De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dagorde Project 1 : aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dagorde Project 1 : aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL"— Transcript van de presentatie:

1 Capelo Carrière publique électronique - Elektronische loopbaan overheid 30 september 2010

2 Dagorde Project 1 : aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL
Stand van zaken Volgende stappen PDOS : website van de referenties van de weddenschalen en bijslagen Project 2 : historische gegevens Herinnering van de algemene principes Wijzen van inzameling van de gegevens Website historische gegevens (Capelo - DHG) Vragen - Antwoorden

3 Aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL

4 Stand van zaken (1/3) Simulatie omgeving 2010/3
De technische documentatie in verband met de drie nieuwe functionele blokken voor Capelo werd op het portaal van de sociale zekerheid gepubliceerd. Het betreft:  de glossaria inzake de drie nieuwe functionele blokken (gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector, baremieke wedde, weddebijslag) en de zones van die blokken de XML documentatie de nieuwe gestructureerde bijlagen 42 “Nomenclatuur van de types van instelling van de overheidssector” en 43 “Nomenclatuur van de personeelscategorieën van de overheidsector” LET OP: voor 2010/3 et 2010/4, betreft het alleen de simulatie omgeving. De officiële en verplichte in productiestelling blijft 2011/1.

5 Stand van zaken (2/3) Administratieve instructies Capelo
1ste deel – Nieuwe blokken In samenstelling (60% gedaan) Publicatie voorzien in oktober 2de deel - Toepassingsgebied Publicatie voorzien in november 3de deel - Maatregel tot reorganisatie en Arbeidstijdgegevens (bestaande blokken) Publicatie voorzien in december Integratie in de instructies voor de werkgevers DmfA en DmfAPPL Begin 2011

6 Stand van zaken (3/3) Controle van de gegevens
“Kwaliteitscontroles” (intratrimestrieel)  RSZ-RSZPPO Gewone controles DmfA(PPL): zie glossaria Referentietabellen: lijst van toegelaten waarden per werkgever voor de types van instellingen, personeelscategorieën, referenties van weddenschalen en bijslagen Specifieke controles: continuïteit van de perioden binnen het kwartaal (vooral voor de statutaire werknemers) De anomalieën zijn blokerend, procentueel of niet procentueel “Coherentiecontroles” ()  ONSS-ONSSAPL ? Haalbaarheidsstudie bezig Doel : de continuïteit van de loopbaan tussen kwartalen te controleren (vooral voor de statutaire werknemers) Ten vroegste vanaf 2011/2 “Conformiteitscontroles”  PDOS Inspectie ter plaatse Modaliteiten nog te definiëren

7 Volgende stappen 2010/4 2011/1 2011/2  …
vervolg van de geleidelijke toepassing van de controles met name de referentietabellen (in de simulatieomgeving) 2011/1 in productiestelling van de nieuwe blokken Capelo, de nieuwe codes maatregel tot reorganisatie, prestatie en bezoldiging (1 code) en van het geheel van de kwiteitscontroles 2011/2  … integratie van Capelo in het proces van de driemaandelijkse aanpassingen toepassing van de coherentiecontroles

8 PDOS: website - Referenties van de weddenschalen en bijslagen

9 Historische gegevens

10 Algemene principes: herinnering
De laatste werkgever is verantwoordelijk voor de historische gegevens van de ganse loopbaan van de werknemer in de overheidssector. Hij geeft de gegevens aan voor alle werknemers die bij hem in dienst zijn op De gegevens van de werknemers die de overheidssector definitief hebben verlaten vóór het einde van 2010 worden niet aangegeven. Een overzicht van de ingezamelde gegevens wordt aan de werknemer voorgesteld. Indien de werknemer niet akkoord is, dan dient hij zich te wenden tot zijn werkgever. Alleen de bezoldigingsgegevens van de statutaire werknemers vanaf moeten worden aangegeven. Datum van in productiestelling : Einde van de periode van doorgifte van de gegevens :

