De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fevre d j o[brimon a[cqoV u{lhV ajzalevhV, i{na oiJ potidovrpion ei[h. 235 “ Entosqen d j a[ntroio balw;n ojrumagdo;n e[qhken` Hij droeg een geweldige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fevre d j o[brimon a[cqoV u{lhV ajzalevhV, i{na oiJ potidovrpion ei[h. 235 “ Entosqen d j a[ntroio balw;n ojrumagdo;n e[qhken` Hij droeg een geweldige."— Transcript van de presentatie:

1 fevre d j o[brimon a[cqoV u{lhV ajzalevhV, i{na oiJ potidovrpion ei[h. 235 “ Entosqen d j a[ntroio balw;n ojrumagdo;n e[qhken` Hij droeg een geweldige last van droog hout, opdat die voor hem voor het avondeten zou dienen. Door het binnen in de grot te gooien, maakte hij lawaai; fere = ejfere ; anders zou je het als imperativus moeten vertalen. De context maakt dat dat onzin is. potidorpion : ( poti = proV ) ; dus van proV en dorpon tot/voor + avondeten eijh : optativus in een finale bijzin (na een verleden tijd in de hoofdzin) tiqhmi = a) leggen, plaatsen b) maken (veroorzaken)

2 “Enqa de; pu:r khvanteV ejquvsamen hjde; kai; aujtoi; turw:n aijnuvmenoi favgomen, mevnomevn tev min e[ndon h{menoi, h|oV ejph:lqe nevmwn` Nadat wij toen een vuur hadden aangestoken, brachtten wij een offer en nemend van de kazen aten wij ook zelf ervan en binnen zittend wachtten wij op hem, totdat hij al weidend er aankwam/naderde. Let op de verschilende tijden van de persoonsvormen en participia! Geef de nuanceverschillen aan. De drie vormen met een praesensstam (menomen, hJmenoi en nemwn) geven aan dat de handeling nog voortduurt/-de We bleven maar wachten, terwijl we daar (maar) zaten; De Cycloop kwam binnen, terwijl hij de schaapjes aan het weiden was

3 hJmei:V de; deivsanteV ajpessuvmeq j ejV muco;n a[ntrou. Aujta;r o{ g j eijV eujru; spevoV h[lase pivona mh:la, pavnta mavl j o{ss j h[melge, wij snelden bang (geworden) weg naar het achterste gedeelte van de grot. Maar hij dreef de vette schapen de brede grot in, die hij alle zonder uitzondering gewoon was te melken, eJs mucon ajntrou : volgens je basisgrammatica zou je dit moeten vertalen met: naar een hoek van een grot, maar ja….. Homerus kent nagenoeg geen lidwoord! to mh-lon : een beetje onomatopeïsch? panta, oJsa ….. = alles, wat panteV, oJsoi..... = allen, die Hier dus: alle (schaapjes), die hij …..

4 ta; d j a[rsena lei:pe quvrhfin, ajrneiouvV te travgouV te, baqeivhV e[ktoqen aujlh:V. maar de mannetjes liet hij buiten, de rammen en de bokken, buiten in de hoogomheinde binnenplaats. aujlh = ligplaats voor het vee, binnenplaats, omheining, later ook: paleis. In Griekenland bestond al in de Homerische tijd een woonvorm met de binnenplaats als belangrijkste element. Ons woord aula = grote gehoorzaal, is afgeleid van aujlh (bron: oud collega Jan Verheggen: Eureka)

5 Aujta;r e[peit j ejpevqhke qureo;n mevgan uJyovs j ajeivraV, o[brimon` oujk a]n tovn ge duvw kai; ei[kos j a[maxai ejsqlai; tetravkukloi ajp j ou[deoV ojclivsseian` Maar hij plaatste er vervolgens een grote deursteen voor, na hem hoog te hebben opgetild, een geweldige; niet zouden hem tweeëntwintig goede wagens met vier wielen van de grond kunnen bewegen; Ook deze x 22 niet? ajeirw = aijrw (optillen) ; uJyose ! Homerus wil hiermee waarschijnlijk de grote kracht van de Cycloop benadrukken (Hij had het ook kunnen slepen of rollen) ojclisseian : optativus aoristus! Een apart rijtje; zie je grammatica! Waarom is het tetrakukloi en niet tetrakuklai ? Het is een samengesteld bijvoeglijk naamw. Deze hebben één rijtje voor M/F.

6 tovsshn hjlivbaton pevtrhn ejpevqhke quvrh/sin. ÔEzovmenoV dj h[melgen o[i>V kai; mhkavdaV ai\gaV, pavnta kata; moi:ran, kai; uJp j e[mbruon h|ken eJkavsth/. zó grote steile rots plaatste hij voor de deur/ingang. Nadat hij was gaan zitten, molk hij de schapen en de blatende geiten, alles naar behoren, en hij plaatste/legde onder ieder een jong. Leg het verschil in tijd uit tussen : hjmelgen en hJken hjmelgen = imperfectum en impliceert dus dat hij er lange(re) tijd mee bezig is/was ; hJken = aoristus; hier wordt benadrukt dat de handeling afgesloten is.

7 Aujtivka d j h{misu me;n qrevyaV leukoi:o gavlaktoV plektoi:V ejn talavroisin ajmhsavmenoV katevqhken, Meteen nadat hij de helft van de witte melk had gestremd, deed hij deze, na verzameld te hebben, in gevlochten korven, Stremmen van melk = van vloeibaar vast of dik doen worden: Wikipedia: stremsel is een oplossing die spijsverteringsenzymen bevat, afkomstig uit de lebmaag van kalveren. Het is een bijproduct van de kalverslachterij. spijsverteringsenzymenlebmaag Stremsel bevat eiwitsplitsende enzymen, chymosine en pepsine, die zorgen voor het samenklonteren (coaguleren) van bepaalde melkeiwitten. Deze eigenschap van chymosine maakt dat melk waaraan het wordt toegevoegd stremt en er wrongel ontstaat, de voorloper van de kaas.eiwitsplitsende chymosinewrongelkaas

8 h{misu d j au\t j e[sthsen ejn a[ggesin, o[fra oiJ ei[h pivnein aijnumevnw/ kaiv oiJ potidovrpion ei[h. de (andere) helft daarentegen deed hij in vaten, opdat er voor hem (melk) was om te drinken, als hij ervan wilde nemen, en opdat deze voor hem voor zijn avondeten zou dienen. In de periode 1965 tot 1978 speelde Joris Driepinter de hoofdrol in een advertentiecampagne van de NZO. Deze campagne had als doel om kinderen meer melk te laten drinken. iJsthmi, aor.: ejsthsa : neerzetten, doen staan pinein : finale infinitivus (om te … ) oiJ potidovrpion ei[h : herhaling van regel 234

9 Aujta;r ejpei; dh; speu:se ponhsavmenoV ta; a} e[rga, kai; tovte pu:r ajnevkaie kai; e[siden, ei[reto d j hJmevaV` Maar toen hij zijn werken/taken ijverig had verricht, stak ook hij op dat moment een vuur aan, en viel zijn blik op ons en hij vroeg ons: _ _ Ook hier weer synizese! : hJmeaV aJ : onzijdig meervoud van oJV (= zijn, haar, hun) kai tote : kai versterkt tote : niet vertalen


Download ppt "Fevre d j o[brimon a[cqoV u{lhV ajzalevhV, i{na oiJ potidovrpion ei[h. 235 “ Entosqen d j a[ntroio balw;n ojrumagdo;n e[qhken` Hij droeg een geweldige."

Verwante presentaties


Ads door Google