De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALFAGEN Avondcyclus Vesaliusleergangen

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALFAGEN Avondcyclus Vesaliusleergangen"— Transcript van de presentatie:

1 ALFAGEN Avondcyclus Vesaliusleergangen
2e avond 14/3/2007 Nomenclatuur

2

3 Vier regelgevers Sociale Zekerheid. Wet van ’63 met nieuwe coordinatie 1994 Volksgezondheid: KB 78 Gezondheidsberoepen; KB 407 Ziekenhuiswet Lokaal: Ziekenhuis: Rechtsverhoudingen, Kring Vlaamse Gemeenschap: VIPA

4

5 Ereloon in het kader van de uitoefening van een gezondheidsberoep
Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen Dit besluit bepaalt wie er zorg mag verlenen en hoe. Art. 15 Onverminderd de bepalingen van art. 18 hebben de beoefenaars bedoeld in art.2,3 en 4, mits eerbiediging van de plichtenleer, recht op honoraria ….. bepalen deze vrij het bedrag van hun honoraria, onder voorbehoud van de bevoegdheid in geval van betwisting van de Orde waaronder ze ressorteren of van de rechtbanken Art. 18 buiten groepsgeneeskunde is ereloonverdeling verboden

6

7

8 Code Ereloon is volkomen eigendom van de arts (72)
Administratie van ereloon onder de verantwoordelijkheid van de arts (74) Schadeloosstelling voor nutteloos geworden huisbezoek of verzuimde afspraak indien niet tijdig afgezegd, mag(77)

9 Betaling Terugbetaling
Verzekeringsstelsel Betaling Terugbetaling

10 Patiënt Wordt Klager Wordt Familielid Wordt Verzekerde
De relatie die je als zorgverlener heb met je patiënt is anders dan de relatie die je hebt met de verzekerde Aandacht voor deze rolverschuivingen.De zorgverlener moet zich ook anders opstellen

11 Ereloon wordt in verzekeringsstelsel
Ereloon = Terugbetaling aan de verzekerde (T) Persoonlijk aandeel van de verzekerde(P) (Remgeld) + Supplement.(S) E= T + P + S T+P= Tarief T = Terugbetalingstarief

12 Tariefzetting Tariefzetting (T+P) gebeurt in de medico-Mutualistische commissie in het RIZIV. Artsenbanken:Kartel 3 huisartsen(Ha)+1 specialist(Sp), Syndicale Kamers 5(Sp)+3 (Ha). 6 huisartsen, 6 specialisten. Er zijn maar twee erkende representatieve beroepsverenigingen voor artsen

13 Medico Mutualistisch akkoord ook Conventie genoemd
De Medico-Mut sluit in december een akkoord af voor twee jaar. Akkoord wordt voorgelegd aan alle artsen. 50% huisartsen en 50 % specialisten per arrondissement en in totaal in het land 60% van alle artsen moeten het akkoord aanvaarden om het in werking te laten treden. Nu: akkoord voor

14 Drie mogelijkheden 1.Geconventioneerd voor de volledige beroepsactiviteit => geen actie van de zorgverlener 2.Gedeeltelijk Geconventioneerd voor de beroepsactiviteit => aangetekende brief voor vervaldatum aan RIZIV 3.Niet Geconventioneerd => aangetekende brief naar RIZIV voor vervaldatum

15 Volledig Geconventioneerd
De artsen die het akkoord onderschrijven vragen aan de patiënten een ereloon dat gelijk is aan het in het akkoord vastgestelde tarief en vragen supplementen slechts in uitzonderlijke situaties (cfr. verder). Ze beperken hun erelonen. Geconventioneerd voor hun volledige beroepsactiviteit

16 Niet Geconventioneerd
Weigeren om tot het akkoord toe te treden gebeurt via een aangetekend schrijven 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad. Behoudens een globale weigering treedt het akkoord in werking 45 dagen na publicatie.

17 Weigering om het akkoord te volgen
RIZIV, Tervurenlaan 211,1150 Brussel. “Ik, ondergetekende,.., hoedanigheid,… verklaar dat ik weiger toe te treden tot de bedingen van het op 20 dec. 2005( BS 23/01/2006) gesloten akkoord geneesheren-ziekenfondsen. Datum en Handtekening” RIZIV-nummer

18 Sociale Voordelen In ruil voor het beperken van de erelonen krijgen de geconventioneerde artsen van het RIZIV de Sociale Voordelen RIZIV als uitbreiding van hun sociaal statuut. Een bedrag dat moet besteed worden aan een Aanvullende sociale zekerheid: pensioen en/of gewaarborgd inkomen (arbeidsongeschiktheid/invaliditeit)

19 Sociaal Statuut: bedragen (in euro)
2007 Volledig geconventioneerd Gedeeltelijk geconventioneerd

20 Procedure U moet ze telkens aanvragen binnen de wettelijke termijnen (3 maanden na publicatie van bedrag in BS: U moet ze eveneens toewijzen aan een aanvullende sociale zekerheid binnen de wettelijke termijnen (9 maanden om toewijzingsdocument op te sturen naar RIZIV Complexe procedure onderworpen aan strikte timing: uw verzekeringsorganisme neemt de administratie voor haar rekening

