De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken na de onderhandelingen 27 april 2009 Cao 2007-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken na de onderhandelingen 27 april 2009 Cao 2007-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken na de onderhandelingen 27 april 2009 Cao 2007-2011

2 Opmerkingen ingediend door ACV- CSC op 21 april 2009 Contractuele beambten die tijdens hun stage een negatief oordeel bekomen kunnen zij opnieuw als contractueel aan de slag in inrichting van oorsprong ? Criteria voorafgaandelijk medisch onderzoek ? Behoud van de opgebouwde graadanciënniteit. Dit om anomalieën te vermijden bij de integratie. Opwaardering naar het niveau C voor de penitentiair administratief medewerkers + behoud van specificiteitspremie van 669,91€. Behoud van zelfde bevorderingsmodaliteiten zoals voorheen van PB naar Kwc. Twee jaar graadanciënniteit mogelijk tot examen en 4 jaar voor benoeming. Het percentage van 25% voor de promotie naar de weddeschaal EP is onvoldoende.

3 Vervolg opmerkingen Criteria bij overgang naar de weddenschaal EP. Andere benaming van de nieuwe graden Behoud van het systeem verlof voorafgaand aan het pensioen voor de experten (niveau B) Behoud van de overgang naar HPA/HTA voor de huidige PA/Ta Overgangsmaatregelen voor de overgang naar het niveau B zoals in het verleden met de overgang van hoofdbewaarder / technieker naar PA/TA. Vrijstelling voor de mensen die in het bezit zijn van een diploma tot het niveau. Aangepaste vorming om de mensen maximaal voor te bereiden. Integratie van de specificiteitspremie van 669,91 € in de wedde.

4 Vervolg opmerkingen Het protocol van voorakkoord ondertekend met de vorige minister verder afhandelen (scheiding technisch en bewakingskader + specifieke verloning, rechtsbijstand personeel) Timing U kunt de orginele brief terugvinden op de website www.acv-gevangenissen.be. www.acv-gevangenissen.be

5 De wijzigingen in het voorstel van 30 maart staan in cursief en vetgedrukt.

6 Nieuwe manier van statutaire werving Permanente werving door Selor. Keuze uit één of meerder regio’s (bij inschrijving). Uitnodiging in volgorde van inschrijving Selectie: test van generieke en specifieke competenties. Geen rangschikking: geslaagd – niet geslaagd. Oproepen: volgens keuze regio.

7 Voorwaarden Diploma hoger middelbaar (HSO – TSO of BSO). Geen diploma of te laag diploma: deelnemen aan de pc-test voor het behalen van de instapkaart.

8 De instapkaart of getuigschrift van generieke competenties verworven buiten diploma Competenties worden gelijkgesteld aan diploma. PC – test bij Selor (test op generieke competenties) Doorlopende organisatie Geslaagd: getuigschrift voor 5 jaar. Toegang tot statutair examen. Niet geslaagd: mogelijkheid tot deelname na 6 maanden.

9 Stage Duur: 1 jaar (in kader) Na voorafgaandelijke medische keuring. (standaardonderzoek) Oproepen volgens gemaakte keuze. Theoretische en praktische opleiding, een fysieke en mentale training en de effectieve prestaties op de werkvloer. Eerste 6 maanden basisopleiding – laatste 6 maanden stage in gevangenis van tewerkstelling. Contractuele beambten die stagiair worden genieten van een schorsing van hun contract. Bij een negatieve stage worden ze terug contractueel in hun oude inrichting. ( Kan een probleem zijn bij vervangingscontracten)

10 Aanwerven van contractuelen Voorwaarden: diploma hoger middelbaar. Het voorstel om via de instapkaart nieuwe contractuelen aan te werven in het niveau C blijkt momenteel juridisch niet mogelijk.

11 Upwaardering van D naar C –Wie: Statutair bewakingspersoneel in het niveau D. Contractueel personeel in het bezit van een diploma hoger middelbaar. Contractueel personeel in het bezit van de instapkaart. Contractueel personeel die niet in de voorwaarden verkeren blijven hun huidige functie behouden. Niemand kan zijn job verliezen.

12 Penitentiair beambte wordt penitentiair assistent (nieuw personeel ) Vlakke loopbaan (4 jaar – 8 jaar – 12 jaar). Drie nieuwe weddenschalen : 20 AP – 20 BP – 20 CP. Jaarlijkse weddenverhoging.

13 Integratie bestaand personeel Automatische upgrading Wedde 30/10: wordt 20AP – lineaire inschaling. 4 jaar bezolding in weddenschaal 20 AP Wedde 30/11: wordt 20 BP = huidige wedde in 3011 + 337€ - inschalen 20BP in trap boven dit bedrag. 4 jaar bezoldiging in de 20BP is overgang naar 20CP. Wedde 30/12: wordt 20 CP = huidige wedde in 30/12 + 337€ - inschalen in de 20CP in trap boven dit bedrag. Bewaarders in weddenschaal 42/12 – wordt 20BP = huidige wedde + 337€ - inschalen 20BP in trap boven dit bedrag.

