De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eHealth-platform: een stand van zaken per 31 december 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eHealth-platform: een stand van zaken per 31 december 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Het eHealth-platform: een stand van zaken per 31 december 2010

2 2 8/2/2011 1. Visie en strategie Het ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg

3 3 8/2/2011 1. Visie en strategie  De visie en strategie van het eHealth-platform voor de bevordering van een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling voor de periode 2011- 2013 is goedgekeurd door het Beheerscomité in december 2010  Het voorstel was voorbereid door de administratie van het eHealth- platform op basis van bilaterale strategische vergaderingen met vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders een strategisch seminarie van de directie van het eHealth-platform om de input om te zetten in strategische en operationele doelstellingen

4 4 8/2/2011 1. Visie en strategie  Het uitdragen van de visie en de strategie geschiedt door het voorzitterschap van of de actieve deelname aan overleggroepen, zoals -de Groep 19 i.v.m. hubs en meta-hubs -de stuurgroep Recip-e -werkgroepen van Gemeenschappen inzake eHealth uiteenzettingen op eigen initiatief of op vraag van stakeholders de publicatie ervan op de website

5 5 8/2/2011 1. Visie en strategie  Studies worden op eigen initiatief of op vraag van de stakeholders verricht, zoals m.b.t. het opstellen van een model voor een informed consent tot inschrijving in het verwijzingsrepertorium m.b.t. een nieuwe methode voor de fijnmazige vercijfering en toegang tot gegevens in extramurale gezondheidszorgkluizen de uitbouw van een geïntegreerde gegevensbank m.b.t. zorgverstrekkers en zorginstellingen (zie lager) de uitbouw van een geïntegreerde gegevensbank m.b.t. geneesmiddelen (zie lager)

6 6 8/2/2011 1. Visie en strategie  De nationale en, geleidelijk aan, ook de Europese evoluties inzake ICT en informatieveiligheid nodig voor de vervulling van de opdrachten van het eHealth- platform worden opgevolgd door voortdurende contacten met belangrijke stakeholders, o.a. m.b.t. voorstellen of initiatieven van nieuwe projecten de actieve deelname aan de Europese projecten, zoals epSOS en NetCards lectuur

7 7 8/2/2011 1. Visie en strategie  Er wordt geholpen bij de redactie van ontwerpen van regelgevende teksten, zoals m.b.t. het elektronische geneesmiddelenvoorschrift binnen ziekenhuizen m.b.t. de bewijskracht van elektronische documenten in de gezondheidszorgsector

8 8 8/2/2011 2. Standaarden en basisarchitectuur Vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning van deze visie en strategie

9 9 8/2/2011 2. Basisarchitectuur  De dienstgeoriënteerde (SOA) basisarchitectuur is vastgelegd  9 multifunctionele basisdiensten worden gratis aangeleverd door het eHealth-platform (8 in productie-, 1 in acceptatie-omgeving)  De uitbouw en het onderhoud van diensten met toegevoegde waarde is de primaire verantwoordelijkheid van andere actoren

10 10 8/2/2011 2. Basisarchitectuur  Voor sommige diensten met toegevoegde waarde treedt het eHealth-platform op als ontwikkelaar en/of als hosting platform, zoals de toepassing voor de registratie van MUG-interventies (SMUREG) de toepassing voor het beheer van de wachtdiensten van huisartsen (Medega)  De uitbouw en het onderhoud van authentieke bronnen is de primaire verantwoordelijkheid van derden

11 11 8/2/2011 2. Basisarchitectuur  Voor sommige authentieke bronnen, waarin geen persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid van patiënten worden beheerd, treedt het eHealth-platform op als hosting platform, zoals het kadaster van de gezondheidszorgberoepen van de FOD Volksgezondheid de centrale instellingengegevensbank van de FOD Volksgezondheid de gegevensbank met RIZIV-erkenningen een eerste versie van de gegevensbank van de geneesmiddelen

12 12 8/2/2011 2. Normen, standaarden en specificaties  Er is gekozen om zoveel mogelijk te werken met open standaarden of, op zijn minst, open specificaties om een afhankelijkheid van één of een beperkt aantal leveranciers te voorkomen  Normen zijn vastgelegd voor de registratie van de softwarepakketten voor huisartsen  Een aantal technische interoperabiliteitsstandaarden zijn reeds vastgelegd KMEHR (Kind Messages for Electronic Healthcare Records) met berichtstructuur in XML; ook alle nieuwe berichten X.509 (certificaten)

13 13 8/2/2011 2. Normen, standaarden en specificaties  Alle nieuwe berichten worden in de KMEHR-standaard uitgewerkt, zoals bvb. inzake het ambulant elektronisch voorschrift of de uitwisseling van patiëntenrecords tussen geregistreerde softwarepakketten voor huisartsen  In een aantal domeinen zijn semantische interoperabili- teitsstandaarden vastgelegd ziekenhuizen: ICD-9 huisartsen: ICD-10 en ICPC2 kinesisten: ICF klinische laboratoria: LOINC  Een evaluatie van Snomed CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms), als basis voor een semantische thesaurus met vertaling naar onderscheiden gekozen, internationale classificatie-systemen wordt voorbereid

