De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesessie Impact van de nieuwe richtlijn « stocks » inzake de aangevers van aardolie Voorstelling richtlijn houdende verplichting voor de lidstaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesessie Impact van de nieuwe richtlijn « stocks » inzake de aangevers van aardolie Voorstelling richtlijn houdende verplichting voor de lidstaten."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesessie Impact van de nieuwe richtlijn « stocks » inzake de aangevers van aardolie Voorstelling richtlijn houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden 13 maart 2012 Frank De Greve

2 Overzicht Inleiding Beschikkingen van de huidige richtlijn 2006/67/EG Beschikkingen van de nieuwe richtlijn 2009/119/EG Praktische gevolgen voor de strategische opslag in België Verhoogd belang van de oliebalans

3 1. Inleiding Einde jaren ‘60  voorraadbeveiliging van aardolie op de dagagenda van de EU Oliecrisissen Richtlijnen: 68/414/EG 72/425/EG 98/93/EG 2006/67/EG De opslag van minimum stocks van ruwe olie of olieproducten

4 2. Beschikkingen van de huidige richtlijn 2006/67/EG
Codificatie van de voorgaande richtlijnen Stocks: 90 d gemiddeld binnenlands verbruik/dag 3 categoriën: Cat I: autobenzines en vliegtuigbrandstoffen Cat II: gasoil, diesel en kerosines Cat III: fuel oils Volledig ter beschikking van de lidstaat Kunnen worden aangehouden door de opslaginstantie Maandelijks statistisch stockoverzicht

5 2. Beschikkingen van de nieuwe richtlijn 2006/67/EG
Stocks: Intergouvernementele akkoorden Beschikkingen inzake “tickets” Wet “APETRA” van 26 januari 2006 + uitvoeringsbesluiten

6 3. Beschikkingen van de nieuwe richtlijn 2009/119/EG
Opslagverplichting: Veiligheidsstocks: 90 x het daggemiddelde van de netto-import Productenstocks: min 75% van het binnenlands verbruik Opslagniveau: Tabel met de berekening van het IEA met omzetting in COE Veiligheidsstocks Producten Stocks 90 d Specifieke stocks 30 j

7 3. Beschikkingen van de nieuwe richtlijn 2009/119/EG
Beschikking van de stocks: Permanent beschikbare en toegankelijke stocks op het grondgebied van de EG Strengere regels inzake de stocks, opslagplaatsen en controle Stocks in het buitenland kunnen worden beperkt Deblokkering van de buitenlandse stocks in crisisgeval Register met de veiligheidsstocks Jaarverslag Opslagplaats (opslagplaats, raffinerie,…), eigenaar, hoeveelheden, aard van het product

8 3. Beschikkingen van de nieuwe richtlijn 2009/119/EG
Centrale entiteit die de samenstelling van de stocks verzekert Niet verplichtend Om het even waar in de EG Exclusief recht voor de aankoop en de verkoop van de speciale voorraden Marktoperatoren LS kunnen hun opslagverplichting voor de EG, (gedeeltelijk) overdragen aan (andere) marktoperatoren Het akkoord van de LS is noodzakelijk voor de overdrachten

9 3. Beschikkingen van de nieuwe richtlijn 2009/119/EG
Speciale voorraden Eigendom van de LS of CE Keuze tussen 14 afgewerkte producten  ze moeten minstens 75% van het binnenlands verbruik vertegenwoordigen Minstens 30 dagen stockvoorraad aan particuliere producten/stocks Notificatie aan Publicatieblad van de EU De keuze van de categorieën en het aantal dagen wordt bepaald voor minstens 1 jaar Permanent en geactualiseerd register Indien geen particuliere stocks particuliers jaarverslag In geval van stockverplaatsing – schriftelijke vergunning

10 3. Beschikkingen van de nieuwe richtlijn 2009/119/CE
Statistische overzichten: Overzicht veiligheidsstock Overzicht speciale voorraden: per maand, per categorie Overzicht commerciële stocks: maandelijks ( kan wekelijks worden) Biobrandstoffen In rekening genomen in de verplichting tot opslag indien gemengd In rekening genomen in de opgeslagen reserves indien gemengd of bestemd voor de menging

11 3. Beschikkingen van de nieuwe richtlijn 2009/119/EG
Coördinatiegroep olie en olieproducten Adviesgroep van vertegenwoordigers van de LS Coördinatie van de maatregelen in crisisgeval Controles en voorbereiding van de crisisprocedures Controles van de stocks en crisisprocedures door de Commissie (toegang tot alle documenten en opslagplaatsen) Overleg met de coördinatiegroep Beschikken over de procedures en maatregelen inzake organisatie voor de vrijmaking van de stocks

