De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De grens tussen Mexico en de VS

Verwante presentaties


Presentatie over: "De grens tussen Mexico en de VS"— Transcript van de presentatie:

1 De grens tussen Mexico en de VS
De grens tussen arm en rijk

2 Corrigeer de instaptoets.
Maak waar nodig een aantekening van de gemaakte fouten. Wat moet er nog worden uitgelegd?

3 De VS en Mexico -Bosatlas vanaf blz 154.

4 Hoofdstuk 1: Mexico en de VS……….
Blz 9: introductie…… ‘Met interesse kijkt een politieagent vanaf zijn barkruk op de boulevard in Tijuana naar het strand. Daar neemt een tengere man een aanloop. Als een aapje klimt hij tegen het hek, dat hier de grens tussen Mexico en de VS vormt………..

5 Je komt niet zomaar over de grens.

6 Dan duikt de Amerikaanse grenswacht op.
Trots noemen zij zichzelf ‘manhunter’!

7 Alle middelen worden ingezet tegen illegale immigranten……..

8 Is het hier oorlog?

9 Volgende keer meer geluk…….

10 In de woestijn is minder bewaking.

11 Neem wel wat te drinken mee.
Volg de pijlen…….

12 Kijk uit waar je loopt.

13 In het donker zien ze je niet…….

14 Sporen Uitwissen…..

15 Voor hem geen volgende keer………

16 Een eenzaam graf in de woestijn.

17 Natuurlijk zijn er ook die het wel halen…

18 Vrouw en kinderen blijven in onzekerheid achter.

19 Allemaal hopen zo op een beter leven aan de andere kant van de muur….
De grens tussen arm en rijk.

20 Blz 10 Oriëntatie op het hele hoofdstuk !
Hoofdvraag: Wat zijn de economische, demografische en sociaal-culturele kenmerken van het grensgebied tussen Mexico en de VS ??? Economisch ? Demografisch ? Sociaal-cultureel ?

21 Deelvragen Par 1.1: 1-Hoe is de grens tussen Mexico en de VS tot stand gekomen -2-Komen de kenmerken van het grensgebied overeen met de nationale kenmerken van Mexico en de VS ? Deze vragen worden aan het einde van paragraaf 1.1 beantwoord in de ‘Samenvattingsopdracht’ Zie je WB op blz 13 !

22 Samenvattingsopdracht (WB blz 13)
Wat is de betekenis van de volgende begrippen: Kolonie = gebied dat door een (vaak rijk en machtig) land in bezit is genomen, waarna het overheersende land de kolonie als deel van zichzelf gaat beschouwen met als doel het verwerven van grondstoffen en een afzetmarkt. Bevolkingsdichtheid = het gemiddeld aantal inwoners / km². Migratie = Verplaatsing van personen over een (gemeente)grens met het doel zich permanent te vestigen in de nieuwe woonplaats. Emigratie = uit een land vertrekken met het doel je permanent in een ander land te vestigen. Immigratie = een land binnenkomen met het doel je daar permanent te vestigen.

23 Samenvattingsopdracht (WB blz 13)
 b-Hoe is de grens tussen de twee landen tot stand gekomen? Na een oorlog over de staat Texas dat oorspronkelijk bij Mexico hoorde, werd in 1848 afgesproken dat de oorspronkelijk Mexicaanse staten Texas, California, New Mexico, Arizona, Nevada en Utah en delen van Colorado en Wyoming bij de VS hoorde. c-Wat wordt hier verstaan onder een dubbelstad? Een dubbelstad bestaat uit twee delen, gescheiden door in dit geval de Amerikaans-Mexicaanse grens.

24 Samenvattingsopdracht (WB blz 13)
 d-Komen de economische, demografische en culturele kenmerken van het grensgebied overeen met de nationale gebiedskenmerken van Mexico en de VS? -Economisch  Nee, de Mexicaanse regio’s zijn welvarender dan Mexico in zijn totaliteit. In de VS liggen in het grensgebied juist gebieden die armer zijn dan het gemiddelde van de VS. -Demografisch  Nee, de Mexicaanse grensregio’s zijn dichter bevolkt dan het Mexicaanse gemiddelde. De Amerikaanse grensregio is t.o.v. de overige gebieden relatief dunbevolkt. -Cultureel  In beide grensregio’s is sprake van beïnvloeding. In Mexico door de vestiging van buitenlandse (Amerikaanse) bedrijven en in de VS door de instroom van Mexicaanse migranten.

25 Dimensies / invalshoeken moet je kunnen onderscheiden !

26 Hoe maak je veel gegevens over bijvoorbeeld de mate van
ontwikkeling van een land in 1 oogopslag duidelijk?

27 Opdr 8: Het demografisch transitiemodel
Transitie = Overgang. Van een situatie met hoge geboorte- en sterftecijfers naar een situatie met geboorte- en sterfte cijfers. Demografie = wetenschap die de omvang en samenstelling van de bevolking bestudeert en de veranderingen daarin. Zet de juiste beschrijving bij iedere fase.

28 Demografische transitie De dia’s staan op de ELO
Bron figuur: De Geo, Basisboek 8e editie, figuur 7.6 Foto: De Geo, Indonesie Actueel, HAVO, figuur 2.3a West-Europa maakte deze overgang door tussen 1750 en Het transitieproces begon tijdens de opkomst van de industrialisering in de 18de eeuw in Europa. De bevolking nam in die periode sterk toe. In de zuidelijke landen startte de overgang veel later en werd er ingezet door een verbetering van de gezondheidszorg. De sterfte daalde er sneller dan de vruchtbaarheid, waardoor de toename van de bevolking er ook sterker was. Met name Afrika bevindt zich nog op het hoogtepunt van de transitie. Transitie = overgang  de overgang van een hoog sterfte- en geboortecijfer naar een laag sterfte- en geboortecijfer.

