De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vereniging voor CBO Menaldumadeel verzorgt basisonderwijs op vijf scholen in de dorpen Bitgummole, Berltsum, Deinum, Dronryp en Menaam aan een kleine zeshonderd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vereniging voor CBO Menaldumadeel verzorgt basisonderwijs op vijf scholen in de dorpen Bitgummole, Berltsum, Deinum, Dronryp en Menaam aan een kleine zeshonderd."— Transcript van de presentatie:

1 De vereniging voor CBO Menaldumadeel verzorgt basisonderwijs op vijf scholen in de dorpen Bitgummole, Berltsum, Deinum, Dronryp en Menaam aan een kleine zeshonderd leerlingen. De vereniging PCBO Noordwest Friesland verenigt negen christelijke basisscholen in de gemeenten Franekeradeel en Harlingen. En biedt daarmee basisonderwijs voor een kleine 1500 leerlingen.

2 Kennismaken Beide christelijke organisaties liggen in de regio Noordwest Friesland Onderzoek naar samenvoeging gemeenten miv Menameradiel, Franekeradeel, ‘t Bildt (Harlingen /Leeuwarderadeel) Beide organisaties krijgen (op termijn) te maken met krimpende leerlingenaantallen als gevolg van bevolkingskrimp (-10% >2015) Beide organisaties vallen onder hetzelfde WSNS verband en onder hetzelfde samenwerkingsverband Passend Onderwijs Beide organisaties zijn lid van: Coöperatie CBO Fryslan De Besturenraad De PO-raad © METRIUM, najaar 2009

3 Kennismaken Ontwikkeling leerlingen 2008 2009 2010 2011 2012
PCBO Noordwest Friesland 1604 1614 1529 1494 1479 CBO Menaldumadeel 605 614 591 573 Totaal 2209 2228 2120 2085 2052 Leerling-prognoses 2013 2014 2015 Noordwest Friesland 1426 1402 1334 Menaldu madeel 573 558 546 Totaal 1999 1960 1880 © METRIUM, najaar 2009

4 De beoogde meerwaarde van deze fusie
De beide besturen verwachten dat de meerwaarde van deze fusie zit in de versterking van de kwaliteit en continuïteit van het christelijk primair onderwijs in de regio. Het gaat dan onder meer om: het behouden en bevorderen van de kwaliteit en identiteit van het onderwijs; het in stand houden van de spreiding van de scholen in de regio Noord West Friesland; het omgaan met en aanpakken van de ‘krimp’ in kleinere dorpen en grotere kernen; het creëren van extra kansen voor de ontwikkeling en de mobiliteit van de medewerkers; het in breder verband en als stevige gesprekspartner vorm en inhoud geven aan nieuwe ontwikkelingen zoals passend onderwijs; professionalisering van het bestuurlijk handelen en de bedrijfsvoering;

5 Werkwijze Organiseren van goede toetsing
Is het ‘idee’ stevig genoeg? Klopt het strategisch en inhoudelijk? Is het uitlegbaar? Is het logisch? Factoren Is het realiseerbaar (betaalbaar)? Zorgvuldigheid? Zowel kwaliteit als realistisch? Kan het in de tijd? Kracht Haalbaarheid IDEE Macht Draagvlak Staan de cruciale mensen echt achter het idee? Zowel de formele als de informele machtshebbers? Zijn de mensen betrokken bij het idee? Wordt het idee ondersteund door de uiteindelijke betrokkenen? Het ‘waarom’ wordt geaccepteerd? Actoren

6 Koers en Ambitie nieuwe organisatie Organisatie en formele zaken
Werkwijze Hoe zien beide organisaties er nu uit en welke mogelijkheden zien we? Hoe willen we dat de nieuwe organisatie er straks uit gaat zien? Koers en Ambitie nieuwe organisatie Spoor 1 Ontwikkelen Intentie verklaring Leidende principes Visie op nieuwe organisatie en werkwijze Organisatie en formele zaken Spoor 2 Ontwerpen Verschil analyse Risico analyse Organisatie ontwerp Formele documenten = 20 % klaar = 40 % klaar = 80 % klaar = 100 % klaar = nog niet gestart 6

7 Stand van zaken: planning en realisatie
Hoofdstappen en beoogde planning Realisatie Planning Vanaf organisatie binnen de nieuwe kaders vormgeven Formele fusiedatum 2 maanden Voorbereiden, intentie, aanpak en werkwijze 1-3-13 1-5-13 Voorgenomen besluit, advies, instemmen, besluiten o.b.v fusierapport 3 maanden + vakantie 1,5 maand Uitwerken en verbinden Fusietoets OCW, Formaliseren, (her)inrichten en implementeren Voortvarend om scherpte te houden Zorgvuldigheid voor snelheid Goede uitwerking belangrijk

8 Werkwijze Beeld van de route
Goede besluitvorming cruciaal, ieder vanuit zijn eigen rol ! Top Advies en instemming Onderzoeken en uitwerken in fusie rapport Kamp 3 Voorgenomen besluit en formele documenten Leidende principes/kaders met bestuur, schoolleiders en GMR Kamp 2 Richtinggevende notities en extra informatie vanuit geledingen Kamp 1 Basiskamp

9 Stand van zaken: besluitvorming
Fusieorganisatie naast de eigen organisaties Menaldumadeel NW FRL 3 Verenigingsleden Verenigingsleden Bestuur/RvT 1 Bestuur/RvT Gezamenlijke bijeenkomst Stuurgroep Algemeen Directeur Algemeen Directeur School directeuren e.a. School directeuren e.a. Gezamenlijke bijeenkomst Schooldirecteuren + Leerkrachten Schooldirecteuren + Leerkrachten Oranje = fusieorganisatie Grijs = eigen organisaties GMR Ouders en medewerkers GMR Ouders en medewerkers 2 Bedenken en meedoen Meedenken en besluiten 1, 2 en 3 Gezamenlijke bijeenkomst

10 Werkwijze Communicatie en besluitvorming in relatie tot rollen
Dit doen we door: Documenten met status Tijd voor besluitvorming te nemen Communicatie afstemmen Nieuwsbrieven 1 lijn richting media - pers Transparantie Betrokkenheid creëren Gezamenlijke bijeenkomsten Communicatie dagelijkse zaken in organisatie continue Projectleiding als onafhankelijk aanspreekpunt Meedoen Toenemende invloed 6. Beslissen 5. Managen Meedenken 4. Uitvoeren 3. Toetsen 2. Adviseren Meeweten 1. Informeren 0. Niet actief betrekken


Download ppt "De vereniging voor CBO Menaldumadeel verzorgt basisonderwijs op vijf scholen in de dorpen Bitgummole, Berltsum, Deinum, Dronryp en Menaam aan een kleine zeshonderd."

Verwante presentaties


Ads door Google