12 3.Beschikkingen van de nieuwe richtlijn 2009/119/EG
Crisisprocedures: Bij een internationaal geldend besluit: De Commissie verwittigen inzake het in omloop brengen van de stocks De Commissie moet aanbevelingen doen om de stocks in omloop te brengen of andere maatregelen te nemen In geval van problemen in de EG of in een LS: Informeert de Commissie het IEA en organiseert ze een vergadering met de coördinatiegroep Kunnen de stocks dalen onder het minimum niveau indien dit noodzakelijk is bij een eerste reactie op de crisis

13 3. Beschikkingen van de nieuwe richtlijn 2009/119/CE
De bestaande wetgeving (BE) stemt grotendeels overeen met de nieuwe richtlijn 2009/119  minimale wijzigingen van het bestaande systeem  3 grote wijzigingen: - opslagverplichting berekend op basis van de import - op 31 maart van elk jaar de opslagverplichting nageleefd hebben (geen overgangsperiode) - mogelijkheid om speciale stocks aan te houden

14 4. Praktische gevolgen inzake de strategische opslag in België
Nationale opslagverplichting berekend door de EC vanuit energiestatistieken Opslagverplichting zoals berekend in de huidige wet van 26/01/2006 die meer dan waarschijnlijk geringer is dan deze die berekend is op basis van de nieuwe richtlijn (vermindering met 10% zoals « Unavailable Tankbottoms », opslagverplichting berekend op alle producten)  Netto-importen en niet meer « hoeveelheden die worden uitgeslagen » Mogelijk behoud van de 3 categorieën van producten in de nieuwe wetgeving

15 4. Praktische gevolgen inzake de strategische opslag in België
Versoepeling van de bilaterale stocks : volgens de nieuwe richtlijn kan APETRA, op het geheel van het grondgebied van de EU stocks aanhouden, mits voorafgaand akkoord van de 2 betrokken administraties. De 3 productencategorieën worden bevoordeeld door de vermenigvuldigingscoëfficiënt van 1,2. Met de huidige richtlijn beschikken wij over 4 maand om te beantwoorden aan de nieuwe opslagverplichting, die moet worden genotifieerd door de Minister uiterlijk op 31 maart, Deze aanpassingsperiode van 4 maand (van 31 maart tot 31 juli (art.4 §2 van de richtlijn 2006/67/EG)) wordt niet hernomen in de nieuwe richtlijn.

16 4. Praktische gevolgen inzake de strategische opslag in België
«De lidstaten verstrekken de Commissie maandelijks een statistisch overzicht van de op hun grondgebied aangehouden handelsvoorraden.. » (Art. 14 §1 van de richtlijn 2009/119/EG) « Elke lidstaat stelt maandelijks een definitief statistisch overzicht op van de op de laatste dag van elke kalendermaand aanwezige voorraden en verstrekt dit aan de Commissie, waarbij de berekening afhankelijk van het aangehouden criterium van artikel 3 gebaseerd is op het aantal dagen netto aardolie-invoer » (Bijlage IV van de richtlijn 2009/119/EG waaraan art.3 van de richtlijn 2009/119/CE refereert )

17 4. Praktische gevolgen inzake de strategische opslag in België
«Elke betrokken lidstaat stelt per productcategorie een statistisch overzicht op van de op de laatste dag van iedere maand aanwezige voorraden, onder opgave van de hoeveelheid en het aantal dagen gemiddeld verbruik tijdens het referentiejaar dat die voorraden vertegenwoordigen» «Elke betrokken lidstaat maakt een overzicht van de speciale voorraden die zich op de laatste dag van iedere kalendermaand op zijn grondgebied bevinden en toebehoren aan andere lidstaten of centrale entiteiten  » (Art. 13 § 1 et 2 van de richtlijn 2009/119/EG)

18 5. Toegenomen belang van aardoliebalans
Met de nieuwe richtlijn wordt de opslagverplichting berekend vanuit de Belgische energiestatistieken . De aardoliebalans vormt de basis van de energiestatistieken van ons land. De financiële behoeften van APETRA variëren in functie van het niveau van onze nationale opslagverplichting. In geval van oliecrisis en gebruik van strategische stocks is het belangrijk dat deze stocks het vereiste niveau bereiken. Het is dus essentieel dat de aardoliebalans de werkelijkheid weerspiegeld.

19 5. Toegenomen belang van de oliebalans
In de aardoliebalans moet het stockniveau bij het begin en het einde van de maand het niveau van de commerciële stocks van de betrokken onderneming omvatten, maar ook het stockniveau van APETRA ten voordele van de buitenlandse ondernemingen. Het stockniveau bij het begin van de maand x+1 moet hetzelfde zijn als het stockniveau op het einde van de maand X… Stocks mogen niet spontaan verschijnen of verdwijnen …

20 Ik dank u voor uw aandacht
Return Basic PPT


Download ppt "Informatiesessie Impact van de nieuwe richtlijn « stocks » inzake de aangevers van aardolie Voorstelling richtlijn houdende verplichting voor de lidstaten."

Verwante presentaties


Ads door Google