De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Mark Pâquet, Saar Callens 5 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Mark Pâquet, Saar Callens 5 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Mark Pâquet, Saar Callens 5 november 2013

2 Verwelkoming nieuwe opleidingsscholen en directies
SBSO Sterrebos (Rumbeke) Buso Blijdorp (Buggenhout) Bubao De Zonneroos (Aalst)

3 Opleidingsscholen ‘on hold’
BUSO De Kouter Bubao De Horizon-Kameleon Bubao De Spycker Bert Carlier Bubao De Rozemarijn Bubao De Vuurtoren

4 Agenda 1. Mentorenopleiding: stand van zaken 2. Bewijs pedagogische bekwaamheid: recente ontwikkelingen 3. UPDATE: belangrijke informatie uit de opleiding 4. Speerpuntonderzoek 5. Internationalisering

5 Goedkeuring en opvolging verslag
Vraag vanuit de directies: is de extra vergoeding na de BNB afgeschaft? Mark kijkt na.

6 1. mentorenopleiding stand van zaken
Mentorenopleiding tot duale mentor bestaat uit een combinatie van 4 trajecten, gespreid over 2 jaar: D1-sessies: 5x dinsdagvoormiddag (Ase en Saar) Vorming tot mentor (decretaal): 10 sessies, voornamelijk op dinsdag (Piet Buysse en/of Hilde Van Lysebettens en/of Lut) D2-sessies: 5x dinsdagvoormiddag (Amal, Ase en Saar) Supervisie D2: 9x dinsdag voor- of namiddag (Amal)

7 Na 2 jaar ben je een opgeleide mentor (mentor D3) Voor alle mentoren:
Startavond 2 terugkomdagen Slotbijeenkomst Voor D3-mentoren: keuzetraject (3x di-VM) Coaching Intervisie Coaching wordt georganiseerd door collega Miet Fournier Intervisie is zelfgestuurd

8 Aanvullend: Uitnodiging voor: Good Practice Praktijkaanvulling
Mondelinge presentaties bachelorproef Uitnodiging voor: Presentaties ‘Interdisciplinair afstemmen en ondersteunen’ Nieuwjaarsreceptie

9 Academiejaar D1: 8 mentoren (waarvan 3 mentoren de vorming tot mentor reeds gevolgd hebben) D2: 13 mentoren D2,5: 4 mentoren D3: 35 mentoren Intervisie: 8 mentoren Coaching: 22 mentoren Geen keuze met verantwoording: 5 mentoren Niets laten weten: 2 mentoren

10 2. Bewijs pedagogische bekwaamheid

11 Ik heb een ander diploma dan lerarendiploma
En ik volg de Banaba BUO of ZRTL… Je verbreedt je jobperspectieven aansluitend bij je eerste diploma Bv. als logopedist, ergotherapeut, zorgcoördinator, beleidsondersteuner (BPT-uren)... Verschillende schoolbesturen erkennen het diploma als blijk van een bewuste keuze voor uren zorgcoördinatie, leerlingenbegeleiding of buitengewoon onderwijs. Het diploma wordt sinds 1 september 2013 niet langer erkend als Bewijs Pedagogische Bekwaamheid voor het gewoon secundair onderwijs, tenzij je dit diploma voordien behaalde én een opdracht in het onderwijs blijft opnemen (zie overgangsmaatregelen). In het BUSO wordt het erkend op voorwaarde dat je het diploma behaalt vóór 1 september 2015, een opdracht in het onderwijs had én er een opdracht blijft opnemen. Zie Voor lesbevoegdheid in het kleuter- of lager onderwijs dien je respectievelijk een bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs of lager onderwijs te behalen. Daarbinnen kan je een aantal vrijstellingen aanvragen. Voor lesbevoegdheid in het secundair onderwijs volg je een bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs of een specifieke lerarenopleiding (SLO).

