De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

2 Overzicht Historiek Ideologie Internationaal Statuten
Bis: beweging voor internationale solidariteit

3 Historiek

4 Historiek: 19de eeuw 1857: Broederlijke wevers & noodlijdende broeders (spinners) Metaalbewerkersbond(pluralistische bonden) 1856: begin politisering en verzuiling: broederlijke wevers richt leesgezelschap op, deze kern, ‘vooruit’, sluit zich in 1886 aan bij ‘eerste internationale’ 1860: overkoepelende structuur: werkgeversverbond (korstondig) 1877: hereniging beide weversverbonden, maar herenigde broederlijke wevers sluiten zich aan bij Vlaamse socialistische arbeiderspartij.

5 Historiek: 19de eeuw De liberale voorzitter van de Wevers, Crevaels stapte met zijn vrienden op en stichtte de "Vrije Kiezersbond" (naderhand herdoopt tot "Algemene Bond van Werklieden en Burgers"). Die groepeerde met vrij veel succes de niet-socialistische arbeiders bij de verkiezingen voor de Werkrechtersraad (1878, 1881, 1884). 1884: Verhaegen (ultramontaan) & Eylenbosch (militant katholiek) sluiten zich aan: oprichten vele anti-socialistische initiatieven: Bijvoorbeeld de "Anti-socialistische Katoenbewerkersbond" (1886), de kern van wat later de Christelijke Centrale der Textielbewerkers zou worden. Algemene Bond voor de liberale arbeiders wordt te eenzijdig katholiek: scheuring. Katholieken vestigen zich in eigen lokalen. 1891: Crevaels medestichter van de "Liberale Werkersverdediging", die de liberale mutualistische, syndicale en later ook coöperatieve initiatieven groepeerde. Ook kiesvereniging om verkiesbare plaatsen te bekomen op de kandidatenlijsten voor de politieke verkiezingen en de verkiezingen voor de Werkrechtersraden en de Werk- en Nijverheidsraden.

6 Historiek: 20ste eeuw Aanzet beweging die streefde naar een nationale overkoepeling van de liberale vakbonden. 1920: Oprichting van de "Nationale Centrale der Liberale Vakbonden van België" (NCLVB). Zij beschikte over een nationale, interprofessionele weerstandskas (de eerste in dit genre, dus voor de katholieken en socialisten). 1923: De tweetaligheid werd veralgemeend toen de afdeling van Soignies zich aansloot bij de stakingskas. 1930: aangevuld met een nationale werkloosheidskas Aansluiten alle bonden en verbonden als plaatselijke afdelingen van de NCLVB. 1939 naamsverandering van NCLVB in ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België). De structuur van de ACLVB (met sociale zetel in Brussel) is sinds 1930 niet noemenswaardig gewijzigd (behalve in 1989 : de oprichting van regionales met eigen bevoegdheid, dit als aanpassing aan de politieke gewestvorming).

7 Ideologie

8 Ideologie “De ACLVB is een liberale vakbeweging; dit betekent dat wij ons uitdrukkelijk bekennen tot het liberalisme als basis voor onze syndicale werking" “In het belang van de werknemers, over alle grenzen heen, wensen wij immers dat een consensus mag groeien, over zin en betekenis van het syndicalisme, over zijn doelstellingen en middelen, over de syndicale samenwerking, en over de wenselijke politieke en sociaal-economische context waarin de syndicale werking dient te gebeuren en die ze trouwens mede tot stand brengt.” “(Werknemers) syndicalisme is het georganiseerd nastreven, door machtsuitoefening op basis van vrijwillige solidariteit, van de materiële en immateriële, individuele en collectieve belangen van de werknemers (actieven en sociaal-verzekerden). (Succesvol) syndicalisme heeft politieke consequenties.” * Dat is de openingszin van het Congresverslag van december 1975. *De ACLVB gaat prat op het feit dat zij zich, ondanks de veranderlijke wereldtrends, nog altijd vasthouden aan hun oorspronkelijke basis ideeën.