14 14 8/2/2011 2. Documentatie  Op het portaal van het eHealth-platform is uitgebreide functionele en technische documentatie beschikbaar m.b.t. de basisarchitectuur de 9 multifunctionele basisdiensten aangeboden door het eHealth- platform de diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van deze basisdiensten de reeds beschikbare authentieke bronnen de normen, standaarden en specificaties alle KMEHR-berichten

15 15 8/2/2011 3. Registratie van softwarepakketten Nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten

16 16 8/2/2011 3. Registratie van softwarepakketten  Huisartsen de registratiecriteria zijn goedgekeurd door de Overeenkomstencommissie Artsen-Ziekenfondsen het lastenboek voor de keuze van de onafhankelijke derde die een 20-tal te verifiëren criteria dient te testen, is toegewezen -definitie van de use cases voor de testen -concrete uitvoering van de testen de controle van de naleving door de softwarepakketten van de criteria is bezig

17 17 8/2/2011 3. Registratie van softwarepakketten  Andere doelgroepen op basis van de resultaten van de registratieprocedure van de softwarepakketten van huisartsen en de interesse van andere doelgroepen zal worden nagegaan of dergelijke procedure ook voor doelgroepen gewenst is

18 18 8/2/2011 4. Samenwerkingsplatform Concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten

19 19 8/2/2011 BasisdiensteneHealth-platform Netwerk 4. Schema samenwerkingsplatform Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal eHealth- platform Portal eHealth- platform Portal Health Portal Health DTW Software zorginstelling Software zorginstelling DTW MyCareNet DTW Software zorgverlener Software zorgverlener DTW Site RIZIV Site RIZIV DTW GABGABGAB

20 20 8/2/2011 4. Basisdiensten  Volledig operationeel 1.coördinatie van elektronische deelprocessen 2.portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be) 3.geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer 4.beheer van loggings 5.systeem voor end-to-end vercijfering -bij verzending naar een bestemmeling die gekend is op het moment van de vercijfering -bij verzending naar een bestemmeling die niet gekend is op het moment van de vercijfering 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met basisfunctionaliteiten 7.elektronische datering (time stamping) 8.codering en anonimisering

21 21 8/2/2011 4. Basisdiensten  Operationeel, in evaluatiefase 9.verwijzingsrepertorium (“metahub”) 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met volledige functionaliteiten  Technische ondersteuning en garanties voor elke basisdienst de cookbooks voor het gebruik van deze diensten zijn gepubliceerd op het portaal van het eHealth-platform de SLA’s inzake beschikbaarheid en performantie zijn vastgelegd en gepubliceerd en worden gerespecteerd

22 22 8/2/2011 4. Coördinatie elektronische deelprocessen Application Clients eHealth Service Bus (ESB) Providers Application Orchestration Application Integration & Monitoring Exposed services Consulted services

23 23 8/2/2011 4. Coördinatie elektronische deelprocessen  Status orchestratie- en integratietools zijn geïmplementeerd ESB wordt gebruikt of zal gebruikt worden voor verschillende basisdiensten en diensten met toegevoegde waarde -end-to-end vercijfering -toegang tot het rijksregister en de kruispuntbankregisters -elektronische geboorteaangifte (eBirth) -vereenvoudiging aanvragen Hoofdstuk 4 geneesmiddelen (Civics) -elektronisch geneesmiddelenvoorschrift ambulant (Recip-e) -rapportering over de MUG-interventies (Smureg ) -elektronische raadpleging van verzekerbaarheid -voeding en consultatie van het register "Shared Arthritis File for Elec tronic use" (eCare-SAFE)

24 24 8/2/2011 4. Portaalomgeving  Bevat informatie over het eHealth-platform de aangeboden basisdiensten, hun functionaliteiten, de specificaties voor het gebruik ervan en de gewaarborgde service levels inzake beschikbaarheid en performantie de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties

25 25 8/2/2011 4. Portaalomgeving  Verwijst per doelgroep naar diensten met toegevoegde waarde die aan de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg worden aangeboden  Wordt ondersteund door een content management systeem  Bevat een zoekfunctie en een forum

26 26 8/2/2011 4. Portaalomgeving  Status in productie met regelmatige updates en gebruikt door 26 diensten met toegevoegde waarde SLA is vastgelegd door Beheerscomité en wordt gerespecteerd -SLA: beschikbaarheid 99% (rode lijn) (gemiddelde = blauwe lijn)

27 27 8/2/2011 4. Gebruikers- en toegangsbeheer  Een systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is uitgewerkt met volgende functionaliteiten een systeem voor de authenticatie van de identiteit van elke entiteit die gebruik maakt van een dienst aangeboden door het eHealth-platform, zoals een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of een ICT-toepassing een systeem voor de verificatie van de relevante kenmerken van entiteiten die gebruik maken van een dienst aangeboden door het eHealth-platform, voor zover die kenmerken beschikbaar zijn in authentieke bronnen ontsloten via het eHealth-platform een systeem voor de verificatie van de relevante relaties tussen entiteiten die gebruik maken van een dienst aangeboden door het eHealth-platform en andere entiteiten, voor zover die relaties beschikbaar zijn in authentieke bronnen ontsloten via het eHealth- platform

