De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het beoordelen van de bereikbaarheid van locaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het beoordelen van de bereikbaarheid van locaties"— Transcript van de presentatie:

1 Het beoordelen van de bereikbaarheid van locaties
Definiëring, maatstaven, toepassing en beleidsimplicaties

2 Specificering bereikbaarheid
Bereikbaarheid is de potentiële interactie tussen activiteitsruimten in een bestemmingszone en personen/huishoudens in een herkomstzone, uitgedrukt in gebruikersequivalenten (Hakkesteegt, 1988) Kwaliteit bereikbaarheid is afhankelijk van: Het herkomstgebied De vervoerwijze Motief verplaatsing en persoonskenmerken Tijdstip (wens) verplaatsing Bereikbaarheid heeft betrekking op de beoordeling van de hoeveelheid tijd , geld en moeite die het kost om een bestemmingslocatie te bereiken (= offer) Bepalend is het nut dat ontleend wordt aan het uitvoeren van een specifieke activiteit op een locatie

3 Definities Bereikbaarheid: de potentiële interactie tussen activiteitsruimten in een bestemmingszone en personen/huishoudens in herkomstzones; uitgedrukt in gebruikersequivalenten Gebruik: de actuele interactie tussen activiteitsruimten in een bestemmingszone en personen/huishoudens in herkomstzones, uitgedrukt in gebruikers. Het gebruik (actueel) is de realisatie van de bereikbaarheid (potentieel). Bereikbaarheid en gebruik worden berekend vanuit bestemmingszones

4 Definities Bereik: de potentiële interactie tussen personen/huishoudens in een herkomstzone en activiteitsruimten in bestemmingszones, uitgedrukt in activiteitsruimte-equivalenten Mobiliteit: de actuele interactie tussen personen/huishoudens in een herkomstzone en activiteitsruimten in bestemmingszones, uitgedrukt in uitgevoerde activiteiten resp. verplaatsingen. Mobiliteit is de realisatie van bereik (berekend vanuit herkomstzones) Bereik en mobiliteit worden berekend vanuit herkomstzones

5 Definities Aard interactie Bestemmingszone Herkomstzone Potentieel
Bereikbaarheid Bereik Actueel Gebruik Mobiliteit

6 Samenhang begrippen rond bereikbaarheid
Bereikbaarheid: Hoeveelheid tijd, geld, moeite die gebruikers van een activiteit zich moeten getroosten om vanuit hun herkomstgebied de (bestemmings-)locatie van de activiteit te bereiken Relationele bereikbaarheid is de bereikbaarheid van een locatie vanuit één specifiek herkomstgebied Integrale bereikbaarheid is de bereikbaarheid van een locatie vanuit alle relevante herkomstgebieden samen

7 Samenhang begrippen rond bereikbaarheid
Kenmerken van: Locaties van activiteiten Gemeten in: Weerstand (tijd, geld, moeite) Afstand Vanuit één herkomstgebied Vanuit alle herkomstgebieden Relationele bereikbaarheid Integrale bereikbaarheid Nabijheid Centraliteit

8 Samenhang begrippen rond bereikbaarheid (vervolg)
Nabijheid: Geeft aan welke afstand (hemelsbreed of langs de weg) deelnemers aan een activiteit moeten afleggen om vanuit een specifiek herkomstgebied de specifieke locatie van de activiteit te bereiken Centraliteit: de mate waarin een locatie in het middelpunt van een gebied ligt (Friskus en Zandsteeg); richt zich op afstanden en reistijden De mate waarin een stad als verzorgingscentrum een centrale functie heeft voor haar ommeland (Christaller, 1933); richt zich op relaties en/of vervoerstromen

9 "Theorie der zentralen Orte", Christaller (1933)

10 Samenhang begrippen rond bereikbaarheid (vervolg)
Bereik: het vermogen van een individu om zich te verplaatsen teneinde aan de door hem gewenste activiteiten deel te nemen binnen de mogelijkheden van zijn tijd-geld budget (Huigen, 1986) Reikwijdte: de reikwijdte van een goed of dienst is de maximale afstand die een consument wenst af te leggen om het goed te kopen resp. de dienst te betrekken (Christaller, 1933: "Theorie der zentralen Orte", ) Reikwijdte heeft betrekking op een activiteit (object) en bereik op een individu (subject) Toegankelijkheid geeft aan welke tijd, geld en moeite gebruikers van een activiteit zich moeten getroosten om, nadat de locatie bereikt is, de feitelijke activiteitsruimte te betreden (bijv. entreekosten, openingstijden, fysieke inrichting/toegangsdeur) = bereikbaarheid op een lager schaalniveau

