De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaamheid in het innovatiebeleid DG Innovatie Theo Roelandt 12 Juni 2003 Innovatiebeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaamheid in het innovatiebeleid DG Innovatie Theo Roelandt 12 Juni 2003 Innovatiebeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaamheid in het innovatiebeleid DG Innovatie Theo Roelandt 12 Juni 2003 Innovatiebeleid

2 “Economie staat niet los van het sociale en economie staat niet los van het duurzame.” “Economie en duurzaamheid zijn broer en zus.” Innovatiebeleid

3 Opbouw Het belang van innovatie Hoe staat Nederland ervoor? Ambitie en hoofdlijnen innovatiebeleid Duurzaamheid in het innovatiebeleid Innovatiebeleid

4 Circa 50% van de economische groei is het gevolg van innovatie. Door demografische ontwikkelingen (‘vergrijzing’ en ‘ontgroening’) neemt het belang van innovatie verder toe. Toenemende internationale concurrentie dwingt tot “concurrentie op kennis”. Innovatie kan een bijdrage leveren aan oplossen maatschappelijke knelpunten. Het is belangrijk om nu te investeren in kennis, want achterstanden zijn moeilijk in te halen Het belang van innovatie Innovatiebeleid

5 Het economisch succes van Nederland in de jaren 90 is meer dan elders gedreven door vergroting van het arbeidsaanbod, innovatie blijft duidelijk achter Innovatiebeleid

6 Bron:Monitor Uitdaging Welvaart Werkgelegenheid Loonmatiging Benutting arbeidspotentieel Recent Groeimodel Welvaart Groei Productiviteit Innovatiekracht Groeimodel van de toekomst Naar een ander groeimodel Innovatiebeleid

7 Opbouw Het belang van innovatie Hoe staat Nederland ervoor? Ambitie en hoofdlijnen innovatiebeleid Duurzaamheid in het innovatiebeleid Innovatiebeleid

8 Hoe staat Nederland ervoor? Nederland zit nog in de top-5 van Europa, echter we verliezen terrein en op onderdelen kraakt het behoorlijk –Wetenschap is van topkwaliteit, maar leidt tot weinig innovatie; –Beperkte instroom kenniswerkers gecombineerd met dreigende “braindrain”; –Groeiende achterstand R&D-intensiteit Nederlands bedrijfsleven; –Beperkte dynamiek: relatief weinig nieuwe innovatieve bedrijven. Innovatiebeleid

9 Hoe staat Nederland ervoor? Werkelijkheid en Europese ambitie liggen nog ver uit elkaar! Relatieve Afwijkingen van EU-Kopgroep R&D-uitgaven van bedrijven Innovatieve bedrijven in de industrie Innovatieve bedrijven in de dienstverlening Innovatieve bedrijven met samenwerkingsverbanden Omzet met nieuwe of verbeterde producten in de industrie Innovatie index Gemiddelde verandering in trend indicatoren in procenten (1995/1997-1999/2000) “Losing Momentum”“Moving Ahead” “Catching Up”“Falling Further Behind” VK Duitsland Finland Ierland Denemarken Frankrijk Spanje België Luxemburg Italië Oostenrijk Portugal Zweden Griekenland Nederland Verslechtering Relatieve Positie Nederland (Verlies van Momentum) Bron : CBS 2001, OECD 2001 Innovatiebeleid

10

11 Opbouw Het belang van innovatie Hoe staat Nederland ervoor? Ambitie en hoofdlijnen innovatiebeleid Duurzaamheid in het innovatiebeleid Innovatiebeleid

12 Ambitie: in de Europese voorhoede zitten! Doelstelling: Regeerakkoord: herstellen van de concurrentiekracht via o.a. onderwijs en kennis. Ambities: Europese raad van Lissabon (2000): EU in 2010 als meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld.  Nederland wil binnen EU tot kopgroep behoren! Europese raad van Barcelona (2002): R&D-uitgaven verhogen tot 3% van BBP waarbij tweederde afkomstig moet zijn van bedrijven.  Nederland ambivalent! Innovatiebeleid

13 BedrijvenO&O- instellingen Samenwerk- ings- verbanden Randvoorwaarden EZOC&W Dubbele gezamenlijke verantwoordelijkheid: Overheid en partijen Marktpartijen: bewustzijn lange- termijn belang van innovatie; acties aanpassen op basis van dit bewustzijn Universiteiten Overheid: consistent beleid gericht op goede prikkels en randvoorwaarden Binnen de overheid: EZ en OC&W EZ: verzorgen prikkels en randvoorwaarden voor bedrijven, infrastructuur en samenwerkingsverbanden ter bevordering innovatie OC&W: verzorgen prikkels voor O&O- instellingen en samenwerkingsverbanden voor verbeteren valorisatie en kwantiteit technisch opgeleiden Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor aanpakken uitdagingen Innovatiebeleid BedrijvenConsumentenVakdepartementen

14 Beleidsagenda: de hoofdlijnen (1) Versterken innovatieklimaat: Nederland aantrekkelijk maken om in en mee te innoveren Maatregelen: Kenniswerkers, Intellectueel eigendom, Mobiliseren privaat kapitaal Dynamiek: naar meer bedrijven die innoveren Maatregelen: Stimuleren private R&D, bevorderen R&D-samenwerking, Kennisoverdracht,Technostarters, Acquisitie Dossier innovatiebeleid