11 Algemene principes: herinnering
De werkgever-aangever geeft aan Sigedis elektronische attesten door. Met de “aangifte van de historische gegevens” verstuurt de werkgever één attest per werknemer. Attest -- Definitie Een attest bevat alle gegevens die betrekking hebben op de prestaties van de loopbaan van één werknemer. Naast die gegevens komen de gegevens die betrekking hebben op de diploma’s. De gegevens die betrekking hebben op de prestaties van de loopbaan bevatten de loopbaanlijn(en) et de afhangende lijnen. De werkgever-aangever is de werkgever bij wie de werknemer in dienst is op 1 januari 2011 (coherentie tussen het attest “historische gegevens” en de DmfA 2011/1).

12 Wijzen van inzameling van de gegevens
Drie wijzen “Batch” De attesten die naar Sigedis worden gestuurd zijn volledig ingevuld. Die gegevens worden gecontroleerd en een notificatie wordt naar de werkgever gestuurd. “Online” De attesten worden via een website ingevuld. Die worden gedurende het invullen “online” gecontroleerd. “Gemengd” De attesten die via “batch” naar Sigedis worden gestuurd zijn gedeeltelijk ingevuld. De ontbrekende gegevens worden via de website ingevuld. De gegevens worden gecontroleerd.

13 Batch ONLINE BATCH 13 Werkgever- aangever Sigedis PDOS
Sociaal verzekerde Save + Ctrl Full? Process Send and Print ONLINE Ctrl? Reaction? Validate Receipt Ctrl? XML DB ACK Full? TERMIJN Ctrl? D5’ = T’ + 75 wd T T’ D5 = T + 75 wd VAN TOT D1 = T + 5 wd (= werkdagen) D2 = D wd D3 = D wd D4 = D wd D1’ = T’ + 5 wd (= werkdagen) D2’ = D1’ + 30 wd D3’ = D2’ + 10 wd D4’ = D3’ + 30 wd

14 Gemengd ONLINE BATCH 14 Sigedis PDOS Werkgever- aangever
Sociaal verzekerde Save + Ctrl Full? Process Send and Print ONLINE Ctrl? Reaction? Validate Receipt Ctrl? XML DB ACK On line? TERMIJN D5’ = T’ + 75 wd T T’ D5 = T + 75 wd VAN TOT D1 = T + 5 wd (= werkdagen) D2 = D wd D3 = D wd D4 = D wd D1’ = T’ + 5 wd (= werkdagen) D2’ = D1’ + 30 wd D3’ = D2’ + 10 wd D4’ = D3’ + 30 wd

15 Online ONLINE BATCH 15 Sigedis PDOS Sociaal verzekerde
Werkgever- aangever Werkgever- aangever Save + Ctrl Full? Ctrl? Process Send and Print Reaction? Validate TERMIJN D5’ = T’ + 75 wd T T’ D5 = T + 75 wd VAN TOT D1 = T + 5 wd (= werkdagen) D2 = D wd D3 = D wd D4 = D wd D1’ = T’ + 5 wd (= werkdagen) D2’ = D1’ + 30 wd D3’ = D2’ + 10 wd D4’ = D3’ + 30 wd

16 Integratie in het Stroomsysteem
16 Stroomsysteem (SF) van de sociale zekerheid Intermediair tussen de werkgevers en hun mandatarissen van het toepassingsveld van Capelo en Sigedis. Capelo zal een subtype zijn van de hoedanigheidscode DmfA.

17 Stand van zaken De website voor de historische gegevens is voor 90% ontwikkeld De structuur van de gegevensstroom is volledig gedefinieerd Wat betreft de gegevenscontroles: de algoritmes voor het opsporen van de anomalieën zijn volledig gedefinieerd. Testen zijn begonnen met gegevens van de PDOS.