9 Internationaal IVV EVV Internationale sectorfederaties
Trade union advisory committee Internationale arbeidsorganisatie

10 Internationaal: IVV Het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) vertegenwoordigt 157 miljoen werknemers verenigd in 225 syndicale organisaties verspreid over 148 landen. Het IVVV werkt nauw samen met de Internationale Arbeidsorganisatie en heeft een consultatief statuut bij de Economische en Sociale Raad bij de Verenigde Naties en gespecialiseerde organisaties als UNESCO, FAO... Het IVVV onderhoudt contacten met het IMF, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie

11 Internationaal: IVV Het IVVV organiseert en coördineert campagnes rond thema's als : het respecteren en de verdediging van vakbonds- en werknemersrechten het uitroeien van dwang- en kinderarbeid de promotie van gelijke kansen voor werkende vrouwen het milieu vormingsprogramma's voor syndicalisten over de hele wereld het aanmoedigen van de organisatie van jonge werknemers het zenden van missies om de situatie van vakbonden in verschillende landen te onderzoeken

12 Internationaal: EVV Het Europees Vakverbond (EVV) werd opgericht in 1973 om een tegengewicht te vormen van vakbondszijde tegen de economische krachten van de Europese integratie. Na de omwentelingen in Centraal- en Oost-Europa zijn een groot aantal nieuwe vakbonden aangesloten. Op dit ogenblik zijn 76 nationale vakbonden uit 35 landen en 11 Europese vakcentrales lid van het EVV. Zij vertegenwoordigen 60 miljoen werknemers. Andere vakbondsstructuren zoals Eurocadres (het Europees verbond van kaderpersoneel) en EFREP/FERPA (de Europese federatie van oudere en gepensioneerde personen) zijn actief onder auspiciën van het EVV. Daarenboven coördineert het EVV de activiteiten van 39 interregionale vakverbonden. Zij organiseren de vakbondssamenwerking over de grenzen heen. Het EVV is erkend door de Europese Unie, de Raad van Europa en EFTA als de enige multisectorale vakvereniging op Europees niveau.

13 Internationaal: Internationale Sectorfederaties
De ACLVB is aangesloten bij een aantal internationale sectorfederaties die deel uitmaken van het EVV of het IVVV. Vb.: EMF (European Metalworkers Federation), EMCEF (European Mine, Chemical and Energy Workers' Federation)

14 Internationaal: Trade Union Advisory Committee
TUAC treedt als tussenschakel op tussen vakbonden en de OESO. Oorsprong als adviserend orgaan ten tijde van het Marshall Plan. De rol van TUAC heeft zich naderhand aangepast aan de veranderende rol van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Huidige rol: ervoor te zorgen dat er een effectieve sociale dimensie is in de wereldeconomie. De organisatie tracht dat waar te maken door regelmatig overleg met het secretariaat, de diverse comité's en de regeringen van de lidstaten van de OESO. TUAC coördineert en vertegenwoordigt de visie van de vakbonden in de geïdustrialiseerde wereld. TUAC vertegenwoordigt 55 nationale vakbonden, goed voor 70 miljoen werknemers, in de 29 OESO-landen.

15 Internationaal: De internationale arbeidersorganisatie
De ACLVB maakt deel uit van de Belgische delegatie op de conferenties van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De IAO werd opgericht in 1919 en groepeert de regeringen, werkgevers en werknemers uit 174 lidstaten. Doel is een gezamelijk front te vormen voor de vooruitgang van de sociale bescherming en de verbetering, in gans de wereld, van de levens- en werkomstadigheden. Het Internationaal Arbeidsbureau in Genève vormt het permanent secretariaat van de organisatie.

16 Statuten I Doelstellingen II Structuur III Beleidsorganen
Nationaal Regionaal IV Vermogen – beheer - controle

17 Statuten “afwezigheid van logge, inefficiënte tussenniveaus (subregionaal of professioneel) tussen de plaatselijke secretariaten en ondernemingskernen enerzijds en de nationale centrale die de syndicale actie coördineert en een uitgebreid dienstenpakket aanbiedt aan de leden, militanten en plaatselijke verantwoordelijken anderzijds.” Deze statuten werden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 1989.

18 Statuten: I doelstellingen
De ACLVB heeft hoofdzakelijk als doeleinden : de organisatie en de ontwikkeling, zowel op nationaal vlak, op regionaal en communautair gebied, van de liberale vakbeweging alsmede de leiding en de coördinatie van haar werking; de bevordering van de liberale vakbeweging op internationaal gebied; de behartiging van de materiële en immateriële belangen van de werknemers; het op zich nemen van alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met de werkloosheidsverzekering; het streven naar een vrijere en meer rechtvaardige maatschappij, gevestigd op sociaal-liberale grondslagen, zoals nader bepaald door de Congressen van de ACLVB.

19 Statuten: I doelstellingen
Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen kan de ACLVB onder meer : haar leden vertegenwoordigen in alle advies-, overleg- en beslissingsorganen van publiek- en privaatrechtelijke aard, zowel op nationaal, regionaal en communautair vlak als op internationaal gebied; gebruik maken van alle syndicale actiemiddelen; alle diensten inrichten die zij nuttig oordeelt, en alle fondsen, verenigingen en instellingen zelf oprichten en beheren of eraan participeren. Het oprichten van een centrale Weerstandskas is verplicht. De ACLVB is onafhankelijk van elke politieke partij

20 Statuten: II Structuur
Afdelingen Regionalen Diensten van het sociaal secretariaat Elke gemeente behoort tot het ambtsgebied van een welbepaalde Afdeling.

