De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Mark Pâquet, Saar Callens 5 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Mark Pâquet, Saar Callens 5 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Mark Pâquet, Saar Callens 5 november 2013

2 -SBSO Sterrebos (Rumbeke) -Buso Blijdorp (Buggenhout) -Bubao De Zonneroos (Aalst) Verwelkoming nieuwe opleidingsscholen en directies

3  BUSO De Kouter  Bubao De Horizon-Kameleon  Bubao De Spycker  Bert Carlier  Bubao De Rozemarijn  Bubao De Vuurtoren Opleidingsscholen ‘on hold’

4 1. Mentorenopleiding: stand van zaken 2. Bewijs pedagogische bekwaamheid: recente ontwikkelingen 3. UPDATE: belangrijke informatie uit de opleiding 4. Speerpuntonderzoek 5. Internationalisering Agenda

5 Goedkeuring en opvolging verslag

6  Mentorenopleiding tot duale mentor bestaat uit een combinatie van 4 trajecten, gespreid over 2 jaar: 1.D1-sessies: 5x dinsdagvoormiddag (Ase en Saar) 2.Vorming tot mentor (decretaal): 10 sessies, voornamelijk op dinsdag (Piet Buysse en/of Hilde Van Lysebettens en/of Lut) 3.D2-sessies: 5x dinsdagvoormiddag (Amal, Ase en Saar) 4.Supervisie D2: 9x dinsdag voor- of namiddag (Amal) 1. mentorenopleiding stand van zaken

7  Na 2 jaar ben je een opgeleide mentor (mentor D3)  Voor alle mentoren:  Startavond  2 terugkomdagen  Slotbijeenkomst  Voor D3-mentoren: keuzetraject (3x di-VM)  Coaching  Intervisie

8  Aanvullend:  Good Practice  Praktijkaanvulling  Mondelinge presentaties bachelorproef  Uitnodiging voor:  Presentaties ‘Interdisciplinair afstemmen en ondersteunen’  Nieuwjaarsreceptie

9  D1: 8 mentoren (waarvan 3 mentoren de vorming tot mentor reeds gevolgd hebben)  D2: 13 mentoren  D2,5: 4 mentoren  D3: 35 mentoren  Intervisie: 8 mentoren  Coaching: 22 mentoren  Geen keuze met verantwoording: 5 mentoren  Niets laten weten: 2 mentoren Academiejaar 2013-2014

10 2. Bewijs pedagogische bekwaamheid

11 Ik heb een ander diploma dan lerarendiploma  En ik volg de Banaba BUO of ZRTL…  Je verbreedt je jobperspectieven aansluitend bij je eerste diploma  Bv. als logopedist, ergotherapeut, zorgcoördinator, beleidsondersteuner (BPT-uren)...  Verschillende schoolbesturen erkennen het diploma als blijk van een bewuste keuze voor uren zorgcoördinatie, leerlingenbegeleiding of buitengewoon onderwijs.  Het diploma wordt sinds 1 september 2013 niet langer erkend als Bewijs Pedagogische Bekwaamheid voor het gewoon secundair onderwijs, tenzij je dit diploma voordien behaalde én een opdracht in het onderwijs blijft opnemen (zie overgangsmaatregelen). In het BUSO wordt het erkend op voorwaarde dat je het diploma behaalt vóór 1 september 2015, een opdracht in het onderwijs had én er een opdracht blijft opnemen. Zie www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/overgangsmaatregelen www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/ Voor lesbevoegdheid in het kleuter- of lager onderwijs dien je respectievelijk een bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs of lager onderwijs te behalen. Daarbinnen kan je een aantal vrijstellingen aanvragen. Voor lesbevoegdheid in het secundair onderwijs volg je een bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs of een specifieke lerarenopleiding (SLO).

