De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 1: Waarde 1. Financiering & de financieel manager 2. Contante waarde & oportuniteitskost 3. Hoe bereken je contante waardes ? 4. Waardering van aandelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 1: Waarde 1. Financiering & de financieel manager 2. Contante waarde & oportuniteitskost 3. Hoe bereken je contante waardes ? 4. Waardering van aandelen."— Transcript van de presentatie:

1 Deel 1: Waarde 1. Financiering & de financieel manager 2. Contante waarde & oportuniteitskost 3. Hoe bereken je contante waardes ? 4. Waardering van aandelen 5. Waarom leidt de NCW tot de beste investeringsbeslissingen? 6. Investeringsbeslissingen via NCW

2 Hoofdstuk 1 Financiering & de financieel manager

3 Inhoudstafel Ondernemingsdoelstelling Onderneming onder vennootschap Agencyprobleem: oorzaken / agencykosten / factoren Corporate Governance: wat? / problemen / aandachtspunten corporate governance in groeiende KMO’s Rol van de financieel manager

4 (Financiële) doelstelling van de onderneming Maximalisatie marktwaarde van de onderneming   contante waarde van het  huidige aandelenkapitaal   gewetenloos:  reputatierisico  integriteitsbeleid & compliance-functie beter criterium dan winstmaximalisatie louter  marktaandeel

5 (Financiële) doelstelling van de onderneming Maximalisatie van de contante waarde per aandeel van het huidige aandelenkapitaal naast niet-financiële doelstellingen

6 Onderneming onder vennootschapsvorm Delegatie van AH -> Management  vereist gemeenschappelijk objectief Zorgt voor continuïteit: AH kunnen aandelen verkopen -> andere investeerders Management kan bedrijf verlaten Laat toe bekwaam management te engageren Verschil in informatie & objectieven

7 Aandeelhouders Management Verschil in informatie Aandelenprijs en -rendement Uitgifte van aandelen & effecten Dividend Financiering Verschil in doelstellingen Management aandeelhouders Topmanagement middenmanagement Aandeelhouders kredietverleners

8 Agencyprobleem Oorzaak: scheiding eigendom management => Management heeft soms andere doelstellingen dan maximalisatie waarde van de onderneming Agencykosten: luxe -uitgaven management streven naar persoonlijke invloed & macht kosten voor controle op het management (revisoren) afkeer van aantrekkelijke, risicovolle projecten

9 Agencyprobleem Wordt complexer als management over méér informatie beschikt dan AH’s vb. nieuw project: AH vreest: Mgt meer info vertrouwen AH’s  als Mgt ook investeert in project

10 Agencyprobleem: beïnvloedende factoren Verloning volgens resultaat Opvolging resultaten via: analisten kredietinstellingen investeerders Vervangbaarheid van het management Risico op overname

11 Corporate Governance: wat ? Regels van behoorlijk bestuur Goede praktijken inzake: vennootschaps-structuur -organisatie -werking Heldere, eerlijke samenwerking tussen:  management  raad van bestuur  aandeelhouders

12 Corporate Governance: problemen Geen aandeelhoudersdebat Invloed referentieaandeelhouder bestaat in 42% van beursgenoteerde Belgische Ondernemingen machtsholdings waarvan het bestaan wordt verantwoord voor: »verankering bedrijf »kapitaalinbreng »controle op management

13 Corporate Governance: aandachtspunten Behoorlijke werking Raad van bestuur  rol van onafhankelijke (non executive) bestuurders Auditcomité Bezoldigingscomité Waakzaamheid bij transacties met verbonden partijen

14 Corporate Governance in groeiende KMO’s Bij de start: ondernemer = eigenaar Onderscheid belangen familie bedrijf Bij groei: dagelijks leiding -> managers Effectieve raad van bestuur: binding eigenaars - management onafhankelijke bestuurders  klankbord voor pionierende ondernemer  toezicht op belangenevenwicht: aandeelhouders /directie / werknemers

15 Financieel managers Activiteiten v.d. Onderneming Financiële Markten (1) Kapitaal van investeerders (1) (2) Investeringen in de onderneming (2) (3) Geldmiddelen uit de activiteiten (3) (4a) Herinvestering van gelden (4a) (4b) Gelden uitgekeerd aan aandeelhouders (4b) Rol van de financieel manager

16 Investerings- & financieringsbeslissingen   onzekerheid inzake kapitaalstructuur timing & omvang (LT financiering) van opbrengsten KT financiering Technieken om onzekerheid te beperken (risicobeheer)