18 Volgende stappen Publicatie van het glossarium en van het XML schema van de historische gegevens (voorlopige versies) in de bibliotheek complementaire documenten (DocLib) van het portaal van de sociale zekerheid  Einde oktober - begin november 2010 Administratieve instructies en handleiding (website) Begin 2011 Publicatie van de officiële technische documentatie op het portaal van de sociale zekerheid  Februari 2011 In productiestelling van de website en van de infrastructuur voor het elektronische opladen van de gegevens  1 april 2011 Informatie en communicaties op

19 Capelo - DHG Website

20 Structuur van de gegevens
Attest : Werkgever-aangever Werknemer (Sleutel : KBO nr - INSZ) Titels en diploma’s (idem punctuele gegevens, …) Werkgever (KBO of RSZ nr, aangever, benaming, …) Niet-situeerbare afwezigheden (Referentiejaar, codes,...) Loopbaanlijn (Datums, aard arbeidsrelatie, uurrooster (Q/S), afwezigheden, gegevens overheidssector, …) Baremieke wedde (Datums, schaal, anciënniteit, …) Weddebijslag (Datums, codes, …)

21 Website historische gegevens

22 Vragen - Antwoorden

23 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden
DmfA/DmfAPPL: begin en einddatum van de gegevenslijn m.b.t. de overheidssector. Voorbeeld 1: kwartaal 2011/2. Wijziging op 16 mei op niveau van de tewerkstellingslijn zonder wijziging op niveau van de gegevenslijn m.b.t. de overheidssector. TW = tewerkstellingslijn BD = begindatum ED = einddatum LGBOS = gegevenslijn van de terwerkstelling m.b.t. de overheidssector.

24 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden (vervolg)
Voorbeeld 2: kwartaal 2011/2. Wijziging op 16 mei op niveau van de gegevenslijn m.b.t de overheidssector zonder wijziging op niveau van de tewerkstellingslijn.

25 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden (vervolg)
Voorbeeld 3 : kwartaal 2011/2. Eind op 31 mei van de werkrelatie tussen de werkgever en de werknemer.

26 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden (vervolg)
Voorbeeld 3 : kwartaal 2011/2. Eind op 31 mei van de werkrelatie tussen de werkgever en de werknemer.

27 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden (vervolg)
DmfA/DmfAPPL: begin en einddatum van de lijn van de baremiekewedde. Voorbeeld 1: kwartaal 2011/2. Wijziging op 16 mei op niveau van de gegevenslijn m.b.t. de overheidssector zonder wijziging op niveau van de lijn van de baremieke wedde. LBW = lijn van de baremieke wedde.

28 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden (vervolg)
Voorbeeld 2: kwartaal 2011/2. Wijziging op 16 mei op niveau van de lijn van de baremieke wedde zonder wijziging op niveau van de gegevenslijn m.b.t. de overheidssector.

29 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden (vervolg)
Voorbeeld 3: kwartaal 2011/2. Einde van de werkrelatie tussen de werkgever en de werknemer.

30 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden (vervolg)
DmfA/DmfAPPL + historische gegevens: datum ranginneming in de geldelijke anciënniteit. Op 1 januari 2011 is de geldelijke anciënniteit 26 jaar en 11 maanden Om de datum ranginneming te berekenen moet men 26 jaar en 11 maanden teruggaan. Datum ranginneming in de geldelijke anciënniteit is vastgesteld op 1 februari In jaren en maanden: Deze datum blijft dezelfde zolang de geldelijke anciënniteit niet opnieuw berekend moet worden (de tweejaarlijkse verhogingen zijn dus zonder gevolg). Werkgever Begindatum Einddatum Aantal jaren Aantal maanden FOD Werkgelegenheid 2 _ FOD Financien 5 6 19 TOTAL 26 11

