De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intervisie op verplaatsing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intervisie op verplaatsing"— Transcript van de presentatie:

1 Intervisie op verplaatsing
Stage 17 maart 2009

2 Programma Verwelkoming Inleiding Kadering stage in drie faculteiten
Getuigenis Discussiemoment Verwelkoming voorstelling gastfaculteit & gastsprekers & deelnemers we doen een rondje (waar ook de getuigen aan deelnemen): iedereen vertelt wie hij/zij is, vanuit welke faculteit hij/zij komt, bij welke stage hij/zij betrokken is, welke vraag hij/zij gesteld heeft / wat interessepunten zijn. We noteren de vragen van de deelnemers op bord en groeperen deze direct volgens thema De getuigen geven vervolgens aan op welke elementen zij in zullen gaan 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

3 Inleiding Stage Juridische aspecten Welzijnsaspecten
Inhoudelijke aspecten inleiding op de sessie: bij het invoeren en/of uitwerken van een stage, zijn er 3 grote topics die in rekening gebracht moeten worden: de juridische kant van het verhaal (verwijzen naar de site ivm studiestage ad KUL), het welzijn van de studenten (zie site + contactpersoon) en de inhoudelijke invulling van de stage. Op dit laatste zullen we ons tijdens deze sessie focussen. (verwoording observatie-/studiestage vermelden: die zal verder in de sessie ook gebruikt worden) 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

4 Inleiding Stage Juridische aspecten Welzijnsaspecten
Inhoudelijke aspecten 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

5 Op deze webpagina vind je
een overzicht van verschillende soorten studiestages (ook stages in het buitenland) alle informatie over de juridische aspecten van een studiestage: regels, documenten die ingevuld moeten worden, stageovereenkomsten, verzekeringen, het stagedossier, sociaal statuut van stagiairs 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

6 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

7 Studiestage - definitie
Een studiestage is een vorm van studieactiviteit waarbij de student in het kader van zijn opleiding aan de K.U.Leuven in een instelling of bedrijf deelneemt aan het arbeidsproces met het doel zich te bekwamen in de vaardigheden die essentieel verbonden zijn met zijn leeractiviteiten. De studiestage is enkel door de K.U.Leuven verzekerd als ze onbezoldigd is. 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

8 Studiestage - soorten Observatie – en oriëntatiestage
Verplichte studiestage Vrije studiestage Een studiestage is een stage van een student die in het kader van zijn studie daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever. Observatie- en oriëntatiestage De observatiestage (ook kijkstage of oriëntatiestage genoemd) biedt de student de gelegenheid bij een werkgever de concrete uitoefening van een bepaald beroep of functie te observeren. De stagiair neemt geen deel aan het arbeidsproces. Daarnaast onderscheiden we de verplichte studiestage van de vrije studiestage. Dat onderscheid bepaalt de mogelijke looptijd van een stage. Verplichte studiestage Een studiestage is verplicht voor zover de stage als opleidingsonderdeel in het individueel curriculum van de student is opgenomen, hetzij als verplicht opleidingsonderdeel, hetzij als opleidingsonderdeel van keuze. Verplichte studiestages zijn verzekerd tot uiterlijk 120 dagen na de laatste dag van het academiejaar waarin de stage als opleidingsonderdeel wordt opgenomen. Vrije studiestage Vrije studiestage zijn stages die geen component zijn van een opleidingsonderdeel maar die voldoen aan volgende voorwaarden: de stage is onbezoldigd; d.w.z. dat er geen loon mag betaald worden. Onkostenvergoedingen die beantwoorden aan een reële kost (bv. verplaatsingsonkosten) zijn geen loon. Bezoldigde stages worden in geen geval verzekerd door de K.U.Leuven en hebben gevolgen voor het sociaal statuut van de student. de stage houdt rechtstreeks verband met een gevolgd opleidingsonderdeel of studie van de student. Dit betekent dat een hoogleraar de stage superviseert. De Hoogleraar is op de hoogte van de stage en er is een band tussen de stage en de gevolgde opleiding gedurende de stage. de stage situeert zich binnen het academiejaar en dit tot uiterlijk het einde van de zomervakantie. De stage mag 60 kalenderdagen bij eenzelfde stagegever niet overschrijden. Indien dit toch gebeurt, dan verliest de stage haar karakter van studiestage en kan ze gekwalificeerd worden als een beroepsinlevingsovereenkomst. In dat geval wordt de stagegever werkgever en valt de stage onder de voorwaarden van de beroepsinlevingsovereenkomsten zoals bepaald door art. 104 van de Programmawet van 2 augustus Eventueel kan een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten worden opgesteld. De vrije studiestage kan niet opgenomen worden door een student buiten de EER of van een nieuwe lidstaat. Niet- EER studenten of studenten van een nieuwe lidstaat kunnen enkel verplichte stages volbrengen. Voor vrije studiestages moet er een specifieke arbeidskaart worden aangevraagd. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid. Een stage waarbij de student niet meer ingeschreven is aan de K.U.Leuven kan niet als studiestage worden beschouwd, tenzij het een ‘uitloopstage’ in het kader van een verplichte studiestage betreft die zich situeert tot uiterlijk 120 dagen na het academiejaar. 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

