De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bea Maes, Kristien Hermans – KU Leuven Joris van Puyenbroeck, Laura Demunter, Dirk Smits – HUB i.o.v. Vlaams Platform van Verwijzende Instanties voor personen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bea Maes, Kristien Hermans – KU Leuven Joris van Puyenbroeck, Laura Demunter, Dirk Smits – HUB i.o.v. Vlaams Platform van Verwijzende Instanties voor personen."— Transcript van de presentatie:

1 Bea Maes, Kristien Hermans – KU Leuven Joris van Puyenbroeck, Laura Demunter, Dirk Smits – HUB i.o.v. Vlaams Platform van Verwijzende Instanties voor personen met een handicap Ontwikkeling van een instrument ter evaluatie van de draagkracht- en last van mantelzorgers van personen met een beperking

2 Inhoud Achtergrond Doelstellingen Doelgroep Ontwikkelingsproces Voorstelling van het instrument Gebruik van het instrument Scoring en interpretatie

3 Achtergrond Vraaggestuurd en persoonsgericht ondersteuningsmodel Volwaardig burgerschap in een inclusieve samenleving Vermaatschappelijking van de zorg Gedeelde zorg en ondersteuning

4 Achtergrond Belangrijke rol en verantwoordelijkheid van mantelzorgers in deze veranderende zorgcontext Wat zijn hun wensen, verwachtingen, prioriteiten, mogelijkheden en beperkingen ? Welke ondersteuning kunnen zij zelf opnemen en/of wat wordt door anderen (professioneel / niet professioneel) opgenomen? Welke steun hebben zij zelf nodig ?

5 Doelstellingen een inschatting maken van de draagkracht en draaglast waarover de mantelzorger beschikt een zicht krijgen op de factoren die voor een bepaalde mantelzorgsituatie van invloed zijn op de draaglast en de draagkracht een zicht krijgen op de ondersteuningsnoden van de mantelzorger de situatie van een mantelzorger kunnen vergelijken met een referentiegroep en zo eventueel de vraag naar een prioritaire ondersteuning kunnen onderbouwen bijvoorbeeld bij een onhoudbare en risicovolle mantelzorgsituatie de mantelzorger helpen om zijn zorgsituatie te verbeteren

6 Doelgroep Mantelzorgers voor een persoon met een beperking o nemen meer dan gebruikelijke zorg op o hebben een persoonlijke band met de persoon voor wie ze zorg opnemen o nemen (gedeelde) verantwoordelijkheid op voor de zorg o zijn in principe dagelijks beschikbaar zijn om zorg op te nemen o nemen effectief zorgtaken op.

7 Ontwikkeling Stap 1: Literatuurstudie o Theoretisch kader o Inventaris van beïnvloedende factoren m.b.t. persoon met beperking, mantelzorger en context o Inventaris van bestaande vragenlijsten en analyse van psychometrische kwaliteiten en bruikbaarheid → Eerste versie van vragenlijst met bestaande en zelf geconstrueerde vragenlijsten

8 Feitelijke zorgsituatie OBJECTIEF Omgang COPING Ervaren draagkracht/ draaglast SUBJECTIEF Beïnvloedende contextfactoren Beïnvloedende kenmerken van de persoon met een beperking Beïnvloedende kenmerken van de mantelzorger

9 Ontwikkeling Stap 2: Focusgroepen o Twee ronden met 27 ervaringsdeskundigen en professionelen die in contact komen met mantelzorgers uit verschillende organisaties o Brede inventaris van beïnvloedende factoren voor draaglast en draagkracht van mantelzorgers o Bespreking van eerste en tweede versie van de vragenlijst (inhoud, vorm, gebruik) → Feedback leidde tot derde versie van vragenlijst

10 Ontwikkeling Fase 3: Eerste testing o Afname van derde versie van de vragenlijst bij 12 mantelzorgsituaties (via focusgroepleden) o Schriftelijke feedback van mantelzorgers zelf en van professionelen → Feedback leidde tot vierde versie van vragenlijst met bestaande en zelf geconstrueerde vragenlijsten

11 Ontwikkeling Fase 4: Tweede testing o Steekproef (zie tabel) o Afname van vierde versie van de vragenlijst bij 129 mantelzorgsituaties door 44 diensten o 41% MDT (vooral DMW en RC), 22,8% ambulante diensten VAPH (BW, TB, PZ), 36,2% SI/DC

12

13 Beschrijving van de steekproef Kenmerken van de mantelzorgers Leeftijd: ẋ 57 jaar (21-90 jaar) 81,4% vrouwen, 18,6% mannen Kenmerken van de persoon met beperking Leeftijd: ẋ 38 jaar (1- >80 jaar) Vooral verstandelijke (56,6%) en/of motorische beperking (52,7%)

14

15 Beschrijving van de steekproef Kenmerken van de mantelzorgsituatie Vooral mantelzorg voor kind (58,9%) en partner (20,2%) In 71,3% van de situaties woont de persoon met beperking in bij de mantelzorger, in 17,8% niet en in 9,3% gedeeltelijk 21 van de 129 mantelzorgsituaties heeft betrekking op twee of drie zorgvragers

16 Ontwikkeling Fase 5: Statistische analyses o 5 criteriumvariabelen Feitelijke tijdsinvestering Subjectief ervaren draaglast: globaal oordeel mantelzorger (SRBS) Subjectief ervaren draaglast: Zarit Burden Interview Subjectief ervaren draagkracht Globaal oordeel van risico door hulpverlener o i.f.v. convergerende validiteit: weten dat je meet wat je wil meten door scores van verschillende variabelen te vergelijken

