De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maar vreselijk verscheen hij voor hen, toegetakeld door zeewater, en zij vluchtten naar alle kanten de vooruitstekende landtongen op; SmerdalevoV d j aujth:/si.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maar vreselijk verscheen hij voor hen, toegetakeld door zeewater, en zij vluchtten naar alle kanten de vooruitstekende landtongen op; SmerdalevoV d j aujth:/si."— Transcript van de presentatie:

1 Maar vreselijk verscheen hij voor hen, toegetakeld door zeewater, en zij vluchtten naar alle kanten de vooruitstekende landtongen op; SmerdalevoV d j aujth:/si favnh kekakwmevnoV a{lmh/, trevssan d j a[lludiV a[llh ejp j hji>ovnaV proujcouvsaV` fainomai, aor.: ejfanhn = (ver)schijnen tressan = ejtressan (dubbel - ss-, waar normaal ejtresa correct zou zijn.) aujth/si = aujtaiV

2 oi[h d j jAlkinovou qugavthr mevne` th:/ ga;r jAqhvnh qavrsoV ejni; fresi; qh:ke kai; ejk devoV ei{leto guivwn. maar alleen de dochter van Alcinoüs bleef; want haar had Athene moed in het hart gelegd en de angst uit haar ledematen weggenomen. Schilderij van Jacob Jordaens frhn, frenoV een typisch Homerisch woordje : hart, verstand deoV : niet te verwarren met: qeoV, dioV of zelfs : deus! to deoV/ / to qarsoV : ken je de verbuiging van dit soort woorden nog? to genoV tou genouV tw/ genei to genoV ta genh (< genea ) twn genwn toiV genesi ta genh

3 Sth: d j a[nta scomevnh` oJ de; mermhvrixen jOdusseuvV, h] gouvnwn livssoito labw;n eujwvpida kouvrhn, Beheerst bleef zij tegenover hem staan; hij overwoog, Odysseus, of hij het knappe meisje na haar bij haar knieën vastgepakt te hebben zou smeken ejcw, aor.: ejscon ; stam: sc- ! N.B.: labwn en gounwn congrueren niet!! eujwvpida : Veel epitheta zijn samengesteld uit twee delen Hier: euj (= goed) en wjy, wjpoV gelaat (eigenlijk: oog) In vers 135: eujplokamoV ( plokamoV = haarlok) kourhn = korhn (H.T. 31: metrische verelenging)

4 h\ au[twV ejpevessin ajpostada; meilicivoisi livssoit j, eij deivxeie povlin kai; ei{mata doivh. of dat hij haar zomaar op een afstand met vriendelijke woorden zou smeken, in de hoop dat zij hem de stad zou wijzen en kleren zou geven. In de hoop dat zij kleren bij zich heeft! Ze heeft hier zelf ook niet veel aan! (Odysseus heeft schijnbaar gezien dat ze bezig waren de was op het wagentje achter de muilezel te leggen. De schilder van dit schilderij heeft dat element weggelaten)

5 ’WV a[ra oiJ fronevonti doavssato kevrdion ei\nai, livssesqai ejpevessin ajpostada; meilicivoisi, Zo dan leek het hem terwijl hij het overwoog beter/het beste te zijn, (haar) met vriendelijke woorden op een afstand te smeken kerdiwn, superlat.: kerdistoV ( to kerdoV = winst, voordeel)

6 mhv oiJ gou:na labovnti colwvsaito frevna kouvrh. Aujtivka meilivcion kai; kerdalevon favto mu:qon` om te voorkomen dat het meisje wat betreft/in haar geest boos op hem werd, wanneer hij haar knieën had vastgepakt. En direct sprak hij het vriendelijke en voordelige woord: Inderdaad, hij pakt het meisje niet bij haar knieën, maar …. palmt hij haar hier nu in door de bal terug te brengen!!?? frena : accusativus van betrekking; zie H. 16, punt 7 muqoV : woord, fabel, verhaal, (mythe!) Houd het bij Homerus maar (meestal) op woord! (ook al klinkt het in het Nederlands wat overbodig: Hij sprak het woord/de woorden….)

7 ‘Ik smeek u, meesteres: bent u nu een godin of een mens? “Gounou:maiv se, a[nassa` qeovV nuv tiV h\ brotovV ejssi~ Tsja, je kunt je als mens natuurlijk ook als een Griekse godin verkleden! Carnavalskleding op een website.

8 Eij mevn tiV qeovV ejssi, toi; oujrano;n eujru;n e[cousin, jArtevmidiv se ejgwv ge, Dio;V kouvrh/ megavloio, ei\dovV te mevgeqovV te fuhvn t j a[gcista eji?skw` Als u een godin bent, die de brede hemel hebben/bewonen, acht ik u het meest gelijk aan Artemis, de dochter van de grote Zeus, zowel in uiterlijk, als lengte, als gestalte; Artemis en Apollo zijn de (tweeling)kinderen van Zeus en Leto (Latijn: Latona), een Titanendochter. De zwangere Leto werd op bevel van Hera door de Python opgejaagd; Ook gaf Hera bevel dat geen enkel land haar een plek zou bieden waar zij kon bevallen. Uiteindelijk vond de bevalling plaats op Delos, een zwervend en onvruchtbaar eiland, dat dus niets te verliezen had. Artemis en meer speciaal Apollo werden later op Delos vereerd.