12  artikel 16vicies, toegevoegd via artikel 8 van het “Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs” van 19 juli 2013.  artikel 14duodecies, toegevoegd via artikel 4 van het “besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor buitengewoon onderwijs en deeltijds kunstonderwijs” van 19 juli 2013. Overgangsmaatregelen BPB: basis in de recente regelgeving

13 1.Diploma BUO of Zorg behalen voor 01/09/2013 (gewoon secundair onderwijs) resp. 01/09/2015 (BUSO) 2.Een opdracht in het onderwijs opnemen voor 01/09/2013 (gewoon secundair onderwijs) resp. 01/09/2015 (BUSO) 3.Vanaf dan “ononderbroken” een opdracht in het onderwijs -> positief: sommige perioden niet als onderbreking geziensommige perioden niet als onderbreking gezien Overgangsmaatregelen bewijs pedagogische bekwaamheid (BPB)

14 Perioden niet als onderbreking gezien: a) vakantieperioden; b) loopbaanonderbreking; c) militaire dienst; d) perioden van wederoproeping; e) ziekte- en bevallingsverloven; f) onbezoldigde ouderschapsverloven; g)perioden van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte of moederschapsbescherming; h) verloven van korte duur met behoud van salaris of salaristoelage ter gelegenheid van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard; i) verloven zonder behoud van salaris of salaristoelage voor een maximumduur van zes werkdagen per schooljaar; j) een onderbreking van een doorlopende periode van maximaal twee kalenderjaren. Overgangsmaatregelen bewijs pedagogische bekwaamheid (BPB)

15  Alle hogescholen en VLHORA (Vlaamse hogescholenraad)  Expertisenetwerken lerarenopleidingen (ENW’s) met alle lerarenopleidingen van zowel hogescholen, universiteiten als centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s)  Onderwijskoepels: VSKO, specifiek VVKBUO-VVKSO-VVKBAO, GO! en OVSG  Onderwijsvakbonden: COC - COV, ACOD, VSOA  Studenten en oud-studenten  Schooldirecties, mentoren en andere personeelsleden  Ouderverenigingen  Beroepsverenigingen van diverse disciplines Samen voor de best mogelijke opleiding voor de juiste mensen! Verder overleg Kabinet Onderwijs

16  Evaluaties 2012 – 2013: mentor en OPS  Instroom en toewijzing  Tussentijdse evaluatiegesprekken  Praktijkaanvulling  Introductieavond bachelorproeven: uitnodiging 3. UPDATE: belangrijke informatie vanuit de opleiding

17 Evaluaties 2012 – 2013

18 Evaluatie van de mentor Coaching door de mentor

19 Evaluatie van de mentor

20 Coaching door de mentor Evaluatie van de mentor

21 Begeleidingsgesprek

22 Begeleidingsgesprek - duur Evaluatie van de mentor

23 Begeleidingsgesprek – duur Evaluatie van de mentor

24 Communicatie met Arteveldehogeschool

25 Evaluatie van de opleidingsschool

26

27

28

29

30

31  Woordje van dank  Enkele diagrammen  Principes toewijzing  Stand van zaken Instroom en toewijzing

32 Aantal unieke scholen (40) Aantal unieke plaatsen (63) Aangemelde opleidingsscholen BuBaO 31

33 Met lerarendiploma: 37 OKO 13 OLO 12 OSO 12 Aangemelde studenten

34 Zonder lerarendiploma: 22 Aangemelde studenten ORTHO10 ERGO7 LOGO4 MASTER1

35  59 nieuwe instromers in verschillende toewijzingsrondes (afh. van het moment van inschrijving) + waarvan 2 februaristarters  1 ste ronde: 23 (reeds toegewezen)  2 de ronde: 14 (reeds toegewezen)  3 de ronde: 8 (reeds toegewezen)  4 de ronde: 5 (reeds toegewezen)  5 de ronde: 9 (reeds toegewezen)  Exit voor start van de opleiding: 2  Exit na start van de opleiding: 2 (waarvan 1 late instromer en 1 overstap naar ZRL) Toewijzing

36  Diploma en lesbevoegdheid: niet-leraren worden eerst toegewezen (enkel aan BuSO-plaatsen)  Volgorde van toewijzen per ronde:  PBA ortho  PBA sociaal werk  Therapeuten Dan leraren: OSO, OLO, OKO  Aanbod opleidingsscholen (vooropleiding)  Mentoren in opleiding – Gevormde mentoren – Nieuwe mentoren  Afstand  Doelgroep  Zo veel mogelijk partnerscholen bedienen Principes toewijzing