28 28 8/2/2011 4. Gebruikers- en toegangsbeheer  Een systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is uitgewerkt met volgende functionaliteiten een systeem voor het beheer van de toegangsautorisaties die het eHealth-platform dient te beheren overeenkomstig de afspraken gemaakt met de betrokken actoren in de gezondheidszorg of de machtigingsbeslissingen van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  Het systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is geïmplementeerd volgens het Policy Enforcement Model

29 29 8/2/2011 4. Gebruikers- en toegangsbeheer

30 30 8/2/2011 4. Gebruikers- en toegangsbeheer  Status gebruikt door 26 diensten met toegevoegde waarde beschikbare documentatie -cookbooks, SLA SLA is vastgelegd door Beheerscomité en wordt nu gerespecteerd -SLA beschikbaarheid = 99% -SLA reponse-tijd = 98% <1.5sec

31 31 8/2/2011 4. Beheer van loggings  Voor elke uitwisseling van persoonsgegevens die van deze dienst gebruik maakt, wordt bijgehouden wie: het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de verkrijger van de persoonsgegevens; indien de persoonsgegevens werden verkregen in naam van een organisatie, ook de identiteit van de organisatie wat: het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de persoon waarover persoonsgegevens werden verkregen; NIET de inhoudelijke persoonsgegevens die werden verkregen wanneer: het tijdstip waarop de persoonsgegevens werden verkregen; dit veld wordt automatisch gegenereerd bij het aanmaken van een nieuwe log entry hoe: de toepassing via dewelke de persoonsgegevens werden verkregen

32 32 8/2/2011 4. Vercijfering  Libraries voor het genereren van veilige asymmetrische sleutelparen door de actoren in de gezondheidszorg, zonder dat het eHealth-platform op enig moment kennis heeft van de private sleutels van de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg zijn uitgewerkt door het eHealth-platform in een J2EE-omgeving in opdracht van Microsoft door een privé-firma in een.NET-omgeving  Een openbaar toegankelijke gegevensbank wordt gehost bij het eHealth-platform waarin de publieke sleutels kunnen worden opgeslagen en opgevraagd die gegenereerd worden door de actoren in de gezondheidszorg

33 33 8/2/2011 4. Vercijfering  Libraries zijn uitgewerkt voor het vercijferen en het ontcijferen van berichten m.b.v. de asymmetrische sleutelparen door de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg door het eHealth-platform in een J2EE-omgeving in opdracht van Microsoft door een privé-firma in een.NET-omgeving  Het eHealth-platform stelt een dienst ter beschikking ter ondersteuning van de veilige symmetrische vercijfering en ontcijfering van berichten door de actoren in de gezondheidszorg

34 34 8/2/2011 4. Vercijfering bekende bestemmeling eHealth-platform Healthcare actor Person or entity Internet Identification certificate Identification certificate Web service Register key Connector or other software to generate key pair Sends public key Stores private key in a secure way Public keys repository 1 2 2 Authenticates sender Stores public key 3 4

35 35 8/2/2011 Identification certificate 4. Vercijfering bekende bestemmeling Internet eHealth-platform Public keys repository Authenticates sender Sends public key 2 3 Message originator Identification certificate Asks for public key Encrypts message 4 1 Message recipient Decrypts message 5 Stored private key Identification certificate Web service Ask public key Send message Any protocol

36 36 8/2/2011 4. Vercijfering bekende bestemmeling  Status J2EE-bibliotheek is gevalideerd door COSIC.NET-bibliotheek wordt door COSIC gevalideerd wordt gebruikt door eBirth en wordt getest door 17 softwarehuizen beschikbare documentatie -J2EE-bibliotheek met cookbooks -verwijzing naar.NET-bibliotheek met cookbooks -SLA werd in december 2010 besproken en goedgekeurd door het beheerscomité (beschikbaarheid van het verzoek om een openbare ETK van een bestemmeling te krijgen)

37 37 8/2/2011 4. Vercijfering onbekende bestemmeling User 2 Recipient User 1 Originator Key Management / Depot Messages Depot 1 asks for key 2 sends key Symmetric key Encrypted with public key of user 1 3 sends encrypted message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of Message depot Message encrypted with symmetric key 4 justifies right to obtain key 4 justifies right to obtain message Symmetric key Encrypted with public key of user 2 5 receives key 5 receives message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of User 2

38 38 8/2/2011 4. Vercijfering onbekende bestemmeling  Status gevalideerd door COSIC beschikbaar in acceptatie-omgeving zal worden gebruikt door Recip-e en wordt getest door meerdere softwarehuizen beschikbare documentatie -Java-bibliotheek -cookbooks

