De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie op participatie 2009 - 2012 Een verkenning op integrale participatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel Peter van der Burgh Burgum – 12 februari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie op participatie 2009 - 2012 Een verkenning op integrale participatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel Peter van der Burgh Burgum – 12 februari."— Transcript van de presentatie:

1 Visie op participatie 2009 - 2012 Een verkenning op integrale participatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel Peter van der Burgh Burgum – 12 februari 2009

2 Inleiding  Waarom een integraal participatiebeleid?  Visie & uitgangspunten  Raakvlakken met programmabegroting en collegeprogramma  De centrale vraag?  Toekomstverwachting  Project Integrale participatie  Samenvatting  Vragen?

3 Waarom een integraal participatiebeleid?  Veranderende kijk op participatie en re- integratie  Doelstellingen kabinet  Veranderende wet- en regelgeving

4 Veranderende kijk op participatie en re- integratie  Acceptatie van maatschappelijke participatie als einddoel  Meer aandacht en zicht op samenhang tussen onderwerpen:  Wonen  Werken  Leren  Inburgeren  Opvoeden

5 Integraal participatiebeleid Schema overlap tussen onderwerpen Wonen Werken LerenInburgeren Opvoeden

6 Doelstellingen Kabinet Om participatie de komende jaren te verhogen kent het Kabinet drie concrete doelstellingen voor deze kabinetsperiode: 1.een substantiële stap zetten richting het niveau van arbeidsparticipatie van 80% in 2016; 2.200.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt extra aan de slag helpen; 3.het aantal vrijwilligers en mantelzorgers in 2011 uitbreiden.

7 Veranderende wet- en regelgeving De Afdeling W erk en Bijstand heeft in 2009 te maken met de volgende zaken:  Invoering participatiebudget per 2009  Locatie’s voor Werk en inkomen (Werkbedrijf)  Eenmalige ontheffing arbeidsverplichtingen  Wet STAP (Wet stimulering arbeidsparticipatie)  Niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers)  Wet investeren in jongeren (WIIJ)  Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)  Mantelzorgers Veel onderwerpen hebben een overlap met andere wetten en gemeenteafdelingen.

8 Visie & uitgangspunten  Elke burger moet naar zijn of haar mogelijkheden participeren in de samenleving  elke inwoner van de gemeente moet participeren in plaats van elke burger kan participeren  re-integratie is een vorm van participatie  iedere vorm van participatie kan leiden tot arbeidsparticipatie  werk gaat boven inkomen  iedereen heeft een plek in de samenleving

9 Raakvlakken programmabegroting  Programma 8. Werk en Bijstand De inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel zijn economisch zelfredzaam en participeren sociaal en maatschappelijk. Wanneer nodig kan een beroep worden gedaan op het sociale vangnet.  Programma 6. Welzijn Het initiëren en in stand houden van welzijn voor onze burgers door actieve participatie in de samenleving te stimuleren met voldoende zorg voor kwetsbare groepen.  Programma 5. Onderwijs Voor alle groepen inwoners zijn kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsmogelijkheden aanwezig, de gemeente beschikt over een samenhangend onderwijsbeleid.  Programma 4. Economische Zaken Op een zo duurzaam mogelijke wijze wordt de economische en toeristisch- recreatieve structuur in stand gehouden en versterkt

10 Raakvlakken collegeprogramma Het integrale participatiebeleid heeft raakvlakken met de volgende punten uit het college programma “Mei fleur en faasje”.  Programma 8. Werk en Bijstand  Het doorbreken van een sociaal isolement bij de groep van bijstandscliënten; het bevorderen van sociale participatie bij deze groep.  Het bevorderen, dat bijstandscliënten zo snel en zoveel mogelijk (weer) in de vorm van reguliere arbeid kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.  Programma 6. Welzijn  gerichte aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving  een zo groot mogelijke sociale participatie en tegengaan van sociaal isolement van burgers