21 2008 Wijziging procedure Aanvraag en toewijzing worden één document

22 Fiscaliteit Product Bedrag VAP-Z (2de pijler) € 2997.36*
Pensioensparen (3de pijler) € 810* Langetermijnsparen (3de pijler) bouwsparen, individuele levensverzekering € 1.950*

23 Nomenclatuur Geneeskundige Verstrekkingen
Erelonen vertaald in: Nomenclatuur Geneeskundige Verstrekkingen

24 NVG Verdeling financiële midd. voor de zorgverleners
Basis voor tariefzekerheid patiënt Uitgavensturing en -beheersing overheid/beleid (Epidemiologie)

25 NOMENCLATUUR: inhoudelijk
558011 558022 Biopsie B 63 codenummer ambulant omschrijving coëfficientgetal The first study laid a foundation for the study health care categories and review methodology. This last study refined the methodology through enhancements to the sampling and review methods. Texas actually measures the potential overpayments, which were 6.8% and 7.24%. Since the methodology in the second study was enhanced, the studies were not compared to each other. The results were calculated using a 95% confidence level. Our margin of error was =/- 3% codenummer ter verpleging opgenomen sleutelletter

26 NOMENCLATUUR: inhoudelijk
558011 558022 codenummer 6 cijfers voorlaatste cijfer onpaar  ambulante prest. voorl. cijfer paar ter verpleging opgenom. verschil 11 behalve laatste cijfer = 6 The first study laid a foundation for the study health care categories and review methodology. This last study refined the methodology through enhancements to the sampling and review methods. Texas actually measures the potential overpayments, which were 6.8% and 7.24%. Since the methodology in the second study was enhanced, the studies were not compared to each other. The results were calculated using a 95% confidence level. Our margin of error was =/- 3%

27 NOMENCLATUUR:Sleutelletter
558552 558563 Elektromyografie K 63 N adviezen, bezoeken, raadpleg., techn. akten D beschikbaarheid E verplaatsingskosten K andere technische akten B/F klinische biologie A/C toezichtshonoraria/permanentiehonoraria I percutane interventionele verstrekkingen Q accrediteringssupplement The first study laid a foundation for the study health care categories and review methodology. This last study refined the methodology through enhancements to the sampling and review methods. Texas actually measures the potential overpayments, which were 6.8% and 7.24%. Since the methodology in the second study was enhanced, the studies were not compared to each other. The results were calculated using a 95% confidence level. Our margin of error was =/- 3%

28 NOMENCLATUUR: procedure
TGR NCGZ Min. Soc. Zaken KB VC RvState CBC Werkgroepen The first study laid a foundation for the study health care categories and review methodology. This last study refined the methodology through enhancements to the sampling and review methods. Texas actually measures the potential overpayments, which were 6.8% and 7.24%. Since the methodology in the second study was enhanced, the studies were not compared to each other. The results were calculated using a 95% confidence level. Our margin of error was =/- 3%

29 Hoofdstuk I Algemene bepalingen (art. 1)
Tekst van de nomenclatuur (Bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 21 december 2006) Hoofdstuk I Algemene bepalingen (art. 1)   Hoofdstuk II Raadplegingen, bezoeken en adviezen, Psychotherapieën en andere verstrekkingen (art. 2)  Hoofdstuk IIIGewone geneeskundige hulp (artikels 3 tot 8)   Hoofdstuk IVVerlossingen (artikel 9)  

30 NGV bis Hoofdstuk VSpeciale technische geneeskundige verstrekkingen (artikels 10 tot 26)   Hoofdstuk VIBrillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, banden, orthopedische toestellen en andere prothesen (artikels 27 tot 31)   Hoofdstuk VIIPathologische anatomie en genetische onderzoeken (artikels 32 tot 33)   Hoofdstuk VIIIInterventionele verstrekkingen (artikel 34)

31 Fysische Aanwezigheid: art 1
Er zijn verstrekkingen die je altijd zelf moet doen Er zijn verstrekkingen die je mag toevertrouwen aan gekwalificeerde helpers en dit onder bepaalde voorwaarden

32 Connexiteit algemene bepaling art. 10 § 4
‘De handelingen die verwant zijn met de uitoefening van een bepaald specialisme worden eveneens gehononeerd wanneer ze verricht zijn door een als specialist voor dat specialisme erkend geneesheer met in achtneming van de opgelegde voorwaarden inzake fysieke aanwezigheid en binnen de perken die eventueel zijn vastgesteld op het niveau van de verschillende betrokken specialismen.’

33 Assimilatie Interpretatie:
verduidelijking over bestaande prestaties officiële interpr. gepubliceerd in Staatsblad Assimilatie: gelijkstelling van nieuwe medische akte/techniek met bestaande prestatie

34 Databank Nomensoft RIZIV

35 RIZIV Zorgverlenes Algemene Info Infobox RIZIV
Wegwijzer naar de reglementering voor de huisarts Deel II Aanrekening

36

37 Besluit Componeren in toonaarden die speelbaar zijn in het RIZIV


Download ppt "ALFAGEN Avondcyclus Vesaliusleergangen"

Verwante presentaties


Ads door Google