De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MUISWERK TESTPROGRAMMA’S

Verwante presentaties


Presentatie over: "MUISWERK TESTPROGRAMMA’S"— Transcript van de presentatie:

1 MUISWERK TESTPROGRAMMA’S
Screenen van leerlingen en signaleren van leerproblemen MUISWERK TESTPROGRAMMA’S De Testprogramma’s zijn gemaakt voor de screening van groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs, het mbo en de volwasseneneducatie. Met deze programma's kunt u leerachterstanden en leerproblemen signaleren. In tegenstelling tot andere Muiswerkprogramma’s leveren de Testprogramma’s geen aansluitend oefenmateriaal. Ze leveren wel gegevens waar een docent of remedial teacher mee aan de slag kan.

2 Muiswerk Testprogramma’s
Voor screening en signalering kandidaten per jaar Simpele interface, automatisch protocol, uitgebreide rapporten Suite 1 Nederlands: Spelling Tekstbegrip Luistertoetsen Flitstoetsen Woordkennis Zinsbouw Taalbeschouwing Suite 2 Rekenen en wiskunde Rekenen/wiskunde Hoofdrekenen Ruimtelijk inzicht Snelrekenen Suite 3 Engels, Frans, Duits Spelling Tekstbegrip Woordkennis Het afgelopen jaar zijn er meer dan kandidaten getest met de Muiswerk Testprogramma’s. De Muiswerk Testprogramma’s staan voor simpele interface, een automatisch protocol en uitgebreide rapporten. Dit komt het komende kwartier allemaal voorbij. Er zijn drie verschillende testsuites. Suite 1 bevat alle testen voor Nederlands. De meest gebruikte testen zijn spelling, tekstbegrip en woordkennis. Maar de suite bevat ook zinsbouwtesten en flitstesten. De flitstesten sporen aanwijzingen op die duiden op dyslexie. En sinds vorig jaar bevat suite 1 ook twee testen voor taalbeschouwing en twee luistertesten. Suite 2 bevat alle testen voor rekenen en wiskunde en suite 3 bevat alle testen voor de moderne vreemde talen. Engels, Duits en Frans. Voor elke taal zijn er testen voor spelling, woordkennis en tekstbegrip. Bij alle suites leveren wij de ict-test en de test studievragen gratis mee. Gratis toevoeging: ict-test en test studievragen

3 WIE? WAT? Voordat u gaat testen, is het belangrijk dat u weet wat u gaat testen en wat u met de resultaten gaat doen. Die informatie kunt u kwijt in een onderzoeksschema. Eventueel brengt u ook meerdere fases aan: bijvoorbeeld eerst een globale screening voor iedereen en later een vervolgonderzoek voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. In dit protocol ziet u helemaal links bijvoorbeeld dat alle leerlingen beginnen met het maken van de toetsen Tekstbegrip, spelling en een flitstest. Alleen de leerlingen die hier slecht scoren, moeten meer testen maken. Dit schema is maar een voorbeeld. Het is de bedoeling dat u met uw team samen een onderzoeksschema maakt voor uw eigen school. U heeft, om te beginnen wat vragen te beantwoorden. WIE gaat u testen? Alleen leerlingen van een bepaalde instroom? Gewoon iedereen? Of alleen leerlingen die al via een andere weg laten zien dat ze mogelijk problemen met een opleiding gaan hebben. De tweede vraag is: WAT wilt u testen. U moet niet gaan testen op de Franse taal als dat niets met de opleidingsdoelen te maken heeft. U test alleen op wat essentieel is voor de opleiding. Is lezen belangrijk maar spellen niet, bedenk dat dan vooraf en stel uw testprotocol daarop in. De derde vraag is WAAROM gaat u testen? Bij het afspreken van een protocol is het belangrijk te weten wat er in de school met de gegevens gedaan kan worden: is remediëring van tekorten mogelijk? Is extra begeleiding mogelijk? Zo ja, voor hoeveel leerlingen en met welke problemen? Wanneer stuurt u leerlingen door voor extern onderzoek? Wie worden er geïnformeerd over de resultaten (de mentor, andere docenten, ouders, leerlingen zelf)? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Als u nu al weet dat er niets gaat gebeuren met de resultaten, test dan niet! Want dat is zonde van uw tijd en de tijd van de leerlingen. De uitkomst van deze hele interne discussie kunt u in de Muiswerk Testprogramma’s stoppen. WAAROM?

4 Testgebied: NL Alg en NL dyslexie
Protocollen Opleiding: havo Opleiding Testgebied: NL Alg en NL dyslexie Testgebied Testgebied: NL Alg Testen Spellingtoets A Woorden herkennen Tekstbegrip 2 Flitskeuze A Woordkennis Flitstypen A Zinsbouw Flitskeuze cijfers A Luisteren - aanwijzen Spellingtoets A Tekstbegrip 2 Woordkennis Zinsbouw Luisteren -aanwijzen U zag net al staan dat de Testprogramma’s onder andere staan voor een automatisch protocol. De Testprogramma's bevatten voor elke opleiding een basisprotocol. Als u voor elke leerling de opleiding invoert en aangeeft op welk gebied u wilt testen, dan speelt Muiswerk automatisch een serie testen af. Als u bijvoorbeeld aangeeft dat het om de opleiding havo gaat en dat u wilt testen op Nederlands Algemeen, dan selecteren de Testprogramma’s automatisch een serie testen. U ziet het hier. Leerlingen kunnen niets kiezen want de testen komen één voor één langs. Als u vooraf heeft besloten dat u de leerlingen die slecht scoren verder wilt testen op dyslexie, dan past u het testgebied aan naar NL Alg en NL Dyslectie. De leerling krijgt dan automatisch de testen die hij alsnog moet maken te zien. Wij hebben dus een selectie gemaakt voor elke opleiding en voor elk testgebied. Maar het kan best zo zijn dat u niet alle testen wilt afnemen of dat u een test wilt vervangen door een andere test. Dit kunt u altijd aanpassen. Hier stelt u de testen in die u vooraf met elkaar heeft afgesproken. Het belangrijkste is dat leerlingen zelf niets meer kunnen kiezen. Dit zorgde in het verleden soms namelijk voor irritatie omdat de leerling dan per ongeluk, of expres, de verkeerde testen had gekozen. Nu kan dat niet meer gebeuren.

