De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Johan Wagemans POC basisdomeinen 18/09/2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Johan Wagemans POC basisdomeinen 18/09/2013"— Transcript van de presentatie:

1 Johan Wagemans POC basisdomeinen 18/09/2013
Functieleer, deel 1 Johan Wagemans POC basisdomeinen 18/09/2013

2 Plaats in het curriculum
P0M01B Functieleer, deel 1 (OPO) 6 sp., 2 OLA hoorcollege (P0M01a, 5 sp.) werkcollege (P0N91a, 1 sp.) Bachelor of Science in de psychologie 180 sp. P0M01A Functieleer, deel 1 (OPO) 5 sp., 1 OLA Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen 180 sp.  Bachelor in de wijsbegeerte (Optie Psychologie ) 180 sp. Schakelprogramma: Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen 57 sp. 

3 Syllabus Doelstellingen Begintermen (geen) Inhoud Studiemateriaal
Planning Werkvorm en leeractiviteit Examenvorm

4 Doelstellingen de functieleer als basisdomein in de psychologie, enkele basisbegrippen, enkele stromingen en benaderingen en vooral ook de manier waarop de basisfuncties van de menselijke cognitie wetenschappelijk bestudeerd kunnen worden de wetenschappelijke manier van denken binnen de psychologie, met nadruk op de psychologische functieleer de basisfuncties van waarneming, geheugen en aandacht, hun onderlinge samenhang en hun relaties met andere mentale functies zoals emotie, leren, taal en redeneren (die verder meer uitgebreid aan bod komen in “Functieleer, deel 2”) geen encyclopedisch, volledig overzicht; wel een kennismaking met de denkvorm en de basisbegrippen; wel de basis waarop de vervolgcursussen kunnen verder bouwen

5 Inhoud Situering van de psychologie als wetenschap en van de functieleer als basisdomein in de psychologie Waarneming Geheugen Aandacht Samenwerking tussen psychologische functies

6 Uitgewerkt: Inhoudstafel
Hoofdstuk 1. Situering van psychologie als wetenschap en van functieleer als basisdomein in de psychologie (30 blz.) 1.1. Oorspronkelijke definitie vanuit traditionele opvattingen over het geest-lichaam probleem 1.2. Hedendaagse definitie vanuit een visie op complexiteit van de psychologie 1.3. De positie van de psychologie naast andere wetenschappen 1.4. Basisdomeinen van de psychologie 1.5. Geschiedenis van de psychologie 1.6. Belangrijkste stromingen in de psychologie in de 19de en 20ste eeuw Structuralisme Functionalisme Gestaltpsychologie Behaviorisme Cognitieve psychologie

7 Uitgewerkt: Inhoudstafel
Hoofdstuk 2. Waarneming (92 blz.) 2.1. Inleiding 2.2. Basisnoties van het oog en het visueel brein 2.3. Perceptuele organisatie 2.4. Ambiguïteiten door het probleem van onderdeterminatie 2.5. Semantische interpretatie van objecten en scènes 2.6. Alternatieve theoretische denkkaders

8 Uitgewerkt: Inhoudstafel
Hoofdstuk 3. Geheugen (44 blz.) 3.1. Inleiding 3.2. Historisch perspectief 3.3. Het modaal model van het geheugen 3.4. Alternatieven voor het modaal model van het geheugen 3.5. Het lange-termijn geheugen 3.6. Hoe goed is het geheugen echt? Foutieve herinneringen (“false memories”) Visueel geheugen

9 Uitgewerkt: Inhoudstafel
Hoofdstuk 4. Aandacht (14 blz.) 4.1. Inleiding 4.2. Selectieve aandacht 4.3. Spatiale aandacht 4.4. Integratie 4.5. “Inattentional blindness”

10 Uitgewerkt: Inhoudstafel
Hoofdstuk 5. Samenhang (26 blz.) 5.1. Inleiding 5.2. Mentale verbeelding 5.3. Priming 5.4. Onderzoek over mentale functies als een spelletje “20 questions” 5.5. Theoretische integratiepogingen 5.6. Praktische integratiepogingen Autisme Kunst

11 Studiemateriaal vanaf ac.j. 2012-2013 volledig nieuw studiemateriaal
een beknopte, overzichtelijke, goed studeerbare cursustekst (+/- 200 blz.) + bundel met slides hoorcolleges met belangrijke meerwaarde t.o.v. cursustekst: veel illustraties en voorbeelden, incl. audiovisueel materiaal, praktijkvoorbeelden, interactieve demonstraties, enz. op Toledo, na afloop van de hoorcolleges, bestanden met de Powerpoint-presentatie, links naar relevante websites, materiaal voor bijkomende zelfstudie, enz.