11 Definities Bereikbaarheid
de moeite die nodig is om met de gewenste vervoerwijze, op een gewenst tijdstip en via een gewenste route van de ene naar de andere plaats te komen de inspanning om een zone te bezoeken en/of te verlaten een kenmerk van een activiteitenplaats dat betrekking heeft op de ruimte waar een verzameling personen is gesitueerd, die vanuit hun herkomstlocaties een bepaalde activiteitenplaats tegen acceptabele (tijds)kosten als bestemming kan kiezen een combinatie van de ligging t.o.v. afnemers en leveranciers (op verschillende ruimtelijke schaalniveaus al naar gelang de afstand of reikwijdte waarover de bedrijven relaties onderhouden) en de aanwezigheid van infrastructuur is de reistijd, reiskosten, en kwaliteit die gebruikers van een bestemming moeten opofferen om vanuit hun herkomstgebied met een bepaalde vervoerwijze op een bepaald tijdstip via een bepaalde route een bepaalde bestemming te bereiken is de hoeveelheid tijd, geld en moeite die gebruikers van een activiteit moeten getroosten om vanuit hun herkomstgebied de bestemmingslocatie van activiteiten te bereiken. is het aantal activiteitenplaatsen (woningen, arbeidsplaatsen, voorzieningen) per klasse van verplaatsingsweerstand naar die zone toe is het gemak waarmee mensen en goederen een reeks voorzieningen kunnen bereiken

12 Onderdelen van bereikbaarheid
vervoerwijze tijdstip route inspanningen locaties herkomst bestemming activiteitenplaats afstand infrastructuur verplaatsing tijd kosten kwaliteit moeite gemak mensen goederen verplaatsingsweerstand

13 Uitwerking bereikbaarheid
Bereikbaarheid uitgedrukt als Hoofdcomponenten Weerstand Geld, tijd, moeite Moeite Prijs, kwaliteit in tijd, gemak Kwaliteit Kosten, tijd, inspanning Inspanning Kosten. Tijd, kwaliteit Kosten Reiskosten, tijdkosten, kwaliteitskosten Gemak Kosten, kwaliteit in comfort, betrouwbaarheid Activiteitenplaats Tijdkosten, monetaire kosten, aantal activiteitsplaatsen

14 Definitie Bereikbaarheid
De benodigde hoeveelheid tijd, geld en moeite voor personen of goederen, om vanuit hun herkomstgebied(en) de afstand tot een of meerdere locaties, waar zich een bepaalde (hoeveelheid) activiteit bevindt, te overbruggen

15 De drie beleidsdimensies van bereikbaarheid
Bereikbaarheid als voorwaarde voor economische groei Doelgroepen: zakelijk verkeer en goederenvervoer 2. Bereikbaarheid ten behoeve van geleiding en beperking van de mobiliteit Locatiebeleid (wonen, werken, voorzieningen) speelt centrale rol Bereikbaarheid en nabijheid 3. Bereikbaarheid als voorwaarde voor ontplooiing van individuen

16 Aspecten bereikbaarheid
Perspectief: vanuit individu, bedrijf/activiteit, vervoersysteem, overheidsdoelstelling Activiteit: woning, voorziening, werkgelegenheid Verplaatsingsmotief: personeel, bezoekers, zakelijk verkeer, aan en afvoer goederen, sociaal verkeer Doelgroep: specifieke bevolkingsgroepen, autobezitters Vervoerwijze: lopen, fiets, auto, OV, binnenvaart, rail, vliegtuig Schaalniveau locaties: adres, wijk, plaats, regio, land Schaalniveau invloedsgebied: regio, land

17 Bereikbaarheidsaspecten voor economische groei, gezien vanuit overheid
Overheidsdoelstelling: Bereikbaarheid als voorwaarde voor economische groei Perspectief Vanuit bedrijf/activiteit Activiteit Voorzieningen, kantoren, productie en opslagactiviteiten Motief Bezoekers, personeel, zakelijk verkeer, aan- en afvoer goederen Doelgroep Economisch belangrijke en tijdgevoelige bezoekers en goederen Vervoerwijze Personen verkeer: Auto, OV en langzaam vervoer Goederenverkeer: weg, binnenvaart, rail Locaties Varieert, meestal regionaal Invloedsgebeid Afhankelijk van bedrijfstak; bepaalt door afzetmarkten zakelijke relaties

