken Elk thema moet minstens één keer gevolgd worden: bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechn., wapens, afstand-nabij, randori contact, randori afstand, worpen kata, goshin-jitsu-no-kata. wapens afstand-nabij combinaties Stageles in andere clubs 2 (0) randori contact Evaluatieles geven 1 randori afstand VTS diploma instructeur B of politie agent: vrijstelling van theorie + vrijstelling stages. kata: kadervorming “Worpen” theorie: wet.verd. toets (vts) Terug naar “welke dangraad”

19 3 ° dan Beoefenaar algemene vereisten
(andere stijlen mogen hogere of bijkomende eisen stellen) - Minimum leeftijd: 21 jaar - Wachttijd: 3 jaar vanaf 2° dan - Aanwezigheidspunten: 20 (0) Uitzonderingen: * + 35-jaar: mag kiezen: punten behalen op randori of toetsen * vrouw: mag kiezen voor randori afstand: punten of toets * VTS diploma instructeur B of politie agent: vrijstelling van theorie * duo-gamer met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezig-heidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van kata * fighter met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezigheidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van randori Stijl Van Haesendonck: Nieuwe visie = eigen visie ontwikkelen en uitwerken omtrent: bevrijdingen - worpen - combinaties (situaties) + Goshin-jitsu-no-kata Andere stijlen: examen volgens hun eigen programma (stijl TC) – maar bij voorkeur toch streven naar een eigen vorming van de kandidaten. Terug naar “welke dangraad” Tabel 3° dan

20 3° dan Beoefenaar overzicht
Nieuwe Visie of Shodan Shiken Werken aan eigen visie. Presentatie eigen visie + uitreiking tijdens shodan shiken Programma Normaal vrouwen + 35-jaar Fighter Duo-gamer bevrijdingen eigen visie worpen klemmen nihil controletechn. wapens afstand-nabij combinaties randori contact aanwezigh. toets vrijgesteld punten rand.con. 14 toets of punten randori afstand punten rand.afst. kata: shod. shik. “Goshin” theorie wet.verd. toets (vts)

21 Terug naar “welke dangraad”
3° dan Leraar Deelname aan kadervorming Presenteren tijdens Kadervorming : Uitreiking tijdens kadervorming Programma Vereisten bevrijdingen Eigen visie minimum leeftijd 21 worpen wachttijd vanaf 2° dan 3 jaar klemmen nihil Aanwezigheidspunten op KV 18 controletechnieken Elk thema moet minstens één keer gevolgd worden: bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechn., wapens, afstand-nabij, randori contact, randori afstand, worpen kata, goshin-jitsu-no-kata. wapens afstand-nabij combinaties Stageles in andere clubs 1 (0) randori contact Evaluatieles geven 1 randori afstand VTS diploma instructeur B of politie agent: vrijstelling van theorie VTS diploma instr. B of hoger: vrijstelling stages kata: kadervorming “Goshin” theorie: wet.verd. toets (vts) Terug naar “welke dangraad”

22 4 ° dan Beoefenaar algemene vereisten
(andere stijlen mogen hogere of bijkomende eisen stellen) - Minimum leeftijd: 25 jaar - Wachttijd: 4 jaar vanaf 3° dan - Aanwezigheidspunten: 20 (0) Uitzonderingen: * + 35-jaar: mag kiezen: punten behalen op randori of toetsen * vrouw: mag kiezen voor randori afstand: punten of toets * duo-gamer met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezig-heidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van kata * fighter met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezigheidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van randori Stijl Van Haesendonck: Nieuwe visie = eigen visie ontwikkelen en uitwerken omtrent: klemmen - controletechnieken - combinaties (situaties) Kata: eigen kata maken tegen ongewapende aanvallen Andere stijlen: examen volgens hun eigen programma (stijl TC) – maar bij voorkeur toch streven naar een eigen vorming van de kandidaten. Terug naar “welke dangraad” Tabel 4° dan

23 4° dan Beoefenaar overzicht
Nieuwe Visie of Shodan Shiken Werken aan eigen visie. Presentatie eigen visie + uitreiking tijdens shodan shiken Programma Normaal vrouwen + 35-jaar Fighter Duo-gamer bevrijdingen nihil worpen klemmen eigen visie controletechn. wapens afstand-nabij combinaties randori contact aanwezigh. toets vrijgesteld punten rand.con. 14 toets of punten randori afstand punten rand.afst. kata: shod. shik. kata ongew kata onge theorie

