De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 2 Minor crisiscommunicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 2 Minor crisiscommunicatie"— Transcript van de presentatie:

1 College 2 Minor crisiscommunicatie
Crisisorganisatie en management, crisiscommunicatie

2 College 2 Veiligheid: de gewenste mate van ordening en rust in het openbare leven en de gewenste mate van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantastingen. Onveilig is alles wat daarop inbreuk maakt. Presentatie crisis van de week Hoorcollege crisisorganisatie en crisismanagement Analyse deelplan communicatie Presentaties deelplan communicatie

3 Definitie ramp en crisis
Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. Crisis Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

4 Wat is crisisbeheersing ?
Het geheel van maatregelen en voorzieningen, inclusief de voorbereiding,dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Overheid neemt het voortouw…………

5

6 Crisisorganisatie Ramp onstaat niet zomaar. Er gaat een kettingreactie aan vooraf. Overheidsdiensten hebben op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing afspraken gemaakt die hebben geresulteerd in maatregelen en procedures die ‘veiligheidsketen’ wordt genoemd. Proactie: het wegnemen van oorzaken van onveiligheid aan de voorkant, bijvoorbeeld bouwgrond reinigen voordat je huizen bouwt of stopverbod voor auto’s in de buurt van scholen. Preventie: beperken van risico’s en ongevallen door bijvoorbeeld vergunningen of opslag vervoer gevaarlijke stoffen Preparatie: voorbereiding op bestrijding door oefenen en opleiden Repressie: daadwerkelijke bestrijding van onveiligheid en zorgen voor de hulpverlening. Nazorg: Medische en sociaalpsychische zorg voor slachtoffers en hulpverleners, schadeafhandeling en milieuzorg.

7 Crisisorganisatie Gemeenten zijn in Nederland verplicht een crisisplan te hebben waarin staat welke personen, diensten en instellingen bij een ramp in actie moeten komen en welke taken ze moeten uitvoeren en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dit staat in het crisisplan. Hier gaan mee aan de slag vandaag. Hierin staat wat communicatie tijens een crisis daadwerkelijk doet en welke resultaten, producten dat concreet oplevert. Organisaties en bedrijven zijn verplicht rampbestrijdingsplannen te ontwikkelen waarin bedrijfs- of situatiespecifieke scenario’s zijn uitgewerkt.

8 Bovenregionale coördinatie

9 Opdracht Bekijk de taken van de Rijksoverheid, veiligheidsregio,
gemeenten en de hulpverleningsdiensten. (blz. 65) Bekijk de processen van de crisisorganisatie op (blz. 66) Bron en effectbestrijding Geneeskundige hulpverlening Rechtsorde en verkeer Bevolkingszorg

10 Crisisbeheersing regionaal

11 Opschaling: Grip Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings-
Procedure

12 Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

13 Grip 0: motorkapoverleg routine monodisciplinair optreden
Beperkt incident (routine) Geen extra coordinatie noodzakelijk

14 GRIP 1 (Bronbestrijding)
Groter incident (brongebied) CoPI instellen voor coördinatie

15 GRIP 2: Bron- en effectbestrijding ROT, plus gemeentelijke teams
Brongebied en effectgebied Coördinatie noodzakelijk (steun CoPI en managen effectgebied Eventueel AC’s bijeen

16 GRIP 3: Bedreiging van het welzijn van bevolking Beleidsteam + GMT + GAC’s
Burgemeester opperbevel Veelal sprake van een incident met bevolkingszorg

17 GRIP 4: Gemeenteoverschrijdend incident Regionaal beleidsteam + GBT’s
Meerdere gemeenten betrokken Bestuurlijke coördinatie noodzakelijk

18

19 Crisiscommunicatie, wat komt erbij kijken en hoe kun je dat het beste doen ?
Doelgroepen: getroffenen, betrokkenen en verwanten oftewel slachtoffers hebben voorrang ! omdat Informatie bij de aanvang van een crisis belangrijk is, ontwikkelingen in een rap tempo plaatsvinden en de mogelijkheid van aanwezige slachtoffers Secundaire doelgroepen: Mensen in de directe omgeving van het getroffen gebied Pers en media Belangstellenden en geinteresseerden Doven, blinden, slechthorenden zijn moeilijk bereikbaar

20 Persverklaring Marianne Vaatstra
Hoofdofficier van Justitie: ‘We realiseren ons dat deze aanhouding een belangrijk en emotioneel moment is voor alle betrokkenen in het gebied, in het bijzonder de nabestaanden van Marianne’. Korpschef politie : ‘Daarom zijn wij in de communicatie over het verwantschapsonderzoek open en transparant geweest. Dat is ook de reden dat wij over deze aanhouding zo open mogelijk zijn. Wij vinden dat van belang voor de rust en de duidelijkheid voor de bevolking in het gebied’.