17 Hoofdstuk 3 Hoe bereken je contante waardes ?

18 Contante Waarde formules Basis: CW = K 1 /(1+i) + K 2 (1+i) 2 + …. Perpetuïteit: CW : K / i Perpetuïteit met een jaarlijks groeiende KS CW = K 1 / ( i - g ) Jaarlijks constante KS gedurende n jaren CW = K [ ( 1 -(1+i) -n ) / i ] = K [ 1 / i - 1 / (i (1+i) n )

19 Hoofdstuk 5 Waarom leidt NCW tot de beste beslissingen ?

20 Nochtans : NCW alleen vormt niet altijd de perfecte leiddraad In de praktijk: Gebruik meerdere methodes ! Daarom :

21 Gebruik een combinatie van criteria bij de beoordeling van investeringen Discounted cash flow criteria: –Netto Contante Waarde (NCW) –Intern Rendement (IR) –Rentabiliteitsindex (RI) –Kapitaalwaardemethode (KW) Terugverdiencriteria: –Terugverdientijd (TVT) –Gedisconteerde TVT (GTVT) Boekhoudkundig criterium: –Boekhoudkundig Rendement

22 Netto Contante Waarde: wat ? Verschil tussen: (actuele) uitgaven voor een project en de (actuele) waarde van het project Contante waarde van de toekomstige KS min de vereiste investering Norm: als NPV > 0 dan  waarde onderneming

23 Netto Contante Waarde: voordelen Houdt rekening met tijdswaarde van geld hangt enkel af van de: 1° geschatte KS 2° gewogen gemiddelde kapitaalkost en niet van: a) zelf te bepalen normen b) boekhoudmethode NCW’s kan je optellen

24 Netto Contante Waarde: Beperkingen Resultaat = absoluut bedrag Vooraf bepaald disconto% Risicovolheid schattingen op LT Risico bij vroegtijdige stopzetting Timing kasstromen

25 Intern Rendement Wat ? Disconto% waarbij NCW = 0

26 Intern Rendement: Niet-conventionele KS Meerdere IR’s indien > 1 tekenwissel in de KS 1000 500 0 -500 -1000 IR=15.2% IR=-50% NCW Disconto%

27 I R: Onverenigbare Projecten Hoogste IR geeft niet noodzakelijk hoogste NCW bij andere disconto%

28 I R & Termijnstructuur van de Discontopercentages IR kan geen rekening houden met meerdere disconto% in functie van de tijd veronderstelt ontleenrente = uitleenrente (= perfecte kapitaalmarkt zonder transactiekosten) elk project heeft eigen (herbeleggings) rentevoet => bevoordeelt projecten met hoge KS in het begin van de levenscyclus

29 I R & hoge KS aan begin project

30 I R: Relatief populaire methode Resultaat = rendements% geen absoluut bedrag (B & M: is easier to explain tot nonfinancial managers) Vereist geen vooraf bepaald disconto% (= slechts een relatief voordeel)  begunstigt relatief kleine investeringsbedragen

31 Rentabiliteitsindex Wat ? N C V / initiële uitgave Norm: > 0 Andere auteurs: N –NCW-index = NCW / initiële uitgave –Rentabiliteitsindex = CW / initiële uitgave (met als norm > 1)

32 Rentabiliteitsindex Vooral relevant bij kapitaalschaarste Bevoordeelt kleinere projecten Foutieve beslissing mogelijk bij: onverenigbare projecten van elkaar afhankelijke projecten

33 Rentabiliteitsindex: kapitaalschaarste Bedrijf kan maximum 300 000 investeren => keuze? ProjectNCW InvesteringR I A230 000200 0001.15 B141 250125 0001.13 C194 250175 0001.11 D162 000150 0001.08 GGRI (BD) = 1.13(125) + 1.08(150) + 0.0 (25) = 1.01 (300) (300) (300) GGRI (A) = 0.77 GGRI (BC) = 1.12

34 Kapitaalschaarste Zachte vorm: management stelt limieten voorop (bv. van hoofdkantoor regionaal) (financiële) beheerscontrole Sterke vorm: wijst op inefficiënte markten

35 Terugverdientijd: Wat? Tijd nodig alvorens de initiële uitgave wordt gerecupereerd Norm:Arbitrair vastgelegde maximumduur Toepassingen: jaar project A B C D 0 -100 - 200 -200 -200 1 30 40 100 100 2 40 20 100 -5000 3 50 10 -200 4 60 130 200

36 Terugverdientijd: raadsel Brealy & Myers p. 110: Some managers do use payback in judging capital investments. Why they rely on such a grossly oversimplified concept is a puzzle.