24 Terug naar “welke dangraad”
4° dan Leraar Deelname aan kadervorming Presenteren tijdens Kadervorming : Uitreiking tijdens kadervorming Programma Vereisten bevrijdingen nihil minimum leeftijd 25 worpen wachttijd vanaf 3° dan 4 jaar klemmen Eigen visie Aanwezigheidspunten op KV 24 controletechnieken Elk thema moet minstens één keer gevolgd worden: bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechn., wapens, afstand-nabij, randori contact, randori afstand, worpen kata, goshin-jitsu-no-kata. wapens afstand-nabij combinaties Stageles in andere clubs randori contact Evaluatieles geven 1 randori afstand Geen theorie meer kata: kadervorming kata ongewap theorie: wet.verd. Terug naar “welke dangraad”

25 5° dan Beoefenaar algemene vereisten
(andere stijlen mogen hogere of bijkomende eisen stellen) - Minimum leeftijd: 30 jaar - Wachttijd: 5 jaar vanaf 4° dan - Aanwezigheidspunten: 20 (0) Uitzonderingen: * + 35-jaar: mag kiezen: punten behalen op randori of toetsen * vrouw: mag kiezen voor randori afstand: punten of toets * duo-gamer met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezig-heidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van kata * fighter met nat. en/of int. titels behaalt géén aanwezigheidspunten; examen op Shodan Shiken; vrijgesteld van randori Stijl Van Haesendonck: Nieuwe visie = eigen visie ontwikkelen en uitwerken omtrent: wapens - afstand & nabijtechnieken - combinaties (situaties) Kata: eigen kata maken tegen gewapende aanvallen Andere stijlen: examen volgens hun eigen programma (stijl TC) – maar bij voorkeur toch streven naar een eigen vorming van de kandidaten. Terug naar “welke dangraad” Tabel 5° dan

26 5° dan Beoefenaar overzicht
Nieuwe Visie of Shodan Shiken Werken aan eigen visie. Presentatie eigen visie + uitreiking tijdens shodan shiken Programma Normaal vrouwen + 35-jaar Fighter Duo-gamer bevrijdingen nihil worpen klemmen controletechn. wapens eigen visie afstand-nabij combinaties randori contact aanwezigh. toets vrijgesteld punten rand.con. 14 toets of punten randori afstand punten rand.afst. kata: shod. shik. kata gewap kata gewa theorie

27 Terug naar “welke dangraad”
5° dan Leraar Deelname aan kadervorming Presenteren tijdens Kadervorming : Uitreiking tijdens kadervorming Programma Vereisten bevrijdingen nihil minimum leeftijd 30 worpen wachttijd vanaf 4° dan 5 jaar klemmen Aanwezigheidspunten op KV controletechnieken Elk thema moet minstens één keer gevolgd worden: bevrijdingen, worpen, klemmen, controletechn., wapens, afstand-nabij, randori contact, randori afstand, worpen kata, goshin-jitsu-no-kata. wapens Eigen visie afstand-nabij combinaties Stageles in andere clubs randori contact Evaluatieles geven 1 randori afstand Geen theorie meer kata: kadervorming kata gewapend theorie Terug naar “welke dangraad”

28 Meestergraden 6° t/m 10° dan
Vanaf 5° dan wordt er geen examen meer afgenomen, maar moet er een min of meer constante inzet geleverd worden om het ju-jitsu te promoten en de federatie te laten groeien. Om deze inzet te kunnen “meten” werd er een TABEL opgemaakt waarbij elke aktiviteit een bepaalde waarde toegekend kreeg. Per jaar dient de kandidaat een totaal van 12 punten te vergaren. Vanaf de leeftijd van 60 jaar nog slechts 8 punten. Wanneer de wachttijd verstreken is, en de jaarlijkse inzet was voldoende, dan wordt de dangraad toegekend. Graad 6° dan 7° dan 8° dan 9° dan 10° dan Wachttijd 5 jaar 6 jaar Terug naar “welke dangraad”

29 Meestergraden puntenverdeling
Mogelijke activiteiten: FEDERAAL NIET-FEDERAAL Punten: 1/2 1 ju-jitsu training volgen ju-jitsu training geven kadervorming volgen ju-jitsu stage volgen ju-jitsu stage geven andere stage volgen andere stage geven stage organiseren (zelfverdediging gericht) ju-jitsu initiatie geven aan vreemden lesgeven voor VTS (Bloso) (max 2 punten/jaar) deelnemen aan kampioenschappen jurylid tijdopnemer/puntenteller (noodzakelijke) administratieve taak bijwonen vergadering oprichten federale club clubleraar of clubassistent zijn gedurende volledig sportjaar officiële vertegenwoordiging fed. (max 2 p/jr) publikatie artikel in tijdschrift of federaal blad publikatie boek (in verband met ju-jitsu) 5 theoretische les of lezing (in verband met j.-j.) organisatie VJJF feest of receptie ju-jitsu demonstratie geven Terug naar “welke dangraad”

