De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EUROPESE EN INTERNATIONALE ASPECTEN VAN KINDERBIJSLAG Koen De Fyn Informatiesessie over kinderbijslag RKW – 30 oktober 2012 De federale sociale bescherming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EUROPESE EN INTERNATIONALE ASPECTEN VAN KINDERBIJSLAG Koen De Fyn Informatiesessie over kinderbijslag RKW – 30 oktober 2012 De federale sociale bescherming."— Transcript van de presentatie:

1 EUROPESE EN INTERNATIONALE ASPECTEN VAN KINDERBIJSLAG Koen De Fyn Informatiesessie over kinderbijslag RKW – 30 oktober 2012 De federale sociale bescherming

2 2  Nationaliteit en woonplaats 2.Afwijkingen 3.Bilaterale overeenkomsten (Multilaterale overeenkomsten: Rijnvarenden) 4.Europese Verordeningen 5.De RKW: verbindingsorgaan  Nationaliteit en woonplaats 2.Afwijkingen 3.Bilaterale overeenkomsten (Multilaterale overeenkomsten: Rijnvarenden) 4.Europese Verordeningen 5.De RKW: verbindingsorgaan

3 3 1.1. Nationaliteit *KBW Geen nationaliteitsvoorwaarde voor de rechthebbende, de bijslagtrekkende en het rechtgevend kind *GGB Geen voorwaarde maar op basis van de nationaliteit specifieke woonplaatsvoorwaarde voor de aanvrager van GGB en het rechtgevend kind *KBW Geen nationaliteitsvoorwaarde voor de rechthebbende, de bijslagtrekkende en het rechtgevend kind *GGB Geen voorwaarde maar op basis van de nationaliteit specifieke woonplaatsvoorwaarde voor de aanvrager van GGB en het rechtgevend kind

4 4 1.2. Woonplaats Rechtgevend kind => kind wordt ofwel opgevoed of studeert in België Art. 52 KBW Art. 2 GGB Rechthebbende/aanvrager GGB => Woonplaatsvoorwaarde? KBW: Neen, behalve … (art. 56sexies en decies KBW) GGB: Neen, behalve … (art. 1 GGB) Rechtgevend kind => kind wordt ofwel opgevoed of studeert in België Art. 52 KBW Art. 2 GGB Rechthebbende/aanvrager GGB => Woonplaatsvoorwaarde? KBW: Neen, behalve … (art. 56sexies en decies KBW) GGB: Neen, behalve … (art. 1 GGB)

5 5 2. Afwijkingen  Individueel (minister of aangeduide ambtenaar) bv.: 52, 56sexies KBW, 56decies KBW  Collectief (minister op basis van een advies van het Beheerscomité) MO 599 (51, 52, 57bis, 66, 73ter en quater KBW, art.2 GGB)  Individueel (minister of aangeduide ambtenaar) bv.: 52, 56sexies KBW, 56decies KBW  Collectief (minister op basis van een advies van het Beheerscomité) MO 599 (51, 52, 57bis, 66, 73ter en quater KBW, art.2 GGB)

6 6 3. Bilaterale overeenkomsten  Oude regeling: Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije, ex-Joegoslavië (Kosovo, Montenegro, Servië), San- Marino: wederkerigheid, lagere uitkeringen en bedragen, aantal kinderen kan begrensd zijn  Nieuwe regeling: Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië: geen nationaliteitsvoorwaarde, identieke prestaties en bedragen, aantal kinderen onbegrensd  Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (enkel kraamgeld => adoptiepremie cf. Verordening EG 1612/68)  Oude regeling: Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije, ex-Joegoslavië (Kosovo, Montenegro, Servië), San- Marino: wederkerigheid, lagere uitkeringen en bedragen, aantal kinderen kan begrensd zijn  Nieuwe regeling: Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië: geen nationaliteitsvoorwaarde, identieke prestaties en bedragen, aantal kinderen onbegrensd  Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (enkel kraamgeld => adoptiepremie cf. Verordening EG 1612/68)

