De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfevaluatie i.k.v. GOK-beleid Terugkomdag Basisonderwijs Sessie 8 Interactum © I. Nicaise.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfevaluatie i.k.v. GOK-beleid Terugkomdag Basisonderwijs Sessie 8 Interactum © I. Nicaise."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfevaluatie i.k.v. GOK-beleid Terugkomdag Basisonderwijs Sessie 8 Interactum © I. Nicaise

2 Regelgeving evaluatie Decreet + BVR 19/7/02 (BaO) – 6/9/02 (SO) Op schoolniveau Tussentijdse zelfevaluatie door de school (2e trimester van 2e jaar) Eindevaluatie door inspectie (3e jaar) Op macroniveau Steekproefgewijze (SiBO-onderzoek?) © I. Nicaise

3 Regelgeving tussentijdse evaluatie © I. Nicaise Procedure voorzien in beginanalyse Elementen van procedure Liefst gedragen door schoolteam Gegevensverzameling Voorstellen tot bijsturing Bespreking in schoolraad / participatieraad Vl. Regering kan model van zelfevaluatie vastleggen

4 Regelgeving eindevaluatie inspectie Inhoud Is beginanalyse goed gebeurd ? Zijn de doelstellingen goed gekozen, rekening houdend met context en lln-populatie ? Zijn instrumenten uitgebouwd ? Is de tussentijdse zelfevaluatie correct gebeurd ? (Decreet:) worden doelstellingen bereikt ? Effecten op Eventuele hernieuwing GOK-middelen Eventuele terugvorderingen / sancties © I. Nicaise

5 Merk op… Verwijzing naar nulmeting verdwenen Nadruk op effectmeting in uitvoeringsbesluiten sterk afgezwakt Aanbod van departement Model zelfevaluatie: wie ? (UIA? Steunpunten? DVO? VLOR?) Inspectie ontwikkelt algemeen model dat bruikbaar is voor GOK © I. Nicaise

6 Zelfevaluatie = leerproces Devos e.a., Handboek zelfevaluatie in het SO, Kluwer, 2000 Beleid sturen Probleem oplossen Zichzelf situeren Motivatie © I. Nicaise

7 Zelfevaluatie - rolverdeling Directie Initiator ‘lerende leider’ Werkgroep zelfevaluatie Werkt doelstellingen & methoden uit Informeert Organiseert en verwerkt Externe deskundige Spiegel => ‘organisatiebewustzijn’ Technisch / methodisch advies NIET: eindbeoordelaar Leerkr., ouders, lln, derden Deelname aan diverse onderdelen Besluitvorming nadien © I. Nicaise

8 Zelfevaluatie - fasen © I. Nicaise Screening beginsituatie  context  Input  doelenbepaling Tussentijdse evaluatie  proces  intermediaire effecten  bijsturing Eindevaluatie  finale effecten

9 Tussentijdse procesevaluatie GOK Instrumenten: Screeningsinstr. Steunpunten, ISA, SION, IZES… Nog te ontwikkelen instr. voor GOK-zelfevaluatie Logboek ! Kernvragen: Zijn de doelstellingen nog steeds actueel ? Zijn de gekozen acties uitgevoerd ? In welke mate? Zijn er reeds tussenliggende resultaten bereikt ? Zijn er nieuwe inzichten gegroeid ?  Moeten doelstellingen geherformuleerd worden ?  Moeten acties bijgestuurd worden ? © I. Nicaise

10 Tussentijdse procesevaluatie GOK Intermediaire effecten op 3 niveaus: School visie, organisatie, sociale samenstelling lln- populatie, uitbouw actiestrategieën... Leerkrachten visie, deskundigheidsontwikkeling, pedagogisch / didactisch handelen... Lln (gemiddelde / doelgroep-lln) Leerprestaties / schoolloopbaan Niet-cognitieve aspecten © I. Nicaise

11 Finale effectevaluatie: Verschil ‘output’ ↔ ‘effect’ (cf. ‘meer gelijke uitkomsten’) → geen effectevaluatie zonder ‘nulmeting’! © I. Nicaise