39 39 8/2/2011 4. Beveiligde elektronische brievenbus  Een beveiligde elektronische brievenbus met beperkte functionaliteiten wordt gebruikt door MyCarenet de verzending van een document geschiedt door een webservice de raadpleging van een document geschiedt vanuit een webtoepassing  Bijkomende functionaliteiten zijn beschikbaar in test en zullen vanaf de eerste trimester 2011 beschikbaar zijn in productie voor de actoren in de gezondheidszorg die dit wensen: individuele zorgverleners (artsen – verpleegkundigen), zorginstellingen (ziekenhuizen – groeperingen), verzekerings- en andere instellingen raadpleging van een document kan zowel geschieden door een webservice als vanuit een webtoepassing de mogelijkheid tot integratie in softwarepakketten de documentatie over eHealthBox is gepubliceerd op de website

40 40 8/2/2011 4. Beveiligde elektronische brievenbus  In fase 2 nieuwe doelgroepen (elk doelpubliek dat in de authentieke bronnen beschikbaar is moet kunnen publiceren en ontvangen) webtoepassing voor publicatie integratie vercijfering ontvangst-, -publicatie – en leesbevestiging reply & forward tools consultatie van meervoudige mailboxen auto-delete functie  Beschikbare documentatie (huidige versie) cookbook voor webservices handleiding voor online consultatie

41 41 8/2/2011 4. Elektronische datering (time stamping)  Een systeem is uitgewerkt voor de elektronische datering van berichten die worden overgemaakt aan of via het eHealth-platform, zonder dat het eHealth- platform toegang dient te hebben tot de inhoud van deze berichten  Een systeem is uitgewerkt voor de archivering van de elektronisch gedateerde berichten indien daartoe wordt beslist door de betrokken actoren in de gezondheidszorg en/of de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité

42 42 8/2/2011 4. Elektronische datering (time stamping) User document A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing document B hashcode B timestamp bag 3 electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6

43 43 8/2/2011 4. Elektronische datering (time stamping)  Status in productie in 22 ziekenhuizen (in samenwerking met meerdere commerciële softwarepakketten voor ziekenhuizen) beschikbare documentatie -cookbook, SLA de SLA werden vastgelegd door het beheerscomité. op basis van de SLA van maart, werden zij gerespecteerd in termen van beschikbaarheid en performantie voor wat betreft de dienst “Timestamp authority” voor de consultatie van de timestamping, werd als gevolg van de aanpassingen en de verbeteringen van de bugs, in december een nieuw voorstel ingediend

44 44 8/2/2011 4. Codering en anonimisering  Een ‘werkbank’ is uitgewerkt met tools voor de aggregatie van gegevens in klassen de irreversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes de reversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes -via conversietabellen -via algoritmes  Gebruik ervan is enkel toegelaten voor de in de wet opgesomde instanties; ontwerp van koninklijk besluit om deze instanties uit te breiden tot aantal instellingen van gemeenschappen en gewesten is gunstig geadviseerd door het Beheerscomité van het eHealth- platform

45 45 8/2/2011 4. Codering en anonimisering  In de vereiste voorafgaandelijke machtiging van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt de procedure precies beschreven en beslist of het dient te gaan om anonimisering, irreversibele codering of reversibele codering  De beslissing van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt voorafgaandelijk ter informatie meegedeeld aan het Beheerscomité van het eHealth-platform  Reeds gebruikt in 6 gevallen, telkens voorgelegd aan het Beheerscomité, zoals eBirth eH1N1 registratie Procare Data Entry …

46 46 8/2/2011 4. Codering en anonimisering  SLA is vastgelegd door Beheerscomité: Beschikbaarheid : 99,00 % Performantie : 98,00 % (rode lijn)

47 47 8/2/2011 4. Verwijzingsrepertorium  Wordt uitgewerkt via een getrapt systeem de verwijzing naar de zorgverlener(s) of zorginstelling(en) waar m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt, mits informed consent van de patiënt, opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium (een zgn. “hub”) het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform (de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s) waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen  De uitwerking via een getrapt systeem respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken tussen zorgverleners en/of –instellingen vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzings-repertorium beheerd door het eHealth-platform gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid

48 48 8/2/2011 4. Verwijzingsrepertorium

49 49 8/2/2011 4. Verwijzingsrepertorium  De publicatie van de verwijzing in een hub en de meta-hub vereist een informed consent van de betrokkene model van informed consent is uitgewerkt met 2 alternatieven: opt-in & opt-out en onderworpen aan een openbare bevraging voorgelegd aan het Beheerscomité van het eHealth-platform  De toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene de nota inzake het bewijs van een therapeutische relatie is goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na overleg met o.a. de Orde van Geneesheren en het Federaal Platform inzake Patiëntenrechten, en door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  Een begeleidingscomité is ingesteld en zal bij de oprichting van het Overlegcomité van het eHealth-platform worden omgevormd tot een werkgroep ervan

50 50 8/2/2011 4. Technische bibliotheek

51 51 8/2/2011 4. Service level agreements

52 52 8/2/2011 4. Monitoring

53 53 8/2/2011 4. Incidentbeheer

54 54 8/2/2011 4. Incidentbeheer

55 55 8/2/2011 5. Taakverdeling en kwaliteitsnormen Afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen

56 56 8/2/2011 5. Toegankelijke authentieke bronnen  Rijksregister en KSZ-registers voor de actoren die gemachtigd zijn om er toegang toe te hebben beheerders: FOD Binnenlandse Zaken en Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevatten basisidentificatiegegevens over natuurlijke personen  Kadaster van de zorgverleners beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)

57 57 8/2/2011 5. Toegankelijke authentieke bronnen  Gegevensbank met de RIZIV-erkenningen beheerder: RIZIV bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ  Gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling of een (groepering van) zorgverlener(s) beheerder: deels RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen), deels FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over welke personen, geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ, gemandateerd zijn om namens een zorginstelling of een (vereniging van) zorgverlener(s) welke toepassingen te gebruiken

58 58 8/2/2011 5. Authentieke bronnen in ontwikkeling  Gegevensbank m.b.t. de farmaceutische specialiteiten beheerders: FAGG, RIZIV en BCFI zal in fase 1 bevatten -erkenningen -samenstelling -wetenschappelijke bijsluiters -terugbetalingsvoorwaarden zal in fase 2 bevatten -interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten -interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten en kenmerken van patiënten stand van zaken m.b.t. fase 1 -de gegevensmodellen en de informatie-integratieprocedures zijn uitgewerkt -de raadpleging van een eerste versie met de terugbetalingsvoorwaarden is mogelijk in een acceptatie-omgeving

59 59 8/2/2011 5. Authentieke bronnen in ontwikkeling  Gegevensbank met de zorgverleners en de zorginstellingen resulterend uit de integratie van o.a. het kadaster van de zorgverleners, zowel van de FOD Volksgezondheid als de Gemeenschappen m.b.t. de zorginstellingen, de gegevensbank met de RIZIV-erkenningen, de gegevensbank van het FAGG m.b.t. de apotheken beheerders: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, RIZIV, FAGG, bevoegde instellingen van Gemeenschappen coördinatie: groep « Authentieke bron - zorgverleners en instellingen » -verbeteren van de beschikbaarheid en de kwaliteit van de gegevens door afspraken over kwaliteitsstandaarden -vermijden van meervoudig werk door de betrokken instellingen door procesoptimalisatie -eenmalige inzameling van gegevens verzekeren bij de betrokkene zorgverleners en –zorginstellingen door procesoptimalisatie

60 60 8/2/2011 5. Authentieke bronnen in ontwikkeling

61 61 8/2/2011 5. Authentieke bronnen in ontwikkeling  Gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van patiënten bij bepaalde diagnoses beheerder: Center for Evidence Based Medicine i.o.v. het RIZIV zal best practices inzake de behandeling van patiënten bevatten voor ruim 1.500 diagnoses  Gegevensbank met de rechten van de patiënt in de ziekteverzekering beheerder: ziekenfondsen zal informatie bevatten over de verzekerbaarheidstoestand en de andere rechten van de patiënten in de ziekteverzekering

62 62 8/2/2011 6. Programma’s en projecten Bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten

63 63 8/2/2011 6. Programma’s en projecten  De methode voor het oplijsten en prioritiseren van programma’s en projecten zoals voorzien in de bestuursovereenkomst is uitgewerkt en geïmplementeerd  In bijlage bij de bestuursovereenkomst zijn de middelen opgenomen die het eHealth-platform nodig heeft voor de voorbereiding, de coördinatie of de uitvoering van de programma’s en de projecten, of de ondersteuning van de diensten met toegevoegde waarde gedurende het jaar 2011

64 64 8/2/2011 6. Programma’s en projecten  Het eHealth-platform coördineert de uitvoering van de programma’s en de projecten en de ondersteuning van de nieuwe diensten met toegevoegde waarde die zijn opgenomen in de prioriteitenlijst door middel van een projectplanning en staat in voor de organisatie van de projectopvolging  Het eHealth-platform coördineert de aanpassingen van de regelgeving die nodig zijn voor de uitvoering van de programma's en de projecten voor zover dit wordt afgesproken met de actoren in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij de programma’s en projecten, zoals voor het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift in ziekenhuizen de vereenvoudiging van de aanvragen van hoofdstuk IV geneesmiddelen

65 65 8/2/2011 6. Programma’s en projecten  Na de inproductiestelling van een dienst die wordt gecoördineerd door het eHealth-platform, zorgt het eHealth-platform ervoor dat het nodige cijfermateriaal aanwezig is om de dienst permanent op te volgen, te evalueren en, zo nodig, bij te sturen

66 66 8/2/2011 6. Projectplanning en -opvolging

67 67 8/2/2011 6. Programma’s & projecten: dashboard

68 68 8/2/2011 6. Budget & analytische boekhouding  Budget wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een zero based budgetting methode met inachtname van de operationele basistaken (zoals het beheer van de ICT-infrastructuur) de ontwikkeling, de terbeschikkingstelling en de promotie van de basisdiensten de ondersteuning van de diensten met toegevoegde waarde de vastlegging en de promotie van de normen, standaarden en specificaties de programma’s en projecten het correctief en evolutief onderhoud  Het model van analytische boekhouding is vastgelegd en geïmplementeerd, en geïntegreerd met de tools voor planning, projectbeheer, beheer van de bijzondere samenwerkingsmodaliteiten (BSM’s) en imputatie van arbeidstijden

