De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ad-samenwerking in de regio Ad Vermeulen. 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen2 Fontys Hogescholen 40.000 studenten Een van 41 hogescholen Eindhoven,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ad-samenwerking in de regio Ad Vermeulen. 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen2 Fontys Hogescholen 40.000 studenten Een van 41 hogescholen Eindhoven,"— Transcript van de presentatie:

1 Ad-samenwerking in de regio Ad Vermeulen

2 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen2 Fontys Hogescholen 40.000 studenten Een van 41 hogescholen Eindhoven, Tilburg en Venlo + 7 Ad’s –Technische Bedrijfskunde (branche-afspraken) –Management in de Zorg (verpleegkundigen) –Onderwijsondersteuner (ROC’s) –Accountancy (belastingdienst) –ICT (ROC’s) –Medische Laboratoriumdiagnostiek (ziekenhuizen) –Small Business and Retailmanagement (Vacansoleil, MacDonalds)

3 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen3 Brabant College Opdracht CvB (voorjaar 2009) “Onderzoek naar samenwerking met ROC” April: Verkennend gesprek besturen Fontys met 6 ROC’s Verwarring standpunten MBO/HBO raad Onzekerheid uitspraken tweede kamer Afleiding: jeugdwerkloosheid (U-Y), + Avans, + ROC WB Vervolg samenwerking: –Overleg december 2009 (verschil standpunten) –Ontvangst Plasterk –Notitie Brabant College Geen draagvlak Brabant ROC’s Einde opdracht

4 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen4 Oorzaak falen Verschil standpunten Avans en Fontys Langdurig besluitvormingstraject OCW Verschil ambitieniveau ROC’s Hoe had dit kunnen worden voorkomen? 1.Duidelijk standpunt HBO raad 2.Snellere beslissing OCW 3.Minder wantrouwen

5 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen5 Overige initiatieven Roermond : Retailacademy Apeldoorn : Regio Ad (Finance) Helmond: Automotive Venlo/Veghel: Food Overige kansen regionale ‘bedrijvigheid’?

6 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen6 Belemmeringen Afhankelijkheid van hogescholen Afhankelijkheid ROC’s Afhankelijkheid WHW MDT NVAO

7 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen7 Stedelijk/Regionaal Ad-college Stel: Hogeschool ROC Studentenaantallen Organisatie Cultuur Doorstroom Inzet eigen docenten Lesplaatsbeginsel

8 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen8 Stedelijk/Regionaal Ad-college Onafhankelijk van opstelling hbo-instelling, en/of ROC Samenwerking wel aanbeveelswaardig, maar als instelling onafhankelijk.

9 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen9 Voorbeeldcasus Veghel heeft in haar regio veel ‘Food-bedrijvigheid’. Er is geen hbo instelling, wel ROC. Het hbo is niet geïnteresseerd in samenwerking. De regio is gebaat bij een duale Ad-foodmanagement. Er is veel branche-know-how in de regio. Er zijn veel mensen in de regio werkzaam in de foodbranche. Upgrading is aantoonbaar gewenst. –De gemeente Veghel neemt het initiatief tot instelling van een regionaal Ad-college. –Er is breed maatschappelijk draagvlak voor dit idee. –Veghel neemt deel aan een landelijk project om stedelijk- en regionaal Ad-college mogelijk te maken. (zie vervolg)

10 Vrijheid van Onderwijs Art. 23 grondwet Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbaar kas worden verleend. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

11 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen11 Eisen waaraan moet worden voldaan Afspraken Ad: 1.≥ 120 EC’s 2.Ad ingebed in Hoger onderwijs 3.Bachelor (vooropleiding identiek) WHW: ministeriele goedkeuring MDT: maatschappelijke behoefte (Cultureel, wetenschappelijk, arbeidsmarkt) Instellingseisen: –eisen t.a.v. kwaliteitszorg –eisen t.a.v. registratie, het onderwijs, examens –Vooropleidingseisen –4 M’s (Mensen, Methodieken, Middelen en Markt) Toets nieuwe opleidingen (NVAO)

12 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen12 Projectvoorstel Opdracht: “Onderzoek naar de mogelijkheid tot oprichting van Stedelijke of regionale Ad- colleges.” Voorwaarden: –Duidelijk draagvlak betrokkenen – ‘Harde’ condities, samenwerkingscontract –Professionele inzet (projectleider, juridisch adviseur, vertegenwoordiging belanghebbenden, secretariële ondersteuning) –Betrokkenheid driehoek gemeente, kennisinstelling, bedrijfsleven

13 Statement Als een gemeente of regio kan aantonen dat er een maatschappelijke belang mee wordt gediend, dan kan het bevoegd gezag van deze gemeente of regio een Ad-college stichten.

14 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen14

15 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen15 Questions???


Download ppt "Ad-samenwerking in de regio Ad Vermeulen. 2 februari 2011AD-regionaal A.Vermeulen2 Fontys Hogescholen 40.000 studenten Een van 41 hogescholen Eindhoven,"

Verwante presentaties


Ads door Google