18 Typering bereikbaarheid
Ontsluitingskenmerken: ontsluiting door verschillende vervoersystemen (knooppunten) Positie in netwerk: positie knooppunt in netwerk van knopen en verbindingen Potentiële bereikbaarheid: geografische ligging t.o.v. potentiële interactiegebieden Actuele bereikbaarheid: bereikbaarheid locatie vanuit verschillende gebieden, gekoppeld aan kans interactie Feitelijk gebruik (ervaren kwaliteit) en afwikkelingskwaliteit vervoerssysteem Bereikbaarheid gerelateerd aan gewenste activiteitenpatronen

19 1. Ontsluitingskenmerken
De afstand tot een knooppunt van een OV lijn (halte, station) of tot een hoofdweg verbinding (weging reiscomponenten, kringentheorie) Afstand tot halte/afslag knooppunt Afstand + zwaarte knooppunt Positie van het openbaar vervoerknooppunt of de wegverbinding in een netwerk De parkeer- en stallingmogelijkheden (beïnvloeden de toegankelijkheid van een locatie)

20 Vaststelling invloedsgebied van een halte

21 Invloedsgebieden van de primaire kernen

22 Invloedsgebieden van de primaire en ontsluitende kernen

23 Gewestelijke haltes met hun invloedsgebied

24 Invloedsgebied van de primaire haltes van een ontsluitend stadsgewestelijk net

25 2. Positie in het netwerk Aantal verbindingen van en naar een punt (graad, valentie) Hoogste aantal te passeren schakels vanuit een punt (’König number’) Som ‘König numbers’ over alle bestemmingen (’Shimbel index’) Aantal relaties dat een bepaald punt passeert (‘selected node’)

26 Netwerk in voorbeeldgebied
A C F E D 20’ 25’ 35’

27 Connectiviteitsmatrix in voorbeeldgebied
F Graad X 1 3 4 x 2

28 König number en Shimbel index
A B C D E F König number Shimbel index X 3 2 1 10 11 7 6 x 8

29 3. Potentiële bereikbaarheid
Geografisch ligging van een locatie ten opzichte van de herkomst- en bestemmingsgebieden van potentiële bezoekers Relationele bereikbaarheid (afstand of kosten tussen 2 punten) Gebruikt voor vaststelling normen bereikbaarheid woning – activiteitenlocaties Integrale bereikbaarheid (afstand/reistijd van een locatie naar een groot aantal relevante herkomsten/bestemmingen)

30 Normen voor relationele bereikbaarheid
Relatie Norm Woning – buurtpark Woning – wijkpark Woning – lager onderwijs Woning – middelbaar onderwijs Woning – wijkcentrum Woning – ziekenhuis Woning – werkgelegenheid Woning – centrum stadsgewest : m : m : m : 30 minuten reistijd : 10 minuten lopen : 30 minuten reizen : 45 minuten reizen : 35 minuten reistijd : 12 km

31 Potentiële bereikbaarheid (vervolg)
Mogelijke maten voor de integrale bereikbaarheid zijn: Centraliteit (cirkels) Isochronen Potentiële bereikbaarheid (opportuniteit binnen een zekere grenswaarde, bijv. 45 minuten) Cumulatieve opportuniteit Oppervlakte onder de grafiek met opportuniteiten Reistijd benodigd voor het bereiken van een bepaald aantal arbeidsplaatsen of inwoners Gemiddelde afstand of reistijd op potentiële relaties  men dient te beschikken over afstanden- of reistijdenmatrix en aantal inwoners/arbeidsplaatsen (potentiële bestemmingen)

32 Isochronen vanuit C 15’ 30’ 45’ 60’

33 Potentiële bereikbaarheid in het voorbeeldgebied
15’ 30’ 45’ 60’ 90’ A 4 8 13 19 B 2 6 9 C 15 D 17 E F 3 11

34 Bereikbare opportunities

35 4. Actuele bereikbaarheid
Opportuniteit gewogen met een afstandsfunctie Maten die uitgaan van de evenwichtsfactoren uit verkeersmodellen Maten die gebaseerd zijn op netto satisfactie en consumenten surplus Reistijd in actuele situaties

