De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid Tom Auwers Directeur-generaal FOD Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid Tom Auwers Directeur-generaal FOD Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal."— Transcript van de presentatie:

1 Bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid Tom Auwers Directeur-generaal FOD Sociale Zekerheid Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Frank.Robben@ksz.fgov.be

2 p. 2 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Overzicht >situering van de bestuursovereenkomst in het landschap van de sociale sector >leerpunten uit het verleden >uitdagingen voor de toekomst

3 p. 3 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Bestuursovereenkomsten (BO): wettelijk kader >krachtlijnen kaderbesluit 3 april 1997 –duidelijke, wederzijdse afspraken tussen openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) en Belgische Staat inzake door OISZ bij de taakuitvoering te bereiken doelstellingen inzake efficiëntie en kwaliteit aan de OISZ door de Belgische Staat voor de taakuitvoering ter beschikking gestelde beheerskredieten opmerking: geen beheersovereenkomsten (inhoudelijke opdracht), maar bestuursovereenkomsten (wijze van uitvoeren van de inhoudelijke opdracht) –grotere bestuursruimte en verantwoordelijkheid voor OISZ inzake personeelsbeleid, financieel beleid en beleid inzake informatieverwerking –partenariaatsrelatie tussen Belgische Staat en OISZ ipv zuivere gezagsrelatie, met evolutie van rol van Regeringscommissarissen van louter toezicht naar vertegenwoordiger van de Belgische Staat in de partenariaatsrelatie

4 p. 4 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Inhoud bestuursovereenkomst en bestuursplan >bestuursovereenkomst tussen Belgische Staat en elke OISZ –taken die de OISZ op zich neemt voor de uitvoering van haar opdrachten –gekwantificeerde doelstellingen inzake efficiëntie en kwaliteit –gedragsregels t.a.v. het publiek –methodes voor het meten van de mate waarin de doelstellingen worden bereikt en de gedragsregels worden nageleefd –berekeningswijze van de beheerskredieten –positieve en negatieve sancties (geen uitvoering aan gegeven) >bestuursplan intern aan elke OISZ –operationalisering op jaarbasis van de taken vervat in de bestuursovereenkomst, met onderscheid tussen continuïteitstaken verbeterprojecten voor het komende jaar –aanduiding van de primair verantwoordelijke afdeling(en) voor elke taak –planning van de uit te voeren taken

5 p. 5 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Meer bestuursruimte >financieel beleid –opdeling begroting in opdrachtenbegroting en beheersbegroting –meerjarenbeheersbegroting op basis van berekeningswijze vervat in de bestuursovereenkomst –soepelere herallocatie van financiële middelen binnen eenzelfde jaarbegroting en, voor investeringsprojecten, over verschillende jaarbegrotingen heen >personeelsbeleid –functiebeschrijvingen –personeelsplan vastgelegd door beheersorgaan –opname functies in personeelsplan impliceert wervingsmachtiging –aangepast personeelsstatuut

6 p. 6 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Achteruitzien om vooruit te gaan: markante data >1997: publicatie KB op de responsabilisering van de OISZ >1999: start onderhandelingen BO 10/15 met looptijd van 3 jaar >2000: start onderhandelingen BO 5/15 met looptijd van 3 jaar >2001: afronding publicaties BO 10/15 >2004: afronding publicaties BO 5/15 >01/2004: start evaluatie naleving verbintenissen OISZ 10/15 >11/2004: verlenging BO 10/15 met 1 jaar >12/2004: voorlegging rapport evaluatie verbintenissen OISZ aan Ministerraad >01/2005: start evaluatie naleving verbintenissen OISZ 5/15 >06/2005: start onderhandelingen nieuwe BO 15/15

7 p. 7 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Een vernieuwend project >uniek landschap van de sociale zekerheidssector heeft een innovatief Belgisch project voortgebracht –versleuteling van 845 miljoen € aan beheerskredieten over meerdere contractanten via het instrument van bestuursovereenkomsten 15 instellingen, vertegenwoordigd door beheerscomités en dagelijks bestuur 5 voogdijministers >eerste contractcyclus loopt ten einde: tijd voor zinvolle reflectie en (auto)kritische stand van zaken