37 Terugverdientijd: voordelen Eenvoudig / gemakkelijk begrijpbaar Aangewezen voor kleine, kortlopende projecten Radicale oplossing voor onzekere KS op LT

38 Terugverdientijd: Beperkingen Negeert tijdwaarde van geld Negeert KS na payback Negeert risicoverschillen op KT Arbitraire keuze maximale payback

39 Gedisconteerde Terugverdientijd Wat? Tijd nodig om gedisconteerde kasontvangsten  kasuitgaven Norm:Arbitrair vastgelegde maximumduur Compromis tussen TVT en NCW mist  de eenvoud van de TVT  de volledigheid van de NCW

40 Boekhoudkundig Rendement: Wat ? Wat ?  Boekhoudkundige nettowinst/ boekwaarde  andere auteurs: gemiddelde nettowinst / gem. boekwaarde Evaluatie: negeert tijdwaarde van geld gebaseerd op boekwaarde & nettowinst i.pl.v. marktwaarde & kasstromen impact van afschrijvingsmethode

41 Toepassing: beoordelingscriteria N C W = I R  R I = TVT = GTV =

42 Kapitaalwaardemethode Wat ? Variant op NCW met fictieve liquidatie project aan het einde van elk jaar zoekt tijdstip waarop NCW project = max. Gaat uit van: fictieve liquidatiewaarde aan einde elk jaar (alternatieve opbrengstwaarde) fictieve terugkoopwaarde begin volgend jaar (alternatieve kost) Gebruikt als referentiedatum: 1 juli

43 Kapitaalwaardemethode: uitwerking Disconteer fictieve terugkoopwaarde & fictieve liquidatiewaarde naar 1 juli + operationele kasstroom = jaarsurplus contante jaarsurplus = CW van elk jaarsurplus per 1/7 van het 1ste jaar contant cumulatief surplus = som van de contante jaarsurplussen kapitaalwaarde = (hoogste) contant cumulatief surplus

44 Kapitaalwaardemethode: opgave Marktwaarde investeringsgoed: nieuw jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 2000 1400 1100 800 400 0 Operationele kasstroom jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 500 600 600 500 400 Disconto% = 10%

45 Economisch Profiel

46 KW: Economisch Profiel Verloop van KW in de tijd Toont: 1. Economische Terugverdientijd 2. Economische levensduur 3. Maximale risico (bij afbreken project) 4. Maximaal resultaat

47 KW: Belangrijkste verdienste Toont consequenties bij vroegtijdig afbreken project Timing kasstromen

48 Tijdstip kasstromen

49 Hoofdstuk 6 Investeringsanalyse aan de hand van N C W

50 Inhoudstafel Kasstroomanalyse Projectkasstromen Berekening OKS Toepassing OKS Equivalente jaarlijkse kosten

51 Kasstroomanalyse Verdisconteer KS, geen winsten  project = aantrekkelijk mits het cash genereert Differentiële (incrementele) KS  extra KS door realisatie project Neem alle indirecte effecten op: kannibalisme t.o.v. andere producten meerverkoop van aanverwant product Géén sunk costs; wél opportuniteitskosten

52 Projectkasstromen  KS uit de activa; geen financieringskost + Operationele kasstroom = W V I B + afschrijvingen - Ven.B. - projectgebonden  netto-werkkapitaal - projectgebonden kapitaalbesteding ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = totale projectkasstroom

53 Berekening O K S 1. Ontvangsten - kaskosten - belastingen= top down 2. Nettowinst + afschrijvingen= bottom up 3. (Ontvangsten - kaskosten) * (1 - VenB) + afschrijvingen * VenB = belastingaftrekmethode

54 Opgave: Berekening O K S Omzet:1500 Kosten: 700 Intresten: 100 Afschrijvingen: 200 VenB: 34 %

55 Equivalente jaarlijkse kosten Voor vergelijking projecten met ongelijke levensduur Bereken de CW van de jaarlijkse kosten en initiële kapitaaluitgave over de respectievelijke levensduur =>equivalente jaarlijkse kost = CW / annuïteitsfactor [ 1 -(1+i) -n ] / i