9 Inleiding Stage Juridische aspecten Welzijnsaspecten
Inhoudelijke aspecten 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

10 VGM= veiligheid, gezondheid en milieu
Informatie over de welzijnswet: Via de linken op deze webpagina vind je meer informatie over de welzijnsaspecten voor stagiairs. (bv activiteiten met een bepaald risico zoals contact met bloed, heffen en tillen van lasten, ..) 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

11 Inleiding Stage Juridische aspecten Welzijnsaspecten
Inhoudelijke aspecten 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

12 Kadering stage Slide met BZ schema: kort toelichten dat de drie getuigen nu kort stage in hun faculteit zullen kaderen en dus zullen ingaan op de rechtse kant van het schema (Annelies) Korte kadering (telkens 5’) van de stage in de 3 voorbeeldfaculteiten: Welke stages zijn er in de faculteit? Wanneer vinden stages plaats: in welke jaren, in de zomer of doorheen het academiejaar, … Voor hoeveel studiepunten tellen stages mee? Zijn het officiële OPO’s? Worden stageplaatsen zelf gekozen of aangeleverd door de opleiding? Zijn stages verplicht of niet? Wat is de voorkennis, ervaring van studenten? (hangt samen met plaats in curriculum) Waar in de opleidingen situeren deze stages zich? --> Voor deze twee elementen wordt een basis slide gebruikt met de structuur van de faculteit (Ba/Ma) waarop deze elementen aangeduid/toegevoegd kunnen worden. Waarom zijn er stages in de faculteit? Werd het inrichten van stages besproken in de faculteit, op de POC? Hoe zijn de doelstellingen van de stages gelinkt aan de eindtermen? 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

13 De opleiding Farmaceutische Wetenschappen
Bachelor in de farmaceutische wetenschappen (3 jaar) Master in Farmaceutische Zorg (2 jaar) Master in Geneesmiddelen ontwikkeling (2 jaar) 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

14 Plaats van de stage 1 2 3 Bachelor Openbare apotheek
BEGELEIDE zelfstudie 1 2 3 begeleide ZELFSTUDIE Bachelor Openbare apotheek Kennismakingsstage Kennismakings-stage Ziekenhuis- apotheek Klinisch labo Industrie DE STUDENT Master Ziekenhuisapotheek Patiëntenafdeling Ziekenhuisstage Industriestage Apotheekstage ‘6 maanden’ 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