8 p. 8 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Het BO-pandemonium Regerings- commissarissen Regerings- commissarissen Ondersteuning van minister Onderhandeling, partenariaat, opvolging Ondersteuning Regerings- commissarissen Regerings- commissarissen Ondersteuning van minister Onderhandeling, partenariaat, opvolging Ondersteuning College van de RC ? IKW Minister Ambtenarenzaken Minister Ambtenarenzaken Rekenhof Revisoren Regering FOD WASO FOD SZ Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Beheerscomité Voogdijminister Minister Begroting FOD B&B

9 p. 9 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Evaluatie van BO’s: methodologie Strategische verbintenissen (BO) Omgevings- behoeften prognose Politieke wensen tijdens de onderhan- delingen Operationele doelstellingen (BO) Actieplannen bij bestuursplan Prestaties Resultaten Algemene resultaten / effecten PlanningUitvoering Toegewezen opdrachten Opdrachten 27de maand verslag Evaluatieobject Ideaal type Norm(en) Analyse van de bereikte resultaten Basis : documentanalyse bestuursovereenkomst jaalijkse verslagen OISZ verslagen van de regeringscommissarissen bestuursplan enkel als laatste oplossing

10 p. 10 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Evaluatie van BO’s: methodologie >enkel evaluatie van de naleving van de verbintenissen door de OISZ, niet van de naleving van de verbintenissen door de Belgische Staat >gefaseerde evaluatie-aanpak –fase 1: herstructurering van de bestuursovereenkomst –fase 2: invoering van de prestatiegegevens vanwege de OISZ –fase 3: evaluatie van de realisatiegraad van de doelstellingen door de OISZ >kwaliteit van het resultaat van de diverse fases werd getoetst in overleg met elke OISZ

11 p. 11 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Vaststellingen uit evaluatie OISZ: doelbereik Doelstellingen met scope verder dan evaluatieperiode (11%) Niet gerealiseerde doelstellingen (6%) Voorwaardelijk gereali- seerde doelstellingen (8 %) Gerealiseerde doelstellingen (75%) Aantal geëvalueerde doelstellingen bij de OISZ: 986 (van 1202 vastgelegde)

12 p. 12 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Vaststellingen uit de evaluatie: procesverloop >sterktepunten –uiteindelijk heeft elke OISZ een bestuursovereenkomst –zichtbare invulling van de verbeteringsmarge door de OISZ –mobilisatie bij de OISZ –kernelement in nieuw mandaatsysteem >verbeterpunten –beter kader voor totstandkoming: transparanter onderhandelings- en goedkeuringsproces –meer wederzijdse verbintenissen tussen Belgische Staat en OISZ –meer transversaliteit qua projecten –meer dynamisch qua aanpassingsmogelijkheden –opportuniteiten voor overdracht van leermomenten

13 p. 13 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Vaststellingen uit de evaluatie: technische kwaliteit >sterktepunten –duidelijke leereffecten m.b.t. de operationalisering van de doelstellingen >verbeterpunten –meer geoperationaliseerde doelstellingen –meer genormeerde doelstellingen –coherentere rapportering –aandacht voor kwaliteitscontrole op de gegevens uit de prestatiemeet- systemen en op de systemen zelf

14 p. 14 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Algemene vaststelling: evidente toegevoegde waarde Katalysator voor interne modernisering Instrument voor afleggen van verantwoording Platform voor inhoudelijke discussie tussen voogdij en OISZ

15 p. 15 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Katalysator voor interne modernisering >gestructureerde, jaarlijkse geactualiseerde reflectie inzake –evolutie van de omgeving –missie –strategische doelstellingen –operationele doelstellingen >geïntegreerde sturing via bestuursplan en meetinstrumenten >permanente procesverbetering >definitie, uitvoering en opvolging van verbeterprojecten op (middel)lange termijn >interne controle op basis van permanente risico-analyse >samenwerkingsmodel >modern personeelsbeleid op basis van functiebeschrijvingen en competentiebeheer >gecoördineerd informatiebeheer

16 p. 16 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Instrument voor afleggen van verantwoording >reflectie inzake kritische succesfactoren voor bereiken van doelstellingen op verschillende vlakken –resultaten, oa inzake tijdigheid en kwaliteit –processen –proactiviteit en innovatie –financieel >definitie van performantie-indicatoren voor elke kritische succesfactor >opstelling van normen voor de onderscheiden performantie-indicatoren >opvolging van mate van bereiken van normen in geïntegreerde meetinstrumenten –boordtabellen –balanced score cards –analytische boekhouding >aanzet tot externe benchmarking via common assessment framework (CAF)

