De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casusgroep A begeleid door Mvr. Neckebroeck CASUS 0910 OVERLAST EN CRIMINALITEIT IN UITGAANSBUURTEN Arne Deprez Albin Saelens Alexander Libeert Bartel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casusgroep A begeleid door Mvr. Neckebroeck CASUS 0910 OVERLAST EN CRIMINALITEIT IN UITGAANSBUURTEN Arne Deprez Albin Saelens Alexander Libeert Bartel."— Transcript van de presentatie:

1 Casusgroep A begeleid door Mvr. Neckebroeck CASUS 0910 OVERLAST EN CRIMINALITEIT IN UITGAANSBUURTEN Arne Deprez Albin Saelens Alexander Libeert Bartel Dewaele Bram Van Herrewegen Charlotte Vorsselmans Delphine Kesteloot Dimitri Moortgat Domien Logghe Francis Mas Pieterjan Van Israël

2 Objectieve veiligheid Kan gemeten worden Politionele criminaliteitsstatistieken

3 Subjectieve veiligheid Persoonlijke zaak (persoonsgebonden kenmerken) De veiligheidsmonitor

4 Overlast Uitgaan  Ontspannen/laten gaan  Overlast Vb.  Geluidshinder & wildplassen  ‘onschuldige’ overlast’  Vandalisme & diefstal  Criminele strafbare overlast

5 Overlast Geen éénduidige definitie: Geveke & Wittekoek  ‘Overlast begint waar de tolerantie van de burger ophoudt en/of waar de grenzen van de rechtstaat overschreden worden’ Van Malderen & Vermeulen  Overlast is niet vast bepaald  Een maatschappelijk en veranderlijk fenomeen  Gebonden aan de tijdsgeest, plaats en persoon

6 Strafbare overlast Omschrijving Soorten strafbare overlast

7 Omschrijving strafbare overlast Geen concrete definitie Strafbare feiten voor de wet

8 Soorten strafbare overlast Drugs(-bezit,- gebruik,- verkoop) Vandalisme Uitgaansgeweld Verboden wapens Zedendelicten Wildplassen

9 Drugs(-bezit,- gebruik,- verkoop) Onderscheid tussen legale en illegale drugs Waarom?

10 Vandalisme Oorzaak Slachtoffers

11 Uitgaansgeweld Definitie Aanleiding

12 Verboden wapens Messen, vuurwapens en slagwapens.

13 Zedendelicten Handtastelijkheid Stalking Mishandeling Verkrachting

14 Wildplassen

15 Niet-strafbare overlast Overlastgenererend gedrag  bv: nachtlawaai Onveiligheidsgevoelens  bv: vrees voor dronken jongeren

16 Aanleidingen van overlast Uitgaan  ontsnappen aan het dagdagelijkse  Waarden & normen vervagen  Anonimiteit in de grote groep  Hormonen  Drugs & alcohol

17 Uitgaansbuurten Belangrijke vrijetijdsbesteding Allerlei uitgaansfaciliteiten Uitgaanspubliek: 12 – 24 jaar Overlast en criminaliteit

18 Actoren

19 Politie Wie? Taken? Onderverdeling?

20 Wie? Belangrijkste veiligheidsactor Officiële instantie Geïntegreerde politie

21 Onderverdeling Lokale politie  196 politiezones  33.000 personeelsleden Federale politie  Bovenlokale taken en ondersteuning lokale politie  13.000 personeelsleden

22 Taken Lokale politie  Basis politiezorg  Federale aard Federale politie  Operationele steun  Bestuurlijke aard  Gerechtelijke aard

23 Gemeenschapswacht Wie? Taken

24 Wie? Elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks tewerk wordt gesteld door een gemeente en de opdrachten vermeld in de wet van 15 mei 2007 als kernopdracht uitvoert, wordt beschouwd als gemeenschapswacht. Alle niet-politionele publieke veiligheids- en preventiefuncties, de vroegere stadswacht, parkwacht, gemachtigde opzichters

25 Taken Informeren Allerhande problemen doorgeven Een oogje in het zeil houden in het verkeer Kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken. Vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen (GAS) Toezicht houden

26 Preventiedienst Lokaal veiligheidsbeleid/veiligheidscontract Voorkomen van CM en overlast Integrale & geïntegreerde aanpak Preventieambtenaar Veiligheids- en preventieplan Lokale Veiligheidsdiagnostiek (LVD)

27 Brandweer Civiele veiligheid Bevoegdheid Art. 135 4 soorten brandweerkorpsen: X-Y-Z-C Hulpverlenings- zone/overeenkomst Opdrachten brandweer

28 Fuifbuddies d.m.v. cursus

29 Horeca uitbaters Veel agressie Maatregelen:  Camera’s, zwarte lijsten, portiers, toiletdame,...

30 Horeca uitbaters Maatregelen in Nederland Veiligheidsscan Horeca Modelconvenant Veilig Uitgaan Horeca-preventieteam

31 Actoren - Buurtbewoners Sociale controle Buurtcomité  BIN klachtenregister

32 Actoren - Jongeren Peer pressure Keuze vrienden

33 Actoren - Portieren Portiersselectie Portierswet 1999 Private en vrijwillige portiers

34 Integrale aanpak Stilstaan bij concept ‘integraal’ Definitie in kadernota 2004: Integrale veiligheid is het concept om criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid in al hun aspecten in een zo breed mogelijke context te benaderen. De kerngedachte hierbij is de permanente aandacht voor zowel preventie, repressie als de opvolging van daders en slachtoffers.