15 Pedagogische Wetenschappen
Bachelor in de Pedagogische Wetenschappen (3 jaar – 180 SP) Master in de Pedagogische Wetenschappen (2 jaar – 120 SP) De bacheloropleiding PW bestaat uit 3 jaren en komt overeen met 180 studiepunten. Studenten volgen verplicht de gemeenschappelijke stam en selecteren in 3e bachelor één van de vier majoren: major onderwijskunde, major orthopedagogiek, major sociale pedagogiek of major theoretische pedagogiek. De Master Pedagogische Wetenschappen bestaat uit 120 studiepunten. Studenten volgen de gemeenschappelijke stam, maken allen een masterproef en lopen allen een stage. Daarnaast kiezen zij voor één van de 4 afstudeerrichtingen: major orthopedagogiek, major onderwijskunde, major sociale pedagogiek of major theoretische pedagogiek. In totaal beslaan de twee masterjaren 120 SP. Major Orthopedagogiek Major Onderwijskunde Major Sociale Pedagogiek Major Theoretische Pedagogiek 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

16 Participatiestage (20 SP)
Plaats van de stage BEGELEIDE zelfstudie begeleide ZELFSTUDIE 1 2 3 Bachelor Theoretische Pedagogiek Sociale Pedagogiek Onderwijs- kunde Ortho- pedagogiek Observatie- stage (5 SP) DE STUDENT Master Plaats van de stage Wanneer de 3de bachelor studenten een major hebben gekozen, doen zij een observatiestage op dit specifieke terrein, nl. ‘korte stage in de orthopedagogiek, onderwijskunde, sociale pedagogiek of theoretische pedagogiek’. Zij hebben allen tot doel: het exemplarisch kennis maken met het pedagogisch werkveld en met de pedagogische vraagstellingen en interventies die daarbinnen plaatsvinden. Dit vormt een verplicht en wezenlijk onderdeel van de opleiding en beslaat 5 SP. De korte stage orthopedagogiek bestaat uit 3 weken stage (in september) (als kennismaking met een orthopedagogisch werkveld) + 2 bezoeken aan twee andere orthopedagogische settings + geïntegreerd verslag (5 SP) In 2de master lopen de studenten een verplichte participatiestage, overeenkomstig hun gekozen major. Dit telt mee voor 20 SP. Specifiek binnen orthopedagogiek, is er keuze uit twee types: een praktijkstage en een onderzoeksstage. - praktijkstage in de orthopedagogiek: 20 sp (20 weken, in eerste semester van 2de master) (Opgelet: studenten die praktijkstage doen, moeten verplicht een vak volgen, gekoppeld aan de stage: Verdieping en casuïstiek in orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening, 5 SP) - onderzoeksstage in de orthopedagogiek: 20 sp (16 weken) (Opgelet: studenten die een onderzoeksstage doen moeten verplicht één bijkomend opo naar keuze volgen, in overleg met hun stagementor, ter vervanging van het verdiepingsvak). Participatiestage (20 SP) Onderzoekstage Praktijkstage Orthopedagogiek 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

17 Faculteit Ingenieurswetenschappen
Bachelor Ingenieurswetenschappen (algemene richting met 7 afstudeerrichtingen + architectuur) Master Ingenieurswetenschappen (10 algemene masters + architectuur) 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

18 Kadering stage Kennismaking met de bedrijfswereld
Korte stage: observatie Lange stage: actieve deelname Slide met BZ schema: kort toelichten dat de drie getuigen nu kort stage in hun faculteit zullen kaderen en dus zullen ingaan op de rechtse kant van het schema (Annelies) Korte kadering (telkens 5’) van de stage in de 3 voorbeeldfaculteiten: Welke stages zijn er in de faculteit? Wanneer vinden stages plaats: in welke jaren, in de zomer of doorheen het academiejaar, … Voor hoeveel studiepunten tellen stages mee? Zijn het officiële OPO’s? Worden stageplaatsen zelf gekozen of aangeleverd door de opleiding? Zijn stages verplicht of niet? Wat is de voorkennis, ervaring van studenten? (hangt samen met plaats in curriculum) Waar in de opleidingen situeren deze stages zich? --> Voor deze twee elementen wordt een basis slide gebruikt met de structuur van de faculteit (Ba/Ma) waarop deze elementen aangeduid/toegevoegd kunnen worden. Waarom zijn er stages in de faculteit? Werd het inrichten van stages besproken in de faculteit, op de POC? Hoe zijn de doelstellingen van de stages gelinkt aan de eindtermen? Keuzevakken (tijdens vakantie!): gemotiveerde studenten 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