9 eij dev tivV ejssi brotw:n, toi; ejpi; cqoni; naietavousi, trismavkareV me;n soiv ge path;r kai; povtnia mhvthr, trismavkareV de; kasivgnhtoi` maar als u iemand van de mensen bent, die op de aarde wonen, drievoudig gelukkig zijn (dan) uw vader en machtige moeder, en drievoudig gelukkig uw broers; De stam van brotoV zie je ook terug in ambrozijn, de godenspijs. ( a – mbrosioV = on-sterfelijk) ejpi + dativ. = bij ; maar als het een wat groter gebied betreft, wordt de betekenis al gauw: op

10 mavla pouv sfisi qumo;V aije;n eju>frosuvnh/sin ijaivnetai ei{neka sei:o, leussovntwn toiovnde qavloV coro;n eijsoicneu:san. zeer, dunkt me, wordt hun geest steeds door vreugde om u verblijd, wanneer ze zo’n kind de dansplaats zien betreden. oJ qumoV en frhn : hart, verstand to khr en hJ kradih : hart Sfisi = aujtoiV eJneka staat meestal achter de genitivus! aijen = aijei = ajei Vanwege de bezittelijke dativus sfisi staat het participium leussontwn in de (bezittelijke) naamval genit. !

11 Kei:noV d jau\ peri; kh:ri makavrtatoV e[xocon a[llwn, o{V kev s j ejevdnoisi brivsaV oi\kovnd j ajgavghtai. Maar hij is weer/op zijn beurt zeer in zijn hart de gelukkigste, meer dan de anderen, die u, na u overladen te hebben met een bruidsschat, naar zijn huis met zich zal meenemen. ke (= ajn !) + coniunct. = ?? a)Coniunctivus generalis / iterativus b)Coniunctivus futuralis oijkonde : zie H.T. 12 briqw, stam op een dentaal, in de aoristus (en futurum) verdwijnt de dentaal voor een –s, dus aoristus: ejbrisa

12 Ouj gavr pw toiou:ton ejgw; i[don ojfqalmoi:sin, ou[t’ a[ndr jou[te gunai:ka` sevbaV m je[cei eijsorovwnta. Want nog niet zag ik met mijn ogen zo’n iemand, noch een man en noch een vrouw; verbazing bevangt mij als ik naar u kijk. Let op: ouj... pw = oujpw ijdon is natuurlijk …. eijdon ejcw : hebben, houden soms betekent het: bewonen (het ‘hebben’ van een huis) vaak, zoals hier bij gevoelens: beheersen, bevangen overweldigen, etc.

13 Dhvlw/ dhv pote toi:on jApovllwnoV para; bwmw:/ foivnikoV nevon e[rnoV ajnercovmenon ejnovhsa` Ik zag al eens op Delos bij het altaar van Apollo zo’n jonge loot van een palm opkomen; Ik zag …. opkomen Acc. cum participio constructie. Te vergelijken met de A.c.I, maar de A.c.P. komt voor na werkwoorden die directe waarneming weergeven : horen, zien, voelen Dhlw/ : zo aan het begin van de zin is het natuurlijk lastig te zien of je met dhloV (duidelijk) of DhloV te maken hebt. Goede achtergrondkennis bij alle te lezen stof van dit jaar helpt dan! (zie één van de vorige plaatjes in deze P.P.)

14 h\lqon ga;r kai; kei:se, polu;V dev moi e{speto laovV th;n oJdovn, h|/ dh; mevllen ejmoi; kaka; khvde j e[sesqai. want ook daarheen ben ik gegaan, en veel krijgsvolk volgde mij op die tocht, waar(op) mij ellendig leed te wachten zou staan Nog zo’n leuk werkwoord: eJpomai aoristus: eJspomhn Maar..!, de eJ- is hier, ondanks de spiritus asper, wel het augment! Dus infinitivus aor.: spesqai coniunctivus aor. : spwmai etc.!! To khdoV, meerv.: ta khdea / khdh Homerus gebruikt veel onzijdige woorden van dit type. Zie Hoofdst. 16.8 van dit examenboek.

15 ’WV d j au[twV kai; kei:no ijdw;n ejteqhvpea qumw:/, dhvn, ejpei; ou[ pw toi:on ajnhvluqen ejk dovru gaivhV, En precies zo was ik verbaasd in mijn geest toen ik ook die gezien had, lange tijd, aangezien er nog nooit zo’n stam uit de grond was opgekomen, ejk doru gaihV : lastige woordvolgorde (komt natuurlijk door het metrum) Blijf letten op uitgang en aantekeningen! ajnercomai : ajna = omhoog kata = omlaag teqhpa, plusquamperf.: e-jteqhph (hier dus zonder contractie)

16 wJV sev, guvnai, a[gamaiv te tevqhpav te deivdiav t jaijnw:V gouvnwn a{yasqai` calepo;n dev me pevnqoV iJkavnei. zoals, (me)vrouw, ik u bewonder en verbaasd ben, en ik ben vreselijk bang uw knieën aan te raken; een moeilijk (te verwerken) leed heeft mij bereikt. Let op: wJV ……….. wJV …… wJV ………... ouJtwV …… oJioV ……… wJV …… “ Zoals ……., zo ………” Er kunnen nogal wat regels staan tussen de twee voegwoorden, zoals bij de al gelezen vergelijking tussen Nausikaa en Artemis ( z, 102 en 109)


Download ppt "Maar vreselijk verscheen hij voor hen, toegetakeld door zeewater, en zij vluchtten naar alle kanten de vooruitstekende landtongen op; SmerdalevoV d j aujth:/si."

Verwante presentaties


Ads door Google