17 p. 17 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Common Assessment Framework (CAF) leiderschap management van de processen, de verandering en de burger/klant- gerichtheid en -betrokkenheid meetbare resultaten op het vlak van de kernactiviteiten human resources management beleid en strategie extern part- nerschap en interne middelen resultaten bij het personeel resultaten bij de burger/klant invloed op de samenleving FACTORENRESULTATEN INNOVATIE EN LEREN

18 p. 18 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be What’s next? >nieuwe bestuursovereenkomsten staan voor de deur: officiële start = ‘T minus 3 maanden’ >uitdagingen –realiseren van verbeterpunten –realiseren van bijkomende verwachtingen (her)normering van (nieuwe) doelstellingen rapporteringsinstrumentarium en het gebruik ervan door voogdij financieel instrumentarium: analytische boekhouding, audit reële opname veranderde rol door Regeringscommissaris –correcte invulling van de contractuele relatie door de Belgische Staat –ruimte bieden voor echt ondernemerschap bij de OISZ, waarbij deze ten volle initiatieven en verantwoordelijkheden kunnen nemen, inclusief berekende risico’s

19 p. 19 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Naar ruimte voor echt ondernemerschap bij de OISZ >duidelijke taakverdeling –Regering vastleggen van beleidsdoelstellingen beleidsevaluatie aansturen van de OISZ/FOD op basis van de beleidsdoelstellingen opvolgen en evaluatie van de OISZ/FOD inzake beleidsuitvoering communicatie m.b.t. beleidsdoelstellingen en beleidsevaluatie verantwoordelijkheid voor effectiviteit van het beleid –OISZ en FOD ondersteuning bij beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie beleidsuitvoering communicatie m.b.t. beleidsuitvoering verantwoordelijkheid voor efficiëntie van de beleidsuitvoering –respect van paritair beheer, eigen aan de OISZ >samenwerking, partenariaat tussen –Regering – OISZ/FOD –OISZ onderling –OISZ – FOD

20 p. 20 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Naar ruimte voor echt ondernemerschap bij OISZ >gebaseerd op volwaardig overleg –regelmatige contacten tussen vaste vertegenwoordigers van onderscheiden instanties –proactief, transparant en oplossingsgericht –klemtoon op inhoudelijke thema’s, niet op administratieve of vormelijke aspecten –waarborg voor OISZ van betrokkenheid bij uitwerking regelgeving die impact heeft op hun werking >met wederzijds respect en in wederzijds vertrouwen –transparante onderlinge communicatie –coherente externe communicatie –naleving van hogervermelde taakverdeling –definitie van verbintenissen op hoog niveau (wat, niet hoe) –naleving van aangegane verbintenissen –tegensprekelijke evaluatie op grond van mate van wederzijdse naleving van aangegane verbintenissen

21 p. 21 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Naar ruimte voor echt ondernemerschap bij OISZ >vlotte mogelijkheid tot aanpassing van wederzijdse verbintenissen >correcte werking van de matrix –horizontale OISZ - FOD’s moeten expertise aanleveren coördineren gemeenschappelijke standaarden en planningen afspreken met de verticale administraties op basis van gezag en overtuiging de verticale overheidsdiensten ondersteunen bij de implementatie van gemeenschappelijke standaarden de gemeenschappelijke planningen opvolgen schaaleffecten exploiteren –horizontale OISZ – FOD’s mogen niet gebruikt worden voor een permanente controle ex ante initiatieven van verticale OISZ – FOD’s afremmen verantwoordelijkheden van verticale OISZ – FOD’s overnemen zonder overleg en zonder dat dit toegevoegde waarde heeft voor de gebruikers van de overheidsdiensten

22 p. 22 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Veranderingsmanagement m.b.t. nieuwe BO STRATEGIE & INHOUD PROGRAMMA MANAGEMENT POLITIEK BESLUITVORMINGSPROCES