31 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden (vervolg)
DmfA-DmfAPPL: rol van de zones  « aantal uren per week » en « aantal uren per week- volledige baremieke wedde”. Gelijktijdige baremieke wedden (onderwijs): Voorbeeld: Tewerkstellingslijn:  Q: 19 S: 20 Baremieke wedde 1: schaal A Bedrag: ,50  17/20 Baremieke wedde 2: schaal B Bedrag: ,34  2/20 Aantal uren per week- volledige baremieke wedde verschillend van het aantal uren per week van de ‘maatpersoon’ van de tewerkstellingslijn (onderwijs). Voorbeeld: Tewerkstellingslijn:  Q: 7 S: 20 Baremieke wedde: schaal A Bedrag: ,50  7/25

32 Maatregel tot reorganisatie Aantal uren per week (Q)
Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden (vervolg) Deeltijdscontract (tewerkstellingslijn) + maatregel tot reorganisatie (tewerkstellingslijn). Voorbeeld: Tewerkstellingslijn (kwartaal ): Lijn Nr. Begindatum Einddatum Contracttype Maatregel tot reorganisatie Aantal uren per week (Q) Maatpersoon (S) TW 1 Deeltijds (code 1) _ 34,20 38 TW 2 Volledige loopbaanonderbreking (code 3) TW 3 30,40

33 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden (vervolg)
Pensioen op Berekening van de duur van de aanvaarde periodes bij onveranderde situatie vanaf tot en met Begindatum Einddatum Werkelijke periode (in maanden) Uren prestatie Duur beperkte prestatie Uren afwezigheid Duur beperkte afwezigheid 2,00 34,20/38 1,80 _ 1,00 0/38 0,00 34,20/38 ? 0,90 13,00 30,40/38 10,40

34 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden (vervolg)
Zelfde voorbeeld met « aantal uren per week » en «  aantal uren per week- volledige baremieke wedde”. Tewerkstellingslijn (kwartaal ): Lijn baremieke wedde onder de LGBOS van de TW 2 Lijn Nr. Begindatum Einddatum Contracttype Maatregel tot reorganisatie Aantal uren per week (Q) Maatpersoon (S) TW 1 Deeltijds (code 1) _ 34,20 38 TW 2 Volledige loopbaanonderbreking (code 3) TW 3 30,40 Begindatum Einddatum aantal uren per week aantal uren per week- volledige baremieke wedde 30,40 38

35 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden op basis van voorbeelden (vervolg)
Impact pensioen Voor deze periode van een maand is de duur van de afwezigheid gelijk aan 0.80 maand en niet aan 0.90 maand. Dit kan gevolgen hebben voor het bedrag van de pensioen van de overheidssector. Begindatum Einddatum Werkelijke periode (in maanden) Uren prestatie Duur beperkte prestatie Uren afwezigheid Duur beperkte afwezigheid 4,00 34,20/38 1,80 _ 1,00 0/38 0,00 30,40/38 0,80 13,00 10,40

36 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden in de tekst
Blok gegevens van de tewerkstelling m.b.t. de overheidssector: Graad of functiebenaming: dit is een vrij veld en hier kan dus om het even wat in gezet worden. Wat wordt hier precies verwacht? Worden hier ook bepaalde controles op gedaan? Het betreft de beschrijving van de graad of de functie die door de werknemer beoefend wordt. Geen controle maar informatie doorgegeven aan de toekomstige gepensioneerde. « Personeelscategorie van de overheidssector »: welke code voor het onderwijspersoneel die door de gemeenten betaald wordt (hoofdzakelijke functie en/of weddebijslagen), art. 60, GECO’s? De niet gesubsidieerde leerkrachten die direct door de lokale overheden (gemeenten en provincies) betaald worden moeten als administratief personeel aangegeven worden (code 1). De artikelen 60 en GECO’s behoren tot het toepassingsveld van Capelo ( desgevallend met maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid ).