37  Stand van zaken: alle studenten toegewezen  28 in BuBaO  30 in BuSO Stand van zaken

38  Belang voor alle betrokkenen: stilstaan bij het verloop van de praktijk.  Tijdsintensief voor trajectcoaches (aantal uren in de auto t.o.v. effectieve uren trajectcoaching).  Meerwaarde aanwezigheid  Besluit: huidig academiejaar gaan de tussentijdse evaluatiegesprekken door in aanwezigheid van directie, mentor en student. De trajectcoach kan aansluiten op eigen vraag, op vraag van de student, op vraag van de mentor en/of op vraag van de directie.  Trajectcoaches volgen op via het verslag van dit gesprek.  We evalueren deze manier van werken en bespreken dit op een volgend directieoverleg. Tussentijdse evaluatiegesprekken

39  Vorig directieoverleg: gesprek over spreiding/planning van de praktijkaanvulling  Wijziging: praktijkaanvulling gespreid over 3 ‘rustige’ weken in januari op do en vrij (5 dagen), praktijk in eigen OPS op ma, di en woe kan in deze periode blijven doorgaan. Praktijkaanvulling

40  Wat? Korte introductie en keuze onderwerp, opstart in coachingsgroepen  Wanneer? 29 januari 2014 vanaf 19u30 tot 21u30  Wie? Alle directies en mentoren zijn welkom. Introductie bachelorproeven

41  Informatie opleidingsonderdelen via MijnDinar  Login: BUOZRLgast1213  Paswoord: buozrlgast  Informatie directieoverleg via een website Voorlopig via mail Communicatie

42  Thema: ‘Effectiviteit van leraren met verschillende vooropleidingen (lerarenopleiding en/of andere) in de praktijk in functie van curriculumdifferentiatie’  Aanleiding:  Visitatierapport algemeen overheen opleidingen Vlaanderenbreed  Parlementaire vragen  Overleg BNB-coördinatoren School of Education KULeuven, verenigde Visitatiecommissies, VLHORA  Uitstroomonderzoek traject studenten zonder lerarendiploma  Wanneer? start weldra, realisatie 2013-2014  Wie? Lynn Saegerman (vervangster Saar Callens) i.s.m. dienst onderwijsontwikkeling  Doel? nagaan wat de effectiviteit is van het lesgeven door (G)ASV-leraren met een lerarenopleiding in vergelijking met (G)ASV-leraren zonder lerarenopleiding. 4. Speerpuntonderzoek wat?

43  Startpunt: onderzoek meta-analyses J. Hattie “Visible learning”, indicatoren die “effectief leerkrachtgedrag” kenmerken, factoren die positief correleren met leerlingenprestaties  benadrukken van feedback  helderheid doelen in de les  score kwaliteit lessen door de leerlingen  microteaching  …  A.d.h.v. indicatoren onderzoek: hoe effectief geven leraren met verschillende vooropleidingen les? in welke mate dragen zij effectief (verschillend) bij tot leerwinst leerlingen?  Betrekken studenten, directies, mentoren, collega’s: welke mogelijkheden zien jullie? Speerpuntonderzoek hoe?

44 Speerpuntonderzoek hoe verder?  Vervolg van het speerpuntonderzoek omtrent differentiatie van ons curriculum voor leraren en niet-leraren wordt bekeken met onze dienst onderwijsontwikkeling in het licht van de wijzigingen qua bewijs pedagogische bekwaamheid…  We houden jullie op de hoogte …

45 5.Internationalisering in onze opleiding als student Dit zijn de mogelijkheden tot internationalisering die op de introducties voor de studenten werden voorgesteld:  VVOB-stage (www.vvob.be/stages)www.vvob.be/stages  Bridges in Education (In plaats van IAO-CCZ) (eerste semester BUOD, 2 de semester BUO1-ZRL1)  Intensive program in Estland (2 weken rond Pasen)  Contacteer de opdrachthouder internationalisering (Saar Callens) bij interesse.

46 6. Actua: uw punt is welkom

47 We wensen jullie een boeiend opleidingsjaar toe! Het opleidingsteam


Download ppt "Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Mark Pâquet, Saar Callens 5 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google