De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casusgroep A begeleid door Mvr. Neckebroeck

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casusgroep A begeleid door Mvr. Neckebroeck"— Transcript van de presentatie:

1 Casusgroep A begeleid door Mvr. Neckebroeck
CASUS 0910 Overlast en criminaliteit in uitgaansbuurten Arne Deprez Delphine Kesteloot Albin Saelens Dimitri Moortgat Alexander Libeert Domien Logghe Bartel Dewaele Francis Mas Bram Van Herrewegen Pieterjan Van Israël Charlotte Vorsselmans

2 Objectieve veiligheid
Kan gemeten worden Politionele criminaliteitsstatistieken

3 Subjectieve veiligheid
Persoonlijke zaak (persoonsgebonden kenmerken) De veiligheidsmonitor

4 Overlast Uitgaan  Ontspannen/laten gaan  Overlast Vb.
Geluidshinder & wildplassen  ‘onschuldige’ overlast’ Vandalisme & diefstal  Criminele strafbare overlast

5 Overlast Geen éénduidige definitie: Geveke & Wittekoek
‘Overlast begint waar de tolerantie van de burger ophoudt en/of waar de grenzen van de rechtstaat overschreden worden’ Van Malderen & Vermeulen Overlast is niet vast bepaald Een maatschappelijk en veranderlijk fenomeen Gebonden aan de tijdsgeest, plaats en persoon

6 Strafbare overlast Omschrijving Soorten strafbare overlast

7 Omschrijving strafbare overlast
Geen concrete definitie Strafbare feiten voor de wet

8 Soorten strafbare overlast
Drugs(-bezit,- gebruik,- verkoop) Vandalisme Uitgaansgeweld Verboden wapens Zedendelicten Wildplassen

9 Drugs(-bezit,- gebruik,- verkoop)
Onderscheid tussen legale en illegale drugs Waarom?

10 Vandalisme Oorzaak Slachtoffers

11 Uitgaansgeweld Definitie Aanleiding

12 Verboden wapens Messen, vuurwapens en slagwapens.

13 Zedendelicten Handtastelijkheid Stalking Mishandeling Verkrachting

14 Wildplassen

15 Niet-strafbare overlast
Overlastgenererend gedrag bv: nachtlawaai Onveiligheidsgevoelens bv: vrees voor dronken jongeren

16 Aanleidingen van overlast
Uitgaan  ontsnappen aan het dagdagelijkse Waarden & normen vervagen Anonimiteit in de grote groep Hormonen Drugs & alcohol

17 Uitgaansbuurten Belangrijke vrijetijdsbesteding
Allerlei uitgaansfaciliteiten Uitgaanspubliek: 12 – 24 jaar Overlast en criminaliteit

18 Actoren

19 Politie Wie? Taken? Onderverdeling?

20 Wie? Belangrijkste veiligheidsactor Officiële instantie
Geïntegreerde politie

21 Onderverdeling Lokale politie Federale politie 196 politiezones
personeelsleden Federale politie Bovenlokale taken en ondersteuning lokale politie personeelsleden

22 Taken Lokale politie Federale politie Basis politiezorg Federale aard
Operationele steun Bestuurlijke aard Gerechtelijke aard

23 Gemeenschapswacht Wie? Taken

24 Wie? Elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks tewerk wordt gesteld door een gemeente en de opdrachten vermeld in de wet van 15 mei 2007 als kernopdracht uitvoert, wordt beschouwd als gemeenschapswacht. Alle niet-politionele publieke veiligheids- en preventiefuncties, de vroegere stadswacht, parkwacht, gemachtigde opzichters

25 Taken Informeren Allerhande problemen doorgeven
Een oogje in het zeil houden in het verkeer Kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken. Vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen (GAS) Toezicht houden

26 Preventiedienst Lokaal veiligheidsbeleid/veiligheidscontract
Voorkomen van CM en overlast Integrale & geïntegreerde aanpak Preventieambtenaar Veiligheids- en preventieplan Lokale Veiligheidsdiagnostiek (LVD)

27 Brandweer Civiele veiligheid Bevoegdheid Art. 135
4 soorten brandweerkorpsen: X-Y-Z-C Hulpverlenings- zone/overeenkomst Opdrachten brandweer

28 Fuifbuddies d.m.v. cursus

29 Horeca uitbaters Veel agressie Maatregelen:
Camera’s, zwarte lijsten, portiers, toiletdame,...

30 Horeca uitbaters Maatregelen in Nederland Veiligheidsscan Horeca
Modelconvenant Veilig Uitgaan Horeca-preventieteam

31 Actoren - Buurtbewoners
Sociale controle Buurtcomité BIN klachtenregister

32 Actoren - Jongeren Peer pressure Keuze vrienden

33 Actoren - Portieren Portiersselectie Portierswet 1999
Private en vrijwillige portiers

34 Integrale aanpak Stilstaan bij concept ‘integraal’
Definitie in kadernota 2004: Integrale veiligheid is het concept om criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid in al hun aspecten in een zo breed mogelijke context te benaderen. De kerngedachte hierbij is de permanente aandacht voor zowel preventie, repressie als de opvolging van daders en slachtoffers.