56 Hoofdstuk 7 Investeringsbeslissingen & Belgische Ven.B.

57 Belgische Vennootschapsbelasting Impact van boekjaren met onvoldoende winst Investeringen aan einde van een boekjaar Fiscaal aanvaardbare afschrijvings% Bijzondere afschrijvingsregimes Investeringsreserve Uitgestelde, gespreide taxatie meerwaarde

58 Impact van boekjaren met onvoldoende winst Verliezen mogen verrekend worden met belastbare winsten van zelfde vennootschap => gaan verloren bij bv. fusie + enkele nuanceringen in going concern (o.m. voor abnormale & goedgunstige voordelen) Fiscale verliezen zijn onbeperkt overdraagbaar in de tijd (carry forward)

59 Toepassing: fiscaal verlies

60 Waarom investeren KMO’s aan einde van een boekjaar ? Volledige afschrijvingsannuïteit in jaar van investering (voor KMO’s)  geen proratering KMO’s Grote Ond. Bijkomende kosten mogen afgeschreven: naar keuze:  in één maal  op een zelf te kiezen looptijd - ononderbroken - in gelijke fracties  vermijdt penalisatie onvoldoende voorafbetaling

61 Fiscaal aanvaardbare afschrijvings% afschrijvingsexcedent Handels- en kantoorgebouwen: 3% Nijverheidsgebouwen: 5% Machines & meubilair:10% Rollend materieel:20% PC’s, elektronische toestellen:33,3% Afschrijvingsexcedent:   fiscale winst belastbaar tijdperk  na afloop boekhoudkundige afschrijving: recupereerbaar

62 Toepassing afschrijvingsexcedent

63 Bijzondere afschrijvingsregimes Degressief: dubbel van lineaire %, berekend op boekwaarde niet voor personenwagen / verhuurde activa nooit > 40% Bijkomende kosten (bij aankoop) enkel nog voor KMO’s vrije keuze : volledig in jaar van investering ononderbroken, gelijke fracties, op zelf te kiezen looptijd Sectorgebonden: bv. zeeschepen jaar 1: 20% jaar 2 & 3:15% jaar 4 t.e.m.8:10%

64 Toepassing degressief afschrijven

65 Investeringsreserve Enkel voor zgn. fiscale KMO’s (zie cursus Ven.B.) Belastingvrije reserve: 50% van het gereserveerde, belastbare resultaat met een maximum van 18.750 euro/jaar mits herinvesteren: –vrijgestelde bedrag –in (I)MVA die in aanmerking komen voor investeringsaftrek –< 3 jaar vanaf belastbaar tijdperk waarvoor investeringsreserve werd aangelegd mits onaantastbaarheidsvoorwaarde

66 Toepassing: investeringsreserve

67 Uitgestelde, gespreide taxatie meerwaarde Als bij einde project: boekwaarde  marktwaarde minderwaarde = fiscaal aftrekbaar meerwaarde = belastbaar  ofwel: onmiddellijk in jaar van realisatie ofwel: uitgesteld én gespreid, volgens ritme van de afschrijving op herinvestering

68 Uitgestelde, gespreide taxatie meerwaarde Voorwaarden: meerwaarde op (I)MVA, > 5 jaar herinvestering totale verkoopprijs: in afschrijfbare (I)MVA < 3 jaar (vanaf 1ste dag boekjaar realisatie) < 5 jaar bij herinvesternig in gebouwen Meerwaarde = tijdelijk vrijgesteld = gespreid belastbaar  volgens afschrijvingstempo herinvestering

69 Toepassing: gespreide taxatie meerwaarde Verkoopprijs gebouw in 2005: 1,5 mio Boekwaarde: 0,5 mio Herinvestering 3 mio in gebouw in 2007 met een lineaire afschrijving over 33 jaar Bereken impact van een gespreide taxatie versus een onmiddellijke belasting van die meerwaarde bij disconto%: 4%, 8% en 10%

70 IM&C Meststoffen p. 124 Bereken: NCW, IR, RI, TVT, GTVT Hypothese: geen winst uit andere activiteiten Fiscale impact afschrijvingsexcedent (MACRS) Schrijf degressief af op 5 jaar Onmiddellijke benutting investeringsreserve ad 10 000, onaantastbaarheidsvw: 20 jaar Uitgestelde gespreide taxatie meerw: 10 jaar


Download ppt "Deel 1: Waarde 1. Financiering & de financieel manager 2. Contante waarde & oportuniteitskost 3. Hoe bereken je contante waardes ? 4. Waardering van aandelen."

Verwante presentaties


Ads door Google