7 7 4. Europese verordeningen 883/2004 en 987/2009  Coördinatie van de Europese socialezekerheidssystemen 27 EU-lidstaten + EER + Zwitserland  Coördinatie van de Europese socialezekerheidssystemen 27 EU-lidstaten + EER + Zwitserland

8 8  Vrij verkeer van personen  Coördinatieverordeningen –Geen harmonisering –Directe toepassing –Communautaire reglementering voorrang  Uitvoeren van uitkeringen  Vrij verkeer van personen  Coördinatieverordeningen –Geen harmonisering –Directe toepassing –Communautaire reglementering voorrang  Uitvoeren van uitkeringen 883/2004 4.1. Basisprincipes

9 9 Gezinsbijslag Principes  Uitvoeren van gezinsbijslag  Voorrangsregels, aanvulling bij samenloop van verschillende rechten (maximumbedrag van de bijslag)  Samentellen van periodes Principes  Uitvoeren van gezinsbijslag  Voorrangsregels, aanvulling bij samenloop van verschillende rechten (maximumbedrag van de bijslag)  Samentellen van periodes

10 10 4.2. Persoonlijk toepassingsveld 883/2004  Sociaal verzekerden –Werk/pensioen + gelijkgestelde situaties –Specifieke toekenningssituaties (werkloze zonder uitkering, gedetineerde, student etc.) –Gewaarborgde gezinsbijslag

11 11 4.3. Territoriaal/nationaal toepassingsveld 883/2004  Territoriaal –EU: 27 lidstaten België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slovakije, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Cyprus, Roemenië en Bulgarije –+ Zwitserland (1/04/2012) –+ EER (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) (1/06/2012)

12 12  Nationaal –Staatsburgers van de EU +staatlozen of vluchtelingen die in een van de lidstaten wonen +leden van het gezin en wezen van de hierboven vermelde categorieën +overlevende partners van personen van eender welke nationaliteit die staatsburgers van een van de lidstaten, staatlozen of vluchtelingen zijn en die in een van de lidstaten wonen –+ Staatsburgers van andere landen die wettelijk in een van de lidstaten van de EU wonen (1/01/2011) –+ Staatsburgers van Zwitserland (1/04/2012) –+ Staatsburgers van de EER (1/06/2012)  Nationaal –Staatsburgers van de EU +staatlozen of vluchtelingen die in een van de lidstaten wonen +leden van het gezin en wezen van de hierboven vermelde categorieën +overlevende partners van personen van eender welke nationaliteit die staatsburgers van een van de lidstaten, staatlozen of vluchtelingen zijn en die in een van de lidstaten wonen –+ Staatsburgers van andere landen die wettelijk in een van de lidstaten van de EU wonen (1/01/2011) –+ Staatsburgers van Zwitserland (1/04/2012) –+ Staatsburgers van de EER (1/06/2012)

13 13 4.4. Materieel toepassingsveld 883/2004 Gezinsbijslag “alle verstrekkingen en uitkeringen ter tegemoetkoming van de gezinslasten, met uitzondering van voorschotten op onderhoudsbijdragen en de in bijlage I vermelde bijzondere uitkeringen bij geboorte en adoptie” De nationale benaming komt niet noodzakelijkerwijs overeen met de Europese definitie Bv.: - Ouderschapsverlof - Vlaamse zorgverzekering Niet: kraamgeld/adoptiepremie (toepassing bilaterale overeenkomsten of Verordening EG 1612/68 behalve voor Zwitserland)

14 14 4.5. Uitvoeren van gezinsbijslag  Werk  Pensioen  Woonplaats  Wezenbijslag 883/2004