36 5. Feitelijk gedrag Afwikkelingskwaliteit (bijv. veelvuldige congestie) kan bereikbaarheid beïnvloeden Gedrag van de vervoersconsument als indicator voor de bereikbaarheid

37 6. Bereikbaarheid gerelateerd aan het activiteitenpatroon
 tijd-ruimte pad (Hägerstrand)  Ruimtelijke processen hebben ook een temporele dimensie Capability constraints: beperkingen die voortvloeien uit de fysisch-biologische eigenschappen van de mens en/of de hulpmiddelen die men kan gebruiken Coupling constraints: voor sommige activiteiten moet of wil een individu in de nabijheid van andere mensen of voorzieningen zijn (eten, werken, onderwijs) Authority constraints: bepaalde plaatsen zijn niet toegankelijk omdat het verboden is of omdat ze tijdelijk niet toegankelijk zijn Andere randvoorwaarden: beschikbare vervoermiddelen en het beschikbare budget aan tijd, geld en energie voor verplaatsingen

38 Afbeelding van individuele verplaatsingen en activiteiten in tijd en ruimte

39 tijd-ruimtegedrag (Wikipedia)
Het begrip tijd-ruimtegedrag in de sociale geografie is direct verbonden met het werk van de Zweedse geograaf Torsten Hägerstrand. Hij introduceerde aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw de zogenaamde tijdgeografie. De belangrijkste doelstelling was de geograaf te verlossen van een te sterke fixatie op de factor ruimte bij de verklaring van bijvoorbeeld locatiebeslissingen. Door de verbinding van ruimtelijke met temporele dimensies ontstond een meer dynamische benadering van ruimtelijke processen. Hägerstrands uitgangspunt was dat zijn ideeën praktisch nut moesten hebben en daarom streefde hij naar een zo groot mogelijke eenvoud bij de vastlegging van de grondprincipes. Uitgangspunten Hägerstrand ging ervan uit dat ieder individu altijd ergens is op een bepaald moment. Ieder individu volgt een pad door tijd en ruimte. Elke locatie kan in principe opnieuw worden bezocht, maar een bepaald tijdstip kan niet worden herhaald. Het individuele pad is als het ware een lijn in een vierdimensionale tijd-ruimte. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een levenspad, een jaarpad en een dagelijks pad. Paden eindigen tijdelijk in zogenaamde ‘stations’, plaatsen waar mensen bij elkaar komen voor werk of ontspanning bijvoorbeeld. Het afleggen van een tijdpad geschiedt niet zonder dat er rekening gehouden moet worden met beperkingen (constraints). Hägerstrand onderscheidde hierbij drie groepen beperkingen:

40 tijd-ruimtegedrag Constraints (beperkingen)
Fysieke beperkingen (capability constraints). Dat zijn beperkingen die voortvloeien uit de fysieke eigenschappen van de mens. Normaal gesproken kan een mens niet veel harder draven dan 20 km per uur, moet er bovendien van tijd tot worden gegeten en is verder ook regelmatig rust en slaap nodig. Daardoor is met name het dagelijks pad aan beperkingen onderhevig. Koppelbeperkingen (coupling constraints). Deze vloeien voort uit het gegeven dat mensen bij elkaar komen in bepaalde ruimtes om te eten, te werken, te wonen, te ontspannen en te slapen. Alleen kluizenaars kunnen zich onttrekken aan de koppelbeperkingen Zeggenschapsbeperkingen (authority constraints). Het gedrag in tijd en ruimte is ook niet onbeperkt, omdat voor bepaalde groepen sommige ruimten helemaal niet of voor een bepaalde periode niet toegankelijk zijn. Militaire terreinen zijn voor onbevoegden afgesloten en datzelfde geldt ook voor privé-ruimten. Winkelcentra zijn overdag geopend, maar ‘s avonds gesloten. Natuurgebieden zijn alleen toegankelijk met een speciale pas etc. etc. Gebieden waar specifieke zeggenschapsregels gelden worden domeinen genoemd.