19 Getuigenis Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Selectie en begeleiding van stagemeesters Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Evaluatie van stages Faculteit Ingenieurswetenschappen Rol van studentenkring in stages De volgorde duiden Vermelden dat elk verhaal een breder kader zal brengen, maar op de vermelde thematiek zal focussen 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

20 Apotheekstage

21 Plaats van de stage 1 Bachelor Kennismakingsstage 2
BEGELEIDE zelfstudie 1 2 3 begeleide ZELFSTUDIE Bachelor Kennismakingsstage Kennismakings-stage Farmacie Master Ziekenhuisstage Apotheekstage 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

22 Begeleiding en selectie stagemeesters
Focus: Begeleiding en selectie stagemeesters 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

23 Apotheekstage - context
6 maanden studiestage tussen juli en mei Europese verplichting om apothekersdiploma te verkrijgen Lesmaandagen Startsessie (werkcollege) ± 120 studenten Stagegebied: Vlaanderen (België) 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

24 DOELSTELLINGEN 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

25 Doelstellingen stage : universiteit
≈ Competenties bijbrengen van een beginnende apotheker academische competenties beroepsgebonden competenties 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

26 De studentenkenmerken
Voorkennis farmaceutische zorg / geneesmiddelenontwikkeling goede cijfers / hakken over de sloot feitenkennis / praktisch inzicht apotheek thuis, voorbereidende stages, vakantiewerk,… Motivatie duidelijke doelstellingen / stage als oriëntatie 9 to 5 / grenzeloze inzet patiëntenzorg / werk achter de schermen Manier van leren zelfgestuurde student extern gestuurde studentModel van KOLB 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

27 De leeromgeving Veerle
Overgang uit vorige slide; samenvatting leeromgeving Terugkoppeling naar studentenkenmerken; sommigen verwachten meer van hun leeromgeving dan anderen; leeromgeving moet flexibel zijn. 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

28 Leeromgeving - didactisch team
Stagemeester Stagecoördinator Apotheekteam Beroepsverenigingen Veerle Overgang uit vorige slide; samenvatting leeromgeving Terugkoppeling naar studentenkenmerken; sommigen verwachten meer van hun leeromgeving dan anderen; leeromgeving moet flexibel zijn. 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

29 StageMEESTER mees·ter (de ~ (m.), ~s)
1 iem. die macht, gezag heeft => leider 2 virtuoos 3 onderwijzer 4 iem. die het doctoraal examen in de rechtsgeleerdheid heeft afgelegd => rechtsgeleerde 5 denksporter die op grond van zijn prestaties een titel heeft gekregen => schaakmeester 6 iem. die door het maken van een proefstuk de bevoegdheid had gekregen om zelfstandig zijn ambacht uit te oefenen [gildewezen] 7 [Belg.] onderofficier bij de marine, één rang lager dan meester-chef en gelijk aan 1e sergeant bij de landmacht, de luchtmacht en de medische dienst 8 meerdere in een sadomasochistische relatie mees·te·res (de ~ (v.), ~sen) 1 vrouw die macht, gezag heeft 2 vrouw die een kunst volmaakt beheerst 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

30 StageMENTOR men·tor (de ~ (m.), ~en/~s)
1 begeleider van leerlingen of studenten => tutor 2 gids, raadsman => adviseur be·ge·lei·den (ov.ww., ook abs.) 1 als gezelschap meegaan met (iem.) => escorteren, geleiden 2 iem. gedurende langere tijd helpen bij een proces of bezigheid => coachen 3 (van zaken) samengaan met 4 [muz.] met een tweede partij muzikaal bijstaan => accompagneren, backen 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

31 Selectieprocedure Student ‘kiest’ stagemeester: Hulpmiddelen:
Woonplaats Aard van apotheek Begeleiding? Hulpmiddelen: Infosessie Lijst Onthaalbrochure Spreekuur stagecoördinator 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

