De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toetsen voor het verband tussen variabelen met gelijk meetniveau hoofdstuk 9 STATISTIEK II.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toetsen voor het verband tussen variabelen met gelijk meetniveau hoofdstuk 9 STATISTIEK II."— Transcript van de presentatie:

1 toetsen voor het verband tussen variabelen met gelijk meetniveau hoofdstuk 9 STATISTIEK II

2 Wat is een correlatie? (zie Statistiek I) De samenhang tussen twee variabelen (sterkte + richting van het verband) -1 als minimumwaarde en +1 als maximumwaarde r = +0.87 r = +0.99 r = -0.01 PEARSON CORRELATIE 2 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

3 Formule met N = aantal paren PEARSON CORRELATIE 3 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

4 1. Toetsingssituatie Is er een lineair (rechtlijnig) verband tussen twee variabelen? Vb. is er een positief verband tussen intelligentie en schoolresultaten? 2. Voorwaarden X en Y zijn gemeten op intervalniveau X en Y zijn normaal verdeeld in de populatie of N ≥ 30 X en Y zijn bivariaat normaal verdeeld (voor elke X waarde zijn de Y waarden normaal verdeeld) Homoscedasticiteit (populatievarianties van Y voor elke waarde van X zijn aan elkaar gelijk) PEARSON CORRELATIE 4 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

5 3. Hypothesen LinkseenzijdigH0: ρ ≥ 0 H1: ρ < 0 RechtseenzijdigH0: ρ ≤ 0H1: ρ > 0 TweezijdigH0: ρ = 0H1: ρ ≠ 0 4. Toetsingsgrootheid met df = N – 2 (N = aantal paren) Kansverdeling: Student t-verdeling PEARSON CORRELATIE 5 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

6 5. Beslissingsregels Studenten die meer vooraan in de aula zitten halen ook hogere cijfers op het examen. Tweezijdig H0: ρ = 0 H1: ρ  0 Steekproef: 32 studenten, r(rij, examen) = -.38 Voor df = 30 en alpha = 0.05 is kritieke waarde (tweezijdig) gelijk aan 2.042 (tabel p. 323 ev.) Is t l (-2.32) < t kritiek (-2.042)? Ja, dus H0 verwerpen >> studenten die meer vooraan zitten halen inderdaad hogere cijfers! PEARSON CORRELATIE 6 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

7 Determinatiecoëficiënt R² R² = r² wat is het aandeel van variabele X in de variantie van variabele Y? Wat is hun gedeelde variantie? ≠ in welke mate is variabele X oorzaak van variabele Y? − causaliteit kan in twee richtingen lopen − derde variabele kan verband verklaren  partiële correlatie PEARSON CORRELATIE 7 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

8 Partiële correlatie Wat is de gedeeltelijke gezamenlijke variantie tussen twee variabelen als je controleert voor de invloed van een derde variabele? PEARSON CORRELATIE 8 rijmotivatie?punten Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

9 Demo SPSS: Studenten die meer vooraan in de aula zitten halen ook hogere cijfers op het examen. PEARSON CORRELATIE 9 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

10 6. Effectgrootte Effectgrootte = r 7. Rapportering Om na te gaan of er een verband is tussen de plaats in de aula waar studenten zitten en hun cijfers op het examen, werd een correlatie berekend. Dit verband bleek significant, r = -.39, p =.027, N = 32. Hoe verder de studenten van de docent zaten, hoe lager de punten op het examen. Nadat gecorrigeerd werd voor de motivatie van de studenten daalde deze correlatie tot r =.005, p =.98, N = 32. PEARSON CORRELATIE 10 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

11 1. Toetsingssituatie Berekenen van een correlatie tussen twee ordinale variabelen. (Pearson correlatie = correlatie tussen twee intervalvariabelen) 2. Voorwaarden Twee variabelen gemeten op ordinaal niveau of Twee variabelen duidelijk niet normaal verdeeld 3. Hypothesen LinkseenzijdigH0: ρ s ≥ 0 H1: ρ s < 0 RechtseenzijdigH0: ρ s ≤ 0H1: ρ s > 0 TweezijdigH0: ρ s = 0H1: ρ s ≠ 0 RANGCORRELATIE VAN SPEARMAN 11 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