12 Overgangsmaatregelen BPB: basis in de recente regelgeving
artikel 16vicies, toegevoegd via artikel 8 van het “Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs” van 19 juli 2013. artikel 14duodecies, toegevoegd via artikel 4 van het “besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor buitengewoon onderwijs en deeltijds kunstonderwijs” van 19 juli 2013.

13 Overgangsmaatregelen bewijs pedagogische bekwaamheid (BPB)
Diploma BUO of Zorg behalen voor 01/09/2013 (gewoon secundair onderwijs) resp. 01/09/2015 (BUSO) Een opdracht in het onderwijs opnemen voor 01/09/2013 (gewoon secundair onderwijs) resp. 01/09/2015 (BUSO) Vanaf dan “ononderbroken” een opdracht in het onderwijs -> positief: sommige perioden niet als onderbreking gezien

14 Overgangsmaatregelen bewijs pedagogische bekwaamheid (BPB)
Perioden niet als onderbreking gezien: a) vakantieperioden; b) loopbaanonderbreking; c) militaire dienst; d) perioden van wederoproeping; e) ziekte- en bevallingsverloven; f) onbezoldigde ouderschapsverloven; g)perioden van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte of moederschapsbescherming; h) verloven van korte duur met behoud van salaris of salaristoelage ter gelegenheid van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard; i) verloven zonder behoud van salaris of salaristoelage voor een maximumduur van zes werkdagen per schooljaar; j) een onderbreking van een doorlopende periode van maximaal twee kalenderjaren. Vraag vanuit de directies: gelden de overgangsmaatregelen bewijs pedagogische bekwaamheid ook voor vastbenoemden? Mark kijkt na. De waarde van het diploma devalueert. Men kan nog altijd blijven werken in het onderwijs onder het statuut van “andere”,

15 Verder overleg Kabinet Onderwijs
Alle hogescholen en VLHORA (Vlaamse hogescholenraad) Expertisenetwerken lerarenopleidingen (ENW’s) met alle lerarenopleidingen van zowel hogescholen, universiteiten als centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) Onderwijskoepels: VSKO, specifiek VVKBUO-VVKSO-VVKBAO, GO! en OVSG Onderwijsvakbonden: COC - COV, ACOD, VSOA Studenten en oud-studenten Schooldirecties, mentoren en andere personeelsleden Ouderverenigingen Beroepsverenigingen van diverse disciplines Samen voor de best mogelijke opleiding voor de juiste mensen!

16 3. UPDATE: belangrijke informatie vanuit de opleiding
Evaluaties 2012 – 2013: mentor en OPS Instroom en toewijzing Tussentijdse evaluatiegesprekken Praktijkaanvulling Introductieavond bachelorproeven: uitnodiging

17 Evaluaties 2012 – 2013

18 Evaluatie van de mentor
Coaching door de mentor

19 Evaluatie van de mentor
Coaching door de mentor

20 Evaluatie van de mentor
Coaching door de mentor

21 Evaluatie van de mentor
Begeleidingsgesprek

22 Evaluatie van de mentor
Begeleidingsgesprek - duur

23 Evaluatie van de mentor
Begeleidingsgesprek – duur

24 Evaluatie van de mentor
Communicatie met Arteveldehogeschool

25 Evaluatie van de opleidingsschool

26 Evaluatie van de opleidingsschool

27 Evaluatie van de opleidingsschool

28 Evaluatie van de opleidingsschool

29 Evaluatie van de opleidingsschool
Enkele directies vragen concrete informatie of deze feedback op hun school van toepassing is. Dit werd ondertussen nagekeken en doorgegeven.