69 69 8/2/2011 6. Diensten met toegevoegde waarde  Elke basisdienst wordt inmiddels gebruikt door meerdere diensten met toegevoegde waarde  Het aantal vragen tot gebruik van de basisdiensten voor diensten met toegevoegde waarde neemt sterk toe  De volgende slides bevatten representatieve voorbeelden van de 26 diensten die in productie zijn 2 diensten die in productie geweest zijn, maar nu niet meer in productie zijn de diensten die in ontwikkeling zijn de diensten die in onderzoek zijn

70 70 8/2/2011 6. In productie  Invoer in en raadpleging van het Kankerregister het register m.b.t. de heup- en knieprothesen (Orthopride) de registers m.b.t. de verstrekte zorgen inzake pacemakers en hartdefibillatroren (Qermid) het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF- medicatie (Safe) het register voor neuromusculaire aandoeningen (Belgian Neuromuscular Disease Registry – BNMDR)

71 71 8/2/2011 6. In productie  PROCARE RX waarmee radiologen anoniem radiografieën en bijhorende informatie kunnen opladen en opsturen naar deskundigen voor revisie of second opinion  Ondersteuning van het intern elektronisch zorgvoorschrift in 22 ziekenhuizen  Downloadbare, ondersteunende software voor opstelling en beheer van farmacotherapeutische ziekenhuis-formulieren (PharmaFormulary)  Gegevensbank met medische consumptiegegevens over de ziekenhuizen (eTCT)

72 72 8/2/2011 6. In productie  Beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega)  Raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie (Euthaconsult)  Rapportering over de MUG-interventies (SMUREG)  Registratie en raadpleging van gegevens m.b.t. vaccinatie tegen het H1N1-virus  Elektronische raadpleging van de verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen)  Elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen

73 73 8/2/2011 6. In productie  Elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de personen met een handicap in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e)  Elektronische geboorteaangifte (eBirth)  Resident Assessment Instrument (BelRAI)  Evaluatieformulier voor een patiënt aanmaken, wijzigen en raadplegen  Platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA)

74 74 8/2/2011 6. In productie  Online registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen (BINC)  Zorgportaal SARAI van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) ter ondersteuning van de samenwerking tussen huisartsen, specialisten en zorgteams in het kader van de zorgtrajecten van het RIZIV (diabetes en nierinsufficiëntie) de bijdrage van huisartsen aan het multidisciplinair oncologisch consult  Patiëntenportalen met administratieve informatie van UZ Leuven en UZ Gent  Online elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor zorgverleners (Medattest/eShop)

75 75 8/2/2011 6. In productie geweest  Verkiezingen voor artsen  Online registratiesysteem voor ziekenhuizen voor gevallen van besmetting met het H1N1-virus

76 76 8/2/2011 6. In ontwikkeling  Elektronische geneesmiddelenvoorschrift ambulant (Recip-e)  Ontsluiting gegevensbank m.b.t. farmaceutische specialiteiten  Eénmalige "opkuis" van de patiëntengegevensbank in een ziekenhuis via de toegang tot het Rijksregister en het Kruispuntbankregister (Bulk ConsultRN)  Ontsluiting van de registratiemodule van de Belgische Virtuele Tumorbank (Kankerregister Biobank, bijkomende toepassing van het kankerregister)

77 77 8/2/2011 6. In ontwikkeling  Invoer in en raadpleging van register voor vasculaire endoprotheses (Qermid Endoprothèse) register voor coronaire stents (Qermid Coronaire) register voor de opvolging van de ambulante verzorging (Ambulatory Care Health Information Library - Achile) register voor de opvolging van drugs- en alcoholverslaving (TDI) register voor de opvolging van de behandeling van intrafamiliaal geweld (VIFQG) register voor zeldzame ziekten door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid register voor de gegevens van spoedafdelingen (UREG)

78 78 8/2/2011 6. In ontwikkeling  Webservices ontsluiting voor huidige diensten de registers m.b.t. de verstrekte zorgen inzake pacemakers en hartdefibillatroren (Qermid) het register m.b.t. de heup- en knieprothesen (Orthopride) het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF-medicatie (Safe) rapportering over de MUG-interventies (Smureg)  Communicatiemiddelen LIBRHOS, communicatie van RIZIV naar ziekenhuizen via eHealthBox Pharmanet, communicatie van RIZIV naar artsen ivm voorschrijfgedrag

79 79 8/2/2011 6. In ontwikkeling  Ontsluiting digitale bibliotheek uitgewerkt door CEBAM toegang tot de digitale bibliotheek via eHealth user-management (DLH) guidelines distribution system, verdeling van de "scripts" en aanbevelingen  Verzekerbaarheid en facturatie derdebetalende voor apothekers (Assur/eFac)  Uitwisseling van medische attesten voor rijbewijzen tussen artsen en gemeenten (Mercurius)