41 tijd-ruimtegedrag Visualisering
Voor de visualisering van het gebruik van tijd en ruimte zijn grafische modellen ontworpen. Deze driedimensionale modellen kennen een X, Y en Z-as. X en Y staan voor de ruimte en de verticale Z-as representeert de factor tijd. De eerder genoemde stations worden in het grafisch model verbeeld als kolommen. De tijd-ruimte benadering is niet zonder kritiek gebleven. Onderzoekers hebben opgemerkt dat de factor tijd erg mechanistisch wordt opgevat. Er wordt geen rekening gehouden met ‘ervaren’ tijd of met ‘sociale’ tijd. Verder is de nadruk op beperkingen te dominant. Mensen hebben ook mogelijkheden te kiezen uit alternatieven bij het volgen van paden in tijd en ruimte. Toepassingen De benadering is in de Belgische en Nederlandse geografie in een reeks van onderzoeken in de periode toegepast. Paulus Huigen maakte gebruik van de tijd-ruimtebenadering in de studie naar het bereik van voorzieningen in Zuidwest Friesland. Adri Dietvorst gebruikte de tijd-ruimtebenadering als uitgangspunt voor een analyse van het gedrag van bezoekers van Enkhuizen en het Zuiderzeemuseum. Voor dit onderzoek werd een aantal hypothetische tijd-ruimtemodellen ontwikkeld. Hierboven is een van deze modellen afgebeeld. Daarin wordt het tijd-ruimtepad beschreven van een echtpaar dat per jacht in de haven van Enkhuizen is gearriveerd en daarna de wal op gaat om de stad en het aangrenzende Zuiderzeemuseum te verkennen. De achterliggende vraag in dit onderzoek was na te gaan in hoeverre de verschillende attractiepunten in Enkhuizen elkaar konden versterken (zie toeristisch-recreatieve complexen). Met tijd-ruimteanalyse kon worden vastgesteld welke hiaten er in het netwerk van relaties aanwezig waren.

42

43

44 Bereikbaarheid gerelateerd aan het activiteitenpatroon
Bereikbaarheidsmaten Mogelijkheden binnen potentieel dagpad (het begrensde driedimensionale tijd-ruimtebudget) Disruptie-index: mogelijke alternatieve activiteitenprogramma’s na een verandering

45 Selectie van bereikbaarheidsmaten voor overheidsdoelstellingen
Bereikbaarheid als voorwaarde voor economische groei bereikbaarheid voor zakelijk verkeer en goederenvervoer bereikbaarheid voor particuliere klanten 2. Bereikbaarheid ten behoeve van geleiding en beperking van de mobiliteit 3. Bereikbaarheid als voorwaarde voor ontplooiing van individuen

46 Bereikbaarheid en economische groei
Kwaliteit infrastructuurnetwerk betrouwbaarheid van reistijden Onderling verbinding economische centra verbindende functie netwerk Netwerkpositie van locaties potentiële mogelijkheden (centraliteit, opportuniteiten)

47 Naar een betrouwbare reistijd
Histogram reistijden De “ellende”- index mag nooit hoger zijn dan 0,5. De “buffertijd”-index mag niet hoger zijn dan 50% De “monsterfiles” bereiken hun maximale “ellende’’-index” met een vertraging van minimaal een half uur (geleidelijke functie-afname)

48 Betrouwbaarheid van de reistijd Regulier aanbod patroon
Causale relaties Betrouwbaarheid van de reistijd Reistijd Reiziger Kenmerken van de reiziger Verwachte reistijd Variatie in de reistijd Stabiliteit van de reistijd Mate van onzekerheid Info Alternatieven Motief Reis Gedrag bestuurder & Acties Wegbeheerder Robuustheid van het netwerk Redundantie Compartimentering Veerkracht Aanpassingsvermogen Verandering Vraag Aanbod Betrouwbaarheid: een kwaliteit die de gebruiker verlangt van het systeem Robuustheid (kwetsbaarheid): een eigenschap van het systeem zelf Verstoringen Kans Effect Regulier vraagpatroon Regulier aanbod patroon

49 Betrouwbaarheid van de reistijd Regulier aanbod patroon
Causale relaties Betrouwbaarheid van de reistijd Reistijd Reiziger Kenmerken van de reiziger Verwachte reistijd Variatie in de reistijd Stabiliteit van de reistijd Mate van onzekerheid Info Alternatieven Motief Reis Gedrag bestuurder & Acties Wegbeheerder Robuustheid van het netwerk Redundantie Compartimentering Veerkracht Aanpassingsvermogen Verandering Vraag Aanbod Betrouwbaarheid: een kwaliteit die de gebruiker verlangt van het systeem Robuustheid (kwetsbaarheid): een eigenschap van het systeem zelf Verstoringen Kans Effect Reservecapaciteit Regulier vraagpatroon Regulier aanbod patroon