30 Evaluatie van de opleidingsschool

31 Instroom en toewijzing
Woordje van dank Enkele diagrammen Principes toewijzing Stand van zaken

32 Aangemelde opleidingsscholen
Aantal unieke scholen (40) Aantal unieke plaatsen (63) BuBaO 31 Vorig jaar 71 unieke plaatsen en 46 scholen

33 Aangemelde studenten Met lerarendiploma: 37 OKO 13 OLO 12 OSO 12
Olo 12 ipv 21 OKO 13 ipv 8 OSO 11 ipv 6

34 Zonder lerarendiploma: 22
Aangemelde studenten Zonder lerarendiploma: 22 ORTHO 10 ERGO 7 LOGO 4 MASTER 1

35 Toewijzing 59 nieuwe instromers in verschillende toewijzingsrondes (afh. van het moment van inschrijving) + waarvan 2 februaristarters 1ste ronde: 23 (reeds toegewezen) 2de ronde: 14 (reeds toegewezen) 3de ronde: 8 (reeds toegewezen) 4de ronde: 5 (reeds toegewezen) 5de ronde: 9 (reeds toegewezen) Exit voor start van de opleiding: 2 Exit na start van de opleiding: 2 (waarvan 1 late instromer en 1 overstap naar ZRL) Vorig jaar: 36 – 23 – 5

36 Principes toewijzing Diploma en lesbevoegdheid: niet-leraren worden eerst toegewezen (enkel aan BuSO-plaatsen) Volgorde van toewijzen per ronde: PBA ortho PBA sociaal werk Therapeuten Dan leraren: OSO, OLO, OKO Aanbod opleidingsscholen (vooropleiding) Mentoren in opleiding – Gevormde mentoren – Nieuwe mentoren Afstand Doelgroep Zo veel mogelijk partnerscholen bedienen

37 Stand van zaken Stand van zaken: alle studenten toegewezen 28 in BuBaO
30 in BuSO Vergeleken met vorig jaar (’12-’13): 64 studenten toegewezen (32 bubao, 32 buso)

38 Tussentijdse evaluatiegesprekken
Belang voor alle betrokkenen: stilstaan bij het verloop van de praktijk. Tijdsintensief voor trajectcoaches (aantal uren in de auto t.o.v. effectieve uren trajectcoaching). Meerwaarde aanwezigheid Besluit: huidig academiejaar gaan de tussentijdse evaluatiegesprekken door in aanwezigheid van directie, mentor en student. De trajectcoach kan aansluiten op eigen vraag, op vraag van de student, op vraag van de mentor en/of op vraag van de directie. Trajectcoaches volgen op via het verslag van dit gesprek. We evalueren deze manier van werken en bespreken dit op een volgend directieoverleg.

39 Praktijkaanvulling Vorig directieoverleg: gesprek over spreiding/planning van de praktijkaanvulling Wijziging: praktijkaanvulling gespreid over 3 ‘rustige’ weken in januari op do en vrij (5 dagen), praktijk in eigen OPS op ma, di en woe kan in deze periode blijven doorgaan. Doel: elke student 1 week in een andere context laten functioneren (extern) – zie contract Structuur die nodig is voor de leerlingen zou maken “dat een student niet gemist kan worden gedurende een week” “We zijn juist goed op weg nu met de student…” Alternatieven: Mag het niet op andere momenten bv. een aantal extra donderdagen en vrijdagen in januari? Welke andere week is een goede week? Anderzijds: visitatie vraagt het leren kennen van andere scholen dan de eigen werkplek… Keuze laten aan de school hoe ze de PA aanbieden dan wel aan de student hoe hij PA wil volgen? Een week is te kort om te participeren. Een paar weken een vaste dag is een voordeel voor de doelgroepen. Een aantal donderdagen OF vrijdagen in januari die lesvrij zijn. Een observatiedag een paar weken voordien (rondleiding, voorstelling van de school, planning bezoek, algemene werking). Nu: de student kiest zijn praktijkaanvulling. Kans voor de scholen om zelf een aanbod te doen. Wij kunnen de periodes/formats bepalen waarin het kan. Het aantal dagen is gelijk voor elke student. Opletten dat de student blijft komen op maandag, dinsdag en woensdag. Praktijkaanvulling in de eigen school is ook zinvol. Ze krijgen de kans wel tijdens de praktijkdagen, maar dit is beperkt. 1 week in een andere school is voor de opleiding een must, ook vanuit de visitatie.