80 80 8/2/2011 6. In onderzoek  Invoer in en raadpleging registers voor specifieke kankers (Hemato & Gyneco, bijkomende toepassingen van het kankerregister) register voor de opvolging van patiënten die behandeld werden met groeihormonen (SAGHE) register voor palliatieven zorgen (Minimale dataset voor Palliative care) register van de medische evaluaties van de personen met een handicap ter beschikking van de betrokkene instellingen register voor zorgtrajecten (REGM)

81 81 8/2/2011 6. In onderzoek  Ontsluiting van extramurale zorgkluizen in samenwerking met de Gemeenschappen  Verkiezingen voor kinesisten & tandartsen  Samenwerking met leveranciers van softwarepakketten gebruik van end-to-end encryptie door Medibridge gebruik van de eHealthbox door Medibridge  Elektronische mededeling van wachtverslagen door geneesheren van wacht aan de houder van een GMD (Wacht-mailer)

82 82 8/2/2011 6. In onderzoek  Derdebetalersysteem voor aanvullende hospitalisatieverzekering en ontwikkeling van beveiligde elektronische communicatiestromen (AssurCard/Assuralia)  Elektronische aangifte van beroepsziekte  Toepassingen voor Laboratoria proof of concept voor mededeling van resultaten van labo- onderzoeken naar huisartspakketten (eHealthBox labos- huisartsen) elektronische laboaanvragen door huisarts (labo’s timestamping)

83 83 8/2/2011 6. In onderzoek  Versterking, uitbreiding van de functionaliteiten voor sommige diensten Belrai, ontsluiting van Protocol 3 (integratie van nieuwe RIZIV profielen) Orgadon, registratie en raadpleging van testamenten FAGG “Gele Fiches”, vervangen van "DocCheck" voor deze website Medic-e (external), elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid

84 84 8/2/2011 7. Patiëntendossiers en voorschriften Beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften

85 85 8/2/2011 7. Patiëntendossiers ziekenhuizen  Het eHealth-platform zorgt voor het overeenkomen en modelleren, op basis van overleg in het begeleidingscomité, van de elektronische processen voor de uitwisseling van gegevens uit elektronische patiëntendossiers in ziekenhuizen en het voeden daartoe van het verwijzingsrepertorium (metahub-hub-systeem (zie hoger); hiertoe zijn 28 webservices beschreven  Het eHealth-platform stelt de basisdiensten van het eHealth-platform ter beschikking ter ondersteuning van de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische patiëntendossiers  Het eHealth-platform heeft de metahub evenals een fictieve test-hub ontwikkeld om de elektronische gegevensuitwisseling tussen hubs te testen

86 86 8/2/2011 7. Patiëntendossiers ziekenhuizen: nu Remote files unknown

87 87 8/2/2011 7. Patïëntendossiers ziekenhuizen: toekomst A C B 1: Where can we find data? 3: Fetch data from hub A 3: Fetch data from hub C Meta- Hub 2: In hub A and C Hub

88 88 8/2/2011 7. Extramurale patiëntendossiers  Het eHealth-platform ondersteunt de uitbouw van platformen voor de deling van gegevens uit patientendossiers beheerd door zorgverleners allerhande (huisartsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, thuisverplegers, diëtisten, psychologen, …) in samenwerking met de Gemeenschappen (Eerstelijnszorg-conferentie in Vlaanderen, Intermed-initiatief in Wallonië) tussen lokale informatiesystemen van extramurale zorgverleners onderling en tussen deze systemen en de informatiesystemen van zorg/welzijnsinstellingen, via het hub/metahubsysteem en voor interactie met een uit te bouwen kluis inzake extramurale zorg met hergebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform en voortbouwend op een aantal verworvenheden bij het uitgebouwde platform voor gegevensdeling tussen ziekenhuizen

89 89 8/2/2011 7. Extramurale patiëntendossiers  Het eHealth-platform ondersteunt de uitbouw van kluizen inzake extramurale zorg in samenwerking met de Gemeenschappen (Eerstelijnszorg-conferentie in Vlaanderen, Intermed-initiatief in Wallonië) mogelijke inhoud -samenvattende gegevens geput uit lokale informatiesystemen van onderscheiden (soorten van) verleners van extramurale zorg (Sumehr) -zorgtrajecten en zorgplannen -journalen -(verwijzing naar) vaccinatietoestand -op basis van een gecoördineerd ontwikkelde software die kan interageren met informatiesystemen van onderscheiden soorten van zorgverleners op basis van open standaarden en geïnformatiseerde businessprocessen idealiter gehost op beperkt aantal plaatsen met operationeel beheer door orga(a)n(en) bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse soorten verleners van extramurale zorg, de ziekenfondsen en de patiëntenorganisaties

90 90 8/2/2011 7. Elektronische voorschriften  Het systeem voor elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen in ziekenhuizen is operationeel de regelgeving is aangepast de nodige basisdiensten van het eHealth-platform zijn operationeel een open source referentie-implementatie, die eenvoudig kan worden geïntegreerd met de bestaande ziekenhuissoftware, is beschikbaar een viewer voor de controle-instanties is beschikbaar de nodige documentatie is beschikbaar op het portaal van het eHealth-platform 22 ziekenhuizen zijn in productie, 7 andere hebben testen uitgevoerd met gunstige resultaten