17 Samenhang tussen criterium variabelen

18 Ontwikkeling Fase 5: Statistische analyses o Nagaan van samenhang van afzonderlijke items en constructen met deze criteriumvariabelen (zie tabel) o Weerhouden van items en constructen die statistisch significant samenhangen met de criteriumvariabelen inhoudelijk interpreteerbaar zijn o De eerder subjectieve items/constructen wijn gecontroleerd voor tijdsinvestering, d.w.z. dat een bepaalde significantie overeind blijft, onafhankelijk van bestede zorgtijd o Verdeling van items die samenhingen met meerdere criteriumvariabelen verdeeld volgens beslissingsboom

19

20 Voorstelling van instrument Vragenlijst draagkracht en draaglast van mantelzorgers (1u) Aanvullende vragenlijst indien mantelzorger zorg opneemt voor 2 of meer zorgvragers (15’) Scoreformulier voor 1 zorgvrager (0,5u) Scoreformulier voor 2 of meer zorgvragers (0,5u) Leidraad voor een open gesprek (1,5u) Format voor verslag van het opvolgingsgesprek (1u)

21 Opbouw vragenlijst Persoonlijke gegevens De aard van en de tijdsinvestering in uw zorgtaken Uw ervaren draaglast Uw ervaren draagkracht U als mantelzorger, uw relaties en uw gezin

22 o Uw taak als mantelzorger o Uw lichamelijke gezondheid o Uw welbevinden o Gebruik van hulp voor uzelf o Uw werksituatie o Uw capaciteiten om zorg op te nemen o Activiteiten o Uw partnerrelatie o Uw relatie met de persoon met beperking o Uw sociale contacten o Sociale steun o Kwaliteit van leven van het gezin o Financiële situatie o Perspectief op de toekomst o De zorgcontext

23

24

25

26

27

28 Gebruik instrument Vrijwillige deelname Specifieke verwachtingen ten aanzien van professionele hulpverlener Idealiter 3 contactmomenten o Introductie o Schriftelijke invulling van vragenlijst door mantelzorger o Opvolgingsgesprek UCL aanvullend gebruiken

29 Scoring en interpretatie Omzetting van antwoorden van de mantelzorger naar scores (omzettingstabellen in de handleiding) Somscores o Constructen voor 1 zorgvrager o Som voor meerdere mantelzorgers Overbrengen van scores of scoreformulier

30

31

32 Scoreformulier Apart scoreformulier voor 1 zorgvrager en voor 2 of meer zorgvragers 3 dimensies o Feitelijke tijdsinvestering o Subjectief ervaren draaglast o Subjectief ervaren draagkracht Per dimensie factoren die daarmee samenhangen

33 Scoreformulier

34 13.16aUw partner is een bron van steun (h) JaNeen U scoort in vergelijking met andere mantelzorgers voor één zorgvrager… Heel laag Laag Lager dan midden Hoger dan midden HoogHeel hoog S1.1 Tijd voor uw zorgtaken ≤111 112-431432-935936-12471248 S1.2 Tijd door anderen 01-1415-624625-1043≥1044 Uw tijdsinvestering en beïnvloedende factoren

35

36 U scoort in vergelijking met andere mantelzorgers voor één zorgvrager… Heel laag Laag Lager dan midden Hoger dan midden HoogHeel hoog S2 Uw score op de Zarit Burden Schaal ≤13 14-1920-3132-4041-54≥55 3.1 Uw globaal oordeel als mantelzorger ≤1213-3435-5960-7475-89≥90 Uw ervaren draaglast en beïnvloedende factoren

37

38 U scoort in vergelijking met andere mantelzorgers voor één zorgvrager… Zeer laag Laag Lager dan midden Hoger dan midden HoogZeer hoog S3.2 Betekenis van de zorgsituatie ≤18 19-3031-3839-4748-53≥54 S4 Veerkracht ≤29 30-3334-3940-4748-52≥53 Uw ervaren draagkracht en beïnvloedende factoren

39

40 Interpretatie Geen totaalscore, maar profiel met betrekking tot draagkracht en draaglast van mantelzorger Relatieve positie van de mantelzorger ten aanzien van de steekproef Zicht op de factoren die voor deze mantelzorger de score op feitelijke tijdsinvestering, draaglast en draagkracht bepalen → Protectieve en risicofactoren Momentopname

41 Opvolgingsgesprek Bespreking resultaten vanuit perspectief van de mantelzorger Bespreking resultaten vanuit perspectief van hulpverlener Nagaan welke vormen van ondersteuning betekenisvol kunnen zijn voor de mantelzorger c.q. de persoon met beperking Opmaken van een actieplan o Acties door de hulpverlener o Acties door de mantelzorger zelf (STARR)

42

43 Actiepunten voor de mantelzorger S ituatie T aak A ctiviteit R esultaat R eflectie

44 Consent over gebruik van informatie

45 VRAGEN EN DISCUSSIE


Download ppt "Bea Maes, Kristien Hermans – KU Leuven Joris van Puyenbroeck, Laura Demunter, Dirk Smits – HUB i.o.v. Vlaams Platform van Verwijzende Instanties voor personen."

Verwante presentaties


Ads door Google