11 Raakvlakken collegeprogramma Andere programmapunten waar het integrale participatiebeleid wel raakvlakken mee heeft maar minder direct zijn:  Programma 5. Onderwijs  Integrale aanpak in en rond onderwijs, die achterstand, uitval en zorgvraag helpt voorkomen  Gelijke kansen op onderwijs voor jongeren en ouderen binnen de gemeente  Sluitende leerweg tot en met een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, met bestrijding van tussentijdse uitval. Als college spitsen wij dit toe op de doelstelling, dat elke jongere tot 23 jaar of onderwijs volgt of aan het werk is of een combinatie van beide doet  Programma 4. Economische zaken  Het bieden van een goede integrale dienstverlening aan de ondernemers  Het benutten van “potenties” in de zorgsector

12 De centrale vraag “Hoe integraal moeten of willen we als gemeente werken op het gebied van participatie?”

13 Het Participatiebudget 2009 Werkdeel € 1.479.340,00 Inburgering € 162.847,00 Educatie € 319.638,00 Totaal € 1.961.825,00

14 Integraal participatiebeleid De vijf wetten en hun onderlinge samenhang WSW WMO WI WWB WEB

15 Integraal participatiebeleid De vijf wetten en hun onderlinge samenhang met onderwerpen WSW WMO WI WWB WEB Kinderopvang Regionaal economisch beleid Krachtwijken Onderwijs WIAWajong AWBZ NUGgers Schuldhulpverlening

16 Toekomstverwachting 1.De invoering van het participatiebudget is een volgende stap tot een integraal participatiebeleid. 2.De burger zijn of haar participatie is leidend, niet de regeling of wet. Verwachting is dat op termijn meer (deel)budgetten vallen onder één groot participatiebudget. Denk aan de Wsw, Wmo, Wajong, Wia en WW. 3.Locatie’s Werk en Inkomen gaan op in gemeenten en uitvoerders van de verzekeringen (belastingdienst, SVB of private verzekeraars). 4.Per 2015 moet er één loket zijn voor alle overheidvragen. Met het eventueel starten van een Werkgeversloket met werkpunt op het gemeentehuis kunnen we hier mogelijk al op inspelen.

17 Integraal participatiebeleid Schematische toekomstschets participatie in samenhang met de vijf wetten Participatie Alleen de kleurschakering is anders

18 Project “Integrale participatie” Hoe willen we integrale participatie vorm geven in de gemeente Tytsjerksteradiel. En wat gaan we hiervoor doen? 1.Integrale projectgroep met leden van verschillende afdelingen samenstellen. 2.Plan van aanpak. 3.Coördineren en de samenhang bewaken van activiteiten op het gebied van participatie. 4.Afronden zodra er sprake is van een gemeentebreed integraal participatiebeleid.

19 Samenvatting 1.  De veranderende landelijke visie en wet- en regelgeving vraagt om een gemeentebrede integrale aanpak van participatie.  Deze aanpak vraagt om een gemeentebrede gedeelde visie op participatie.  De voorgestelde visie is; “Elke burger moet naar zijn of haar mogelijkheden participeren in de samenleving”.  Deze visie heeft raakvlakken met veel punten uit het collegeprogramma en de programmabegroting.  Integrale participatie omvat veel beleidsterreinen en wetten.

20 Samenvatting 2.  De invoering van het participatiebudget is een volgende stap naar een gemeentebrede integrale samenwerking op dit gebied.  De participatie is leidend, niet de regeling of wet.  Om het integrale participatiebeleid vorm te geven en te coördineren is er een afdelingsoverstijgend project nodig.  Het project richt zich op het bij elkaar brengen en houden van de gemeentelijke expertise op de deelgebieden die raakvlak met het onderwerp participatie hebben.

21 Vragen?

22 Contactpersoon: Peter van der Burgh Telefoon: (0511) 460 715 E-mail: pvdburgh@t-diel.nl


Download ppt "Visie op participatie 2009 - 2012 Een verkenning op integrale participatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel Peter van der Burgh Burgum – 12 februari."

Verwante presentaties


Ads door Google