32 Lijst Stagemeesters van de laatste 5 jaar die voldoen aan interuniversitaire voorwaarden Evaluatie door stagiairs Evaluatie door stagebezoeken Positief advies van orde en inspectie ‘zwarte lijst’ 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

33 Aansturen 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

34 Begeleiding van stagemeesters
Contact Kader aanbieden Terugkoppeling op ‘mentorschap’ Ondersteuning bij evaluaties 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

35 Contact Opleiding beginnende stagemeesters Infosessie september
Stagebezoeken Contactpersoon aan de universiteit Nieuwsbrieven 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

36 Kader aanbieden Website: http://pharm.kuleuven.be/stage Infomap
Modulair stageplan Tussentijdse evaluaties Jaarplanning Doorheen de stage zal er een evolutie zijn in de tijd die aan bepaalde taken besteed wordt. Het modulair stageplan kan hierbij richtinggevend zijn. Bovendien is er groei nodig en hebben we een leidraad opgesteld voor de sm en stagiairs 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

37 Terugkoppeling Minimum 3 evaluaties van stagiairs
Tips over feed-back geven Suggesties voor verbetering Positionering tov andere stagemeesters 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

38 Evaluatie 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

39 Evaluatie van de stage = Moeilijk! Opdrachten Stage-examen
Evaluatie door stagemeester 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

40 Begeleiding bij evaluatie
Regionale vergaderingen Infosessie Ondersteunende documenten 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

41 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

42 PPW - Evaluatie van stages
17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

43 De opleiding Bachelor in de Pedagogische Wetenschappen
(3 jaar – 180 SP) Master in de Pedagogische Wetenschappen (2 jaar – 180 SP) Major Orthopedagogiek Major Onderwijskunde Major Sociale Pedagogiek Major Theoretische Pedagogiek 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

44 Stageplaatsverwervingsprocedure
Informatiefase Collectief informatiemoment Oriënteringsfase Aanbod: elektronisch stagebestand Voorstel van eigen stageplaats Toekenning stageplaatsen 2 lotingsrondes: uitgeloot of selectiegesprek Goedkeuring eigen stageplaats na indiv. gesprek Contactfase 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

45 Doel van de stage Orthopedagogisch handelen
Inzicht in werking, structuur en organisatie van de stageplaats Kritische reflectie op eigen functioneren en handelen Professionele houding (t.a.v. stagementor, cliënten en team) 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

46 Evaluatiecriteria Persoonlijke inzet en betrokkenheid
Zelfstandigheid en initiatief Systematisch werken en nauwgezetheid Inzicht in de opdracht, de structuur en de werking van de stagevoorziening 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

47 Evaluatiecriteria Inzicht in de behandelde thema’s, problematieken en doelgroepen Adequate interventies stellen Relatievaardigheid en vermogen tot samenwerken Adequate omgang met cliënten, leerlingen, studenten, volwassenen, … Gerichtheid op innovatie, verbetering, op de eigen professionele ontwikkeling en op levenslang leren 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

48 Evaluatievormen - Kwalitatief
Tussentijdse evaluatie met stagementor en stagebezoek door stagecoördinator - Kwalitatief Ev. 2de tussentijdse evaluatie (bij problemen) Eindevaluatie door stagementor (cf. standaard beoordelingsformulier) - Nu kwalitatief i.p.v. kwantitatief Ev. eindgesprek stagementor, student & stagecoördinator 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

49 Evaluatievormen Eindevaluatie van stageverslag door stagecoördinator (cf. portfolio) Totale eindbeoordeling: gewogen eindpunt (verhouding: 3/5 stage en 2/5 stageverslag) Evaluatie door de stagiair 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage

50 Hoe ga je om met studenten met moeilijkheden tijdens de stage?
Discussiemoment Hoe ga je om met studenten met moeilijkheden tijdens de stage? (persoonlijkheidsstoornis, gebrek aan communicatievaardigheden, verslaving, ...) 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage


Download ppt "Intervisie op verplaatsing"

Verwante presentaties


Ads door Google