21 Statuten II Structuur De Afdelingen zijn bevoegd om hun organiek reglement op te stellen (in overeenstemming met de statuten en reglementen van de ACLVB) en een bestuur aan te stellen. Het bestuur van de Afdeling dient een vertegenwoordiging van de militanten te omvatten.  De Regionalen bestaan uit Vlaamse Regionale die de Vlaamse Afdelingen omvat; Waalse Regionale die de Waalse Afdelingen omvat. De Regionales van de ACLVB zijn bevoegd inzake bepaalde materies die grondwettelijk worden toegewezen aan de Gewesten en de gemeenschappen.

22 Statuten II Structuur De diensten van Het Centraal Secretariaat vormen een geheel maar worden omwille van de functionaliteit dermate gestructureerd dat rekening wordt gehouden met een dubbele finaliteit Het verzekeren van een permanent en daadwerkelijk begeleiden, bevorderen en coördineren van de syndicale activiteiten; Het verzekeren van een permanent en daadwerkelijk individueel dienstbetoon en het verwezenlijken van een soepele en gecoördineerde werking van de organisatie.

23 Statuten III beleidsorganen: nationaal
Nationaal Congres, Het Nationaal Comité, Het Nationaal Bureau Het Uitvoerend Comité. Voorgezeten door nationaal voorzitten of nationaal secretaris De vergaderingen van de nationale organen worden voorgezeten door de Nationaal Voorzitter, of bij afwezigheid door de Nationaal Secretaris met de grootste anciënniteit in de functie.

24 Structuur Nationaal: nationaal congres
Het normaal nationaal congres wordt minstens om de vier jaar gehouden. Daarnaast kan men, onder bepaalde voorwaarden, een buitengewoon congres samenroepen. Het Nationaal Congres vertegenwoordigt het hoogste gezag in de schoot van de ACLVB en heeft als opdracht : de uitwerking, de herziening en de aanpassing van het sociaal en economisch programma; de bespreking en de goedkeuring van de activiteitsverslagen opgesteld door het Uitvoerend Comité; de verkiezing van de Nationaal Voorzitter op grond van de kandidaturen schriftelijk ingediend bij het Nationaal Bureau; de evaluatie van de werkzaamheden van de Nationaal Voorzitter en, indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van zijn mandaat; de bespreking en de goedkeuring van voorstellen tot wijziging van de statuten.

25 Structuur Nationaal: nationaal comité
Het Nationaal Comité wordt samengeroepen op initiatief van het Nationaal Bureau. (zie verder) Het Nationaal Comité vergadert minstens tweemaal per jaar. Het Nationaal Comité heeft als opdracht : het bepalen, gedurende de periode tussen twee Congressen, van de principiële standpunten van de ACLVB inzake de syndicale en sociale actie; het verkiezen van de Nationaal Secretarissen op grond van de kandidaturen schriftelijk ingediend bij het Nationaal Bureau; het evalueren van hun werkzaamheden en indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van hun mandaat.

26 Structuur Nationaal: het nationaal bureau
Het Nationaal Bureau vergadert zo dikwijls als de omstandigheden het vereisen maar minstens tien maal per jaar. Het Nationaal Bureau heeft als opdracht : het toezicht over de uitvoering door het Uitvoerend Comité van de beslissingen van het Congres en van het Nationaal Comité het toezicht over de toepassing van de statuten en van de protocollen waarvan sprake in artikel 12; het goedkeuren, op voorstel van het Uitvoerend Comité, van de jaarlijkse begroting alsmede van de financiële middelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie ervan; het goedkeuren van de resultatenrekeningen van de ACLVB, alsmede van het schriftelijk verslag voorgelegd op het einde van elk boekjaar door de Directeur gelast met het financieel beheer en de personeelsadministratie;

27 Structuur nationaal: het nationaal bureau
doelstellingen: het kennisnemen van de rekeningen goedgekeurd door de bestuursorganen van de fondsen, verenigingen en instellingen, opgericht door de ACLVB; het oprichten, fusioneren, splitsen en opheffen van Afdelingen in toepassing van artikel 19 alsmede het vaststellen van hun territoriale bevoegdheid; het bepalen van het aandeel van de Afdelingen in de bijdragen en in de administratiekosten toegekend door de RVA en door de Sociale Fondsen; het bepalen van de dotatie die de werkingskosten van de Regionales en van de Afdeling Brussel voor hun regionale bevoegdheden. het aanduiden van de Directeur gelast met het financieel beheer en de personeelsadministratie, het evalueren van zijn werkzaamheden en indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van zijn mandaat;