12 Planning # slides 26/09/13 = introductie syllabus, psych als wp, functieleer (78) 03/10/13 = geschiedenis (90) 10/10/13 = perceptie (77) 17/10/13 = perceptie (168) 24/10/13 = perceptie (106) 31/10/13 = perceptie (114) 07/11/13 = geheugen (48) 14/11/13 = proefexamen 21/11/13 = geheugen (76) 28/11/13 = geheugen (50) 05/12/13 = aandacht (96) 12/12/13 = samenhang (106) 19/12/13 = vragencollege

13 Werkvorm en leeractiviteit
Basiswerkvorm = hoorcollege Aanwezigheid = aanbevolen (niet verplicht) Tijdens hoorcolleges: actief mee volgen en de besproken inzichten, begrippen, gedachten, redeneringen, overwegingen enz. proberen begrijpen Nadien: basisstudiemateriaal (cursustekst, “slides”, notities) verder aanvullen en verrijken zelf samenvattingen maken en nuttige overzichten aanleggen (bvb. steekkaarten met de belangrijkste begrippen, experimenten, historisch belangrijke psychologen, enz.) Kortom: van de student wordt tijdens de hoorcolleges en nadien bij de verwerking van het studiemateriaal een actieve leerhouding verwacht

14 Examenvorm Schriftelijk, gesloten boek (“multiple choice” examen).
Het eindexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen met correctie voor raden (-1/3 punt per fout antwoord). De vragen peilen naar kennis, inzicht en toepassing van de leerstof. De vragen worden min of meer evenredig verdeeld over de verschillende onderdelen. Er worden tijdens de hoorcolleges voorbeeldvragen gegeven en besproken. Het eindexamen staat op 18 punten, het werkcollege op 2 punten.

15 Uitgewerkt: Examenvorm
Kennis Inzicht Toepassing Totaal Makkelijk 6 2 8 Gemiddeld 14 Moeilijk 3 4 1 15 10 5 30 Spreiding over de cursus: H1 (inleiding) 3 H2 (waarneming) 7 H3 (geheugen) 7 H4 (aandacht) 4 H5 (verbanden) 3 Combinaties 6

16 Uitgewerkt: Examenvorm
PSY (jan) PSY (jan) + WC PSY (sep) PSY (sep) + WC LAW e.a. (sep) N 418 193 142 33 gemid 7.16 8.23 7.32 7.99 9.06 mediaan 7.11 8 7.56 9 % gesl 30.14% 38.52% 26.06% 29.58% 48.48% % ≥ 8 49.78% 61.27% 78.79% Andere berekening: PSY: van 458 = 44.54% geslaagden LAW: van 91 = 68.13% geslaagden Correlatie met gemiddelde van alle andere vakken = 0.68 (N.B. in januari 0.78)

17 Werkcollege aanvullend bij hoorcollege (beantwoorden van vragen)
wisselwerking met Toledo (“vraagbaak”) dieper ingaan op centrale methoden of principes uit functieleer concrete oefeningen en toepassingen een beperkt aantal klassieke studies a.d.h.v. de originele tijdschriftartikelen concreet: 3 sessies + 2 examenpunten alle details te volgen via Toledo

18 Didactisch team Julie Caubergh (DOS) voor studiebegeleiding
3 “assistenten” voor werkcollege Marlies Houben Pieter Moors Steven Vanmarcke geen s alles via Toledo en website

19 Eigen impressies/reflecties
gemengde gevoelens bij de start keihard gewerkt goed meegevallen voor mezelf voor de studenten

20 Discussiepunten zelfde vak in andere opleidingen?
slides voor of na college? activeren van studenten voor examen? invulling en gewicht werkcolleges? aansluiting DOS didactisch team, onderwijsondersteuning aansluiting/overlap andere vakken gedragsneurowetenschappen, methoden, geschiedenis logische volgorde?


Download ppt "Johan Wagemans POC basisdomeinen 18/09/2013"

Verwante presentaties


Ads door Google