5 Spellingtest Tekstbegriptest Luistertest
Zonder de programma’s echt te starten wil ik u toch ook laten zien hoe de testen er nu uit zien. De belangrijkste test is de Spellingtest. Deze test kan het dictee dat u normaal gesproken afneemt vervangen. De test bestaat uit 40 zinnen, waarbij steeds een woord is weggelaten. Dat woord moeten de leerlingen zelf intypen. Het resultaat van deze test is niet alleen een foutentotaal, maar de fouten worden ook gesorteerd naar soort fout. Hier ziet u bijvoorbeeld dat er in de categorie Verband tussen klank en letter 2 fouten zijn gemaakt. Daarachter staat ook welke fouten dat dan zijn. Dit scheelt u heel veel nakijkwerk. De testprogramma’s bevatten ook meerdere tekstbegriptesten, op drie verschillende niveaus. Bij deze testen lezen leerlingen een tekst en daar beantwoorden ze vervolgens vragen over. Ook het resultaat van de tekstbegriptesten bevat meer informatie dan alleen 1 score. We geven aparte scores voor micro-vragen, meso-vragen en macro-vragen. Als de score bij de micro-vragen erg laag is, heeft hij vooral moeite met de vragen die over bepaalde woorden gaan. Dit kan duiden op een woordkennisachterstand. Bij vragen op meso-niveau gaat het om de betekenis van zinnen en om het verband tussen de zinnen binnen een alinea. De macro-vragen gaan over de hele tekst, bijvoorbeeld wat wil de schrijver met deze tekst bereiken? Nog maar sinds vorig jaar bevat Testsuite 1 ook twee luistertesten. Een daarvan is de test Luisteren - aanwijzen. Hierbij ziet de leerling steeds drie plaatjes waarbij een verhaaltje wordt verteld. Hij moet daarna aanwijzen welk plaatje bij het verhaaltje hoort. En ook de luistertest geeft als resultaat verschillende deelscores. Dit zijn nog maar een paar testen van de Muiswerk Testprogramma’s. Als u meer wilt zien, kunt u gebruikmaken van de demo die in uw informatiepakket zit. Hier staat ook een evaluatieversie van de Testprogramma’s op waarmee u drie leerlingen helemaal kunt testen.

6 Profielen Plaatje profiel
U zag al wat resultaatgegevens per test. Maar de kracht van de Testprogramma’s is juist ook dat de resultaten van de verschillende testen met elkaar worden gecombineerd. Dit is terug te vinden in het profiel van een leerling. Een profiel ziet er zo uit. Een balkenplaatje waarin u de sterktes en zwaktes van uw student eenvoudig kunt aflezen. Daaronder een verbale samenvatting en soms tips over hoe nu verder. Hier staat bijvoorbeeld dat de problemen met begrijpend lezen best weleens te maken kunnen hebben met een gebrek aan woordkennis. Als dat zo is, heeft het oefenen van begrijpend lezen geen prioriteit. Deze leerling moet dan eerst zijn woordenschat trainen en vergroten. De resultaten van de testen worden niet alleen met elkaar vergeleken, maar ze worden ook vergeleken met de resultaten van studenten van soortgelijke opleidingen die eerder de testen maakte. Wij krijgen jaarlijks namelijk de resultaatgegevens terug van scholen die met onze programma’s werken. Die resultaten worden steeds in de normering verwerkt. Als er rode balken zichtbaar zijn, dan heeft uw leerling daar onder de norm gescoord. Dat betekent dat hij bij de 20% zwakste studenten hoort. Is de regel groen, dan scoorde hij boven de norm. Helemaal onderaan ziet u dat we de scores op elk gebied ook vertalen naar een CEF-niveau. Voor de scholen die hier al mee werken is dit een mooie uitbreiding. Op het scherm ziet u nu een grafische print, maar het is ook mogelijk om dezelfde print met getallen weer te geven.. Naast deze print voor een enkele leerling, kunt u ook een profiel van een hele klas afdrukken, zodat u alleen de leerlingen die onvoldoende scoren alsnog gedetailleerder kunt bekijken en de rest van de leerlingen kunt overslaan. Het is tegenwoordig ook mogelijk om de resultaten van de Testprogramma’s automatisch te koppelen aan de Muiswerk Oefenprogramma’s waardoor leerlingen meteen met het juiste programma aan de slag gaan.

7 EINDE De Testprogramma’s kunnen u veel tijd uit handen nemen, vooral doordat de resultaten zo gedetailleerd worden gegeven en de programma’s zelf al verbanden leggen tussen de verschillende resultaten. Bedenk wel: een belangrijk stap voor zinnig gebruik is de discussie en de beslissingen die u neemt voordat u uw leerlingen aan het werk zet. Neem de tijd om te bepalen wie u wilt testen, waarom u wilt testen en wat u precies wilt testen.

8 napraatplaatjes

9


Download ppt "MUISWERK TESTPROGRAMMA’S"

Verwante presentaties


Ads door Google