28 Structuur nationaal: het nationaal bureau
Doelstelling het aanduiden, van één of meerdere Adjunct-Nationaal Secretarissen, het evalueren van hun werkzaamheden en indien daartoe aanleiding bestaat het intrekken van hun mandaat; de toewijzing van de respectieve bevoegdheden van de leden van het Uitvoerend Comité het aanduiden van de afgevaardigden van de ACLVB in de fondsen, verenigingen en instellingen, alsmede het intrekken van hun mandaat; het vastleggen op voorstel van het Uitvoerend Comité, van het statuut van het personeel van de ACLVB, zowel voor het personeel van de diensten van het Centraal Secretariaat als voor dat van de Afdelingen en de Regionales; het bepalen van de agenda en van de modaliteiten van samenroeping van het Congres en het Nationaal Comité

29 Structuur nationaal het uitvoerend comité
Het Uitvoerend Comité vergadert zo dikwijls als de omstandigheden het vereisen. Het Uitvoerend Comité is bevoegd voor alle zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het dagelijks beheer van de ACLVB. In het raam van deze opdracht heeft het Uitvoerend Comité onder meer de zorg over: het personeelsbeheer; de organisatie van de diensten; de takenverdeling tussen het personeel en het toezicht op de degelijke uitvoering van die taken; het toewijzen van opdrachten en vertegenwoordigingen; het beslissen over de erkenning van stakingen en de toekenning van stakingsuitkeringen; het opstellen van de begrotingen en van de rekeningen; de belegging van de geldmiddelen van de ACLVB

30 Statuten III Structuur: regionaal
het Regionaal Comité de Gewestsecretaris;

31 Structuur Regionaal: het regionaal comité
Het Regionaal Comité vergadert minstens éénmaal per jaar op uitnodiging gericht aan de Afdelingen. Het Regionaal Comité heeft als opdracht: met de specifieke situatie in het gewest en het vastleggen van de krachtlijnen van de standpunten die door de vertegenwoordigers van de Regionale zullen worden verdedigd; het aanduiden van de Gewestsecretaris, het evalueren van zijn werkzaamheden en, indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van zijn mandaat; het aanduiden van de afgevaardigden in het Nationaal Bureau het goedkeuren van de activiteitsverslagen opgesteld door de Gewestsecretaris;

32 Structuur Regionaal: Doelstellingen regionaal comité:
het opstellen van zijn organiek reglement. het eventueel instellen van overlegorganen op het vlak van Gewest. Doelstellingen gewestsecretaris: Verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de Regionale

33 Statuten IV: Vermogen- beheer - controle
Het vermogen van de ACLVB wordt beheerd door het Uitvoerend Comité In de schoot van de ACLVB bestaat een Weerstandskas waaruit financiële steun wordt verleend aan de leden die betrokken zijn bij een erkende staking of lock-out.   De werking van de Afdelingen wordt gefinancierd door: een aandeel in de bijdragen van de leden; een aandeel in de administratiekosten toegekend door de RVA aan de Werklozenkas en door de Sociale Fondsen voor de uitbetaling van sociale voordelen; bijzondere toelagen, toegekend door het Nationaal Bureau, indien het belang van de organisatie dit vereist.

34 BIS: beweging voor internationale solidariteit
Sinds vele jaren ontwikkelt de ACLVB programma’s van internationale samenwerking, in het oog van solidariteit. Vele projecten komen tot stand met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Directie-Generaal. ACLVB is actief in ontwikkelingssamenwerking in Europa, Centraal & Zuid Afrika en het midden Oosten.

35 Bis: beweging voor internationale solidariteit
In Centraal Afrika bestaan projecten die de ACLVB, in samenwerking met de lokale vakbonden, organiseert in de Democratische Republiek Congo, Congo Brazzaville, Burundi, Rwanda, Gabon, Mauritanië en Senegal. Bedoeling is de communicatie in de schoot van deze vakverenigingen te ondersteunen en onder meer ook de infrastructuur te versterken. In Zuid Afrika zijn de hygiëne en veiligheid op het werk enkele van de belangrijkste werkdomeinen voor de vakbonden. Het voorkomen van HIV-besmetting is daar onder meer een voorbeeld van. In Israël en Palestina concentreren de projecten zich op de wil om joden, christenen en moslims te laten samenwerken in dezelfde ondernemingen. Dergelijke gemengde groepen van syndicaal afgevaardigden krijgen een identieke syndicale opleiding.


Download ppt "Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België"

Verwante presentaties


Ads door Google