12 Finale effectevaluatie: keuze van criteria Outputindicatoren Inspectie Schoolse vertraging Leerwinst Tevredenheid (welbevinden) Leerlingen Leerkrachten Ouders © I. Nicaise

13 Vb.1 schoolse vertraging Bron: Inspectie BaO

14 Schoolse vertraging Stel, u hebt gegevens over… Leeftijd Leerjaar GOK of niet-GOK Neveninstromer of niet Uitstroom naar BuO of SO … DAN… © I. Nicaise

15 Schoolse vertraging Output op zich zegt niets © I. Nicaise

16 Schoolse vertraging Verfijn uw maatstaf… …door correctie voor Uitstroom naar BuO Voortijdige uitstroom naar SO Neveninstroom © I. Nicaise

17 Schoolse vertraging Effect van GOK-beleid ? ? © I. Nicaise

18 Schoolse vertraging Effect van GOK-beleid ? (cf. ‘meer gelijke uitkomsten’) © I. Nicaise

19 Schoolse vertraging Geen of verkeerd effect (cf. ‘meer gelijke uitkomsten’) © I. Nicaise

20 Vb. 2: Leerwinst OI 3 eindmeting leerwinst nulmeting Bron: Inspectie BaO

21 Leerwinst als GOK-criterium ? Quid met zittenblijvers / uitstromers ? In feite zijn gemiddelde toetsresultaten steeds opwaarts vertekend omdat zwakste lln uit steekproef vallen Stijging van de curve kan gepaard gaan met meer schoolse uitsluiting minstens meten i.f.v. leeftijd i.p.v. leerjaar (dan nog zijn uitstromers niet meegeteld) © I. Nicaise

22 Leerwinst Verfijn uw maatstaf © I. Nicaise

23 Leerwinst Effect van GOK Effect van GOK is niet bewezen, want lln-populatie kan veranderd zijn ? © I. Nicaise

24 Leerwinst Effect van GOK © I. Nicaise

25 Besluit effectmeting Kies uw outputmaatstaf zodanig dat vertekeningen minimaal worden Begin zo snel mogelijk met nulmeting Vergelijk GOK- en niet-GOK leerlingen © I. Nicaise

26 Inclusief onderwijs Terugkomdag Basisonderwijs Sessie 8b Interactum © I. Nicaise

27 Verwijzingen naar BuO: een vorm van sociale segregatie ? Verklaring van Salamanca: recht op onderwijs, maximaal binnen het reguliere systeem 1 op 10 arbeiderskinderen / 1 op 10 Maghreb-kinderen / 1 op 3 generatiearme kinderen (types 1-3-8) Aandeel BuO Vlaanderen 4% ↔ Schotland 2% (verschil: recht op remediëring bij record of needs?) Stroom is toegenomen ondanks ZVB – DOOR ZVB ? Snellere detectie – onvoldoende remediëring Aanzuigkracht van ZVB-scholen Groter pedagogisch comfort van BuO CLB’s spelen eerder systeembevestigende rol Verantwoordingsprotocollen beperkt tot kind (IQ / taal...) Ouders buiten spel Weinig trajectbegeleiding © I. Nicaise

28 Van verwijzings- naar begeleidingsmodel Inclusie-model schoolouders kind CLB BuO-school © I. Nicaise Huidig model school → CLB → BuO-school

29 Naar inclusief onderwijs: voorwaarden voor succes Verwijzingsbeleid: Minder classificerend, meer handelingsgericht Kansarmoede als extra argument contra Voorafgaandelijk uitputten van alternatieven Leerlingenrechten (cf. Resolutie Vl. Parl. leerstoornissen) Professionalisering reguliere leerkrachten Samenwerking GO – BuO verdiepen Sensibilisering van alle betrokkenen (leerkrachten, ouders, CLB...) Uiteraard: middelen ! © I. Nicaise


Download ppt "Zelfevaluatie i.k.v. GOK-beleid Terugkomdag Basisonderwijs Sessie 8 Interactum © I. Nicaise."

Verwante presentaties


Ads door Google