40 Introductie bachelorproeven
Wat? Korte introductie en keuze onderwerp, opstart in coachingsgroepen Wanneer? 29 januari 2014 vanaf 19u30 tot 21u30 Wie? Alle directies en mentoren zijn welkom. We hopen dat er voor elke student iemand aanwezig kan zijn.

41 Communicatie Informatie opleidingsonderdelen via MijnDinar
Login: BUOZRLgast1213 Paswoord: buozrlgast Informatie directieoverleg via een website Voorlopig via mail

42 4. Speerpuntonderzoek wat?
Thema: ‘Effectiviteit van leraren met verschillende vooropleidingen (lerarenopleiding en/of andere) in de praktijk in functie van curriculumdifferentiatie’ Aanleiding: Visitatierapport algemeen overheen opleidingen Vlaanderenbreed Parlementaire vragen Overleg BNB-coördinatoren School of Education KULeuven, verenigde Visitatiecommissies, VLHORA Uitstroomonderzoek traject studenten zonder lerarendiploma Wanneer? start weldra, realisatie Wie? Lynn Saegerman (vervangster Saar Callens) i.s.m. dienst onderwijsontwikkeling Doel? nagaan wat de effectiviteit is van het lesgeven door (G)ASV-leraren met een lerarenopleiding in vergelijking met (G)ASV-leraren zonder lerarenopleiding.

43 Speerpuntonderzoek hoe?
Startpunt: onderzoek meta-analyses J. Hattie “Visible learning”, indicatoren die “effectief leerkrachtgedrag” kenmerken, factoren die positief correleren met leerlingenprestaties benadrukken van feedback helderheid doelen in de les score kwaliteit lessen door de leerlingen microteaching A.d.h.v. indicatoren onderzoek: hoe effectief geven leraren met verschillende vooropleidingen les? in welke mate dragen zij effectief (verschillend) bij tot leerwinst leerlingen? Betrekken studenten, directies, mentoren, collega’s: welke mogelijkheden zien jullie?

44 Speerpuntonderzoek hoe verder?
Vervolg van het speerpuntonderzoek omtrent differentiatie van ons curriculum voor leraren en niet-leraren wordt bekeken met onze dienst onderwijsontwikkeling in het licht van de wijzigingen qua bewijs pedagogische bekwaamheid… We houden jullie op de hoogte …

45 5.Internationalisering in onze opleiding als student
Dit zijn de mogelijkheden tot internationalisering die op de introducties voor de studenten werden voorgesteld: VVOB-stage (www.vvob.be/stages) Bridges in Education (In plaats van IAO-CCZ) (eerste semester BUOD, 2de semester BUO1-ZRL1) Intensive program in Estland (2 weken rond Pasen)  Contacteer de opdrachthouder internationalisering (Saar Callens) bij interesse. - VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand). Let op! De stageplaatsen bij VVOB zijn beperkt en aanmelding vóór november. - IP De volledige naam van dit IP is "Bootcamp of interactive education - Using ICT in education: interactive learning through media production". Samen met studenten van hogescholen uit Estland, Noorwegen, Denemarken en een universiteit uit Groot-Brittannië, exploreer je de wereld van interactief leren met behulp van verschillende media. Het IP vindt plaats in Haapsalu, Estland van 20 april 2014 tot 3 mei Woensdag 6 november zijn er selectiegesprekken door Pieter Demeyer georganiseerd. - Bridges in Education: internationaal programma voor leerkrachten, module inclusie + schoolbezoek. Dit jaar geen deelnemers,

46 6. Actua: uw punt is welkom

47 We wensen jullie een boeiend opleidingsjaar toe! Het opleidingsteam


Download ppt "Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Mark Pâquet, Saar Callens 5 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google