37 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden in de tekst
Bedrag van de baremieke wedde: zie site PDOS Is dit geïndexeerd? Nee Is dit per maand? Per jaar? Per jaar Is dit met of zonder haardgeld? Nee. Het is het bedrag van de weddeschaal Is dit met of zonder extra’s? Nee. Het is het bedrag van de weddeschaal Wat te doen indien het een vaste, jaarlijkse wedde betreft? (zonder barema) Als het een werknemer van het toepassingsveld betreft dient u een weddeschaal te gebruiken waarvan het minimum gelijk is aan het maximum (dat is voorzien).

38 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden in de tekst
De weddebijslagen: zie site PDOS Is dit geïndexeerd? Nee Is dit de 11% voor buitengewone dienstprestaties? Bijvoorbeeld Als dit geval is, hoeveel uren moet er dan opgegeven worden als de wedde in dertigsten berekend wordt? Niet van toepassing in dit geval want het betreft een vaste percentage van de wedde. Komen hier enkel de bedragen in aanmerking waar er inhouding FOP op is? Nee al de weddebijslagen die voor de perequatie van de pensioenen gelden moeten ook gegeven worden. Quid voor de al geïndexeerde bedragen? U dient een bestaande referentie en het niet geïndexeerde bedrag dat ermee overeenstemt te gebruiken.

39 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden in de tekst
DmfA aanpassingen: De 21 nieuwe waarden zijn dit nieuwe waarden bovenop de bestaande waarden of zijn dit uitsplitsingen/verfijningen van bestaande waarden? Dat zijn uitsluitend nieuwe codes die de bestaande codes niet vervangen. Daarenboven zijn dit bijkomende waarden enkel te gebruiken voor 6xx en dus niet voor andere categorieën? Ja, uitsluitend. Mogen de oude waarden nog gebruikt worden voor statutairen (6xx) vanaf het eerste kwartaal van 2011? De oude codes moeten nog gebruikt worden.

40 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden in de tekst
Varia De blokken Capelo zijn verplicht vanaf 2010/4 voor de werkgevers van het beperkt toepassingsgebied. Nee dat blijft optioneel ( simulatie omgeving). Verplicht in 2011/1. Nieuwe gestructureerde bijlagen. Mogen we dan ook eerder welke code vóór 2011/1 gebruiken? Nee. U moet de gedefinieerde waarden gebruiken (zie portaal). Anders zal een anomalie gegenereerd worden. “Type instelling van de overheidssector”. Welke code moeten we gebruiken voor de autonome ziekenhuizen die vroeger afhankelijk van de OCMW’s waren? U moet de code “OCMW” van het Gewest of de Gemeenschap gebruiken. Het is niet altijd duidelijk wat er precies in de xml-tags moet komen. Dat zal uitgelegd worden in de administratieve instructies. We zijn bezig met de redactie van deze instructies.

41 Schriftelijke vragen vooraf gekregen: antwoorden in de tekst
Varia Wat wordt bedoeld met ‘sedentaire dienst’ ? Het is het tegengestelde van ‘actieve dienst’. De meerderheid van de werknemers moeten als ‘sedentaire dienst’ opgegeven worden. Slechts een minderheid van werknemers in dienst bij sommige werkgevers mogen in ‘actieve dienst’ zijn (zie tabel bijgevoegd aan de wet van 21/07/1844). Wat moet er worden aangegeven in geval van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking? De huidige code (3 of 4): zie supra. Bedrag van de baremieke wedde. Wat bedoelt u met “ bedrag waarop de werknemer recht zou hebben als hij in dienst was gebleven”? Het richt zich op toestanden waarin de werkrelatie tussen de werknemer en de werkgever blijft bestaan (dus is de DmfA nog nodig) alhoewel de werknemer geen effectieve prestaties uitvoert (met onbetaalde verlof bijvoorbeeld).

42 Dank u !


Download ppt "Dagorde Project 1 : aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL"

Verwante presentaties


Ads door Google