29 1. De agrarisch-ambachtelijke fase: lage groei
Hoog geboortecijfer en hoog sterftecijfer Samenleving gekenmerkt door landbouw en ambachten Pas trouwen als de man een gezin kan onderhouden Hoog geboortecijfer dat reageert op sterftecijfer kind is financiële steun hoge huwelijksvruchtbaarheid Sterftecijfer weerspiegelt economische, politieke en medische omstandigheden hoge kindersterfte korte levensverwachting Bron figuur: De Geo, Basisboek 8e editie, figuur 7.6, gedeelte Bij deze fase hoort een typische piramidevorm met een extreem brede basis. Al in de jonge cohorten is door de hoge zuigelingen- en kindersterfte een duidelijke versmalling zichtbaar. Kinderen worden gezien als economische steun: hulp op het land en in de werkplaats enerzijds en als oudedagsvoorziening anderzijds.

30 2. De proletarische fase: de schaar gaat open
Aanvankelijke stijging geboortecijfer werk in industrie maakt eerder trouwen mogelijk Sterftecijfer daalt versneld grotere voedselzekerheid ontwikkeling medische wetenschap verbetering hygiëne aanleg waterleiding aanleg riolering Levensverwachting neemt toe Bron figuur: De Geo, Basisboek 8e editie, figuur 7.6, gedeelte. Het bijbehorende bevolkingsdiagram is nog steeds een piramide, maar de jongere cohorten verbreden zich. De sterfte op jonge leeftijd neemt immers af.

31 3. De moderne fase: de schaar gaat dicht
Sterke daling geboortecijfer sociale en mentale verstedelijking ontkerkelijking na 1965 anticonceptiepil kind wordt ‘economic burden’ i.p.v. financiële steun woonsituatie, scholing, opvoeding, tijdsbeslag betere pensioenvoorzieningen Daling sterftecijfer stopt door ontgroening Bron figuur: De Geo, Basisboek 8e editie, figuur 7.6, gedeelte Bij deze derde fase past een bevolkingsdiagram met een granaatvorm. Het is de overgangsfase naar de urnvorm. Kinderen zijn economic asset: oudedagsvoorziening en hulp op land en in werkplaats

32 4. De post-transitiefase: stagnerende bevolking
De demografische transitie voltooid Laag geboorteniveau verbeterde maatschappelijke positie van de vrouw later trouwen geboortebeperking Laag sterfteniveau uitstekende gezondheidszorg grote voedselzekerheid Lage demografische druk Vergrijzing zet in Bron figuur: De Geo, Basisboek 8e editie, figuur 7.6, bewerkt: gedeelte

33 5. Post-moderne fase: afnemende bevolkingsomvang
Zeer laag geboortecijfer Sterftecijfer neemt toe Vergrijzing Toenemende spanning op arbeidsmarkt Toenemende demografische druk Bron figuur: De Geo, Basisboek 8e editie, figuur 7.6, bewerkt: deel De bijbehorende bevolkings’piramide’ is die van een urnvorm, met een zwaardere top dan in de 4e fase van het transitiemodel.

34 Demografie = de wetenschap die de omvang en samenstelling van de bevolking bestudeert en de veranderingen daarin.

35 Vergrijzing = toename van het aandeel ouderen in de samenleving
Ontgroening = afname van het aandeel jongeren in een samenleving Demografische druk = verhouding tussen ‘productieve leeftijdsgroep' en de ‘niet-productieve leeftijdgroep’ A+C x 100 % = dem druk B Grijze druk = het aantal personen van 65 jaar of ouder als percentage van het aantal personen van 20–64 jaar Groene druk = het aantal personen jonger dan twintig jaar als percentage van het aantal personen van jaar

36 Mexicaans-Texaanse dubbelsteden. Tegenstellingen……..
Economisch

37 El Paso (VS) Ciudad Juarez (Mex)
Economisch

38 BBP / inw. Gemiddeld inkomen
Waarom per inw.? Pas op ! -Koopkracht -Inkomensverdeling -……….. Anders is de bevolkings- OMVANG bepalend ! Het totale BNP / BBP van bijv China is groter dan dat van Luxemburg. Maar het gemiddelde van Luxemburg…. Economisch

39 Opdracht 11: Grensbewaking! 1-Beschrijf….. 2-Verklaar….. …de verschillen tussen de noord- en de zuidgrens.

40 Tex-Mexcultuur……..??????? Sociaal-cultureel

41 Par 1.2: Wat is de invloed van de NAFTA (?) op de economie van Mexico?
Deelvragen: Par 1.2: Wat is de invloed van de NAFTA (?) op de economie van Mexico?

42 Wat is de invloed van de NAFTA op de economie van Mexico?
Economisch

43 NAFTA: gelijke partners ?
Economisch

44 Leg de tekst op het bord uit. Economisch

45 Par 1.2: Wat is de invloed van de NAFTA (?) op de economie van Mexico?
Deelvragen: Par 1.2: Wat is de invloed van de NAFTA (?) op de economie van Mexico?

46 Leer de begrippen bij dit hoofdstuk !

47


Download ppt "De grens tussen Mexico en de VS"

Verwante presentaties


Ads door Google