14 Garantie van geen weddeverlies tijdens de volledige loopbaan Bij eventuele tijdelijk weddeverlies gaat men fictief terug naar de wedde die men zou ontvangen in het oude systeem Men kan dus nooit minder verdienen dan nu.

15

16 Kwartierchef wordt penitentiair assistent ploegchefs (nieuw personeel) Bevorderingsgraad : voorwaarden 4 jaar graadanciënniteit als penitentiair assistent (nieuwe graad). Examen mogelijk na 2 jaar graadanciënniteit – bevorderen na 4 jaar. 2 weddenschalen: 20DP –20EP Na 8 jaar graadanciënniteit als ploegchef – bevordering naar 20EP voor 25%. Overheid zal onderzoeken om dit % te verhogen

17 Integratie huidige kwartierchefs Lineaire inschaling in weddenschaal 20 DP Na 5 jaar graadanciënniteit als ploegchef – bevordering naar 20EP voor 25%. Overheid zal onderzoeken om dit % te verhogen. Overgang naar tweede weddenschaal zal gebeuren via de opgebouwde graadanciënniteit als kwartierchef.

18

19 APA / ATA Organisatie van een examen penitentiair assistent en technisch assistent vooraleer de nieuwe loopbaan in voege kan treden. Slagen is bevordering naar PA/TA en bij een eventuele bevordering naar het niveau B inschaling in de BT2. Dit volgens het principe huidige wedde + 337€ = inschaling in BT2 in een trap boven dit bedrag Niet slagen: behoud van de huidige weddenschalen (20A en 20 B) en bevorderingen. Graad wordt in uitdoving geplaatst. Mogelijkheid tot bevorderen na test naar het niveau B – inschaling in de BT1.

20 PA en Ta worden adjunct – penitentair en technisch deskundige (niv C) Verandering van naam. Behouden bevordering in hun graad en in hun schalen. Automatische overgang naar de graad van HPA en HTA blijft behouden.

21 HPA-HTA (niv C) Behoud van huidige weddenschaal en bevorderingen in de weddenschalen van hun graad. Graad wordt in uitdoving geplaatst.

22 Penitentiair deskundige / Technisch deskundige (niv B) Nieuwe graad in niveau B. PA en Ta – vrijwillige integratie/ bevordering na test. Vrijstelling eerste deel voor mensen men een diploma in dit niveau. (eerste deel generiek – tweede deel specifiek) Overheid voorziet in een vorming Geslaagd: weddenschaal BT2 - huidige wedde + 337€ inschaling BT2 in een trap boven dit bedrag.Onmiddellijke mogelijkheid tot deelname gecertificeerde opleiding. Gemene loopbaan – bevorderingen via gecertificeerde opleidingen. Competentiepremie bij slagen gecertificeerde opleiding : 2000 € = 2971,8 geïndexeerd. Geen verlof voorafgaand aan het pensioen mogelijk. Behoud premie 55+: 2500€ = 3714,75€ geïndexeerd.

23

24

25 A2 - verpleegkundigen Toegang tot gecertificeerde opleidingen met terugwerkende kracht naar 01 september 2005. Competentiepremie: 1700 € = 2526,03€ geïndexeerd. Specificiteitstoelage van 669,91 € - 995,41 geïndexeerd blijft behouden, ook bij ontvangen competentiepremie.

26 Administratie / Psd / verpleegkundigen/ Directie Behoud van specificiteitspremie (669,91€ - 995,41€ geïndexeerd) bij ontvangen competentiepremie. Ook voor de penitentiair administratief medewerker (niv D). De overheid zal onderzoeken hoe een upgrading naar het niveau C mogelijk is voor de penitentiair administratief medewerker (niv.D).

27 Andere punten Afronding van de onregelmatige prestaties zal per prestatie gebeuren niet per maand. Premie 55 + : 2500€ ook pro rata bij deeltijdse tewerkstelling. Blijvende betaling van de onregelmatige prestaties na een arbeidsongeval in het kader van agressie interventie. Cumulatie in het systeem woon-werkverkeer. Terugroeping: 4 uur bij verplichte dienstwissel binnen de 24 uur. Een arbeidsreglement van toepassing op alle inrichtingen - (meer uniforme werking).

28 Andere punten vervolg Opstarten van gesprekken over scheiding van de kaders bewaking / techniek + specifieke verloning. Opstarten gesprekken over een nieuw systeem van rechtsbijstand voor het personeel van de gevangenissen. Overheid wil deze gesprekken pas opstarten na een eventueel akkoord over de andere punten.

29 Wat nu… Voor de overheid zijn de onderhandelingen afgelopen. Zij verwachten van de vakbonden een antwoord tegen 14 mei 2009. Voor de overheid is het een alles of niets voorstel. Akkoord of niet akkoord over alle punten.


Download ppt "Stand van zaken na de onderhandelingen 27 april 2009 Cao 2007-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google