15 Beleidsagenda: de hoofdlijnen (2) Aanpakken van de paradox Maatregelen: Publiek-private samenwerking, andere aansturing universiteiten Excellentie op een aantal sleuteltechnologieën Maatregelen: Samenbrengen publiek onderzoek en bedrijven en focus van de inspanningen Dossier innovatiebeleid

16 Toolbox innovatiebeleid Communicatie (advies, voorlichting) Samenwerking (organiserend vermogen, netwerken) Financiële prikkels (subsidies) Voorzieningen (randvoorwaarden, infrastructuur) Innovatiebeleid

17 Bedrijven 1 Maak kennis met de mogelijkheden van de bestaande kennis en technologie: Kennisoverdracht 2 Ga zelf vernieuwen en onderzoeken: WBSO 3 Maak gebruik van kennis van anderen door samen te werken in projecten: samenwerkingsinstrument 4 Werk aan lange termijn kennisopbouw op voor Nederland cruciale terreinen: Programmatisch Onderneem met kennis: Technostarters 5 6 Zorg voor goede mensen en houd kwaliteit op peil: Menselijk kapitaal Het nieuwe instrumentarium vanuit het perspectief van de ondernemer Innovatiebeleid

18 Opbouw Het belang van innovatie Hoe staat Nederland ervoor? Ambitie en hoofdlijnen innovatiebeleid Duurzaamheid in het innovatiebeleid Innovatiebeleid

19 Duurzaamheid in het innovatiebeleid Goed innovatieklimaat kenniswerkers technostarters generieke instrumenten ICES/KIS3 (kabinetsbreed) Sleuteltechnologieën katalyse scheidingstechnologie (wordt verkend) Technologische samenwerking Transitie Duurzame Energiehuishouding Indirectdirect Innovatiebeleid

20 Katalyse (1) Versnelt chemische en/of biologische omzettingen in industriële processen. Toepassing in ca. 80% chemische productieprocessen. Potentieel tot doorbraken in efficiency. Ontwikkelen oplossingen overstijgt reikwijdte, draagkracht, competenties van een enkel bedrijf of bestaande samenwerkingsverbanden. Generieke instrumentarium schiet tekort.  Gezamenlijke strategieontwikkeling en samen investeren Innovatiebeleid

21 Stapsgewijze aanpak 1989-1998: IOP Katalyse, versterking van de ‘kennisbasis’. 1998: technologieradar, verkenning strategisch potentieel. 2000: Roadmap Katalyse, gezamenlijke aanpak georganiseerd. 2002: oprichting ACTS. 2003: voorstel in 6e Kaderpogramma. Rol EZ: Communicatie Organiserend vermogen Financier Katalyse (2) Innovatiebeleid

22 Scheidingstechnologie Waar gaat het om? Bijv. destillatie, adsorptie, kristallisatie, extractie, filtratie Aanpak: Quick scan potentieel (economie, kennis, duurzaamheid) Verkenning: drie knelpunten voor innovaties geïdentificeerd Mei 2003: Workshop met actoren  Draagvlak voor gezamenlijk uitvoeren roadmap Rol EZ: Communicatie, organiserend vermogen Innovatiebeleid Impact Economic Environmental Variable cost reduction Energiegebruik scheidingsprocessen (petro)chemische industrie bedraagt ca. 200 PJ / jaar Energy consumption Savings - 50%

23 Waar gaat het om? Systeeminnovaties (techniek, economisch, sociaal)….. …..Naar duurzame energiehuishouding (betrouwbaar, efficiënt, milieuneutraal) Hoe doen we dat?  Robuuste elementen lange termijn: biomassa, waterstof, efficiency  Daarnaast: Duurzaam Rijnmond, Beleidsvernieuwing  Gemengde projectteams (bedrijven, overheid, kennis, NGO’s)  Stakeholders zoeken, bij aanpak betrekken  Resultaten tonen: eind 2003 ten minste 10 transitie-experimenten Energietransitie (1) Innovatiebeleid

24 Wie doen er mee? Grote bedrijven: Shell, Essent, Akzo, Eneco, etc. Kleinere bedrijven: BTG, ATO, etc. Kennisinstellingen: ECN, Novem, TNO etc. NGO’s: Stichting Natuur en Milieu, NIDO etc. Rol van EZ Deelnemer (‘partner’), soms aanvoerder (commitment, conistentie) Makelaar, facilitator (‘experimenteerruimte’), soms financier (PPS) Beoogd resultaat Betekenisvolle bijdrage aan (internationale) duurzaamheid op termijn Richting geven aan ‘Lissabon-agenda’: dynamische duurzame kenniseconomie Energietransitie (2) Innovatiebeleid

25 “Economie staat niet los van het sociale en economie staat niet los van het duurzame.” “Economie en duurzaamheid zijn broer en zus.” Innovatiebeleid


Download ppt "Duurzaamheid in het innovatiebeleid DG Innovatie Theo Roelandt 12 Juni 2003 Innovatiebeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google