50 Betrouwbaarheid van de reistijd Regulier aanbod patroon
Causale relaties Betrouwbaarheid van de reistijd Reistijd Reiziger Kenmerken van de reiziger Verwachte reistijd Variatie in de reistijd Stabiliteit van de reistijd Mate van onzekerheid Info Alternatieven Motief Reis Gedrag bestuurder & Acties Wegbeheerder Robuustheid van het netwerk Redundantie Compartimentering Veerkracht Aanpassingsvermogen Verandering Vraag Aanbod Preventie Betrouwbaarheid: een kwaliteit die de gebruiker verlangt van het systeem Robuustheid (kwetsbaarheid): een eigenschap van het systeem zelf Verstoringen Kans Effect Reservecapaciteit Regulier vraagpatroon Regulier aanbod patroon

51 Betrouwbaarheid van de reistijd Regulier aanbod patroon
Causale relaties Betrouwbaarheid van de reistijd Reistijd Reiziger Kenmerken van de reiziger Verwachte reistijd Variatie in de reistijd Stabiliteit van de reistijd Mate van onzekerheid Info Alternatieven Motief Reis Netwerkmanagement Gedrag bestuurder & Acties Wegbeheerder Robuustheid van het netwerk Redundantie Compartimentering Veerkracht Aanpassingsvermogen Verandering Vraag Aanbod Preventie Betrouwbaarheid: een kwaliteit die de gebruiker verlangt van het systeem Robuustheid (kwetsbaarheid): een eigenschap van het systeem zelf Verstoringen Kans Effect Reservecapaciteit Regulier vraagpatroon Regulier aanbod patroon

52 Betrouwbaarheid van de reistijd Regulier aanbod patroon
Causale relaties Betrouwbaarheid van de reistijd Reistijd Reiziger Kenmerken van de reiziger Verwachte reistijd Variatie in de reistijd Stabiliteit van de reistijd Mate van onzekerheid Info Alternatieven Motief Reis Professionalisering Netwerkmanagement Gedrag bestuurder & Acties Wegbeheerder Robuustheid van het netwerk Redundantie Compartimentering Veerkracht Aanpassingsvermogen Verandering Vraag Aanbod Preventie Betrouwbaarheid: een kwaliteit die de gebruiker verlangt van het systeem Robuustheid (kwetsbaarheid): een eigenschap van het systeem zelf Verstoringen Kans Effect Reservecapaciteit Regulier vraagpatroon Regulier aanbod patroon

53 Betrouwbaarheid van de reistijd Regulier aanbod patroon
Causale relaties Betrouwbaarheid van de reistijd Informatieverstrekking Reistijd Reiziger Kenmerken van de reiziger Verwachte reistijd Variatie in de reistijd Stabiliteit van de reistijd Mate van onzekerheid Info Alternatieven Motief Reis Professionalisering Netwerkmanagement Gedrag bestuurder & Acties Wegbeheerder Robuustheid van het netwerk Redundantie Compartimentering Veerkracht Aanpassingsvermogen Verandering Vraag Aanbod Preventie Betrouwbaarheid: een kwaliteit die de gebruiker verlangt van het systeem Robuustheid (kwetsbaarheid): een eigenschap van het systeem zelf Verstoringen Kans Effect Reservecapaciteit Regulier vraagpatroon Regulier aanbod patroon

54 Betrouwbaarheid van de reistijd Regulier aanbod patroon
Causale relaties Betrouwbaarheid van de reistijd Informatieverstrekking Reistijd Reiziger Geleidelijke functieafname Kenmerken van de reiziger Verwachte reistijd Variatie in de reistijd Stabiliteit van de reistijd Mate van onzekerheid Info Alternatieven Motief Reis Professionalisering Netwerkmanagement Gedrag bestuurder & Acties Wegbeheerder Robuustheid van het netwerk Redundantie Compartimentering Veerkracht Aanpassingsvermogen Verandering Vraag Aanbod Preventie Betrouwbaarheid: een kwaliteit die de gebruiker verlangt van het systeem Robuustheid (kwetsbaarheid): een eigenschap van het systeem zelf Verstoringen Kans Effect Reservecapaciteit Regulier vraagpatroon Regulier aanbod patroon