30 Bijlagen Definities De Nieuwe Visie Aanwezigheidspunten Punten-randori
Uitzonderingen Fysieke handicap Shodan Shiken Eigen Visie ontwikkelen De Vlaamse Trainersschool Terug naar inhoud

31 Terug naar wachttijden
Definities Elke actieve sporter die ju-jitsu beoefent. Kyu-graden zijn beoefenaars (uitzondering mogelijk voor 1° kyu). Dan-graden kunnen zowel beoefenaar, assistent als leraar zijn. Beoefenaar Dan-graad Een term die in de Japanse krijgskunsten gebruikt wordt om aan te geven dat iemand tenminste de rang van zwarte gordel eerste DAN behaald heeft. Assistent Vanaf 1° kyu kan een beoefenaar assistent worden. Vanaf 1° dan kan een beoefenaar of assistent leraar worden. Elke club heeft een verantwoordelijke leraar, maar kan ook bijkomende leraars hebben als die de verantwoordelijkheid dragen van een afdeling (bijvoorbeeld jeugd). Leraar Jaarlijks op te geven aan het secretariaat Terug naar bijlagen Terug naar wachttijden

32 De Nieuwe Visie (stijl Van Haesendonck)
Algemeen De stijl Van Haesendonck volgt géén strak afgelijnd programma. De lessen worden begeleid door federale begeleiders en hun assistenten. Zij werken rond een vastgelegd thema, maar niet met een vastgelegd programma - d.w.z. - de eigen visie van de betrokken begeleiders kan aan bod komen.. Examen Er wordt voor 1° dan géén centraal examen afgelegd. Je legt toets af van alle thema’s tijdens de betrokken lessen. Tijdens de toets moet je 15 minuten werken in randorivorm. De uitreiking van de gordel gebeurt tijdens de federale les van zodra aan alle voorwaarden voldaan is (aanvraag tijdig indienen !). Voor 2° dan idem. De kata wordt echter wél afgelegd op de Shodan Shiken, waar dan ook de uitreiking geschiedt. Vanaf 3° dan wordt de eigen visie + kata voorgesteld op de Shodan Shiken. Terug naar bijlagen Terug naar overzicht beoefenaar

33 Aanwezigheidspunten (alle stijlen)
Aanwezigheidspunten kunnen behaald worden op federale lessen en stages, vermeld in de kalender (reeds vanaf blauwe gordel): federale les thema’s 1 punt per gevolgd thema federale les randori 1 punt per randori: afstand of contact federale les kata 1 punt federale les theorie 1 punt federale wedstrijdtraining 1 punt federale kadervorming 1 punt federale stage 1 punt per volledig uur (max 3 punten per stage) niet-federale ju-jitsu stage indien op voorhand door TC erkend: 1 punt per volledig uur (max 3 punten per stage) Minstens de helft van de punten moet behaald zijn als bruine gordel ! Ook lessen georganiseerd door provinciale comités komen in aanmerking Terug naar bijlagen Terug naar overzicht beoefenaar

34 Punten-randori (stijl Van Haesendonck)
Punten worden behaald tijdens de lessen “punten-randori”: randori contact: - 2 minuten randori met een vreemde partner - platen: de aanvaller moet verschillende verplichte aanvallen uitvoeren (die worden hem getoond op een plaat); Tori reageert randori afstand (=afstandsgevecht): Jury: federale begeleiders + eigen leraar geven punten; gemiddelde telt 3 = zeer goed 2 = goed, maar nog verbetering nodig 1 = matig en nog veel verbetering nodig (behaal je een 3, dan mag je onmiddellijk nog één keer toetsen) Terug naar bijlagen Terug naar overzicht beoefenaar

35 Terug naar overzicht beoefenaar
Uitzonderingen Geldig voor stijl Van Haesendonck: Vrouwen mogen kiezen: punten behalen op randori afstand of toets. Zij leggen dan een toets af op de federale les of op de shodan shiken als ze kiezen voor centraal examen. Competiteurs die sinds hun vorige graad minstens 1 internationale of 2 nationale podiumplaatsen behaald hebben worden vrijgesteld van het behalen van aanwezigheidspunten en punten randori. Daarenboven zijn: - fighters vrijgesteld van randori contact én randori afstand op de Shodan Shiken - duo-gamers vrijgesteld van kata op de Shodan Shiken. Leden die hiervoor in aanmerking komen leggen centraal examen af (Shodan Shiken). Beoefenaars ouder dan 35 jaar mogen kiezen: - punten (randori) behalen, of - toets afleggen op randori contact én randori afstand. Geldig voor alle stijlen: Houders van een diploma van de Vlaamse Trainersschool (VTS) zijn vrijgesteld van theoretische lessen (afhankelijk van het diploma en de te behalen graad). Terug naar bijlagen Terug naar overzicht beoefenaar

