De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro
A+O… Investeren in mensen die willen werken en leren in de Metalektro

2 A+O is… De basis is de CAO A+O
het bedrijfstakfonds van en voor de Metalektro; een gemeenschappelijk initiatief van werkgevers en werknemers. Namens de werkgevers: Vereniging FME/CWM Namens de werknemers: FNV Bondgenoten CNV BedrijvenBond De Unie VHP Metalektro De basis is de CAO A+O

3 A+O wil… deelname aan opleidingen en scholing bevorderen;
de kwaliteit van beroepsopleidingen verhogen; instroom van jongeren in de bedrijfstak stimuleren; employability bevorderen (doorstroom, loopbaanvorming); contacten bedrijven en scholen intensiveren; bedrijven ondersteunen bij het verkrijgen van allerlei subsidies; A+O werkt voor 1200 bedrijven. Er werken mensen in de bedrijfstak

4 A+O voert uit… twee financieringsreglementen. Opleiden van Leerlingen:
De werkgever ontvangt een vergoeding voor zijn bbl-I en bbl-II leerlingen; Scholing van Werkenden: De werkgever ontvangt een vergoeding voor zijn medewerkers die deelnemen aan: een evc-procedure; een opleidingstraject n.a.v. de evc-procedure (op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop of een advies); of een beroepsopleiding volgen.

5 A+O en… ‘Best-practices’.
A+O is geen subsidieverlener, maar exploreert en exporteert best practices die ‘op eigen kracht’ voldoende draagvlak en financiële ondersteuning hebben verworven; Succesvolle initiatieven worden door A+O ondersteund; Actieve deelname van metalektrobedrijven is voorwaarde; A+O hanteert hierbij de eer-formule: efficiëntie, effectiviteit en rendement voor de bedrijfstak

6 A+O en… Projecten. Voorwaarde: nut en noodzaak voor de Metalektro en de samenwerking met andere (intermediaire) partijen. Projectvoorstellen worden ook ‘SMART’ beoordeeld. Enkele projecten: Metopia: bedrijven en scholen trekken samen op; Evc (erkenning van verworven competenties): je kunt meer dan je denkt, laat zien wat je in huis hebt! Arbeidsmarktmonitor: nieuwsbrief met ontwikkelingen m.b.t. vraag en aanbod van personeel.

7 A+O in… de regio. A+O heeft 4 regiomanagers ‘in het veld’;
Zij zijn regisseurs van regionale activiteiten t.b.v. de bedrijven; Zij vertalen de centrale boodschap naar bedrijfsniveau en koppelen informatie terug naar A+O. Zij zijn de verbindende schakel van A+O en de bedrijven.

8 “als we samen werken .....werkt het”
A+O 2007 werkplan : “als we samen werken .....werkt het”

9 Uitgangspunten: De verantwoordelijkheid ligt ten eerste bij de bedrijven (werkgevers en werknemers); Wat bedrijven (wg en wn) zelf kunnen doen, neemt A+O niet over, maar A+O initieert en ondersteunt wel waar nodig; Wat A+O aan support biedt moet praktisch uitvoerbaar zijn; Er wordt waar mogelijk samengewerkt (andere fondsen en initiatieven, alsook de kenniscentra); Bij de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven wordt gebruikgemaakt van de ervaringen van Metopia.

10 De prioriteiten Bevorderen van best practices op het gebied van employability, inclusief stimulering van evc; Innovatieve projecten in het (beroeps)onderwijs; Betere werking van de arbeidsmarkt.

11 Activiteiten het bezoeken van de bedrijven (doel is 760 bedrijven voor het einde van 2007 ); het verkrijgen van een relevant netwerk (t.b.v. best practices en regierol); het ‘werven en selecteren’ van A+O ambassadeurs. (1)

12 Bevorderen van employabilitybeleid/
loopbaanontwikkeling in de onderneming door middel van: - bewustwording - voorlichting - het ontwikkelen, importeren en exporteren van best practices. (2)

13 Workshops employability/loopontwikkeling: voor zowel werkgevers als werknemers.
Uitgangspunt: ‘(de behoefte aan personeel in) De toekomst met een vergrijzende en veranderende arbeidsmarkt’ (3)

14 Leeftijdsverdeling in % van de werknemers in vier categorieën (2005)

15 Percentage bedrijven naar verwachte problemen bij de werving van technisch personeel in de komende 5 jaar Bron: ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 1, 2006

16 Bedrijf en onderwijs Publiek/private samenwerking (PPS): A+O zal de ontwikkelingen op dit terrein volgen en indien gewenst ondersteunen. Bij de uitvoering wordt aansluiting en samenwerking gezocht met andere O&O fondsen.(OOM en OTIB) (1)

17 A+O zal het gedachtegoed van Metopia borgen voor de toekomst:
Er wordt gezocht naar samenwerkings-partners om samen met hen het gedachtegoed verder uit kunnen dragen en uit te voeren. (2)

18 Arbeidsmarkt Regiomanager is de belangrijke schakel
Vraaggestuurd en breed draagvlak van metalektrobedrijven Nadrukkelijk wordt gezocht naar samenwerking met de fondsen van de Metaalbewerking en de Technische Installatie. (1)

19 Arbeidsmarktmonitor regionale representativiteit wordt uitgebreid de verdieping naar subsectoren is belangrijk. Uitvoeren van Quick scans: snel inzicht verkrijgen in het reilen en zeilen van ” het mensenlijk kapitaal” in de metalektro. (2)

20 Percentage bedrijven naar verwachte problemen bij de werving van technisch personeel in de komende 5 jaar Bron: ROA/Werkgeverspanel Metalektro meting 1, 2006

21 Onderzoek werknemers Welke uitstroom vindt plaats naar welke bedrijfstak? Wat is de motivatie van werknemers bij de in-, door- en uitstroom? A+O bevordert de deskundigheid van CWI-consulenten door kennis beschikbaar te stellen. (3)

22 Marketingplan “Het beste uit mensen halen”
EVC Erkenning van verworven competenties

23 Waarom een marketingplan?
Weinig volume EVC toepassingen In 2005: totaal 62. In 2006: 63(stand 1-12) Gebrek aan autonome vraag Stimulans blijvende ontwikkeling

24 Doel marketingplan Het stimuleren van de vraag naar EVC
Het opgang helpen van het proces van EVC EVC als instrument van HRD-beleid

25 Marketingstrategie: de uitgangspunten
Blijf EVC als naam gebruiken een nieuwe naam schept verwarring Richt je activiteiten op de vraagzijde: de afnemers van EVC

26 Marketingstrategie: de uitgangspunten (2)
EVC is voor de sector een middel en geen doel op zich EVC is een HRD-instrument waarbij het proces wezenlijk is

27 Enkele belangrijke aandachtspunten uit het proces:
Aandacht voor het individu Portfolio Spiegel Externe, neutrale betrokkenheid Toetsing Het vervolg na evc-meting en conclusies

28 Het proces rond EVC is een middel om het beste uit mensen te halen

29 Gebruiksdoel van EVC is flexibel:
EVC is het objectief meten ,waarderen en erkennen van competenties ten opzichte van een standaard

30 Op wie richt de marketing zich?
Welke doelgroep? Bedrijven en werknemers

31 Focus vooralsnog op de bedrijven P&O als aanspreekpunt
Werknemers worden geïnformeerd Prioriteit bij de technische beroepsbeoefenaren EVC is zowel voor de MBO’er als HBO’er


Download ppt "Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro"

Verwante presentaties


Ads door Google