55 Betrouwbaarheid van de reistijd Regulier aanbod patroon
Causale relaties Betrouwbaarheid van de reistijd Informatieverstrekking Reistijd Reiziger Geleidelijke functieafname Kenmerken van de reiziger Verwachte reistijd Variatie in de reistijd Stabiliteit van de reistijd Mate van onzekerheid Info Alternatieven Motief Reis Professionalisering Netwerkmanagement Gedrag bestuurder & Acties Wegbeheerder Robuustheid van het netwerk Redundantie Compartimentering Veerkracht Aanpassingsvermogen Verandering Vraag Aanbod Preventie Betrouwbaarheid: een kwaliteit die de gebruiker verlangt van het systeem Robuustheid (kwetsbaarheid): een eigenschap van het systeem zelf Verstoringen Kans Effect Reservecapaciteit Regulier vraagpatroon Regulier aanbod patroon

56 Robuustheid Robuustheid
Onder robuustheid verstaan we het vermogen om de functie waarvoor het netwerk ontworpen is te blijven vervullen, ook in situaties die sterk afwijken van de reguliere gebruikersomstandigheden. Robuustheid Redundantie Compartimentering Veerkracht Aanpassingsvermogen Netwerkeigenschappen

57 Redundancy Spare capacity  stability of the system dealing with high V/C ratios Active redundancy Passive redundancy Implementation levels: Strategic level Tactical level Operational level

58 Interdependency Propagation of local disturbances through the entire network  Prevent congestion spreading unchecked (cascading failures) Determinants: Distance between nodes Buffers Layout of nodes (limited number of branches per intersection, capacity, etc.)  Hierarchy of independent, well-connected subsystems

59 Resilience Capability of rapidly and repeatedly recovering from temporary overload Determinants: ITS-DTM (flexible layout network) Fall back options Professional response emergency services (speed)

60 Flexibility Property of the transport system to evolve with new requirements Relevant aspects: Timeframe needed for necessary adjustments Learning capabilities of the system (self organising system)

61 Bereikbaarheid en beperking/geleiding mobiliteit
Concurrentiepositie OV/LV ten opzichte van de auto Nabijheid van locaties  vraaggerichte benadering vanuit locatie Actuele bereikbaarheid = verplaatsingsweerstand per vervoerwijze = verplaatsingsafstand

62 Bereikbaarheid en ontplooiing van individuen
Potenties binnen beschikbare tijd- en geldbudgetten Welke activiteiten kunnen binnen budget via beschikbare voorzieningen bereikt worden

63 Overzicht bereikbaarheidsaspecten en bereikbaarheidsmaten naar overheidsdoelstellingen
Bereikbaarheidsmaat Doelstelling: Groei economie Mobiliteitsgeleiding Ontplooiing Bereikbaarheidsaspecten Perspectief Activiteit Motief Doelgroep Vervoerwijze Locaties Invloedsgebied Bedrijf Zakelijk, goederen Econ. belangrijke verpl. Weg, rail, water Werklocaties Afzetmarkten, relaties Overheid Wonen, werk, voorzieningen Woon, werk en voorzieningen gebonden verplaatsingen Autobeschikkers OV/LV versus auto Woon- en werklocaties Daily Urban System Individu Woon, werk en voorz. gebonden verplaatsingen (niet) autobeschikkers Auto/OV/LV Woongebieden Geschiktheid bereikb. maat Ontsluiting Netwerk Pot. bereikbaarheid Act. bereikbaarheid Feitelijk gedrag Activiteitenpatroon + ++ - 0/+ ++ = zeer geschikt + = geschikt 0 = enigszins geschikt - = ongeschikt

64 Geschiktheid maten voor bepaalde beleidsdoelstellingen
Bereikbaarheidsmaat Doelstelling: Groei economie Mobiliteits-geleiding Ontplooiing Ontsluiting Netwerk Potentiële bereikbaarheid Actuele bereikbaarheid Feitelijk gedrag activiteitenpatroon + ++ - 0/+ ++ = zeer geschikt + = geschikt 0 = enigszins geschikt - = ongeschikt