36 Fysieke handicap (alle stijlen)
Deze uitzondering geldt voor leden die door een fysieke handicap (reeds bestaande of plots gekregen) niet (meer) in staat zijn een volwaardig fysiek examen af te leggen. De handicap moet aangetoond worden aan de hand van een doktersbewijs. De kandidaat wordt voorgedragen door de clubtrainer of door een andere zwarte gordel. De aanvraag wordt gemotiveerd door de indiener(s). De wachttijd moet minstens 5 jaar bedragen voor het behalen van een 1° dan. De graad wordt toegekend door de Technische Commissie en uitgereikt op de Shodan Shiken. Terug naar bijlagen Terug naar overzicht beoefenaar

37 Shodan Shiken (alle stijlen)
Het “klassieke” examen voor een centrale jury. Ongeacht het programma dat je volgt in je club; je kan steeds kiezen voor een centraal examen. Clubs/Stijlen met een specifiek eigen programma leggen dit programma voor aan de Algemene Technische Commissie en stellen zelf drie juryleden voor (niet van de eigen club); de TC vult aan met een niet-stemgerechtigde afgevaardigde (meestal de algemeen technisch directeur). Voor clubs zonder specifiek eigen programma stelt de TC zelf een jury samen bestaande uit drie of vijf leden (steeds onpaar). Vanaf 2° dan legt iedereen shodan shiken af, ongeacht het gevolgde programma. De shodan shiken wordt twee keer per jaar georganiseerd. Onderdelen waarvoor een onvoldoende werd behaald moeten hernomen worden. Op de shodan shiken worden ook dan-graden uitgereikt, behaald via de nieuwe visie, indien deze nog niet werden uitgereikt tijdens een federale les. Juryleden zijn (indien mogelijk) minstens één dangraad hoger dan de te behalen dangraad. Terug naar bijlagen Terug naar overzicht beoefenaar

38 Eigen Visie ontwikkelen
Eigen Visie wil zeggen dat je al de technieken (volgens dangraad) in vraag tracht te stellen. Wat is voor mij geschikt (wat lukt)? Wat lukt minder goed of niet en waarom. Wat lijkt mij onrealistisch of nogal vergezocht? Voorstel van andere technieken die beter geschikt zijn voor mezelf. Situaties: wat doe je tegen een muur, aan een tafel, in een enge ruimte... Wat doe je wanneer je wordt bedreigd door één of meerdere tegenstanders, al dan niet gewapend? 1 maand voor de shodan shiken wordt een proefschrift ingediend in zesvoud, met tekst en foto’s. (of 1 exemplaar en secretariaat maakt de nodige kopies) Leerlingen: tonen hun technieken tijdens de shodan shiken. Elke techniek wordt dynamisch getoond en nadien uitgelegd; de jury kan vragen stellen. Voor 4° en 5° dan kunnen de technieken van de eigen visie tevens in katavorm getoond worden; daarmee is aan de vereiste van kata voldaan. Leraars (stijl Van Haesendonck): stellen hun technieken voor tijdens de kadervorming. Tijdens de evaluatieproef stellen zij uiteindelijk hun definitieve versie voor. Terug naar bijlagen

39 De Vlaamse Trainersschool VTS
De Vlaamse Trainersschool is verantwoordelijk voor de organisatie van de verschillende opleidingsniveau’s voor begeleiders en trainers in Vlaanderen. De VJJF is als unisportfederatie de hoofdpartner binnen de denkcel Ju-jitsu. Momenteel bestaan volgende niveau’s: Initiator (instapniveau; minimum graad = 1° kyu) Instructeur B (minimum graad = 1° dan) Trainer A (minimum graad = 3° dan) Er zal een aparte “competitie-module” gevormd worden. (vroegere trainer B) Afhankelijk van de gevolgde stijl moet er al dan niet een toelatingsproef worden afgelegd. Het is tevens mogelijk bijscholingslessen te volgen indien de technieken waarmee gewerkt wordt onvoldoende binnen de eigen stijl aan bod (kunnen) komen. Terug naar bijlagen


Download ppt "Vlaamse Ju-Jitsu Federatie"

Verwante presentaties


Ads door Google