15 15 4.6. Uitvoeren van Belgische gezinsbijslag  Activiteiten: werknemer (art. 51§1), gelijkgestelde periodes (53), zieke -1 jaar + uitkering (56), onderbrekingsuitkering (56octies), werkloze met uitkering (56novies, 1°)  Pensioen/invaliditeit/rente: ziekte + 1 jaar + uitkering (56), overlevingspensioen (56quater), rustpensioen (57)  Woonplaats: - verlaten echtgeno(o)t(e) (art. 55), gehandicapte zonder tegemoetkoming (56 en 56 quinquies), student (56sexies), kind + 66 % (56septies), werkloze zonder uitkering (56novies, 2°), gedetineerde (56decies), beroepsopleiding (56duodecies) - art. 102 bv. regeling voor grensarbeiders - gewaarborgde gezinsbijslag  Wezenbijslag: 56bis §§ 1 en 2  Activiteiten: werknemer (art. 51§1), gelijkgestelde periodes (53), zieke -1 jaar + uitkering (56), onderbrekingsuitkering (56octies), werkloze met uitkering (56novies, 1°)  Pensioen/invaliditeit/rente: ziekte + 1 jaar + uitkering (56), overlevingspensioen (56quater), rustpensioen (57)  Woonplaats: - verlaten echtgeno(o)t(e) (art. 55), gehandicapte zonder tegemoetkoming (56 en 56 quinquies), student (56sexies), kind + 66 % (56septies), werkloze zonder uitkering (56novies, 2°), gedetineerde (56decies), beroepsopleiding (56duodecies) - art. 102 bv. regeling voor grensarbeiders - gewaarborgde gezinsbijslag  Wezenbijslag: 56bis §§ 1 en 2 883/2004

16 16 4.7. Regels bij cumulatie  Op verschillende basis toegekende rechten: −eerst de rechten op basis van activiteiten dan op basis van pensioenen dan op basis van woonplaats  Op dezelfde basis toegekende rechten: −activiteit: woonland twee werklanden, derde woonland: het land dat het hoogste bedrag toekent, betaalt; regularisatie tussen de landen −pensioen: het woonland, anders het land waarin de betrokkene het langst verzekeringsplichtig geweest is −woonplaats: woonplaats van de kinderen  Op verschillende basis toegekende rechten: −eerst de rechten op basis van activiteiten dan op basis van pensioenen dan op basis van woonplaats  Op dezelfde basis toegekende rechten: −activiteit: woonland twee werklanden, derde woonland: het land dat het hoogste bedrag toekent, betaalt; regularisatie tussen de landen −pensioen: het woonland, anders het land waarin de betrokkene het langst verzekeringsplichtig geweest is −woonplaats: woonplaats van de kinderen 883/2004

17 17 4.8. Regels bij cumulatie Verordening 883  Regelmaat  Per kind / per gezin  Omrekeningskoers  Regelmaat  Per kind / per gezin  Omrekeningskoers 4.8.1. Verschilbetaling tussen lidstaten 883/2004

18 18 4.9. Gegevensuitwisseling tussen lidstaten Elektronische gegevensuitwisseling tussen instellingen via EESSI (electronic exchange of social security information) ► via 27 SED’s (structured electronic documents) Elektronische gegevensuitwisseling tussen instellingen via EESSI (electronic exchange of social security information) ► via 27 SED’s (structured electronic documents) 883/2004

19 19 Aanvrager kinderbijslag KBF Kadaster KSZ 883/04 Brief E401 E402 E403 gemeente school E 405 E 411 KBF andere lidstaat KBF andere lidstaat Verbindings- orgaan andere lidstaat Verbindings- orgaan andere lidstaat RKW Verbindings- orgaan RKW Verbindings- orgaan EESSI 1408/71 Administratieve gevolgen van de invoering van SED’s

20 20 5. De RKW verbindingsorgaan  Bilaterale overeenkomsten  Verordeningen 883/2004 en 987/2009  Bilaterale overeenkomsten  Verordeningen 883/2004 en 987/2009


Download ppt "EUROPESE EN INTERNATIONALE ASPECTEN VAN KINDERBIJSLAG Koen De Fyn Informatiesessie over kinderbijslag RKW – 30 oktober 2012 De federale sociale bescherming."

Verwante presentaties


Ads door Google