91 91 8/2/2011 7. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen Hospital prescription A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing prescription B hashcode B timestamp bag electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6 3

92 92 8/2/2011 7. Elektronisch voorschrift ambulant  Het systeem voor ambulant elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen is in test het project wordt beheerd door het Recip-e consortium, met ondersteuning van o.a. het eHealth-platform de toepassing is geïmplementeerd -volgens de vastgelegde use cases -met gebruik van de door het eHealth-platform vastgelegde KMEHR-berichten -met gebruik van de relevante basisdiensten van het eHealth-platform  coördinatie van elektronische deelprocessen  geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer  beheer van loggings  systeem voor end-to-end vercijfering  elektronische datering (time stamping) -met de uitgewerkte waarborgen inzake de vermijding van voorschrijven in anders naam de toepassing wordt vanaf januari 2011 getest door 30 zorgverstrekkers en bijgestuurd waar nodig

93 93 8/2/2011 eHealth Key depot Recip-e 1 asks for key 2 gives key 3 sends encrypted recipe 4 asks for key 5 gives key Prescriber Pharmacy 4 asks recipe 5 gives recipe 7. Elektronische voorschrift ambulant

94 94 8/2/2011 8. TTP voor codering en anonimisering Optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid voor bepaalde, in de wet opgesomde instanties ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid

95 95 8/2/2011 8. Codering en anonimisering  Een ‘werkbank’ is uitgewerkt met tools voor de aggregatie van gegevens in klassen de irreversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes de reversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes -via conversietabellen -via algoritmes

96 96 8/2/2011 8. Codering en anonimisering  Gebruik ervan is enkel toegelaten voor de in de wet opgesomde instanties; ontwerp van koninklijk besluit om deze instanties uit te breiden tot aantal instellingen van gemeenschappen en gewesten is gunstig geadviseerd door het Beheerscomité van het eHealth-platform  In de vereiste voorafgaandelijke machtiging van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt de procedure precies beschreven en beslist of het dient te gaan om anonimisering, irreversibele codering of reversibele codering

97 97 8/2/2011 8. Codering en anonimisering  De beslissing van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt voorafgaandelijk ter informatie meegedeeld aan het Beheerscomité van het eHealth- platform  Reeds gebruikt in 6 gevallen, telkens voorgelegd aan het Beheerscomité

98 98 8/2/2011 9. Motor van veranderingen Motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie

99 99 8/2/2011 9. Motor van veranderingen  De informatie over de visie en de strategie en de nodige organisatorische, juridische, technische en veiligheidsinformatie is beschikbaar op het portaal van het eHealth-platform  De nodige organisatorische, juridische, technische en veiligheidsondersteuning wordt proactief ter beschikking gesteld aan de actoren in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij programma’s en projecten of de uitbouw van diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

100 100 8/2/2011 9. Motor van veranderingen  Alle nuttige informatie over elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg wordt verstrekt op nationale of internationale studiedagen en congressen  Een helpdesk voor de gebruikers van het eHealth- platform waarbij wordt voorzien in de organisatie van een eerstelijns- en tweedelijnsbijstand is operationeel

101 101 8/2/2011 10. Samenwerking overheidsinstanties Organiseren van de samenwerking met andere overheidsinstanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

102 102 8/2/2011 10. Samenwerking overheidsinstanties  Het eHealth-platform neemt actief deel aan volgende organen: organen van het RIZIV, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het FAGG, de zorgverstrekkers en de verzekeringsinstellingen die aspecten van eHealth behandelen op hun vraag, de organen van de Gemeenschappen en de gewesten die aspecten van eHealth behandelen begeleidingsgroepen van belangrijke projecten (Recip-e, elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen, …) de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité het College van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid de organen van de Europese Unie bevoegd voor eHealth de algemene vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw Smals

103 103 8/2/2011 10. Samenwerking overheidsinstanties  Het eHealth-platform organiseert een tweemaandelijks overleg tussen de vertegenwoordigers van de overheidsinstellingen in haar Beheerscomité  Het eHealth-platform verzorgt de redactie van de auditoraatsrapporten in het kader van de machtigingsaanvragen die aan de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité worden voorgelegd

104 104 8/2/2011 11. Interne werking  Het organogram en het personeelsplan voor 2011 zijn opgesteld  Voor alle functies zijn functieprofielen opgesteld  De analytische boekhouding is geïmplementeerd  Het bestuursplan voor 2011 is uitgewerkt  In een tweewekelijkse opvolgingsvergadering worden de indicatoren overlopen m.b.t. de projecten en de service level agreements  Voor alle opdrachten toevertrouwd aan vzw Smals zijn schriftelijke samenwerkingsmodaliteiten opgesteld, waarvan de naleving driemaandelijks wordt opgevolgd

105 D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "Het eHealth-platform: een stand van zaken per 31 december 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google