21 Persverklaring Marianne Vaatstra
Burgemeester: ‘Het gevoel dat overheerst is een gevoel van opluchting, dat het opsporingsonderzoek naar deze vreselijke misdaad, dat vastgelopen leek, op basis van nieuwe aanwijzingen weer vlot getrokken is. Het onderzoek moet nu verder conform het Nederlandse recht zijn beloop hebben en dat is goed’. ‘Tegelijkertijd merken en zien wij ook de grote impact die de aanhouding van een verdachte in een zaak als deze heeft in een dorpsgemeenschap als die van Oudwoude. Dat is alleszins begrijpelijk en van de kant van gemeentebesturen vraagt ook dat aspect aandacht en begeleiding. In dat verband vindt er morgenavond in Oudwoude en in de Westereen een besloten bewonersbijeenkomst plaats. Ondertussen houden wij een goed contact met de betrokken families’.

22 Opdracht van communicatie
Opdracht: dreiging wegnemen of schadelijke gevolgen te beperken en dat in een situatie met ernstige verstoringen van de openbare veiligheid. Communicatiestrategie bestaat uit drie bouwstenen: Informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving

23 Informatievoorziening
Veel behoefte aan (feitelijke) informatie tijdens een crisis. Enorm tempo van informatie, verstrek continu juiste en samenhangende informatie. Schets een beeld van de werkelijkheid buiten (twitter) need to know en want to know zijn belangrijk.

24 Betekenisgeving Cruciaal aspect van crisiscommunicatie
Vindt aansluiting bij betekenisgeving van slachtoffers in de samenleving, m.a.w. wat betekent dit voor getroffenen, betrokkenen en samenleving. (relatiegericht) Hoe doe je dat ? Door een persverklaring af te geven een uur tot anderhalf uur na de crisis.

25 Schadebeperking Snelle en zorgvuldige doorgifte van gedrags- en handelings adviezen en instructies zoals bij evacuaties en ontruimingen. Handelingsperspectief !

26 Beoordeling van de geloofwaardigheid
Openheid: Feiten en bronnen van eigen overwegingen worden openlijk gepresenteerd, de zender is oprecht over de te behartigen belangen, bereid tot dialoog met de buitenwereld en bekommert zich om problemen die aandienen. Deskundigheid: Buitenwereld ervaart het crisismanagement in het verleden als positief en heeft daarom het vertrouwen dat crisisbeheersing datgene doet wat in deze specifieke situatie gedaan moet worden. Eerlijkheid: in alle fasen wordt openhartig en overeenkomstig de waarheid gecommuniceerd. Medegevoel: Situatie van de ander wordt echt begrepen. Gedeelde betekenisgeving: Belangen van getroffenen in samenleving staan centraal. (blz.146, 147 R&S)

27 Taakverdeling communicatieprofessionals
Communicatieadvisering: Beleidsteam, Regionaal operationeel team en actiecentra. Communicatie met publiek: Groepen publiek informeren, overtuigen, consulteren en te instrueren. Verzorgen van mediacontacten: journalisten voorzien van nieuwsfeiten, informatiebronnen te bevestigen, achtergrondinfo te geven. Beheersing en duidelijkheid: Publiek helpen met het geven van eenduidige, betrouwbare informatie. Bied handelingsperspectief. Wees en blijf de betrouwbare bron.

28 Beknopt: Haal de buitenwereld naar binnen……Golden Hour
Breng de binnenwereld naar buiten……. Overzicht functies op blz. 201 Regtvoort en Siepel


Download ppt "College 2 Minor crisiscommunicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google