23 p. 23 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Strategie & Inhoud >duidelijk engagement vanwege OISZ –door goedkeuring conceptteksten in beheerscomités en College OISZ richtlijnen inzake wijze van vastlegging van doelstellingen richtlijnen inzake opmaak van bestuursovereenkomsten en rapportering richtlijnen voor aanpassingen van de bestuursovereenkomsten budgettair kader –secretariaat College OISZ >rapport Rekenhof Investeringen Werkingskosten (werkingskosten, personeelskosten) Basisopdrachten Investeringen Werkingskosten (werkingskosten, personeelskosten) Projecten

24 p. 24 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Politiek besluitvormingsproces >duidelijk engagement vanwege alle voogdijministers –proces opgestart met initiatie evaluatie BO –inhoudelijke discussie omtrent doelstellingen wordt gecoördineerd aangepakt –bereidheid om Regeringcommisarisen te laten evolueren tot volwaardige vertegenwoordigers van de Belgische Staat bij de uitvoering van de bestuursovereenkomsten >gestructureerd overleg tussen alle stakeholders verduidelijkt impact beleidsbeslissingen op beheer >fijnstelling van het concept ‘Doelbereiking’

25 p. 25 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Uitdagingen >complex geheel van spanningsvelden in dubbele voogdij kan snel omslaan in wantrouwen >onderhandelingsmarge nog te weinig gekend omwille van onzekerheid over budgettaire enveloppe >wat is het engagement van de Staat, c.q. de voogdijministers en de minister van begroting >quid evaluatie?

26 p. 26 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Programmamanagement >goedkeuring van onderhandelingstraject –strategisch –budgettair –technisch >belang van de procesfacilitator >systeem van opeenvolgende werkgroepen en onderhandelingsmomenten >verhoging van betrokkenheid Regeringscommissarissen

27 p. 27 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Onderhandelingstraject Fase 7 Fase 6 Afsluiting Fase 4 2de onderhandelingen Fase 5 Fase 2 Onderhandelingen Fase 3 Fase 1 Voorbereiding Opmaak voorstel doelstellinge n 2006-… (per OISZ) Opmaak prefigurati e per oisz Toets door begroting (per OISZ) Voorstel begroting 2006 (per OISZ) Opmaak ontwerp BO (per OISZ) Technische bespreking doelstellingen Eventueel Herwerkin g ontwerp BO (per OISZ) Aanpassing en goedkeuring Begroting 2006 (per OISZ) Laatste bilaterales Voogdij- kabinetten - OISZ (per OISZ) Goedkeuring, ondertekening en bekendmaking Technische bespreking doelstellingen Budgettair deeltraject Strategisch inhoudelijk deeltraject Technisch deeltraject VoorbereidingeOnderhandelingAfronding Laatste technische opmerkingen door FOD SZ Beleids- verwachtinge n Sociale partners & Voogdij- ministers Trilaterales Voogdijkabinetten -B&B-OISZ (per OISZ) Zie budgettaire nota Bilaterales Voogdijkabinette n-OISZ (per OISZ) Toets door Voogdijminister s (per OISZ) Budgettair conclaaf Opmaak voorstel begrotingen 2006-… (per OISZ) Zie Budgettaire nota Laatste trilaterales Voogdij- kabinetten - B&B-OISZ (per OISZ) Bilaterales Voogdijkabinetten -OISZ (per OISZ) Eventueel Herwerking ontwerp BO (per OISZ)

28 p. 28 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Uitdagingen >coördinatie rust op goede wil van alle actoren in het pandemonium >tijdsmanagement wordt geconditioneerd door budgettaire cyclus >inhaalbeweging voor inzet Regeringscommissarissen >invulling rol van de FOD’s (Sociale Zekerheid, WASO, B&B) vereist omzichtigheid m.b.t. structurering inhoudelijke discussies

29 p. 29 Brussel, 29 september 2005 Tom.Auwers@minsoc.fed.be Frank.Robben@ksz.fgov.be Enkele vragen voor het debat >hoe ondernemerschap in OISZ bevorderen ? >hoe contractuele relatie doen leven ? >hoe het dynamisch karakter van de bestuursovereenkomsten verhogen ? >hoe input en output linken ? >hoe de uitvoering van de verbintenissen opvolgen ? –algemene resultaten tov strategische doelstellingen ? –concrete resultaten tov operationele doelstellingen ? –uitgevoerde acties tov actieplannen ?


Download ppt "Bestuursovereenkomsten in de sociale zekerheid Tom Auwers Directeur-generaal FOD Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal."

Verwante presentaties


Ads door Google