De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EUROPESE EN INTERNATIONALE ASPECTEN VAN KINDERBIJSLAG

Verwante presentaties


Presentatie over: "EUROPESE EN INTERNATIONALE ASPECTEN VAN KINDERBIJSLAG"— Transcript van de presentatie:

1 EUROPESE EN INTERNATIONALE ASPECTEN VAN KINDERBIJSLAG
De federale sociale bescherming EUROPESE EN INTERNATIONALE ASPECTEN VAN KINDERBIJSLAG Doc. BC /2/2010 Koen De Fyn Informatiesessie over kinderbijslag RKW – 30 oktober 2012

2 Nationaliteit en woonplaats
Afwijkingen Bilaterale overeenkomsten (Multilaterale overeenkomsten: Rijnvarenden) Europese Verordeningen De RKW: verbindingsorgaan

3 1.1. Nationaliteit * KBW Geen nationaliteitsvoorwaarde voor de rechthebbende, de bijslagtrekkende en het rechtgevend kind * GGB Geen voorwaarde maar op basis van de nationaliteit specifieke woonplaatsvoorwaarde voor de aanvrager van GGB en het rechtgevend kind

4 1.2. Woonplaats Rechtgevend kind Rechthebbende/aanvrager GGB
=> kind wordt ofwel opgevoed of studeert in België Art. 52 KBW Art. 2 GGB Rechthebbende/aanvrager GGB => Woonplaatsvoorwaarde? KBW: Neen, behalve … (art. 56sexies en decies KBW) GGB: Neen, behalve … (art. 1 GGB)

5 2. Afwijkingen Individueel (minister of aangeduide ambtenaar)
bv.: 52, 56sexies KBW, 56decies KBW Collectief (minister op basis van een advies van het Beheerscomité) MO 599 (51, 52, 57bis, 66, 73ter en quater KBW, art.2 GGB)

6 3. Bilaterale overeenkomsten
Oude regeling: Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije, ex-Joegoslavië (Kosovo, Montenegro, Servië), San-Marino: wederkerigheid, lagere uitkeringen en bedragen, aantal kinderen kan begrensd zijn Nieuwe regeling: Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië: geen nationaliteitsvoorwaarde, identieke prestaties en bedragen, aantal kinderen onbegrensd Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (enkel kraamgeld => adoptiepremie cf. Verordening EG 1612/68)

7 4. Europese verordeningen 883/2004 en 987/2009
Coördinatie van de Europese socialezekerheidssystemen 27 EU-lidstaten + EER + Zwitserland

8 883/2004 4.1. Basisprincipes Vrij verkeer van personen
Coördinatieverordeningen Geen harmonisering Directe toepassing Communautaire reglementering voorrang Uitvoeren van uitkeringen

9 Gezinsbijslag Principes Uitvoeren van gezinsbijslag
Voorrangsregels, aanvulling bij samenloop van verschillende rechten (maximumbedrag van de bijslag) Samentellen van periodes

10 4.2. Persoonlijk toepassingsveld
883/2004 4.2. Persoonlijk toepassingsveld Sociaal verzekerden Werk/pensioen + gelijkgestelde situaties Specifieke toekenningssituaties (werkloze zonder uitkering, gedetineerde, student etc.) Gewaarborgde gezinsbijslag

11 4.3. Territoriaal/nationaal toepassingsveld
883/2004 4.3. Territoriaal/nationaal toepassingsveld Territoriaal EU: 27 lidstaten België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slovakije, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Cyprus, Roemenië en Bulgarije + Zwitserland (1/04/2012) + EER (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) (1/06/2012)

12 Nationaal Staatsburgers van de EU
+ staatlozen of vluchtelingen die in een van de lidstaten wonen + leden van het gezin en wezen van de hierboven vermelde categorieën + overlevende partners van personen van eender welke nationaliteit die staatsburgers van een van de lidstaten, staatlozen of vluchtelingen zijn en die in een van de lidstaten wonen + Staatsburgers van andere landen die wettelijk in een van de lidstaten van de EU wonen (1/01/2011) + Staatsburgers van Zwitserland (1/04/2012) + Staatsburgers van de EER (1/06/2012)

13 4.4. Materieel toepassingsveld
883/2004 4.4. Materieel toepassingsveld Gezinsbijslag “alle verstrekkingen en uitkeringen ter tegemoetkoming van de gezinslasten, met uitzondering van voorschotten op onderhoudsbijdragen en de in bijlage I vermelde bijzondere uitkeringen bij geboorte en adoptie” De nationale benaming komt niet noodzakelijkerwijs overeen met de Europese definitie Bv.: - Ouderschapsverlof - Vlaamse zorgverzekering Niet: kraamgeld/adoptiepremie (toepassing bilaterale overeenkomsten of Verordening EG 1612/68 behalve voor Zwitserland)

14 4.5. Uitvoeren van gezinsbijslag
883/2004 4.5. Uitvoeren van gezinsbijslag Werk Pensioen Woonplaats Wezenbijslag

15 4.6. Uitvoeren van Belgische gezinsbijslag
883/2004 4.6. Uitvoeren van Belgische gezinsbijslag Activiteiten: werknemer (art. 51§1), gelijkgestelde periodes (53), zieke -1 jaar + uitkering (56), onderbrekingsuitkering (56octies), werkloze met uitkering (56novies, 1°) Pensioen/invaliditeit/rente: ziekte + 1 jaar + uitkering (56), overlevingspensioen (56quater), rustpensioen (57) Woonplaats: - verlaten echtgeno(o)t(e) (art. 55), gehandicapte zonder tegemoetkoming (56 en 56 quinquies), student (56sexies), kind + 66 % (56septies), werkloze zonder uitkering (56novies, 2°), gedetineerde (56decies), beroepsopleiding (56duodecies) - art. 102 bv. regeling voor grensarbeiders - gewaarborgde gezinsbijslag Wezenbijslag: 56bis §§ 1 en 2

16 883/2004 4.7. Regels bij cumulatie Op verschillende basis toegekende rechten: eerst de rechten op basis van activiteiten dan op basis van pensioenen dan op basis van woonplaats Op dezelfde basis toegekende rechten: activiteit: woonland twee werklanden, derde woonland: het land dat het hoogste bedrag toekent, betaalt; regularisatie tussen de landen pensioen: het woonland, anders het land waarin de betrokkene het langst verzekeringsplichtig geweest is woonplaats: woonplaats van de kinderen

17 4.8.1. Verschilbetaling tussen lidstaten
883/2004 4.8. Regels bij cumulatie Verordening 883 Verschilbetaling tussen lidstaten Regelmaat Per kind / per gezin Omrekeningskoers

18 883/2004 4.9. Gegevensuitwisseling tussen lidstaten
Elektronische gegevensuitwisseling tussen instellingen via EESSI (electronic exchange of social security information) ► via 27 SED’s (structured electronic documents)

19 Administratieve gevolgen van de invoering van SED’s
gemeente school Aanvrager kinderbijslag Brief E 401 E 402 E 403 KBF andere lidstaat E 405 E 411 KBF RKW Verbindings- orgaan Verbindings- orgaan andere lidstaat Kadaster KSZ EESSI 1408/71 883/04

20 5. De RKW verbindingsorgaan
Bilaterale overeenkomsten Verordeningen 883/2004 en 987/2009


Download ppt "EUROPESE EN INTERNATIONALE ASPECTEN VAN KINDERBIJSLAG"

Verwante presentaties


Ads door Google