12 4. Toetsingsgrootheid De waarden van X en Y afzonderlijk ordenen en correlatie berekenen tussen beide rangordeningen N = aantal paren D = verschil in rangordenr per paar -1 als minimumwaarde en +1 als maximumwaarde RANGCORRELATIE VAN SPEARMAN 12 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

13 Toetsingsgrootheid zoals bij Pearson’s correlatie m.b.v. t-verdeling: 5. Beslissingsregels Is de gevonden P (Asymp. Sig. 2-tailed) kleiner dan α ? ja: verwerp H 0 nee: verwerp H 0 niet RANGCORRELATIE VAN SPEARMAN 13 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

14 6. Effectgrootte Effectgrootte = r s = ρ s 7. Rapportering (zie Pearson correlatie, maar dan met r s ) RANGCORRELATIE VAN SPEARMAN 14 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

15 1. Toetsingssituatie Zijn twee nominale variabelen afhankelijk van elkaar? >> Kruistabel met frequenties Is er een verband tussen de wijze waarop vragenlijsten worden afgenomen en het al of niet willen meedoen met de enquête? Χ²-TOETS VOOR VERBAND TUSSEN 2 NOMINALE VARIABELEN 15 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

16 2. Voorwaarden Categorieën van elke variabele sluiten elkaar uit Alle waarden die in het onderzoek bestudeerd worden kunnen in de categorieën ondergebracht worden X² toets mag je gebruiken wanneer minder dan 20% van de cellen een f e < 5 en geen van de cellen een f e < 1 Χ²-TOETS VOOR VERBAND TUSSEN 2 NOMINALE VARIABELEN 16 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

17 3. Hypothesen H0: de variabelen zijn onafhankelijk; er is geen verband H1: de variabelen zijn afhankelijk; er is wel een verband Opm. altijd 2-zijdige toetsing 4. Toetsingsgrootheid Pearson Chi Square: Χ²-TOETS VOOR VERBAND TUSSEN 2 NOMINALE VARIABELEN 17 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

18 5. Beslissingsregels Overschrijdingskansen Is de gevonden P (Asymp. Sig. 2-tailed) kleiner dan α ? ja: verwerp H 0 nee: verwerp H 0 niet Χ²-TOETS VOOR VERBAND TUSSEN 2 NOMINALE VARIABELEN 18 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

19 f o f e aan de voorwaarden is voldaan want 0% van de cellen heeft fe 1 Χ²-TOETS VOOR VERBAND TUSSEN 2 NOMINALE VARIABELEN 19 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

20 6. Effectgrootte Verschillende mogelijkheden, Cramer’s V meest universeel geschikt: 7. Rapportering Om na te gaan of er een verband bestaat tussen de wijze waarop vragenlijsten worden afgenomen en het al of niet willen meedoen met de enquête werd een X²-toets uitgevoerd, die uitwees dat er inderdaad een eerder zwak verband is tussen beide variabelen, X² = 12.01, p =.002, V =.16) Χ²-TOETS VOOR VERBAND TUSSEN 2 NOMINALE VARIABELEN 20 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen

21 Bij hypothesetoets: 1. Analyseer de opgave − onderzoekseenheden? − AV? OV? − meetniveaus? − populaties? − afhankelijke steekproeven? − (non)parametrisch? − één/tweezijdig? 2. Beslissing (HO verwerpen of niet?) 3. Rapportering (relevante getallen, conclusie in termen van onderzoeksvraag) OEFENINGEN OPLOSSEN 21 Hoofdstuk 9: Verbanden tussen variabelen


Download ppt "Toetsen voor het verband tussen variabelen met gelijk meetniveau hoofdstuk 9 STATISTIEK II."

Verwante presentaties


Ads door Google