35 Door het cyclisch karakter van de veiligheidsketen wordt er meer naar samenwerking gezocht. Er moet rekening gehouden worden met alle schakels in de veiligheidsketen. Veiligheidsketen

36 Preventiepiramide Een integraal veiligheidsbeleid is dus enkel mogelijk als men aandacht heeft voor alle niveaus.

37 Geïntegreerde aanpak Vanuit integrale veiligheid Verschillende partijen en beleidsniveaus Bv. KVU

38 Federaal Beleid De Strategische Veiligheids- en Preventieplannen Het Federaal Veiligheids- en Detentieplan Kadernota Integrale Veiligheid Nationaal Veiligheidsplan  Het Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007  Het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011

39 Het Federaal Veiligheids- en Detentieplan Beoogde:  Vermindering van alle vormen van criminaliteit  Verhoging lage ophelderingsgraad van misdrijven  Afname van de subjectieve en objectieve onveiligheidsgevoelens van burgers Stelt negen prioriteiten voorop  Uitgaansleven o Verminderen van geweldsdelicten o Opkomen tegen jeugddelinquentie o Terugschroeven van drugshandel

40 Kadernota Integrale Veiligheid Integraal en geïntegreerd veiligheidsplan Lokaal veiligheidsbeleid Breder onveiligheidsgevoel  Onveiligheid gerelateerd aan criminaliteit en overlast Overlast en buurtcriminaliteit Vormt de basis van het federaal veiligheidsplan en van het Nationaal Veiligheidsplan

41 Nationaal Veiligheidsplan Globaal en geïntegreerd veiligheidsbeleid Rode draad doorheen de politionele werking Twee delen  Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007  Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011

42 Nationaal Veiligheidsplan (2004-2007) Prioriteit drugs  Aanpak drugstoerisme en de eraan verbonden overlast Overlastprobleem in steden  Toenemende aangiftebereidheid van slachtoffers of getuigen o Vandalisme en overlast in te dijken

43 Nationaal Veiligheidsplan (2008-2011) Jongerencriminaliteit (tot en met 25 jaar)  Jongerencriminaliteit neemt toe vooral in steden rond uitgaanscentra Criminaliteit waarvan jongeren het slachtoffer zijn  Uitgaansbuurten zijn kwetsbare plaatsen Overlast en straatcriminaliteit

44 Beleidsinitiatieven op Vlaams niveau Regeerakkoord van de Vlaamse Regering Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van overlast Vlaams Jeugdbeleidsplan

45 Regeerakkoord van de Vlaamse Regering Daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden Toenemende vraag naar jeugdzorg  Meerjarenplan van de Vlaamse Regering: o Toekomstperspectieven jongeren o Veilige basisinfrastructuur o Vlaams Jeugdsbeleidsplan Conclusie

46 Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van overlast Initiatief provincie West-Vlaanderen Lokaal beleid Geen handleiding maar hulpmiddel Realisatie: samenwerking en afspraken

47 Vlaams Jeugdbeleidsplan Jeugdbeleid Vlaamse Regering Ontplooiing en ontwikkeling Onderdeel fuiven:  Fuifpunt: organisatie  Fuifzaal:tekort aan geschikte locaties  Fuifklimaat: veiligheid en recht op fuiven

48 Lokaal beleid Gemeentelijk Beleid Vroeger:  Veiligheids- en preventiecontract Vanaf 2007:  Strategisch veiligheid-en preventieplan

49 Strategisch veiligheid-en preventieplan Periode van 4 jaar Verantwoordelijk voor:  Criminaliteitspreventie  Preventie drugsgerelateerde overlast  Initiatieven omtrent drugsverslaving Met financiële steun van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

50 Lokaal beleid Gemeentelijk Beleid Zonaal veiligheidsplan(ZVP)

51 Zonaal Veiligheidsplan Periode van 4 jaar Omvat prioritaire opdrachten en doelstellingen i.v.m. lokale veiligheid Opgesteld door burgemeester & Procureur des Koning Behandelt zaken als:  Verkeersongevallen met lichamelijk letsel  Overlast in de publieke ruimte  Begeleiding van het uitgaansleven

52 GAS Lik-op-stuk beleid Wet Artikel 119bis - boete - schorsing of intrekking vergunning - sluiting zaak

53 GAS Bestaat uit drie componenten:  Openbare orde  Openbare veiligheid  Openbare gezondheid Vroeger gesanctioneerd

54 GAS Geschiedenis: 10 juni 1999  Niet zo’n goede start 2004  Wijzigen of verwijderen van wetten Drie grote veranderingen

55 GAS Trail en error experiment Ook preventief effect

56 Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "Casusgroep A begeleid door Mvr. Neckebroeck CASUS 0910 OVERLAST EN CRIMINALITEIT IN UITGAANSBUURTEN Arne Deprez Albin Saelens Alexander Libeert Bartel."

Verwante presentaties


Ads door Google