35 Veiligheidsketen Door het cyclisch karakter van de veiligheidsketen wordt er meer naar samenwerking gezocht. Er moet rekening gehouden worden met alle schakels in de veiligheidsketen.

36 Preventiepiramide Een integraal veiligheidsbeleid is dus enkel mogelijk als men aandacht heeft voor alle niveaus.

37 Geïntegreerde aanpak Vanuit integrale veiligheid
Verschillende partijen en beleidsniveaus Bv. KVU

38 Federaal Beleid De Strategische Veiligheids- en Preventieplannen
Het Federaal Veiligheids- en Detentieplan Kadernota Integrale Veiligheid Nationaal Veiligheidsplan Het Nationaal Veiligheidsplan Het Nationaal Veiligheidsplan

39 Het Federaal Veiligheids- en Detentieplan
Beoogde: Vermindering van alle vormen van criminaliteit Verhoging lage ophelderingsgraad van misdrijven Afname van de subjectieve en objectieve onveiligheidsgevoelens van burgers Stelt negen prioriteiten voorop Uitgaansleven Verminderen van geweldsdelicten Opkomen tegen jeugddelinquentie Terugschroeven van drugshandel

40 Kadernota Integrale Veiligheid
Integraal en geïntegreerd veiligheidsplan Lokaal veiligheidsbeleid Breder onveiligheidsgevoel Onveiligheid gerelateerd aan criminaliteit en overlast Overlast en buurtcriminaliteit Vormt de basis van het federaal veiligheidsplan en van het Nationaal Veiligheidsplan

41 Nationaal Veiligheidsplan
Globaal en geïntegreerd veiligheidsbeleid Rode draad doorheen de politionele werking Twee delen Nationaal Veiligheidsplan Nationaal Veiligheidsplan

42 Nationaal Veiligheidsplan(2004-2007)
Prioriteit drugs Aanpak drugstoerisme en de eraan verbonden overlast Overlastprobleem in steden Toenemende aangiftebereidheid van slachtoffers of getuigen Vandalisme en overlast in te dijken

43 Nationaal Veiligheidsplan (2008-2011)
Jongerencriminaliteit (tot en met 25 jaar) Jongerencriminaliteit neemt toe vooral in steden rond uitgaanscentra Criminaliteit waarvan jongeren het slachtoffer zijn Uitgaansbuurten zijn kwetsbare plaatsen Overlast en straatcriminaliteit

44 Beleidsinitiatieven op Vlaams niveau
Regeerakkoord van de Vlaamse Regering Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van overlast Vlaams Jeugdbeleidsplan

45 Regeerakkoord van de Vlaamse Regering
Daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden Toenemende vraag naar jeugdzorg Meerjarenplan van de Vlaamse Regering: Toekomstperspectieven jongeren Veilige basisinfrastructuur Vlaams Jeugdsbeleidsplan Conclusie

46 Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van overlast
Initiatief provincie West-Vlaanderen Lokaal beleid Geen handleiding maar hulpmiddel Realisatie: samenwerking en afspraken

47 Vlaams Jeugdbeleidsplan
Jeugdbeleid Vlaamse Regering Ontplooiing en ontwikkeling Onderdeel fuiven: Fuifpunt: organisatie Fuifzaal: tekort aan geschikte locaties Fuifklimaat: veiligheid en recht op fuiven

48 Lokaal beleid Gemeentelijk Beleid Vroeger: Vanaf 2007:
Veiligheids- en preventiecontract Vanaf 2007: Strategisch veiligheid-en preventieplan

49 Strategisch veiligheid-en preventieplan
Periode van 4 jaar Verantwoordelijk voor: Criminaliteitspreventie Preventie drugsgerelateerde overlast Initiatieven omtrent drugsverslaving Met financiële steun van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

50 Lokaal beleid Gemeentelijk Beleid Zonaal veiligheidsplan(ZVP)

51 Zonaal Veiligheidsplan
Periode van 4 jaar Omvat prioritaire opdrachten en doelstellingen i.v.m. lokale veiligheid Opgesteld door burgemeester & Procureur des Koning Behandelt zaken als: Verkeersongevallen met lichamelijk letsel Overlast in de publieke ruimte Begeleiding van het uitgaansleven

52 GAS Lik-op-stuk beleid
Wet Artikel 119bis - boete - schorsing of intrekking vergunning - sluiting zaak

53 GAS Bestaat uit drie componenten: Vroeger gesanctioneerd Openbare orde
Openbare veiligheid Openbare gezondheid Vroeger gesanctioneerd

54 GAS Geschiedenis: 10 juni 1999 2004 Drie grote veranderingen
Niet zo’n goede start 2004 Wijzigen of verwijderen van wetten Drie grote veranderingen

55 GAS Trail en error experiment Ook preventief effect

56 Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "Casusgroep A begeleid door Mvr. Neckebroeck"

Verwante presentaties


Ads door Google