65 Relevante reistijdcomponenten per bereikbaarheidsmaat
T+K T+K+C Ontsluiting Netwerk Pot. bereikbaarheid Act. bereikbaarheid Feitelijk gedrag Activiteitenpatroon - + S = Schakels A = Afstand T = Reistijd T+K = Reistijd + Reiskosten T + K + C = Reistijd + Reiskosten + Comfort + = relevante indicator - = niet bruikbaar als indicator

66 Weerstandscomponenten in bereikbaarheidsmaten
Tijd, geld en moeite Tijd Auto: afhankelijk parkeerlooptijd herkomst, afstand, snelheid, congestie, parkeerzoektijd bestemming, parkeerlooptijd bestemming Openbaar vervoer: afhankelijk van verborgen wachttijd, voortransport, wachttijd, rijtijd, looptijd overstap, wachttijd overstap, natransport Fiets: afhankelijk van afstand en snelheid Geld Auto: variabele kosten zijn bepalend Openbaar vervoer: afhankelijk van tariefstelling, abonnementen, afstand Moeite: weging verschillende onderdelen verplaatsing  Gegeneraliseerde reistijd: waardering reistijd (1,5 – 20 € per uur)

67 Verplaatsingsweerstand per vervoerwijze beschrijven met 6 indicatoren
Afstand: maat voor nabijheid; basis voor bepalen kilometrage Reële reistijd per vervoerwijze: gemakkelijk te interpreteren; basis voor potentiële bereikbaarheid Gewogen reistijd: reistijdcomponenten gewogen met wegingsfactoren die het comfort uitdrukken Reiskosten: variabele autokosten; reiskosten OV Parkeersituatie: sleutelelement locatiebeleid; belangrijke factor bij ervaren bereikbaarheid, beïnvloedbaar; onafhankelijk van vervoersmarkt Totale gegeneraliseerde reistijd: ( samen): basis voor concurrentieverhouding tussen vervoerwijzen en voorspellen vervoerwijzekeuze

68 Uitwerking bereikbaarheidsmaten
Input: Output: 1. Ontsluitingskenmerken Afstand tot knooppunt Afstand tot afslag autosnelweg parkeernormen Aanwezigheid ontsluiting locatie met hoogwaardige infrastructuur voor OV en auto Classificatie naar parkeerregime 2. Netwerkpositie Netwerken van hoogwaardige infra voor OV en auto (aanwezigheid en lengte verbindingen tussen de knopen) ‘Zwaarte’ knopen in het netwerk Mate van centrale ligging van een locatie in netwerken van OV en auto 3. Potentiële bereikbaarheid/Nabijheid Reistijden tussen zones in een studiegebied per vervoerwijze Afstanden tussen zones ‘Zwaarte’ van die zones in aantal inwoners of arbeidsplaatsen Isochronen per vervoerwijze en aantal inwoners/arbeidsplaatsen binnen bepaalde grenswaarden voor de reistijd Aantal inwoners/arbeidsplaatsen binnen bepaalde grenswaarden voor de afstand 4. Actuele bereikbaarheid Gegeneraliseerde reistijden tussen zones in een studiegebied per vervoerwijze Afstanden tussen deze zones ‘Zwaarte’ van die zones in aantal inwoners, arbeidsplaatsen of voorzieningenaanbod Afstandsgevoeligheidsfuncties Verwachte gemiddelde reistijden naar/vanaf een locatie per vervoerwijze Verwachte gemiddelde reisafstanden naar/vanaf een locatie Verwacht aandeel verplaatsingen binnen een grenswaarde voor de reistijd of afstand NB: De potentiële en actuele bereikbaarheid/nabijheid kunnen nader worden gedifferentieerd naar specifieke doelgroepen en motieven, de zogenaamde verplaatsingssegmenten

69 Robustness Degree to which the system is capable of functioning to its design specifications in case of serious disruptions Robustness Redundancy Interdependency Resilience Flexibility Network characteristics

70 Plaatswaarde en Knoopwaarde (Bertolini)
Plaatswaarde: stedenbouwkundige kracht als vestigingsplek bedrijven, type werkgelegenheid diensten wonen Knoopwaarde: de vervoerscapaciteit hiërarchie knooppunt multimodale ontsluiting situering in netwerk bereikbaarheid andere locaties

71 Plaatswaarde en Knoopwaarde (Bertolini)

72 Samenhang tussen ruimtelijk systeem en transportsysteem op verschillende niveaus


Download ppt "Het beoordelen van de bereikbaarheid van locaties"

Verwante presentaties


Ads door Google